سفر دکتر ظریف وزیر امور خارجه به قطر11مهر1396

سفر دکتر ظریف وزیر امور خارجه به قطر11مهر1396

سفر دکتر ظریف وزیر امور خارجه به قطر11مهر1396

سفر دکتر ظریف وزیر امور خارجه به قطر11مهر1396

سفر دکتر ظریف وزیر امور خارجه به قطر11مهر1396

سفر دکتر ظریف وزیر امور خارجه به قطر11مهر1396

سفر دکتر ظریف وزیر امور خارجه به قطر11مهر1396

سفر دکتر ظریف وزیر امور خارجه به قطر11مهر1396

سفر دکتر ظریف وزیر امور خارجه به قطر11مهر1396

سفر دکتر ظریف وزیر امور خارجه به قطر11مهر1396

سفر دکتر ظریف وزیر امور خارجه به قطر11مهر1396

سفر دکتر ظریف وزیر امور خارجه به قطر11مهر1396

سفر دکتر ظریف وزیر امور خارجه به قطر11مهر1396

سفر دکتر ظریف وزیر امور خارجه به عمان10مهر1396

سفر دکتر ظریف وزیر امور خارجه به عمان10مهر1396

سفر دکتر ظریف وزیر امور خارجه به عمان10مهر1396

سفر دکتر ظریف وزیر امور خارجه به عمان10مهر1396

سفر دکتر ظریف وزیر امور خارجه به عمان10مهر1396

سفر دکتر ظریف وزیر امور خارجه به عمان10مهر1396

سفر دکتر ظریف وزیر امور خارجه به عمان10مهر1396

سفر دکتر ظریف وزیر امور خارجه به عمان10مهر1396

سفر دکتر ظریف وزیر امور خارجه به عمان10مهر1396

سفر دکتر ظریف وزیر امور خارجه به عمان10مهر1396

سفر دکتر ظریف وزیر امور خارجه به عمان10مهر1396

سفر دکتر ظریف وزیر امور خارجه به عمان10مهر1396

سفر دکتر ظریف وزیر امور خارجه به عمان10مهر1396

سفر دکتر ظریف وزیر امور خارجه به عمان10مهر1396

سفر دکتر ظریف وزیر امور خارجه به عمان10مهر1396

سفر دکتر ظریف وزیر امور خارجه به عمان10مهر1396

سفر دکتر ظریف وزیر امور خارجه به عمان10مهر1396

سفر دکتر ظریف وزیر امور خارجه به عمان10مهر1396

سفر دکتر ظریف وزیر امور خارجه به عمان10مهر1396

سفر دکتر ظریف وزیر امور خارجه به عمان10مهر1396

سفر دکتر ظریف وزیر امور خارجه به عمان10مهر1396

سفر دکتر ظریف وزیر امور خارجه به عمان10مهر1396

سفر دکتر ظریف وزیر امور خارجه به عمان10مهر1396

سفر دکتر ظریف وزیر امور خارجه به عمان10مهر1396

سفر دکتر ظریف وزیر امور خارجه به سوچی و دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه 22شهریور1396

سفر دکتر ظریف وزیر امور خارجه به سوچی و دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه 22شهریور1396

سفر دکتر ظریف وزیر امور خارجه به سوچی و دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه 22شهریور1396

سفر دکتر ظریف وزیر امور خارجه به سوچی و دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه 22شهریور1396

سفر دکتر ظریف وزیر امور خارجه به سوچی و دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه 22شهریور1396

سفر دکتر ظریف وزیر امور خارجه به سوچی و دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه 22شهریور1396

سفر دکتر ظریف وزیر امور خارجه به سوچی و دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه 22شهریور1396

سفر دکتر ظریف وزیر امور خارجه به سوچی و دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه 22شهریور1396

سفر دکتر ظریف وزیر امور خارجه به سوچی و دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه 22شهریور1396

سفر دکتر ظریف وزیر امور خارجه به سوچی و دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه 22شهریور1396

سفر دکتر ظریف وزیر امور خارجه به سوچی و دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه 22شهریور1396

سفر دکتر ظریف وزیر امور خارجه به سوچی و دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه 22شهریور1396

سفر دکتر ظریف وزیر امور خارجه به سوچی و دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه 22شهریور1396

سفر دکتر ظریف وزیر امور خارجه به سوچی و دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه 22شهریور1396

سفر دکتر ظریف وزیر امور خارجه به سوچی و دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه 22شهریور1396

سفر دکتر ظریف وزیر امور خارجه به سوچی و دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه 22شهریور1396

سفر دکتر ظریف وزیر امور خارجه به سوچی و دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه 22شهریور1396

سفر دکتر ظریف وزیر امور خارجه به سوچی و دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه 22شهریور1396

سفر دکتر ظریف وزیر امور خارجه به سوچی و دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه 22شهریور1396

سفر دکتر ظریف وزیر امور خارجه به سوچی و دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه 22شهریور1396

سفر دکتر ظریف وزیر امور خارجه به سوچی و دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه 22شهریور1396

سفر دکتر ظریف وزیر امور خارجه به سوچی و دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه 22شهریور1396

سفر دکتر ظریف وزیر امور خارجه به سوچی و دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه 22شهریور1396

سفر دکتر ظریف وزیر امور خارجه به سوچی و دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه 22شهریور1396

سفر دکتر ظریف وزیر امور خارجه به سوچی و دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه 22شهریور1396

سفر دکتر ظریف وزیر امور خارجه به سوچی و دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه 22شهریور1396

سفر دکتر ظریف وزیر امور خارجه به سوچی و دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه 22شهریور1396

سفر دکتر ظریف وزیر امور خارجه به سوچی و دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه 22شهریور1396

سفر دکتر ظریف وزیر امور خارجه به سوچی و دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه 22شهریور1396

سفر دکتر ظریف وزیر امور خارجه به سوچی و دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه 22شهریور1396

دیدار سفیر جدید یونان با دکتر ظریف وزیر امور خارجه20شهریور1396

دیدار سفیر جدید یونان با دکتر ظریف وزیر امور خارجه20شهریور1396

دیدار سفیر جدید یونان با دکتر ظریف وزیر امور خارجه20شهریور1396

دیدار سفیر جدید یونان با دکتر ظریف وزیر امور خارجه20شهریور1396

دیدار سفیر جدید یونان با دکتر ظریف وزیر امور خارجه20شهریور1396

دیدار سفیر جدید یونان با دکتر ظریف وزیر امور خارجه20شهریور1396

دیدار سفیر جدید یونان با دکتر ظریف وزیر امور خارجه20شهریور1396

دیدار سفیر جدید نروژبا دکتر ظریف وزیر امور خارجه20شهریور1396

دیدار سفیر جدید نروژبا دکتر ظریف وزیر امور خارجه20شهریور1396

دیدار سفیر جدید نروژبا دکتر ظریف وزیر امور خارجه20شهریور1396

دیدار سفیر جدید نروژبا دکتر ظریف وزیر امور خارجه20شهریور1396

دیدار سفیر جدید نروژبا دکتر ظریف وزیر امور خارجه20شهریور1396

دیدار سفیر جدید نروژبا دکتر ظریف وزیر امور خارجه20شهریور1396

دیدار سفیر جدید سوئیس با دکتر ظریف وزیر امور خارجه20شهریور1396

دیدار سفیر جدید سوئیس با دکتر ظریف وزیر امور خارجه20شهریور1396

دیدار سفیر جدید سوئیس با دکتر ظریف وزیر امور خارجه20شهریور1396

دیدار سفیر جدید سوئیس با دکتر ظریف وزیر امور خارجه20شهریور1396

دیدار سفیر جدید سوئیس با دکتر ظریف وزیر امور خارجه20شهریور1396

دیدار سفیر جدید سوئیس با دکتر ظریف وزیر امور خارجه20شهریور1396

دیدار سفیر جدید سوئیس با دکتر ظریف وزیر امور خارجه20شهریور1396

دیدار سفیر جدید سوئیس با دکتر ظریف وزیر امور خارجه20شهریور1396

دیدار سفیر قطر با دکتر ظریف وزیر امور خارجه20شهریور1396

دیدار سفیر قطر با دکتر ظریف وزیر امور خارجه20شهریور1396

دیدار سفیر قطر با دکتر ظریف وزیر امور خارجه20شهریور1396

دیدار سفیر قطر با دکتر ظریف وزیر امور خارجه20شهریور1396

دیدار سفیر قطر با دکتر ظریف وزیر امور خارجه20شهریور1396

دیدار سفیر قطر با دکتر ظریف وزیر امور خارجه20شهریور1396

دیدار خواجه محمد آصف وزیر امور خارجه پاکستان با دکتر ظریف وزیر امور خارجه20شهریور1396

دیدار خواجه محمد آصف وزیر امور خارجه پاکستان با دکتر ظریف وزیر امور خارجه20شهریور1396

دیدار خواجه محمد آصف وزیر امور خارجه پاکستان با دکتر ظریف وزیر امور خارجه20شهریور1396

دیدار خواجه محمد آصف وزیر امور خارجه پاکستان با دکتر ظریف وزیر امور خارجه20شهریور1396

دیدار خواجه محمد آصف وزیر امور خارجه پاکستان با دکتر ظریف وزیر امور خارجه20شهریور1396

دیدار خواجه محمد آصف وزیر امور خارجه پاکستان با دکتر ظریف وزیر امور خارجه20شهریور1396

دیدار خواجه محمد آصف وزیر امور خارجه پاکستان با دکتر ظریف وزیر امور خارجه20شهریور1396

دیدار خواجه محمد آصف وزیر امور خارجه پاکستان با دکتر ظریف وزیر امور خارجه20شهریور1396

دیدار خواجه محمد آصف وزیر امور خارجه پاکستان با دکتر ظریف وزیر امور خارجه20شهریور1396

دیدار خواجه محمد آصف وزیر امور خارجه پاکستان با دکتر ظریف وزیر امور خارجه20شهریور1396

دیدار خواجه محمد آصف وزیر امور خارجه پاکستان با دکتر ظریف وزیر امور خارجه20شهریور1396

دیدار خواجه محمد آصف وزیر امور خارجه پاکستان با دکتر ظریف وزیر امور خارجه20شهریور1396

دیدار فرستاده ویژه نخست وزیر ژاپن با دکتر ظریف وزیر امور خارجه15شهریور1396

دیدار فرستاده ویژه نخست وزیر ژاپن با دکتر ظریف وزیر امور خارجه15شهریور1396

دیدار فرستاده ویژه نخست وزیر ژاپن با دکتر ظریف وزیر امور خارجه15شهریور1396

دیدار فرستاده ویژه نخست وزیر ژاپن با دکتر ظریف وزیر امور خارجه15شهریور1396

دیدار فرستاده ویژه نخست وزیر ژاپن با دکتر ظریف وزیر امور خارجه15شهریور1396

دیدار فرستاده ویژه نخست وزیر ژاپن با دکتر ظریف وزیر امور خارجه15شهریور1396

دیدار فرستاده ویژه نخست وزیر ژاپن با دکتر ظریف وزیر امور خارجه15شهریور1396

دیدار فرستاده ویژه نخست وزیر ژاپن با دکتر ظریف وزیر امور خارجه15شهریور1396

دیدار فرستاده ویژه نخست وزیر ژاپن با دکتر ظریف وزیر امور خارجه15شهریور1396

دیدار فرستاده ویژه نخست وزیر ژاپن با دکتر ظریف وزیر امور خارجه15شهریور1396

دیدار وزیر امور خارجه واتیکان با دکتر ظریف وزیر امور خارجه15شهریور1396

دیدار وزیر امور خارجه واتیکان با دکتر ظریف وزیر امور خارجه15شهریور1396

دیدار وزیر امور خارجه واتیکان با دکتر ظریف وزیر امور خارجه15شهریور1396

دیدار وزیر امور خارجه واتیکان با دکتر ظریف وزیر امور خارجه15شهریور1396

دیدار وزیر امور خارجه واتیکان با دکتر ظریف وزیر امور خارجه15شهریور1396

دیدار وزیر امور خارجه واتیکان با دکتر ظریف وزیر امور خارجه15شهریور1396

دیدار وزیر امور خارجه واتیکان با دکتر ظریف وزیر امور خارجه15شهریور1396

دیدار وزیر امور خارجه واتیکان با دکتر ظریف وزیر امور خارجه15شهریور1396

دیدار وزیر امور خارجه واتیکان با دکتر ظریف وزیر امور خارجه15شهریور1396

دیدار وزیر امور خارجه واتیکان با دکتر ظریف وزیر امور خارجه15شهریور1396

دیدار وزیر امور خارجه واتیکان با دکتر ظریف وزیر امور خارجه15شهریور1396

دیدار وزیر امور خارجه واتیکان با دکتر ظریف وزیر امور خارجه15شهریور1396

حضور دکتر ظریف وزیر امورخارجه در پارک فناوری پردیس و سخنرانی در جمع مدیران و روسای شرکتهای دانش بنیاد و فن آور14شهریور1396

حضور دکتر ظریف وزیر امورخارجه در پارک فناوری پردیس و سخنرانی در جمع مدیران و روسای شرکتهای دانش بنیاد و فن آور14شهریور1396

حضور دکتر ظریف وزیر امورخارجه در پارک فناوری پردیس و سخنرانی در جمع مدیران و روسای شرکتهای دانش بنیاد و فن آور14شهریور1396

حضور دکتر ظریف وزیر امورخارجه در پارک فناوری پردیس و سخنرانی در جمع مدیران و روسای شرکتهای دانش بنیاد و فن آور14شهریور1396

حضور دکتر ظریف وزیر امورخارجه در پارک فناوری پردیس و سخنرانی در جمع مدیران و روسای شرکتهای دانش بنیاد و فن آور14شهریور1396

حضور دکتر ظریف وزیر امورخارجه در پارک فناوری پردیس و سخنرانی در جمع مدیران و روسای شرکتهای دانش بنیاد و فن آور14شهریور1396

حضور دکتر ظریف وزیر امورخارجه در پارک فناوری پردیس و سخنرانی در جمع مدیران و روسای شرکتهای دانش بنیاد و فن آور14شهریور1396

حضور دکتر ظریف وزیر امورخارجه در پارک فناوری پردیس و سخنرانی در جمع مدیران و روسای شرکتهای دانش بنیاد و فن آور14شهریور1396

حضور دکتر ظریف وزیر امورخارجه در پارک فناوری پردیس و سخنرانی در جمع مدیران و روسای شرکتهای دانش بنیاد و فن آور14شهریور1396

حضور دکتر ظریف وزیر امورخارجه در پارک فناوری پردیس و سخنرانی در جمع مدیران و روسای شرکتهای دانش بنیاد و فن آور14شهریور1396

حضور دکتر ظریف وزیر امورخارجه در پارک فناوری پردیس و سخنرانی در جمع مدیران و روسای شرکتهای دانش بنیاد و فن آور14شهریور1396

حضور دکتر ظریف وزیر امورخارجه در پارک فناوری پردیس و سخنرانی در جمع مدیران و روسای شرکتهای دانش بنیاد و فن آور14شهریور1396

حضور دکتر ظریف وزیر امورخارجه در پارک فناوری پردیس و سخنرانی در جمع مدیران و روسای شرکتهای دانش بنیاد و فن آور14شهریور1396

حضور دکتر ظریف وزیر امورخارجه در پارک فناوری پردیس و سخنرانی در جمع مدیران و روسای شرکتهای دانش بنیاد و فن آور14شهریور1396

حضور دکتر ظریف وزیر امورخارجه در پارک فناوری پردیس و سخنرانی در جمع مدیران و روسای شرکتهای دانش بنیاد و فن آور14شهریور1396

حضور دکتر ظریف وزیر امورخارجه در پارک فناوری پردیس و سخنرانی در جمع مدیران و روسای شرکتهای دانش بنیاد و فن آور14شهریور1396

حضور دکتر ظریف وزیر امورخارجه در پارک فناوری پردیس و سخنرانی در جمع مدیران و روسای شرکتهای دانش بنیاد و فن آور14شهریور1396

حضور دکتر ظریف وزیر امورخارجه در پارک فناوری پردیس و سخنرانی در جمع مدیران و روسای شرکتهای دانش بنیاد و فن آور14شهریور1396

حضور دکتر ظریف وزیر امورخارجه در پارک فناوری پردیس و سخنرانی در جمع مدیران و روسای شرکتهای دانش بنیاد و فن آور14شهریور1396

حضور دکتر ظریف وزیر امورخارجه در پارک فناوری پردیس و سخنرانی در جمع مدیران و روسای شرکتهای دانش بنیاد و فن آور14شهریور1396

حضور دکتر ظریف وزیر امورخارجه در پارک فناوری پردیس و سخنرانی در جمع مدیران و روسای شرکتهای دانش بنیاد و فن آور14شهریور1396

حضور دکتر ظریف وزیر امورخارجه در پارک فناوری پردیس و سخنرانی در جمع مدیران و روسای شرکتهای دانش بنیاد و فن آور14شهریور1396

حضور دکتر ظریف وزیر امورخارجه در پارک فناوری پردیس و سخنرانی در جمع مدیران و روسای شرکتهای دانش بنیاد و فن آور14شهریور1396

حضور دکتر ظریف وزیر امورخارجه در پارک فناوری پردیس و سخنرانی در جمع مدیران و روسای شرکتهای دانش بنیاد و فن آور14شهریور1396

حضور دکتر ظریف وزیر امورخارجه در پارک فناوری پردیس و سخنرانی در جمع مدیران و روسای شرکتهای دانش بنیاد و فن آور14شهریور1396

حضور دکتر ظریف وزیر امورخارجه در پارک فناوری پردیس و سخنرانی در جمع مدیران و روسای شرکتهای دانش بنیاد و فن آور14شهریور1396

حضور دکتر ظریف وزیر امورخارجه در پارک فناوری پردیس و سخنرانی در جمع مدیران و روسای شرکتهای دانش بنیاد و فن آور14شهریور1396

حضور دکتر ظریف وزیر امورخارجه در پارک فناوری پردیس و سخنرانی در جمع مدیران و روسای شرکتهای دانش بنیاد و فن آور14شهریور1396

حضور دکتر ظریف وزیر امورخارجه در پارک فناوری پردیس و سخنرانی در جمع مدیران و روسای شرکتهای دانش بنیاد و فن آور14شهریور1396

حضور دکتر ظریف وزیر امورخارجه در پارک فناوری پردیس و سخنرانی در جمع مدیران و روسای شرکتهای دانش بنیاد و فن آور14شهریور1396

حضور دکتر ظریف وزیر امورخارجه در پارک فناوری پردیس و سخنرانی در جمع مدیران و روسای شرکتهای دانش بنیاد و فن آور14شهریور1396

حضور دکتر ظریف وزیر امورخارجه در پارک فناوری پردیس و سخنرانی در جمع مدیران و روسای شرکتهای دانش بنیاد و فن آور14شهریور1396

حضور دکتر ظریف وزیر امورخارجه در پارک فناوری پردیس و سخنرانی در جمع مدیران و روسای شرکتهای دانش بنیاد و فن آور14شهریور1396

حضور دکتر ظریف وزیر امورخارجه در پارک فناوری پردیس و سخنرانی در جمع مدیران و روسای شرکتهای دانش بنیاد و فن آور14شهریور1396

حضور دکتر ظریف وزیر امورخارجه در پارک فناوری پردیس و سخنرانی در جمع مدیران و روسای شرکتهای دانش بنیاد و فن آور14شهریور1396

حضور دکتر ظریف وزیر امورخارجه در پارک فناوری پردیس و سخنرانی در جمع مدیران و روسای شرکتهای دانش بنیاد و فن آور14شهریور1396

حضور دکتر ظریف وزیر امورخارجه در پارک فناوری پردیس و سخنرانی در جمع مدیران و روسای شرکتهای دانش بنیاد و فن آور14شهریور1396

حضور دکتر ظریف وزیر امورخارجه در پارک فناوری پردیس و سخنرانی در جمع مدیران و روسای شرکتهای دانش بنیاد و فن آور14شهریور1396

حضور دکتر ظریف وزیر امورخارجه در پارک فناوری پردیس و سخنرانی در جمع مدیران و روسای شرکتهای دانش بنیاد و فن آور14شهریور1396

حضور دکتر ظریف وزیر امورخارجه در پارک فناوری پردیس و سخنرانی در جمع مدیران و روسای شرکتهای دانش بنیاد و فن آور14شهریور1396

حضور دکتر ظریف وزیر امورخارجه در پارک فناوری پردیس و سخنرانی در جمع مدیران و روسای شرکتهای دانش بنیاد و فن آور14شهریور1396

دیدار رئیس مجلس نمایندگان آفریقای جنوبی با دکتر ظریف وزیر امور خارجه12شهریور1396

دیدار رئیس مجلس نمایندگان آفریقای جنوبی با دکتر ظریف وزیر امور خارجه12شهریور1396

دیدار رئیس مجلس نمایندگان آفریقای جنوبی با دکتر ظریف وزیر امور خارجه12شهریور1396

دیدار رئیس مجلس نمایندگان آفریقای جنوبی با دکتر ظریف وزیر امور خارجه12شهریور1396

دیدار رئیس مجلس نمایندگان آفریقای جنوبی با دکتر ظریف وزیر امور خارجه12شهریور1396

دیدار رئیس مجلس نمایندگان آفریقای جنوبی با دکتر ظریف وزیر امور خارجه12شهریور1396

دیدار رئیس مجلس نمایندگان آفریقای جنوبی با دکتر ظریف وزیر امور خارجه12شهریور1396

دیدار رئیس مجلس نمایندگان آفریقای جنوبی با دکتر ظریف وزیر امور خارجه12شهریور1396

دیدار رئیس مجلس نمایندگان آفریقای جنوبی با دکتر ظریف وزیر امور خارجه12شهریور1396

دیدار رئیس مجلس نمایندگان آفریقای جنوبی با دکتر ظریف وزیر امور خارجه12شهریور1396

دیدار رئیس مجلس نمایندگان آفریقای جنوبی با دکتر ظریف وزیر امور خارجه12شهریور1396

دیدار خداحافظی سفیر کوبا با دکتر ظریف وزیر امور خارجه8شهریور1396

دیدار خداحافظی سفیر کوبا با دکتر ظریف وزیر امور خارجه8شهریور1396

دیدار خداحافظی سفیر کوبا با دکتر ظریف وزیر امور خارجه8شهریور1396

دیدار خداحافظی سفیر کوبا با دکتر ظریف وزیر امور خارجه8شهریور1396

دیدار خداحافظی سفیر کوبا با دکتر ظریف وزیر امور خارجه8شهریور1396

دیدار خداحافظی سفیر لهستان با دکتر ظریف وزیر امور خارجه8شهریور1396

دیدار خداحافظی سفیر لهستان با دکتر ظریف وزیر امور خارجه8شهریور1396

دیدار خداحافظی سفیر لهستان با دکتر ظریف وزیر امور خارجه8شهریور1396

دیدار خداحافظی سفیر لهستان با دکتر ظریف وزیر امور خارجه8شهریور1396

دیدار نایب رئیس مجلس سنای شیلی با دکتر ظریف وزیر امور خارجه7شهریور1396

دیدار نایب رئیس مجلس سنای شیلی با دکتر ظریف وزیر امور خارجه7شهریور1396

دیدار نایب رئیس مجلس سنای شیلی با دکتر ظریف وزیر امور خارجه7شهریور1396

دیدار نایب رئیس مجلس سنای شیلی با دکتر ظریف وزیر امور خارجه7شهریور1396

دیدار استفان دی میستورا نماینده ویژه سازمان ملل متحد با دکتر ظریف وزیر امور خارجه6شهریور1396

دیدار استفان دی میستورا نماینده ویژه سازمان ملل متحد با دکتر ظریف وزیر امور خارجه6شهریور1396

دیدار استفان دی میستورا نماینده ویژه سازمان ملل متحد با دکتر ظریف وزیر امور خارجه6شهریور1396

دیدار استفان دی میستورا نماینده ویژه سازمان ملل متحد با دکتر ظریف وزیر امور خارجه6شهریور1396

دیدار استفان دی میستورا نماینده ویژه سازمان ملل متحد با دکتر ظریف وزیر امور خارجه6شهریور1396

دیدار استفان دی میستورا نماینده ویژه سازمان ملل متحد با دکتر ظریف وزیر امور خارجه6شهریور1396

دیدار استفان دی میستورا نماینده ویژه سازمان ملل متحد با دکتر ظریف وزیر امور خارجه6شهریور1396

بازدید دکتر ظریف وزیر امور خارجه از موزه صلح در پارک شهر تهران و سخنرانی در نشست شبیه سازی شورای امنیت سازمان ملل متحد2شهریور1396

بازدید دکتر ظریف وزیر امور خارجه از موزه صلح در پارک شهر تهران و سخنرانی در نشست شبیه سازی شورای امنیت سازمان ملل متحد2شهریور1396

بازدید دکتر ظریف وزیر امور خارجه از موزه صلح در پارک شهر تهران و سخنرانی در نشست شبیه سازی شورای امنیت سازمان ملل متحد2شهریور1396

بازدید دکتر ظریف وزیر امور خارجه از موزه صلح در پارک شهر تهران و سخنرانی در نشست شبیه سازی شورای امنیت سازمان ملل متحد2شهریور1396

بازدید دکتر ظریف وزیر امور خارجه از موزه صلح در پارک شهر تهران و سخنرانی در نشست شبیه سازی شورای امنیت سازمان ملل متحد2شهریور1396

بازدید دکتر ظریف وزیر امور خارجه از موزه صلح در پارک شهر تهران و سخنرانی در نشست شبیه سازی شورای امنیت سازمان ملل متحد2شهریور1396

بازدید دکتر ظریف وزیر امور خارجه از موزه صلح در پارک شهر تهران و سخنرانی در نشست شبیه سازی شورای امنیت سازمان ملل متحد2شهریور1396

بازدید دکتر ظریف وزیر امور خارجه از موزه صلح در پارک شهر تهران و سخنرانی در نشست شبیه سازی شورای امنیت سازمان ملل متحد2شهریور1396

بازدید دکتر ظریف وزیر امور خارجه از موزه صلح در پارک شهر تهران و سخنرانی در نشست شبیه سازی شورای امنیت سازمان ملل متحد2شهریور1396

بازدید دکتر ظریف وزیر امور خارجه از موزه صلح در پارک شهر تهران و سخنرانی در نشست شبیه سازی شورای امنیت سازمان ملل متحد2شهریور1396

بازدید دکتر ظریف وزیر امور خارجه از موزه صلح در پارک شهر تهران و سخنرانی در نشست شبیه سازی شورای امنیت سازمان ملل متحد2شهریور1396

بازدید دکتر ظریف وزیر امور خارجه از موزه صلح در پارک شهر تهران و سخنرانی در نشست شبیه سازی شورای امنیت سازمان ملل متحد2شهریور1396

بازدید دکتر ظریف وزیر امور خارجه از موزه صلح در پارک شهر تهران و سخنرانی در نشست شبیه سازی شورای امنیت سازمان ملل متحد2شهریور1396

بازدید دکتر ظریف وزیر امور خارجه از موزه صلح در پارک شهر تهران و سخنرانی در نشست شبیه سازی شورای امنیت سازمان ملل متحد2شهریور1396

بازدید دکتر ظریف وزیر امور خارجه از موزه صلح در پارک شهر تهران و سخنرانی در نشست شبیه سازی شورای امنیت سازمان ملل متحد2شهریور1396

بازدید دکتر ظریف وزیر امور خارجه از موزه صلح در پارک شهر تهران و سخنرانی در نشست شبیه سازی شورای امنیت سازمان ملل متحد2شهریور1396

بازدید دکتر ظریف وزیر امور خارجه از موزه صلح در پارک شهر تهران و سخنرانی در نشست شبیه سازی شورای امنیت سازمان ملل متحد2شهریور1396

بازدید دکتر ظریف وزیر امور خارجه از موزه صلح در پارک شهر تهران و سخنرانی در نشست شبیه سازی شورای امنیت سازمان ملل متحد2شهریور1396

بازدید دکتر ظریف وزیر امور خارجه از موزه صلح در پارک شهر تهران و سخنرانی در نشست شبیه سازی شورای امنیت سازمان ملل متحد2شهریور1396

بازدید دکتر ظریف وزیر امور خارجه از موزه صلح در پارک شهر تهران و سخنرانی در نشست شبیه سازی شورای امنیت سازمان ملل متحد2شهریور1396

بازدید دکتر ظریف وزیر امور خارجه از موزه صلح در پارک شهر تهران و سخنرانی در نشست شبیه سازی شورای امنیت سازمان ملل متحد2شهریور1396

دیدار سفیر جدید جمهوری چک با دکتر ظریف وزیر امور خارجه30مرداد1396

دیدار سفیر جدید جمهوری چک با دکتر ظریف وزیر امور خارجه30مرداد1396

دیدار سفیر جدید جمهوری چک با دکتر ظریف وزیر امور خارجه30مرداد1396

دیدار سفیر جدید جمهوری چک با دکتر ظریف وزیر امور خارجه30مرداد1396

دیدار سفیر جدید جمهوری چک با دکتر ظریف وزیر امور خارجه30مرداد1396

دیدار سفیر جدید جمهوری چک با دکتر ظریف وزیر امور خارجه30مرداد1396

دیدار سفیر جدید جمهوری چک با دکتر ظریف وزیر امور خارجه30مرداد1396

دیدار سفیر جدید جمهوری چک با دکتر ظریف وزیر امور خارجه30مرداد1396

دیدار سفیر جدید نیجریه با دکتر ظریف وزیر امور خارجه30مرداد1396

دیدار سفیر جدید نیجریه با دکتر ظریف وزیر امور خارجه30مرداد1396

دیدار سفیر جدید نیجریه با دکتر ظریف وزیر امور خارجه30مرداد1396

دیدار سفیر جدید نیجریه با دکتر ظریف وزیر امور خارجه30مرداد1396

دیدار سفیر جدید نیجریه با دکتر ظریف وزیر امور خارجه30مرداد1396