گالری تصاویر
پیوندهای مهم

صادرات

مبلغ کالاهای صادراتی از مبداء جمهوری اسلامی ایران به ارمنستان در سال 1389

 113/033/455 دلار

 

ردیف

سال

کشور

شماره تعرفه

توضیحات تعرفه

وزن (کیلو گرم)

ارزش (ریال)

ارزش (دلار)

1

1389

ارمنستان

27132000

قيرنفت

19,111,579

88,856,009,241 Rls.

8,599,214 $

2

1389

ارمنستان

27101920

روغن صنعتي

9,333,840

73,267,018,963 Rls.

7,100,772 $

3

1389

ارمنستان

28342910

نيترا ت آمونيوم ا نفجاري

16,118,270

41,992,047,922 Rls.

4,059,727 $

4

1389

ارمنستان

15079000

روغن سويا (باستثناء خام ) و ا جزا ء آن

2,421,691

40,087,699,133 Rls.

3,874,706 $

5

1389

ارمنستان

28257000

ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن

161,140

38,136,374,427 Rls.

3,692,560 $

6

1389

ارمنستان

72126000

محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600,mmروکش شده.

3,433,410

30,357,415,360 Rls.

2,929,655 $

7

1389

ارمنستان

07031000

پيازوموسير

8,121,361

29,429,948,957 Rls.

2,842,132 $

8

1389

ارمنستان

10011090

گندم سخت به غيراز گندم دامي .

10,223,110

28,699,511,394 Rls.

2,763,662 $

9

1389

ارمنستان

28301000

سولفور سديم

8,993,865

28,566,830,482 Rls.

2,758,048 $

10

1389

ارمنستان

72104900

محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر

3,058,595

27,827,232,165 Rls.

2,680,339 $

11

1389

ارمنستان

72022110

فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم

1,480,000

23,382,358,410 Rls.

2,259,005 $

12

1389

ارمنستان

08062060

ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده )

619,952

22,428,528,710 Rls.

2,169,090 $

13

1389

ارمنستان

70051030

شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر

6,996,416

21,795,159,579 Rls.

2,102,734 $

14

1389

ارمنستان

34022010

دترجنت قالبي پودر،مايع ،گرانول ،قرص ،ژل ،كنسانتره وساير فرآورده هاي همانند بابسته بندي 5 كيلوگرم وكمترمناسب براي شستشو وپاكيزگي دستي

2,419,386

18,495,751,207 Rls.

1,788,620 $

15

1389

ارمنستان

39011019

پلي ا تيلن خطي باچگالي کمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري

1,527,413

17,418,860,446 Rls.

1,684,920 $

16

1389

ارمنستان

27101990

ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري

2,404,377

16,623,621,667 Rls.

1,606,889 $

17

1389

ارمنستان

39201090

صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحکم نشده

732,764

16,239,331,652 Rls.

1,570,818 $

18

1389

ارمنستان

27111290

پروپان مايع شده درظروف يکهزا ر سانتي متر مکعب وبيشتر

2,090,873

14,823,792,187 Rls.

1,437,264 $

19

1389

ارمنستان

41071200

چرم وپوست کامل آماده بعددباغي ا زحيوا نات ا زنوع گاوا سب موکنده لايه لايه بريده شده دا نه دا ن

49,151

13,782,395,480 Rls.

1,327,039 $

20

1389

ارمنستان

27111990

ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر

2,912,652

13,383,705,883 Rls.

1,296,120 $

21

1389

ارمنستان

27101190

ساير روغنهاي سبک وفرآورده هابجزبنزين

1,471,965

13,169,675,410 Rls.

1,269,753 $

22

1389

ارمنستان

39021099

ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر

1,138,703

12,955,744,302 Rls.

1,249,233 $

23

1389

ارمنستان

39041010

سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد

1,283,327

12,449,163,267 Rls.

1,201,667 $

24

1389

ارمنستان

21021000

مخمرهاي فعال (زنده )

628,900

11,559,688,720 Rls.

1,114,720 $

25

1389

ارمنستان

39249000

لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي

530,223

11,390,109,921 Rls.

1,100,617 $

26

1389

ارمنستان

34022090

سايرفرآورده هاي تانسيو ا کتيف بسته بندي شده برا ي خرده فروشي غيرمذکور

1,049,168

9,400,391,372 Rls.

906,149 $

27

1389

ارمنستان

08105000

کيوي, تازه

1,105,310

9,124,307,097 Rls.

885,251 $

28

1389

ارمنستان

08109010

انار تازه

573,915

8,900,595,999 Rls.

858,471 $

29

1389

ارمنستان

68091100

لوحه,صفحه،ورق ،همانندازگچ ،پوشانده شده يا مسلح شده فقط با کاغذ يا مقوا.

6,001,440

8,848,512,382 Rls.

859,542 $

30

1389

ارمنستان

15119090

ساير روغن نخل (باستثناي خام )حتي تصفيه شده (RBD)غيرمذکور در جاي ديگر

484,965

8,050,796,610 Rls.

775,940 $

31

1389

ارمنستان

08041040

خرمامضافتي تازه ياخشك كرده

300,971

7,754,251,817 Rls.

746,783 $

32

1389

ارمنستان

32141000

بتانه هاي شيشه برهاو پيوند زني,سيمانهاي رزيني ,ترکيبات درزگيري وساير بتانه ها،اندودهاي نقاشي

8,392,886

7,477,210,847 Rls.

722,817 $

33

1389

ارمنستان

27101910

روغن موتور

725,508

7,162,879,497 Rls.

690,057 $

34

1389

ارمنستان

38089119

ساير حشره كشها كه محصول آماده بوده وغير خانگي مي باشند

75,500

6,939,138,600 Rls.

679,500 $

35

1389

ارمنستان

34022020

پودر،مايع ،گرانول ،قرص ،ژل ،كنسانتره وساير فرآورده هاي همانند بابسته بندي 5 كيلوگرم وكمترمناسب استفاده درماشين هاي شستشو

613,904

6,645,352,916 Rls.

641,611 $

36

1389

ارمنستان

39269099

سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت

274,850

6,642,330,779 Rls.

641,092 $

37

1389

ارمنستان

39201020

صفحه ،ورق ياتيغه يک لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن

299,589

6,637,832,983 Rls.

639,859 $

38

1389

ارمنستان

72027000

فروموليبدن.

20,000

6,559,866,432 Rls.

636,633 $

39

1389

ارمنستان

27111490

اتيلن, پروپيلن, بوتيلن وبوتادين مايع شده درظروف يکهزا رسانتي متر مکعب وبيشتر

309,190

6,013,007,911 Rls.

581,043 $

40

1389

ارمنستان

28289010

هيپوکلريت سديم

1,231,451

5,987,962,821 Rls.

577,068 $

41

1389

ارمنستان

39041090

سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون

624,080

5,855,412,580 Rls.

564,518 $

42

1389

ارمنستان

27122090

سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي

468,703

5,651,720,483 Rls.

546,774 $

43

1389

ارمنستان

28362000

کربنات دي سديم

2,113,000

5,637,802,179 Rls.

548,483 $

44

1389

ارمنستان

69111000

ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني.

137,823

5,484,644,703 Rls.

531,656 $

45

1389

ارمنستان

23012000

آرد,زبره و حبه , ا ز ماهي و غيره نامناسب برا ي خورا ک ا نسان

539,343

5,470,781,195 Rls.

529,483 $

46

1389

ارمنستان

25202010

گچ بنايي

14,576,555

5,285,526,572 Rls.

510,395 $

47

1389

ارمنستان

39012029

پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر

445,750

5,225,314,553 Rls.

504,349 $

48

1389

ارمنستان

32089090

سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32

167,251

5,199,972,948 Rls.

502,968 $

49

1389

ارمنستان

47079000

آخال وخرده ريز(بازيافتي)ا زسايرکاغذهاومقوا ها

582,160

5,018,184,536 Rls.

484,934 $

50

1389

ارمنستان

73089090

ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد .

284,759

4,948,893,189 Rls.

475,655 $

51

1389

ارمنستان

84335111

كمباين (ماشين برداشت )مخصوص گندم باقدرت 140 اسب بخار وبيشتر

71,020

4,779,834,000 Rls.

476,839 $

52

1389

ارمنستان

68071010

اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...)

749,540

4,687,863,637 Rls.

452,236 $

53

1389

ارمنستان

38140000

حلال هاورقيق کننده هاي آلي مرکب غيرمذکورومشمول درجاي ديگر

344,910

4,672,596,750 Rls.

450,818 $

54

1389

ارمنستان

39075090

سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل

230,470

4,649,835,600 Rls.

449,418 $

55

1389

ارمنستان

39013000

کوپليمرهاي ا تيلن واستات وينيل, به ا شکال ا بتدا ئي

307,035

4,641,567,707 Rls.

448,412 $

56

1389

ارمنستان

69089020

کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(کاشي کف ) ورني يالعاب زده

1,655,402

4,392,946,304 Rls.

424,369 $

57

1389

ارمنستان

57049090

ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد

113,992

4,261,403,259 Rls.

411,092 $

58

1389

ارمنستان

72082700

محصولات ازآهن يافولادغيرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشکل طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمترا ز 3mmپاك شده درسطح

741,420

4,214,796,419 Rls.

406,229 $

59

1389

ارمنستان

73069010

ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي تا8اينچ غير مذكور درجاي ديگر .

405,560

4,001,831,643 Rls.

387,787 $

60

1389

ارمنستان

28070000

ا سيد سولفوريک، ( جوهرگوگرد)؛ او لئوم

2,614,056

3,953,711,791 Rls.

381,630 $

61

1389

ارمنستان

70049090

ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر

1,263,640

3,924,350,435 Rls.

379,090 $

62

1389

ارمنستان

72165000

پروفيل ا زآهن يافولادغير ممزوج ,فقطگرم نوردشدهگرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده که درجاي ديگرذکرنشده ا ست.

475,850

3,836,624,933 Rls.

369,899 $

63

1389

ارمنستان

72123090

سايرمحصولات غير مذكور تخت نوردشده ا زآهن يافولادغيرممزوج باپهناي كمتراز 600ميلي متر که به نحوديگري آبکاري شده ياا ندودشده باروي

469,540

3,674,585,859 Rls.

364,612 $

64

1389

ارمنستان

70131000

سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد

354,532

3,667,614,763 Rls.

354,532 $

65

1389

ارمنستان

28365000

کربنات کلسيم

4,264,241

3,603,896,162 Rls.

347,555 $

66

1389

ارمنستان

04070090

تخم مرغ پرندگان با پوست, تازه غير مذکور در جاي ديگر

261,624

3,578,397,779 Rls.

345,511 $

67

1389

ارمنستان

70099100

آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني)

431,600

3,565,154,542 Rls.

343,482 $

68

1389

ارمنستان

35069900

چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر.

147,832

3,497,520,904 Rls.

338,671 $

69

1389

ارمنستان

32081090

سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي

97,413

3,491,206,498 Rls.

340,705 $

70

1389

ارمنستان

84186190

ساير تجهيزات سردكننده يامنجمد كننده تراكمي باكندانسور مبدل حرارتي بجزرديف 84186110.

33,831

3,462,929,800 Rls.

333,900 $

71

1389

ارمنستان

08025010

انواع پسته خندان

43,552

3,444,639,084 Rls.

332,472 $

72

1389

ارمنستان

27101110

بنزين

384,100

3,362,791,944 Rls.

324,168 $

73

1389

ارمنستان

48189010

کاغذتيشوبرا ي مصرف دروا حدهاي توليدي

315,686

3,345,793,069 Rls.

322,603 $

74

1389

ارمنستان

07070000

خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده

401,465

3,295,995,207 Rls.

319,534 $

75

1389

ارمنستان

70052120

شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر

1,245,160

3,290,914,081 Rls.

316,689 $

76

1389

ارمنستان

84335190

سايرکمباين بردا شت ،غير مذكور درجاي ديگر

71,020

3,228,160,000 Rls.

320,000 $

77

1389

ارمنستان

39202020

پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene

140,517

3,191,214,333 Rls.

309,130 $

78

1389

ارمنستان

39012011

پلي اتيلن گريدلوله به صورت پودر باچگالي 94%يابيشتر

222,000

3,079,296,100 Rls.

306,100 $

79

1389

ارمنستان

35061000

محصولات که مصرف چسب هاياچسباننده ها را دا شته آماده خرده فروشي دربسته هاي كمترازيك كيلوگرم

152,851

3,060,624,945 Rls.

296,926 $

80

1389

ارمنستان

39173100

لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند

130,566

2,919,836,932 Rls.

282,610 $

81

1389

ارمنستان

84302000

برف روب ها

9,630

2,909,473,344 Rls.

278,046 $

82

1389

ارمنستان

63053900

جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زا لياف نسجي سنتتيک يامصنوعي,غيرمذکوردرجاي ديگر

131,072

2,701,220,768 Rls.

262,144 $

83

1389

ارمنستان

31021000

كودا وره حتي بصورت محلول درا ب

1,537,450

2,670,451,500 Rls.

260,750 $

84

1389

ارمنستان

63053300

جوال وکيسه براي بسته بندي کالا,از نوار پلي اتيلن ياپلي پروپيلن ياهمانندغيرمذکوردرجاي ديگر

93,726

2,588,232,808 Rls.

250,018 $

85

1389

ارمنستان

94051000

لوستروسايروسايل روشنائي برقي براي آويختن يانصب کردن به سقف ياديوا ر،غيراز انواعي كه براي فضاهاي باز عمومي يامعابر استفاده مي شود .

62,065

2,509,140,516 Rls.

242,698 $

86

1389

ارمنستان

08052000

نارنگي (از جمله tangerines و satsumas)، كلمانتين (clementines ، ويلكينگ wilkings ) و مركبات دو گونه اي (hybrid) مشابه .

541,863

2,465,299,743 Rls.

241,947 $

87

1389

ارمنستان

39031190

سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش

263,340

2,413,911,501 Rls.

234,415 $

88

1389

ارمنستان

23099090

ساير فرا ورده ها از انواعي که برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذکور

398,260

2,408,195,748 Rls.

236,252 $

89

1389

ارمنستان

57029900

کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زموا دسايرمواد نسجي آماده مصرف, غيرمذکوردرجاي ديگر

64,555

2,400,799,487 Rls.

231,933 $

90

1389

ارمنستان

70051090

شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر

770,820

2,395,012,653 Rls.

231,247 $

91

1389

ارمنستان

32091040

رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل

77,656

2,381,684,017 Rls.

233,475 $

92

1389

ارمنستان

68071090

سايرا شياساخته شده ا زآسفالت ياموا دهمانند بصورت رول غيرمذکور در جاي ديگر

333,402

2,359,219,496 Rls.

228,020 $

93

1389

ارمنستان

34011190

صابون ومحصولات وفرآورده هاي آلي تاانسيواكتيف به شكل شمش ،ميله ،چونه ،تكه يابه اشكال قالبي وكاغذ براي مصارف پاكيزگي وطبي غير از رديفهاي10 340111 لغايت 34011150

304,221

2,353,625,850 Rls.

227,608 $

94

1389

ارمنستان

73102120

قوطي کمپوت وکنسروباگنجايش كمتراز 50ليتر

123,640

2,347,897,107 Rls.

228,153 $

95

1389

ارمنستان

39204390

صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم

88,382

2,328,909,912 Rls.

224,193 $

96

1389

ارمنستان

32149000

ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند

2,560,329

2,249,445,844 Rls.

217,550 $

97

1389

ارمنستان

01051160

جوجه يكروزه گوشتي ازمرغ وخروس به وزن 185گرم وكمتر .

24,791

2,246,834,480 Rls.

217,240 $

98

1389

ارمنستان

26139000

سنگ موليبدن وکنسانتره هاي آن (باستثناي تفته شده )

92,360

2,210,045,496 Rls.

210,581 $

99

1389

ارمنستان

61059000

پيرا هن مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي

13,861

2,159,274,255 Rls.

207,915 $

100

1389

ارمنستان

25083000

خاک رس نسوز

345,422

2,146,435,763 Rls.

207,078 $

101

1389

ارمنستان

08071100

هندوا نه , تازه

451,284

1,996,490,964 Rls.

192,989 $

102

1389

ارمنستان

34021120

سديم لوريل ا تر سولفات

131,761

1,988,032,836 Rls.

192,721 $

103

1389

ارمنستان

73269090

سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر

137,982

1,986,281,272 Rls.

191,644 $

104

1389

ارمنستان

06029090

ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها)

125,570

1,937,247,315 Rls.

188,355 $

105

1389

ارمنستان

39011039

پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري

172,455

1,911,405,638 Rls.

184,301 $

106

1389

ارمنستان

39211200

صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل

70,174

1,903,612,093 Rls.

185,011 $

107

1389

ارمنستان

69089040

کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 10 تا 16 درصد(کاشي ديوا ر)ورني يالعاب زده

607,051

1,867,018,917 Rls.

179,711 $

108

1389

ارمنستان

34011150

صابون رختشويي

195,576

1,829,144,174 Rls.

176,048 $

109

1389

ارمنستان

87051090

سايرکاميونهاي جرثقيل غيرا زا نوا ع دوکابين مجزا

26,620

1,784,150,000 Rls.

170,000 $

110

1389

ارمنستان

39042200

پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي

206,750

1,726,723,707 Rls.

167,467 $

111

1389

ارمنستان

48059390

ساير کاغذها ومقوا هاي قشرنزده و ا ندود نشده غيرمذکوربوزن 225gيا بيشتر

196,630

1,710,451,565 Rls.

165,318 $

112

1389

ارمنستان

39011059

پلي ا تلين گريد بادي با چگالي کمتر ا ز 94%بجزنوع پودري

140,500

1,707,619,862 Rls.

164,229 $

113

1389

ارمنستان

39232190

سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن

77,399

1,681,810,509 Rls.

164,074 $

114

1389

ارمنستان

01029090

ساير گاوها بجز گاوشيري و مولد نژا دخالص

25,000

1,642,331,017 Rls.

158,987 $

115

1389

ارمنستان

17023090

گلوکز وشربت گلوکز خشک کمترا ز20درصد وزني فروکتوز يابدون آن غيرمذکور درجاي ديگر

603,608

1,607,994,563 Rls.

155,702 $

116

1389

ارمنستان

25232100

سيمان پورتلند سفيد

1,317,042

1,606,668,500 Rls.

155,206 $

117

1389

ارمنستان

48109200

ساير کاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا

172,902

1,546,654,786 Rls.

149,075 $

118

1389

ارمنستان

39076090

سايرپلي ا تيلن ترفتالات بجزگريد نساجي وبطري

131,300

1,537,955,406 Rls.

148,494 $

119

1389

ارمنستان

07132000

نخود رسمي غلاف کنده , خشک کردهحتي پوست كنده

181,668

1,506,743,662 Rls.

145,334 $

120

1389

ارمنستان

08041020

خرماکبکاب تازه ياخشك كرده

179,904

1,493,333,567 Rls.

143,920 $

121

1389

ارمنستان

87032300

وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1500تا2400 سانتيمتر مكعب

18,000

1,480,154,422 Rls.

142,129 $

122

1389

ارمنستان

39019000

ساير پليمرهاي ا تيلن که درجاي ديگر مذکور نباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي

117,200

1,450,592,860 Rls.

139,252 $

123

1389

ارمنستان

90281000

کنتورگاز

35,710

1,434,419,038 Rls.

137,661 $

124

1389

ارمنستان

07019000

ساير سيب زمينيها ,تازه يا سردکرده

339,086

1,409,606,557 Rls.

135,632 $

125

1389

ارمنستان

15020090

چربي هاي ا زنوع گاو.گوسفنديابزکه درجاي ديگر مذکور يا شمول نباشد (بااستثناي مورد 15030000)

33,787

1,379,896,908 Rls.

135,148 $

126

1389

ارمنستان

08062030

تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده )

66,650

1,374,258,400 Rls.

133,300 $

127

1389

ارمنستان

28491000

کربورهاي کلسيم با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص

154,000

1,366,311,000 Rls.

131,350 $

128

1389

ارمنستان

73219000

اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد .

31,647

1,363,881,166 Rls.

131,934 $

129

1389

ارمنستان

15162090

چربي ها و روغن هاي نباتي هيدروژنه شده و...و ا جزا آنها به غير ا ز روغن جانشين کره کاکائووروغن C.B.E

80,860

1,333,222,996 Rls.

129,370 $

130

1389

ارمنستان

39235000

سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي

61,811

1,331,627,438 Rls.

128,569 $

131

1389

ارمنستان

39012039

ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري

110,000

1,311,479,667 Rls.

127,132 $

132

1389

ارمنستان

08062020

تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده )

72,800

1,300,598,250 Rls.

125,350 $

133

1389

ارمنستان

39059990

سايرپليمرهاي وينيل باشکال ا بتدا يي غيرمذکور درجاي ديگر

104,700

1,275,509,510 Rls.

121,894 $

134

1389

ارمنستان

08131000

زردآلو ,خشک کرده

41,127

1,274,854,926 Rls.

122,702 $

135

1389

ارمنستان

08041090

ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده

162,316

1,250,431,174 Rls.

120,617 $

136

1389

ارمنستان

39012019

ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري

100,750

1,240,308,463 Rls.

119,590 $

137

1389

ارمنستان

84811090

ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع

10,780

1,212,825,865 Rls.

116,345 $

138

1389

ارمنستان

08081000

سيب , تازه

144,500

1,199,302,213 Rls.

115,600 $

139

1389

ارمنستان

73110000

ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده .

53,776

1,174,569,056 Rls.

112,930 $

140

1389

ارمنستان

28363090

ساير هيدروژن کربنات سديم ( بي کربنات سديم) بجز بي كربنات - غير تزريقي گريد دارويي

432,821

1,171,050,457 Rls.

113,210 $

141

1389

ارمنستان

25120000

خاک سيليسي سنگوا ره (کيزلگور,تريپوليت ,و غيره ) ,خاک هاي سيليسي باوزن مخصوص ظاهري كمتر ازيك

6,126,258

1,156,149,023 Rls.

111,982 $

142

1389

ارمنستان

72085390

محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده بشکل غيرطومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3تا75/4ميلي متر وعرض 1850mmوكمتر

120,000

1,137,892,800 Rls.

110,400 $

143

1389

ارمنستان

69089090

ساير کاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروکش کردن اجاق ياديوار ورني زده يالعاب زده ا زسرا ميک غير مذکور در جاي ديگر

307,562

1,135,536,941 Rls.

110,100 $

144

1389

ارمنستان

39076020

گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات )

89,000

1,129,360,011 Rls.

109,123 $

145

1389

ارمنستان

28011000

کلر

344,800

1,120,494,440 Rls.

108,535 $

146

1389

ارمنستان

63059000

جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر

51,768

1,056,404,312 Rls.

103,484 $

147

1389

ارمنستان

87059090

ساير وسايل نقليه موتوري بامصارف خاص غيرمذکوردرجاي ديگر

9,410

1,047,689,440 Rls.

100,720 $

148

1389

ارمنستان

56049000

سايرنخ نسجي ونوا رها,واشكال همانند آغشته ياا ندوده باكائوچو ياموادپلاستيكي

31,015

1,043,457,940 Rls.

100,687 $

149

1389

ارمنستان

30049010

ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه

2,249

1,039,858,335 Rls.

100,419 $

150

1389

ارمنستان

84743900

سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره.

24,940

1,037,906,520 Rls.

98,120 $

151

1389

ارمنستان

23011000

آرد, زبره و حبه, ا زگوشت, نامناسب برا ي خورا ک ا نسان, تفاله چربيهاي حيوا ني

370,557

1,037,529,279 Rls.

100,045 $

152

1389

ارمنستان

85071010

انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed )

35,115

1,027,619,640 Rls.

99,520 $

153

1389

ارمنستان

29173200

ا ورتوفتالات هاي دي ا کتيل

62,396

1,017,732,048 Rls.

98,752 $

154

1389

ارمنستان

74111090

ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر

11,177

1,011,111,662 Rls.

97,371 $

155

1389

ارمنستان

84369100

ا جزاء وقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور يا جوجه کشي وجوجه پروري

28,630

1,010,727,800 Rls.

97,600 $

156

1389

ارمنستان

84213990

سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور

13,960

1,006,375,240 Rls.

97,100 $

157

1389

ارمنستان

32081050

موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها

40,850

978,408,480 Rls.

94,440 $

158

1389

ارمنستان

01051190

مرغ وخروس به وزن 185گرم وكمتر غير مذكور درجاي ديگر .

51,612

976,725,920 Rls.

94,720 $

159

1389

ارمنستان

70052990

ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذکوردرجاي ديگر

315,850

976,226,346 Rls.

94,755 $

160

1389

ارمنستان

33049900

فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100

22,197

975,118,732 Rls.

94,142 $

161

1389

ارمنستان

39162090

تک رشته هاييکه بزرگترين بعدمبدا عرضيآن ا زيکmm بيشترباشدميله... غيراز پليمرهاي اتيلن وپليمرهاي كلروروينيل

47,000

972,041,860 Rls.

94,000 $

162

1389

ارمنستان

28151100

هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد

284,500

928,821,117 Rls.

89,721 $

163

1389

ارمنستان

25221000

آهک زنده

1,127,310

927,905,255 Rls.

90,115 $

164

1389

ارمنستان

56074990

طناب وکابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد.

42,921

896,609,286 Rls.

87,341 $

165

1389

ارمنستان

73063010

لوله هاي به قطريک سانتيمتروکمتر،باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج

68,930

889,708,812 Rls.

86,162 $

166

1389

ارمنستان

34029090

ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر

179,244

884,352,827 Rls.

84,937 $

167

1389

ارمنستان

84339000

ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي

13,047

870,118,396 Rls.

83,789 $

168

1389

ارمنستان

56031290

ساير بغير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد.

19,939

868,213,917 Rls.

83,743 $

169

1389

ارمنستان

72089000

محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ,باپهناي حدا قل 600 mmغيرمذکوردرجاي ديگر

102,764

858,812,615 Rls.

82,434 $

170

1389

ارمنستان

33061000

موا د پاک کننده دندا ن

38,098

856,453,340 Rls.

82,865 $

171

1389

ارمنستان

70052920

سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذکورباضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر

267,370

826,227,648 Rls.

80,526 $

172

1389

ارمنستان

39075010

رزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل

44,270

809,094,181 Rls.

77,988 $

173

1389

ارمنستان

70052190

سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلا درتوده رنگ شده غير مذكور درجاي ديگر

262,920

802,046,488 Rls.

77,043 $

174

1389

ارمنستان

39011049

پلي ا تلين گريد تزريقي با چگالي کمتر ا ز 94%بجز نوع پودري

68,000

774,537,612 Rls.

74,832 $

175

1389

ارمنستان

84741000

ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد

19,900

758,788,332 Rls.

74,320 $

176

1389

ارمنستان

39209990

سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ

34,700

734,737,160 Rls.

70,400 $

177

1389

ارمنستان

04013000

شيروخامه شيرکه ميزا ن موا دچرب آن بيش ا ز6درصدباشد ,تغليظ نشده ياشيرين نشده

28,150

730,154,750 Rls.

70,375 $

178

1389

ارمنستان

39173990

ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه

31,751

722,348,594 Rls.

69,842 $

179

1389

ارمنستان

84021900

سايرديگهاي مولدبخارهمچنين ديگهاي مختلط بخار(Hybrid)که درجاي ديگرمذکورنباشد

9,930

719,637,030 Rls.

69,510 $

180

1389

ارمنستان

56039400

پارچه هاي نبافته, غيرا زرشته هاي سنتتيک يامصنوعي به وزن مترمربع بيش ا ز150گرم

16,250

712,975,452 Rls.

68,250 $

181

1389

ارمنستان

73069090

ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي از8اينچ به بالا غير مذكور درجاي ديگر .

64,230

701,430,309 Rls.

67,517 $

182

1389

ارمنستان

84742000

ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره.

10,000

692,451,250 Rls.

66,600 $

183

1389

ارمنستان

29173910

دي بوتيل فتالات

39,313

672,854,269 Rls.

64,513 $

184

1389

ارمنستان

29153200

ا ستات وينيل

70,400

666,722,496 Rls.

64,416 $

185

1389

ارمنستان

69079020

کاشي يا سرا ميک با جذب آب بين يک ا لي 6 درصد (کاشي کف )ورني يالعاب نزده

162,800

645,449,031 Rls.

62,424 $

186

1389

ارمنستان

94036090

ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي

33,047

642,217,409 Rls.

61,990 $

187

1389

ارمنستان

39219099

ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور

30,547

639,817,960 Rls.

61,414 $

188

1389

ارمنستان

38200000

فرآورده هاي ضديخ ومايعات آماده شده برا ي ذوب يخ

47,501

636,080,355 Rls.

61,251 $

189

1389

ارمنستان

28080010

ا سيد نيتريک

205,150

623,817,739 Rls.

60,428 $

190

1389

ارمنستان

84224000

ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر

5,940

621,645,450 Rls.

59,620 $

191

1389

ارمنستان

69089010

کاشي يا سرا ميک باجذب آب کمترا زيک درصد(کاشي پرسلاني ) ورني يالعاب زده

28,020

601,739,212 Rls.

58,324 $

192

1389

ارمنستان

64019200

کفش هاي ضدآب که قوزک پارا ميپوشاندولي زا نورا فرا نميگيرد بارويه كائوچو ياپلاستيك

21,499

595,929,773 Rls.

57,213 $

193

1389

ارمنستان

68159990

سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذکور در جاي ديگر

16,284

593,794,368 Rls.

57,370 $

194

1389

ارمنستان

35069100

چسباننده ها برا ساس کائوچو يا پليمرهاي مشمول شماره 3901لغايت 3913

13,784

587,797,814 Rls.

56,538 $

195

1389

ارمنستان

32151900

مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد

18,257

570,324,219 Rls.

54,771 $

196

1389

ارمنستان

07096000

فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta

46,317

568,825,244 Rls.

55,519 $

197

1389

ارمنستان

34029010

پودر،مايع ،گرانول براي شستشو وپاكيزگي اعم ازدستي وماشيني بابسته بندي 5 كيلوگرم

73,820

560,319,560 Rls.

54,063 $

198

1389

ارمنستان

72085190

محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر

99,220

557,038,151 Rls.

53,579 $

199

1389

ارمنستان

19053100

بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند

27,314

554,493,268 Rls.

53,956 $

200

1389

ارمنستان

70193910

پشم شيشه

28,115

552,087,836 Rls.

53,261 $

201

1389

ارمنستان

23024000

ازساير غلات

443,000

551,276,640 Rls.

53,160 $

202

1389

ارمنستان

27101930

گريس

63,952

547,879,858 Rls.

52,868 $

203

1389

ارمنستان

48030010

کاغذبه شکل ورق برا ي تهيه دستمال کاغذي. کاغذ توا لت وسايرمصارف خانگي

49,913

520,123,820 Rls.

50,910 $

204

1389

ارمنستان

63051000

جوا ل وکيسه, برا ي بسته بندي کالا,ا زکنف, يا ساير الياف نسجي از پوسته ساخته نباتات مشمول شماره 5303

23,020

518,145,344 Rls.

49,544 $

205

1389

ارمنستان

32029000

سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي

71,280

516,254,519 Rls.

49,811 $

206

1389

ارمنستان

69109000

ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر

49,308

512,195,324 Rls.

49,308 $

207

1389

ارمنستان

33049100

پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي

1,013

511,525,973 Rls.

49,171 $

208

1389

ارمنستان

39021091

انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن

44,500

508,164,800 Rls.

48,950 $

209

1389

ارمنستان

87041090

دا مپرهابرا ي ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بيش ا ز30تن

6,890

507,259,200 Rls.

48,700 $

210

1389

ارمنستان

39029000

ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي

43,500

503,672,595 Rls.

47,521 $

211

1389

ارمنستان

39049000

پليمرهاي ساير ا ولفين هاي هالوژنه که در جاي ديگرمذکورنباشد ,به ا شکال ا بتدا ئي

54,370

502,827,982 Rls.

49,028 $

212

1389

ارمنستان

72024990

فروکروم دا را ي وزن بيش از5/0 درصدکربن ولي كمتريامساوي 4درصد

17,721

499,553,046 Rls.

48,054 $

213

1389

ارمنستان

32091060

لاکهاو ورني هاولعابها براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل

40,000

494,400,000 Rls.

48,000 $

214

1389

ارمنستان

84806000

قالب برا ي موا دمعدني.

25,800

492,935,620 Rls.

49,020 $

215

1389

ارمنستان

32041100

مواد رنگي ديسيرسه (Disperses)و فرآورده هابر اساس اين مواد مذكور در يادداشت 3 اين فصل

19,050

491,332,875 Rls.

47,625 $

216

1389

ارمنستان

39069030

پليمرهاي اكريليك به صورت رزينهاي ترموپلاست محلول درحلالهاي آلي

20,800

491,118,080 Rls.

47,840 $

217

1389

ارمنستان

73259100

گلوله ومصنوعات همانند ريخته گري برا ي آسياب ا زچدن ،آهن يافولاد

39,000

485,643,600 Rls.

46,800 $

218

1389

ارمنستان

68022300

سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه.

35,634

483,689,680 Rls.

46,645 $

219

1389

ارمنستان

32139000

رنگها برا ي نقاشي هنري, آموزش, تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگهاي مشابه غيرازرنگهابه صورت مجموعه

7,117

479,752,278 Rls.

46,193 $

220

1389

ارمنستان

84342000

ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات

3,966

479,225,532 Rls.

47,592 $

221

1389

ارمنستان

21011200

فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه

6,875

467,477,322 Rls.

45,006 $

222

1389

ارمنستان

39211100

صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا ز پليمرهاي ا ستيرن

13,578

463,361,429 Rls.

44,942 $

223

1389

ارمنستان

76169990

ساير مصنوعات آلومينيومي غيرمذکور

12,355

456,853,814 Rls.

44,269 $

224

1389

ارمنستان

87089110

رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي

4,884

456,570,972 Rls.

43,956 $

225

1389

ارمنستان

39241090

لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين

21,925

455,130,342 Rls.

43,850 $

226

1389

ارمنستان

39159000

آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيکي غير مذکورو غيرمشمول در جاي ديگر

91,605

451,851,250 Rls.

43,696 $

227

1389

ارمنستان

32151100

مرکب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد

14,380

451,479,744 Rls.

43,146 $

228

1389

ارمنستان

68029190

ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام وغير از رخام پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده

37,510

450,412,350 Rls.

43,328 $

229

1389

ارمنستان

72111990

محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده باضخامت بيش ا ز5/0ميليمتر وپهناي كمتراز 600ميلي متر

95,240

445,555,818 Rls.

42,858 $

230

1389

ارمنستان

84798200

ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن

6,000

438,900,000 Rls.

42,000 $

231

1389

ارمنستان

72283000

ميله هاا زفولاد ممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده فقط گرم نوردشده, گرم کشيده شده ياگرم ا کسترودشده.

43,142

437,654,910 Rls.

42,231 $

232

1389

ارمنستان

25292100

ا سپات فلوئور دا را ي 97% وزني يا کمتر فلوئورور کلسيم

73,030

433,035,122 Rls.

41,903 $

233

1389

ارمنستان

73211190

سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور

11,294

430,984,130 Rls.

41,230 $

234

1389

ارمنستان

76042900

ميله وساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم.

13,162

430,180,875 Rls.

42,489 $

235

1389

ارمنستان

87021000

وسايل نقليه موتوري برا ي حمل ونقل ده نفر يا بيشتر با موتور پيستوني درونسوز ترا کمي - ا حترا قي

6,000

429,602,600 Rls.

41,300 $

236

1389

ارمنستان

69079050

کاشي يا سرا ميک با جذب آب کمترا ز يک درصد ساب خورده (پوليش شده )ورني يالعاب نزده

100,004

416,513,562 Rls.

40,293 $

237

1389

ارمنستان

61109000

پيراهن يقه اسکي,پولوور,كارديگان ، جليقه ها وهمانند,کشباف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر

2,914

416,301,220 Rls.

40,060 $

238

1389

ارمنستان

39211390

سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي

8,479

414,711,229 Rls.

39,892 $

239

1389

ارمنستان

84223000

ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها

3,720

411,494,360 Rls.

39,840 $

240

1389

ارمنستان

18069000

شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر

6,271

410,500,854 Rls.

39,944 $

241

1389

ارمنستان

39174000

لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي

10,191

405,073,196 Rls.

39,209 $

242

1389

ارمنستان

84151090

سايرماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع ا زنوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتکه

3,533

402,453,480 Rls.

38,922 $

243

1389

ارمنستان

68029310

سنگ خارا پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده

79,670

396,615,351 Rls.

38,342 $

244

1389

ارمنستان

11081290

ساير نشاسته ذرت بجز گريد دا رويي

100,066

396,006,406 Rls.

38,023 $

245

1389

ارمنستان

55032000

ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده

9,255

395,770,347 Rls.

38,871 $

246

1389

ارمنستان

28289090

ساير کلريتها؛ هيپوبروميتها غير از هيپوکلريت سديم ، هيپوکلريت کلسيم تجارتي وساير هيپوکلريتهاي کلسيم

152,366

394,736,920 Rls.

37,866 $

247

1389

ارمنستان

73102190

قوطيهاي غيرمذکورباگنجايش کمترا ز50ليترکه با لحيم کردن ياپرس كردن بسته ميشوند

20,940

390,706,323 Rls.

37,746 $

248

1389

ارمنستان

17041000

آدا مس قمي پوشيده شده ازقند وشكر .

9,064

385,528,099 Rls.

37,353 $

249

1389

ارمنستان

73218100

بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءاجاق طبخ...)باسوخت گازي ياهم باگازوهم با ساير سوختها,ازچدن ،آهن ياا زفولاد.

8,956

379,600,176 Rls.

35,824 $

250

1389

ارمنستان

48109900

کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد

41,670

362,518,098 Rls.

35,002 $

251

1389

ارمنستان

48041900

ساير کرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شکل رول ياورق

41,950

360,112,075 Rls.

35,236 $

252

1389

ارمنستان

39053000

پلي الكل وينيليك , حتي دا را ي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه

15,380

357,464,028 Rls.

34,926 $

253

1389

ارمنستان

39253000

پشت دري وپشت پنجره ا ي, پرده (ا زجمله پرده کرکره )و ا شياءهمانندو ملحقات آنهاا زموا دپلاستيک

8,610

352,861,730 Rls.

33,870 $

254

1389

ارمنستان

84162000

مشعل هاي کوره برا ي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط)

1,597

351,146,488 Rls.

33,804 $

255

1389

ارمنستان

39206190

سايرصفحه هاوورقهاا زپلي کربنات غيرا سفنجي بجزورق دوجدا ره وفيلم متالايز

6,140

350,700,240 Rls.

33,770 $

256

1389

ارمنستان

84381000

ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند

4,852

347,381,321 Rls.

33,964 $

257

1389

ارمنستان

38123080

پايداركننده هاي پي وي سي

22,281

346,593,296 Rls.

33,422 $

258

1389

ارمنستان

73259900

مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده.

19,427

342,703,368 Rls.

33,708 $

259

1389

ارمنستان

28281000

هيپوکلريت کلسيم تجارتي و ساير هيپوکلريت هاي کلسيم

35,000

341,122,000 Rls.

33,000 $

260

1389

ارمنستان

33041000

فرآورده ها برا ي آرا يش لب

429

340,212,542 Rls.

32,703 $

261

1389

ارمنستان

08051000

پرتقال , تازه يا خشک کرده

72,599

338,016,066 Rls.

32,830 $

262

1389

ارمنستان

09012120

قهوه بودا ده کافئين نگرفته به صورت کوبيده در بسته بنديهاي غيرخرده فروشي

5,000

337,187,500 Rls.

32,500 $

263

1389

ارمنستان

39189000

پوشش کف, ديوا رياسقف ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر,بشکل رول يا چهارگوش

16,145

333,390,230 Rls.

32,290 $

264

1389

ارمنستان

39173200

سايرلوله هاکه باموا دديگرمستحکم نشده وباسايرموا دجورنشده بدون لوا زم وملحقات

15,936

332,487,520 Rls.

31,872 $

265

1389

ارمنستان

17049000

شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد

12,882

330,907,360 Rls.

31,794 $

266

1389

ارمنستان

76169920

رادياتور حرارتي شوفاژ ازجنس آلومينيوم .

5,378

327,074,145 Rls.

31,371 $

267

1389

ارمنستان

29141100

ا ستن

14,170

322,152,116 Rls.

31,174 $

268

1389

ارمنستان

33051000

شامپوها

24,856

320,611,265 Rls.

30,829 $

269

1389

ارمنستان

72159000

ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج ,که درجاي ديگرذکرنشده

60,150

318,330,041 Rls.

30,677 $

270

1389

ارمنستان

73141400

ساير تورهاي بدون سر وانتهاي تاروپودباف ازفولاد زنگ نزن (غيرازبراي ماشين آلات )

17,950

318,308,898 Rls.

30,515 $

271

1389

ارمنستان

61081900

زيردامني يا زير پيراهني,زنانه يادخترا نه, کشباف, ا ز ساير موا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر

2,480

309,214,476 Rls.

29,760 $

272

1389

ارمنستان

73063020

لوله با قطر خارجي بيش از يک سانتيمتر تا قطر 8 اينچ ،باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج

38,280

304,711,665 Rls.

29,475 $

273

1389

ارمنستان

84189990

سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910

2,159

298,818,054 Rls.

28,584 $

274

1389

ارمنستان

72099000

محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت وسردنوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmروکش, آبکاري ياا ندودنشده, غير مذكور درجاي ديگر

26,074

298,226,460 Rls.

28,681 $

275

1389

ارمنستان

34021130

ا لکيل بنزن سولفونه

30,678

293,118,284 Rls.

28,345 $

276

1389

ارمنستان

34012010

صابون به شكل مايع

31,280

291,876,012 Rls.

28,152 $

277

1389

ارمنستان

01051210

بوقلمون زنده مولد نژا د به وزن 185گرم وكمتر

7,300

289,849,000 Rls.

28,000 $

278

1389

ارمنستان

84184000

فريزرهاا زنوع ا يستاده, به گنجايش حدا کثر900ليتر

4,190

289,662,000 Rls.

27,600 $

279

1389

ارمنستان

69089030

کاشي يا سرا ميک باجذب آب بين 6تا 10 درصد(کاشي منوپروزا )ورني يالعاب زده

105,690

288,526,872 Rls.

27,715 $

280

1389

ارمنستان

08041060

خرمازا هدي تازه ياخشك كرده

36,337

282,776,622 Rls.

27,253 $

281

1389

ارمنستان

39211900

صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زسايرموا دپلاستيکي که درجاي ديگرمذکورنباشد

9,811

279,936,483 Rls.

27,333 $

282

1389

ارمنستان

23023000

سبوس , فضولات و ساير آخال گندم

223,900

278,088,888 Rls.

26,868 $

283

1389

ارمنستان

69021000

آجر,بلوک, جهارگوش نسوز...بابيش ا ز50%منيزيم, کلسيم, کرم باشند

55,928

274,041,780 Rls.

26,174 $

284

1389

ارمنستان

48030090

آوا ت سلولزوورقه هاي ا لياف سلولزي حتي کرپ شده... سايرکاغذهاي بهدا شتي غيرمذکوربصورت رول ياورق

26,299

273,463,548 Rls.

26,824 $

285

1389

ارمنستان

46029000

مصنوعات سبدوحصيربافي وا شيائيکه مستقيمابشکل معين ا زموا دقابل بافت (غيرا زموا دنباتي)..

2,469

267,629,035 Rls.

25,801 $

286

1389

ارمنستان

68022900

ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت)

25,756

257,431,587 Rls.

24,669 $

287

1389

ارمنستان

84161000

مشعل هاي کوره برا ي سوخت مايع

16,300

255,825,825 Rls.

24,450 $

288

1389

ارمنستان

72092500

محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 3ميليمتريابيشتر

33,820

255,136,126 Rls.

24,689 $

289

1389

ارمنستان

84621000

ماشين هاي آهنگري يامنگنه کاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچکش ها

4,080

254,665,440 Rls.

24,480 $

290

1389

ارمنستان

84778000

ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر

6,274

252,621,640 Rls.

24,510 $

291

1389

ارمنستان

39259000

سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي

12,130

252,595,120 Rls.

24,260 $

292

1389

ارمنستان

68022100

سنگ مرمر،سنگ ترا ورتن، رخام

64,106

251,146,122 Rls.

24,304 $

293

1389

ارمنستان

52051100

نخ ا زپنبه يک لا، از الياف شانه نزده باحدا قل 85%پنبه, آماده نشده براي خرده فروشي بانمره حدا کثر14درسيستم متريک(غير از نخ دوخت)

8,051

250,587,375 Rls.

24,153 $

294

1389

ارمنستان

84807100

قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي.

1,160

250,300,000 Rls.

25,000 $

295

1389

ارمنستان

62059000

پيرا هن مردا نه ياپسرا نه ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر

1,675

249,577,445 Rls.

24,203 $

296

1389

ارمنستان

28111990

ساير ا سيدهاي غير آلي بجز فلوئورهيدروژن وا سيد سولفاميک

26,610

247,670,620 Rls.

24,152 $

297

1389

ارمنستان

29173490

سايرا سترهاي ا سيدا ورتوفتاليک بجزفتالات سرب

24,000

246,228,000 Rls.

24,000 $

298

1389

ارمنستان

38123090

سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور

15,737

245,475,738 Rls.

23,606 $

299

1389

ارمنستان

39021020

گريد فيلم پلي پروپيلن

20,500

244,753,850 Rls.

23,650 $

300

1389

ارمنستان

25292200

ا سپات فلوئور حاوي بيش ا ز 97% وزني فلوئورور کلسيم

40,700

244,626,000 Rls.

23,700 $

301

1389

ارمنستان

32061100

پيگمان هاوفراورده هابراساس دي اكسيدتيتان ازلحاظ وزني 80درصد يابيشتر اكسيد تيتانيوم محاسبه شده برحسب ماده خشك

8,000

243,315,200 Rls.

23,800 $

302

1389

ارمنستان

94018000

نشيمنهايي كه درجاي ديگر ذكر نشده باشد

11,810

243,148,380 Rls.

23,620 $

303

1389

ارمنستان

32082060

ورني ويژه مرکب چاپ فلکسوبراساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل

5,868

236,886,993 Rls.

22,881 $

304

1389

ارمنستان

72123010

ورق گالوا نيزه ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نوردشده باپهناي كمتراز 600ميلي متر وبه ضخامت بيشترا ز5/1ميليمتر ابكاري يااندود شده باروي

23,750

230,439,622 Rls.

21,850 $

305

1389

ارمنستان

84659300

ماشين هاي سنگ زدن, سنباده زدن ياصيقل کردن برا ي کارروي چوب, استخوان ،كائوچو ،موادپلاستيكي سخت وغيره

3,470

229,864,750 Rls.

22,250 $

306

1389

ارمنستان

70139990

ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا

22,361

229,401,950 Rls.

22,362 $

307

1389

ارمنستان

31039000

ساير کودهاي معدني يا شيميائي فسفاته , که در جاي ديگري مذکور نباشد

138,000

226,044,160 Rls.

22,080 $

308

1389

ارمنستان

70132800

ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار .

21,000

216,861,000 Rls.

21,000 $

309

1389

ارمنستان

29029000

ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن

113,860

213,884,114 Rls.

21,208 $

310

1389

ارمنستان

69089080

كاشي ياسراميك معرق ،صنايع دستي

8,100

210,589,920 Rls.

20,640 $

311

1389

ارمنستان

29051100

متانول (ا لکل متيليك)

61,835

210,023,831 Rls.

20,266 $

312

1389

ارمنستان

55142100

پارچه ساده تاروپودي, رنگرزي شده, باکمترا ز85%ا لياف غيريکسره,پلي استر مخلوط باپنبه به وزن هرمتر بيش از170گرم

4,800

207,224,640 Rls.

20,160 $

313

1389

ارمنستان

25010030

نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده )

407,340

204,276,743 Rls.

19,550 $

314

1389

ارمنستان

57029200

کف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف.

3,673

203,376,253 Rls.

19,632 $

315

1389

ارمنستان

63039900

پشت دري, پرده وپرده کرکره ا ي دروني,وا لان پرده ياتختخوا ب ا زسايرموا دنسجي.

4,850

203,118,000 Rls.

19,400 $

316

1389

ارمنستان

28199090

سايرا کسيدهاي وهيدروکسيدهاي کروم بجز ا کسيد کروم وتري اکسيد کروم

9,900

202,462,920 Rls.

20,295 $

317

1389

ارمنستان

25262090

سنگ صابون هاي خردشده طبيعي ياپودرشده

190,039

199,391,710 Rls.

19,296 $

318

1389

ارمنستان

39079910

رنگ پودرهاي ا ماده ونيمه ا ماده به شکل فلس ياگرا نول ازنوع پلي استر

7,700

198,467,500 Rls.

19,250 $

319

1389

ارمنستان

31055100

کودهاي معدني يا شيميائي دا را ي نيترا ت ها و فسفات ها

152,290

196,419,625 Rls.

18,875 $

320

1389

ارمنستان

83111000

ا لکترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي ازفلزات معمولي

21,000

196,295,400 Rls.

18,900 $

321

1389

ارمنستان

07099000

ساير سبزيجات , تازه يا سردکرده , که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد

27,576

195,618,954 Rls.

19,005 $

322

1389

ارمنستان

39031910

پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General

24,157

193,663,394 Rls.

18,677 $

323

1389

ارمنستان

58081000

قيطان باف ها,بصورت توپ.

3,400

191,956,710 Rls.

18,700 $

324

1389

ارمنستان

38122090

سايرپلاستي سايزهاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي بجزمخلوطهاي دا را ي دي بوتيل فتالات

11,350

190,073,700 Rls.

18,275 $

325

1389

ارمنستان

11010000

آرد گندم يا آرد مخلوط گندم و چاودا ر (متل Meslin )

60,000

188,100,000 Rls.

18,000 $

326

1389

ارمنستان

34039100

فرآورده ها برا ي عمل آوردن موادنسجي وچرم پوستهاي نرم اياساير مواد فاقد روغنهاي نفتي يامعدني

14,900

182,847,028 Rls.

17,618 $

327

1389

ارمنستان

64021990

ساير کفشهاي ورزشي غيرمذکورکه تخت بيروني ورويه انها ازکائوچوياپلاستيک باشد

2,168

181,272,960 Rls.

17,490 $

328

1389

ارمنستان

73049000

لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور.

22,520

180,643,365 Rls.

17,340 $

329

1389

ارمنستان

48192090

سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي

19,773

178,529,152 Rls.

17,259 $

330

1389

ارمنستان

58013500

پارچه هاي مخمل وپلوش باپرزتاري, قطع شده, ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي

7,154

178,421,396 Rls.

17,100 $

331

1389

ارمنستان

39172300

لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل

8,560

178,030,880 Rls.

17,120 $

332

1389

ارمنستان

62089900

تنکه, ربدوشامبر,زنانه يادخترا نه ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده

1,426

176,166,948 Rls.

17,112 $

333

1389

ارمنستان

28042100

آرگون

2,920

175,977,090 Rls.

17,190 $

334

1389

ارمنستان

84031000

ديگ هاي آب گرم برا ي حرا رت مرکزي

10,372

172,543,035 Rls.

16,595 $

335

1389

ارمنستان

69089050

کاشي يا سرا ميک باجذب ا ب کمترا ز 1درصد ساب خورده (پوليش شده ) ورني يالعاب زده

44,000

171,587,200 Rls.

17,200 $

336

1389

ارمنستان

70109080

شيشه شربت (دا رو)

59,550

171,225,806 Rls.

16,564 $

337

1389

ارمنستان

72109000

محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmبه نحوديگري روکش آبکاري ياا ندودشده غيرمذکوردرجاي ديگر

14,940

170,765,694 Rls.

16,434 $

338

1389

ارمنستان

84186990

سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي

1,500

170,584,128 Rls.

16,302 $

339

1389

ارمنستان

72169990

سايرپروفيل ا زآهن يا ا زفولادهاي غيرممزوج غيرمذکوردرجاي ديگر

21,450

170,098,284 Rls.

16,516 $

340

1389

ارمنستان

72284000

ميله هاا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده, فقطآهنگري شده.

31,970

169,927,583 Rls.

16,305 $

341

1389

ارمنستان

48044900

سايرکاغذهاومقوا هاي کرا فت هرمترمربع بيش ا ز150وکمترا ز225گرم غيرمذکوردرجاي ديگر

19,500

169,369,200 Rls.

16,380 $

342

1389

ارمنستان

69029020

آجر -بلوكه -چهارگوش نسوز سراميكي که به لحاظ وزني داراي 45 درصد لغايت 50 % الومين و10% وزني يا بيشتر زيرکونيا باشد

82,645

168,532,836 Rls.

16,364 $

343

1389

ارمنستان

48045900

سايرکاغذومقواها ي کرا فت به وزن هرمترمربع حدا قل 225 گرم که درجاي ديگرمذکور نباشد

18,600

166,785,000 Rls.

16,050 $

344

1389

ارمنستان

23099020

فرآورده هاي غذائي ساير ا بزيان پرورشي

16,000

166,448,000 Rls.

16,000 $

345

1389

ارمنستان

48239090

ساير غير از اقلام مشمول رديفهاي 48232000 لغايت 48239010

19,000

165,409,440 Rls.

15,960 $

346

1389

ارمنستان

29153300

ا ستات بوتيل نرمال

7,200

165,202,560 Rls.

16,560 $

347

1389

ارمنستان

48064000

کاغذشيشه نماوسايرکاغذهاي برا ق شده شفاف يانيمه شفاف, بشکل رول ياورق, غيرمذکوردرجاي ديگر

18,900

165,094,524 Rls.

15,876 $

348

1389

ارمنستان

40092100

لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط با فلزبدون لوازم و ملحقات

7,910

164,476,020 Rls.

15,820 $

349

1389

ارمنستان

84818090

ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر

5,212

164,459,538 Rls.

15,686 $

350

1389

ارمنستان

72123020

ورق گالوا نيزه ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نوردشده باپهناي كمتراز 600ميلي متر وبه ضخامت کمترا ز 3/0ميليمتر ابكاري يااندود شده باروي

21,350

162,130,755 Rls.

15,585 $

351

1389

ارمنستان

39231000

جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي

7,684

160,908,542 Rls.

15,518 $

352

1389

ارمنستان

76109000

ا سکلت فلزي وقطعات آن , صفحه ،ميله ،پروفيل ،لوله وهمانند ازآالومينوم براي استفاده درساختمان

4,055

159,534,292 Rls.

15,329 $

353

1389

ارمنستان

28061010

کلرورهيدروژن (اسيدكلريدريك) بادرجه خلوص 33درصد وکمتر

153,190

159,037,242 Rls.

15,319 $

354

1389

ارمنستان

32091010

رنگ رويه وآستري ا تومبيل براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل

2,722

153,253,365 Rls.

14,970 $

355

1389

ارمنستان

84185000

سايرصندوقها,گنجه ها,ويترينها،پيشخوانها ،مبلهاي همانند ،سردکننده يامنجمدکننده , غيرمذکوردرجاي ديگر

3,915

152,393,200 Rls.

14,800 $

356

1389

ارمنستان

32159090

مرکب تحرير يا رسم ونقاشي وساير مرکبهاي تغليظ شده وجامد

5,017

152,331,171 Rls.

15,051 $

357

1389

ارمنستان

39239090

ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010

7,501

150,826,828 Rls.

15,002 $

358

1389

ارمنستان

32061900

پيگمان هاوفراورده هابراساس دي اكسيدتيتان غيرازرديف 32061100

3,300

149,178,600 Rls.

14,400 $

359

1389

ارمنستان

39172200

لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن

7,160

149,157,120 Rls.

14,320 $

360

1389

ارمنستان

29094900

ساير ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها,غير مذكور درجاي ديگر .

17,800

145,537,970 Rls.

13,990 $

361

1389

ارمنستان

56072100

ريسمان برا ي بستن ياعدل بندي ا زسيزا ل, ياا زگونه آگاو.

11,804

145,236,475 Rls.

14,045 $

362

1389

ارمنستان

28030000

کربن (دوده کربن و ساير ا شکال کربن که در جاي ديگري مذکوريامشمول نباشد

13,785

143,171,010 Rls.

13,785 $

363

1389

ارمنستان

58042900

دا نتل هاي مکانيکي از ساير مواد نسجي بصورت توپ, نوا ريافرم مشخص.

1,815

143,054,266 Rls.

13,818 $

364

1389

ارمنستان

01063920

جوجه شترمرغ

8,325

143,016,200 Rls.

13,750 $

365

1389

ارمنستان

39191090

صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر

14,787

140,609,454 Rls.

13,580 $

366

1389

ارمنستان

68053090

پودر يا دا نه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تکيه گاه ا زسايرموا دغيرمذکوردرجاي ديگر

5,420

139,070,550 Rls.

13,378 $

367

1389

ارمنستان

62099000

لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر

1,128

138,873,144 Rls.

13,536 $

368

1389

ارمنستان

72112990

محصولات ازآهن يافولاد غيرممزوج تخت نوردشده فقط سردنورد شده با پهناي حدا قل 600mmوضخامت 5/0ميلي متر وبيشتر

18,500

138,495,965 Rls.

13,505 $

369

1389

ارمنستان

53089000

نخ ا زسايرا لياف نسجي نباتي,که درجاي ديگري گفته نشده نخ كاغذي

4,025

137,135,088 Rls.

13,288 $

370

1389

ارمنستان

38123060

پايدا رکننده هابرپايه سيليکون

8,755

136,533,404 Rls.

13,132 $

371

1389

ارمنستان

27150090

سايرمخلوطهاي قيري برا ساس آسفالت طبيعي,قير طبيعي ونفتي,قطرا ن معدني بازفت قطرا ن معدني

52,750

136,451,725 Rls.

13,188 $

372

1389

ارمنستان

25171020

دولوميت خردشده يا بريده شده

156,491

136,389,206 Rls.

13,162 $

373

1389

ارمنستان

82089000

کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست.

900

134,901,000 Rls.

13,000 $

374

1389

ارمنستان

73221900

ساير را دياتور,باگرم کننده غيربرقي وا جزا ءوقطعات آنها,از آهن ياا زفولاد غير مذكور درجاي ديگر .

5,780

134,088,960 Rls.

12,960 $

375

1389

ارمنستان

70010090

سايرخرده شيشه وسايرآخال وضايعات شيشه بصورت توده به غيرا زا پتيکي

89,570

132,478,716 Rls.

12,979 $

376

1389

ارمنستان

94037000

مبلها زموا د پلاستيکي

6,350

132,281,380 Rls.

12,700 $

377

1389

ارمنستان

39031110

پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش

15,000

131,843,400 Rls.

12,606 $

378

1389

ارمنستان

74199990

مصنوعات ديگرازمس كه درجاي ديگر گفته نشده است

1,586

130,844,655 Rls.

12,345 $

379

1389

ارمنستان

08030000

موز ,همچنين موز سبز ,تازه يا خشک کرده

71,652

129,575,236 Rls.

12,513 $

380

1389

ارمنستان

27011900

ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد

20,627

126,463,326 Rls.

12,102 $

381

1389

ارمنستان

33042090

سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي

77

125,462,016 Rls.

12,060 $

382

1389

ارمنستان

48182000

دستمال کاغذي ; دستمال پاک کردن آرا يش و دست پاک کن ا ز کاغذ

7,494

125,429,894 Rls.

12,077 $

383

1389

ارمنستان

84145100

بادزنهاي روميزي, زميني,ديوا ري, سقفي ,هواكشهاي پنجره ياپشت بام ,توا م باموتوربرقي بقدرت حدا کثر125وا ت

4,044

125,422,938 Rls.

12,132 $

384

1389

ارمنستان

01051130

جوجه مادر گوشتي

1,350

124,392,000 Rls.

12,000 $

385

1389

ارمنستان

33059000

ساير فرآورده هابراي پاكيزگي وآرايشي موغير از شامپو ، فراورده ها براي فر زدن دائمي يا بازكردن موفيكساتورمو

8,700

123,324,385 Rls.

12,185 $

386

1389

ارمنستان

73269030

مفتول فنري مارپيچ مستحکم شده با نخ وا يرکريرموردمصرف درساخت نوا ردوردربهاي خودرو

9,522

121,104,174 Rls.

11,426 $

387

1389

ارمنستان

12099900

ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي کشت که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند

970

120,974,520 Rls.

11,640 $

388

1389

ارمنستان

72071900

محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي کمترا ز25% کربن, که درجاي ديگرذکرنشده.

22,710

119,170,725 Rls.

11,355 $

389

1389

ارمنستان

21061020

موا دپروتئيني تکستوره سويا

23,558

117,342,465 Rls.

11,307 $

390

1389

ارمنستان

54026990

ساير نخ هاچندلا(تابيده )ياکابله از ساير مواد سنستيک غير مذكور درجاي ديگر، براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس

5,535

117,085,625 Rls.

11,625 $

391

1389

ارمنستان

25090090

سايرا شکال گل سفيدباستثناي گل سفيد خام

132,250

115,232,476 Rls.

11,105 $

392

1389

ارمنستان

34011110

صابون حمام ودستشويي

11,631

115,225,539 Rls.

11,159 $

393

1389

ارمنستان

09024090

چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010

10,715

115,194,588 Rls.

11,116 $

394

1389

ارمنستان

62149000

شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري و...ا زسايرموا دنسجي غيرمذکوردرجاي ديگر

760

113,675,328 Rls.

10,944 $

395

1389

ارمنستان

73261900

مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده.

10,654

112,638,932 Rls.

10,813 $

396

1389

ارمنستان

72162100

پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر.

8,320

112,443,136 Rls.

10,816 $

397

1389

ارمنستان

39021010

گريد لوله پلي پروپيلن

10,000

111,936,000 Rls.

11,000 $

398

1389

ارمنستان

72172010

مفتول ACSR آبکاري شده يا ا ندودشده با روي

13,916

111,839,616 Rls.

10,854 $

399

1389

ارمنستان

58089000

مصنوعات علاقبندي وا شياءتزئيني همانند,بصورت توپ, شرا به ومنگوله وهمانندغيرمذکوردرجاي ديگربدون قلابدوزي وگلدوزي

1,918

110,304,106 Rls.

10,549 $

400

1389

ارمنستان

73102990

منبع چيلک بشکه پيت وظروف همانندا زچدن يا آهن يافولاد با گنجايش كمتراز 50ليتر

7,273

109,224,982 Rls.

10,513 $

401

1389

ارمنستان

84189100

مبلهاي طراحي شده برا ي کارگذا شتن تجهيزا ت سردکننده يامنجمدکننده

800

108,937,974 Rls.

10,445 $

402

1389

ارمنستان

10064000

خرده برنج

72,500

105,318,720 Rls.

10,440 $

403

1389

ارمنستان

58041000

تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص

1,194

105,169,404 Rls.

10,124 $

404

1389

ارمنستان

73045190

سايرلوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زفولادممزوج سردکشيده ياسردنورشده باسطح مقطع مدور

12,880

103,970,394 Rls.

9,918 $

405

1389

ارمنستان

84798990

ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر

1,170

103,760,000 Rls.

10,000 $

406

1389

ارمنستان

68029390

ساير سنگ خارا بغير از پوليش داده شده ، شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري وحکاکي نشده

16,020

101,767,360 Rls.

10,000 $

407

1389

ارمنستان

27129010

پارا فين بادرصد بيش ا ز 75 درصد وزني روغن

7,981

101,403,739 Rls.

9,857 $

408

1389

ارمنستان

74130000

طناب, کابل نوارگيس باف وهمانند , ا زمس که برا ي مصرف برق عايق نشده باشند.

1,131

100,981,032 Rls.

10,086 $

409

1389

ارمنستان

84362100

ماشين هاي جوجه کشي وجوجه پروري مصنوعي براي پرورش پرندگان خانگي

885

99,955,200 Rls.

9,600 $

410

1389

ارمنستان

64019900

کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك

4,900

99,724,800 Rls.

9,800 $

411

1389

ارمنستان

68099000

سايرا شياءساخته شده ا زگچ ياا زترکيباتي که ا ساس آنهاگچ باشد,که درجاي ديگرگفته نشده

45,177

99,539,764 Rls.

9,731 $

412

1389

ارمنستان

76031000

پودرباساختارغيرلايه ا ي ا زآلومينيوم.

22,825

98,906,490 Rls.

9,472 $

413

1389

ارمنستان

10063000

برنج نيمه سفيد شده يا برنج كامل سفيد شده حتي صيقلي يا براق شده

64,268

98,476,701 Rls.

9,506 $

414

1389

ارمنستان

68079000

سايرا شياساخته شده ا زا سفالت ياا زموا د همانندغيرمذکوردرجاي ديگر

13,380

96,887,532 Rls.

9,296 $

415

1389

ارمنستان

76121010

ظروف لوله ا ي (تيوپ )جهت کرم وپماد از آلومينيوم

1,555

96,067,094 Rls.

9,253 $

416

1389

ارمنستان

48026100

سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بصورت رول بيش ا ز10%محتوا ي کل ا لياف ا زيک فرآيندمکانيکي

11,250

94,840,200 Rls.

9,450 $

417

1389

ارمنستان

85441100

سيم برا ي سيم پيچي ا زمس

1,265

94,383,966 Rls.

9,078 $

418

1389

ارمنستان

28259000

سايربازهاي غيرآلي,سايرا کسيدها,هيدرا کسيدهاوپرا کسيدهاي فلزي, غير مذکور در رديف هاي 28258000 تا 28252000

21,780

93,460,158 Rls.

9,039 $

419

1389

ارمنستان

08071900

خربزه وهماننده ان -تازه

14,609

91,339,106 Rls.

8,776 $

420

1389

ارمنستان

94033000

مبلهاي چوبي ا ز انواعي که در دفاتر کار مورد استفاده قرار ميگيرند

3,055

87,203,363 Rls.

8,494 $

421

1389

ارمنستان

32041790

سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه

4,609

86,714,851 Rls.

8,321 $

422

1389

ارمنستان

34021240

کوکوآميد وبتائين

19,500

84,842,645 Rls.

8,254 $

423

1389

ارمنستان

32073090

سايرجلال هاي مايع وفرآورده هاي همانندبجزمحلول باحدا قل 7 درصدفلزطلايانقره ياپلاتينيم ياپالا ديوم

3,916

84,250,501 Rls.

8,201 $

424

1389

ارمنستان

27121090

ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل

4,725

83,504,239 Rls.

8,032 $

425

1389

ارمنستان

70139111

ساير ظروف شيشه اي غير مذكور درديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه ازكريستال سرب دارنقاشي شده ،تراش خورده ،صنابع دستي

8,092

83,428,520 Rls.

8,092 $

426

1389

ارمنستان

70052130

شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مشلح نشده باضخامت بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر كه خمير ان درتوده رنگ شده كدرشده ياروكشدار شده

26,830

82,735,671 Rls.

8,049 $

427

1389

ارمنستان

33029010

ا سانس هاي مورد مصرف درصنايع شوينده آرا يشي وبهدا شتي

995

81,675,360 Rls.

7,960 $

428

1389

ارمنستان

56072900

ريسمان, طناب وکابل, ا زسيزا ل, يا, ا زگونه آگاو به غير از آنهايي كه براي بستن يا عدلبندي استفاده مي شود

6,633

81,527,671 Rls.

7,959 $

429

1389

ارمنستان

07061000

هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده

13,000

80,581,800 Rls.

7,800 $

430

1389

ارمنستان

84633000

ماشين هاي کارکردن روي مفتول, بدون بردا شتن قسمتي از ماده

6,060

79,733,238 Rls.

7,878 $

431

1389

ارمنستان

63025900

شستنيهاي سرميزا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده باشد(باستثناءکشباف ياقلاب باف )

1,261

79,714,560 Rls.

7,664 $

432

1389

ارمنستان

76151900

ا شياءسرميز,ا شياءآشپزخانه ياسايرا شياءخانه دا ري وا جزا ءوقطعات آنها,ا زآلومينيوم.

2,663

79,479,738 Rls.

7,659 $

433

1389

ارمنستان

84388000

ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر

650

79,372,800 Rls.

7,800 $

434

1389

ارمنستان

84182900

يخچالهاي خانگي غير از تراكمي

790

77,505,000 Rls.

7,500 $

435

1389

ارمنستان

84248100

ماشين آلات برا ي ا فشاندن،پراكندن ياپاشيدن موا دآبگون ياپودر،برا ي کشاورزي ياباغباني وگلكاري

4,500

77,164,620 Rls.

7,520 $

436

1389

ارمنستان

73090000

مخزن, منبع... (غيرا زبرا ي گاز),ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش بيش ا ز300ليتر بدون دستگاههاي مكانيكي ياحرارتي

5,555

75,981,487 Rls.

7,361 $

437

1389

ارمنستان

39199090

صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر

5,345

75,542,983 Rls.

7,427 $

438

1389

ارمنستان

20096900

اب انگور (همچنين اب انگور تازه) غير از شماره 20096100

20,590

74,878,947 Rls.

7,227 $

439

1389

ارمنستان

39229000

مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي

3,600

74,786,400 Rls.

7,200 $

440

1389

ارمنستان

74072100

ميله وپروفيل ا زآلياژهاي مس براساس مس -روي (برنج )

1,302

72,791,145 Rls.

6,997 $

441

1389

ارمنستان

84194000

مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying)

1,750

72,282,000 Rls.

7,000 $

442

1389

ارمنستان

19053200

ويفل ها و ويفرها

3,622

71,947,626 Rls.

6,931 $

443

1389

ارمنستان

25051010

شن وماسه دا را ي 95%وزني يا بيشترسيليس و6 %يا کمتر ا کسيد آهن

288,829

71,544,991 Rls.

6,929 $

444

1389

ارمنستان

29053200

پروپيلن گليکول (پروپان 1,2-دي ئول )

4,275

70,979,716 Rls.

7,010 $

445

1389

ارمنستان

73141990

سايرتورهاي تاروپودباف ا زآهن يا فولادغيرمذکوردرجاي ديگر

3,752

70,578,702 Rls.

6,738 $

446

1389

ارمنستان

64059000

ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده

1,570

70,410,540 Rls.

6,780 $

447

1389

ارمنستان

76032000

پودرباساختارلايه ا ي با فلس آلومينيوم.

1,930

69,988,555 Rls.

6,755 $

448

1389

ارمنستان

39204360

فيلمpvc قابل ا نعطاف وا رده توسطوا حدهاي توليد کننده حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر

2,885

69,062,814 Rls.

6,801 $

449

1389

ارمنستان

70139910

ساير ظروف شيشه اي غير مذكور دررديفهاي 7013براي محل كار،توالت ،تزئيناتن داخلي يامقاصد مشابه غيرازشماره هاي 7010يا7011نقاشي شده ،تراش خورده ،صنايع دستي

6,600

68,970,000 Rls.

6,600 $

450

1389

ارمنستان

28151200

هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور)

24,000

68,564,160 Rls.

6,720 $

451

1389

ارمنستان

49019900

کتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده که درجاي ديگر گفته نشده

1,164

68,192,511 Rls.

6,537 $

452

1389

ارمنستان

56012900

آوا ت وا شياءساخته شده ا زآوا ت, که درجاي ديگرگفته نشده.

910

68,065,470 Rls.

6,501 $

453

1389

ارمنستان

28183090

ساير هيدروا کسيد آلومينيوم ها بجز ژل هيدرواکسيد آلومينيوم گريد دارويي وپودرهيدروکسيدآلومينيوم گريد دا رويي

20,000

67,091,200 Rls.

6,400 $

454

1389

ارمنستان

29153100

ا ستات ا تيل

5,530

66,809,220 Rls.

6,470 $

455

1389

ارمنستان

40027000

کائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM)

1,000

64,996,134 Rls.

6,278 $

456

1389

ارمنستان

87089311

کلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي

3,099

64,855,872 Rls.

6,198 $

457

1389

ارمنستان

39203000

صفحه, ورق... ا زپليمرهاي ا ستيرن, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر

1,780

64,648,710 Rls.

6,230 $

458

1389

ارمنستان

84796010

کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C)

2,077

64,618,665 Rls.

6,171 $

459

1389

ارمنستان

39172900

لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي

3,663

64,393,176 Rls.

6,366 $

460

1389

ارمنستان

84431700

ماشين آلات ودستگاههاي چاپ گراور .

120

62,700,000 Rls.

6,000 $

461

1389

ارمنستان

52030000

پنبه حلاجي شده يا شانه زده

2,997

62,187,750 Rls.

5,994 $

462

1389

ارمنستان

39202090

صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده

3,453

62,012,860 Rls.

5,980 $

463

1389

ارمنستان

44219090

ساير ا شيا ا ز چوب غيرازصنايع دستي و غيرمذکور درجاي ديگر

1,962

60,571,716 Rls.

5,832 $

464

1389

ارمنستان

15121900

روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها

3,600

59,322,240 Rls.

5,760 $

465

1389

ارمنستان

29032300

تترا کلروا تيلن (پرکلروا تيلن )

5,625

58,475,250 Rls.

5,625 $

466

1389

ارمنستان

40030000

کائوچوي دوباره ا حياءشده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر

14,000

58,021,600 Rls.

5,600 $

467

1389

ارمنستان

19059090

سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر

2,893

57,250,008 Rls.

5,460 $

468

1389

ارمنستان

39079100

ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غيرمذكور

2,618

57,051,140 Rls.

5,689 $

469

1389

ارمنستان

73231000

پشم آهن يافولاد,ا سفنج, قاب دستمال برا ي پاک کردن ياصيقلي کردن ظروف, دستکش.

2,295

54,029,290 Rls.

5,251 $

470

1389

ارمنستان

32041990

سايرموا درنگ کننده آلي سنتيک ومخلوطهايي ا ز چندين موا درنگ کننده مشمول شماره 320411لغايت 320419غير مذكور درجاي ديگر

6,775

53,380,904 Rls.

5,172 $

471

1389

ارمنستان

32062000

پيگمانهاي و فرآورده هاي براساس تركيبات كروم

650

52,457,600 Rls.

5,200 $

472

1389

ارمنستان

21069060

سايرفراوردهاي غذايي تلغيظ شده مواد پروتئيني بهبود دهنده

2,000

51,955,000 Rls.

5,000 $

473

1389

ارمنستان

44201090

مجسمه هاي كوچك وساير اشياء ،تزئيني ازچوب غيرازصنايع دستي

1,800

51,015,000 Rls.

5,000 $

474

1389

ارمنستان

53050000

نارگيل ,اباكا,الياف گياه رامي وساير الياف نساجي گياهي ,غير مذكور درجاي ديگر ,خام يافراوري شده وليكن ريسيده نشده ,پاره الياف كوتاه ازكتان ,كنف ياكنف هندي حاصل ازحلاجي كتان يا كنف,الياف كوتاه و ضايعات ازاين الياف (شامل ضايعات نخ وانباشت ناخالصي هاي قبل از ح

4,905

50,688,270 Rls.

4,905 $

475

1389

ارمنستان

08021200

بادا م بدون پوست , تازه يا خشک کرده

900

50,553,720 Rls.

4,860 $

476

1389

ارمنستان

20081900

ساير ، همچنين مخلوطها شامل ميوه هاي سخت پوست وساير دانه ها

2,050

50,478,216 Rls.

4,872 $

477

1389

ارمنستان

25084010

خاك رس رنگ زدا وگل سرشور

12,000

50,398,404 Rls.

4,868 $

478

1389

ارمنستان

39033000

کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به ا شکال ا بتدا ئي

6,300

50,170,722 Rls.

4,951 $

479

1389

ارمنستان

73129000

نوا رهاي گيس باف, طناب بار (sling)واشياءهمانند ا زآهن ياا زفولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق.

4,160

49,979,904 Rls.

4,992 $

480

1389

ارمنستان

25231000

سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر

40,000

49,564,800 Rls.

4,800 $

481

1389

ارمنستان

32099050

لاکها و ورني ها و لعابها براساس سايرپليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ديسپرسه ياحل شده درمحيط آبي

1,161

49,539,550 Rls.

4,805 $

482

1389

ارمنستان

55161200

پارچه هاي تاروپودباف رنگرزي شده, دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره مصنوعي.

792

49,435,056 Rls.

4,752 $

483

1389

ارمنستان

87089190

رادياتورهاوقطعات مربوطه ، بغيراز انواع مورد استفاده در سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي

594

48,866,505 Rls.

4,662 $

484

1389

ارمنستان

48191000

کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر

5,406

48,026,732 Rls.

4,541 $

485

1389

ارمنستان

25222000

آهک آبديده (آهک مرده )

56,800

47,145,968 Rls.

4,552 $

486

1389

ارمنستان

76072000

ورق ونوار نازك آلومينيوم به ضخامت حداكثر 2/0ميلمتر ،روي تكيه گاه

1,039

46,806,100 Rls.

4,675 $

487

1389

ارمنستان

25291000

فلدسپات

123,438

46,507,740 Rls.

4,442 $

488

1389

ارمنستان

84362900

ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور,که درجاي ديگرمذکورنباشد

1,500

45,792,000 Rls.

4,500 $

489

1389

ارمنستان

39119010

رزينهاي مالئيک مورد مصرف درتوليد مرکب چاپ

1,600

44,915,040 Rls.

4,320 $

490

1389

ارمنستان

76101000

در,پنجره وچهارچوب آنها،دوره وآستانه در , ا زآلومينيوم.

1,336

44,793,121 Rls.

4,308 $

491

1389

ارمنستان

64041190

سايرکفش هاي ورزشي باتخت بيروني كائوچو ياپلاستيك ورويه ازموادنسجي غيرمذكور درجاي ديگر

660

43,603,800 Rls.

4,200 $

492

1389

ارمنستان

70051020

شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامت هاي 2.5 ميليمتر وکمتر ا ز آن

13,990

43,506,102 Rls.

4,197 $

493

1389

ارمنستان

48062000

کاغذ غيرقابل نفوذ درمقابل چربي به شکل رول يا ورق

2,305

43,020,836 Rls.

4,141 $

494

1389

ارمنستان

84743100

مخلوط کن هاي بتون وملاط.

1,200

42,636,100 Rls.

4,100 $

495

1389

ارمنستان

70072190

سايرشيشه هاي ا يمني چندلايه برا ي نصب درنوا قل زميني,هوا پيما,فضاپيماياکشتي بجزموا ردمذکور

13,720

42,522,396 Rls.

4,116 $

496

1389

ارمنستان

39211310

ساندويچ سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي ازپلي اورتان هاي اسفنجي

680

42,522,180 Rls.

4,080 $

497

1389

ارمنستان

25262010

پوردتالک بهدا شتي ودا رويي( خرد شده وپودرشده )

42,980

42,476,596 Rls.

4,074 $

498

1389

ارمنستان

94031000

مبلهاي فلزي ا زا نواعي که در دفاتر کار مورد استفاده قرارميگيرند

3,120

42,190,512 Rls.

4,056 $

499

1389

ارمنستان

84641000

ماشين هاي ا ره کردن برا ي کارکردن روي سنگ, سرا ميک, بتون, پنبه نسوز ،سيمان ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد .

1,000

41,604,000 Rls.

4,000 $

500

1389

ارمنستان

40081900

ميله ,ترکه و پروفيله ا زکائوچوي ا سفنجي ,که درجاي ديگر مذکور نباشد

800

41,464,000 Rls.

4,000 $

501

1389

ارمنستان

87168000

وسايل نقليه غيرمذکور ,که بدون عمل مکانيکي را نده ميشوند

3,060

41,367,222 Rls.

3,978 $

502

1389

ارمنستان

25049000

سايرگرا فيت هاي طبيعي (باستثناي, بشکل پودر يا فلس )

6,940

41,198,720 Rls.

4,120 $

503

1389

ارمنستان

29221210

کوکونات دي ا تانول آمين

2,918

40,673,472 Rls.

3,997 $

504

1389

ارمنستان

70052940

ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده ،مسلخ نشده غيرمذكور باضخامت بيشترا ز 4.5 ميليمتر

13,340

40,068,024 Rls.

4,002 $

505

1389

ارمنستان

39091090

سايررزينهاي ا ورئيک وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک

6,600

39,281,800 Rls.

3,800 $

506

1389

ارمنستان

29072900

ساير پلي فنل ها ؛ وفنل الكها غير از رزورسينول واملاح آن ، هيدروکينون واملاح آن ، 4،4 - ايزوپروپيليون دي فنل بيس آ ، دي فنيلول پروپان واملاح آن

13,015

39,260,797 Rls.

3,778 $

507

1389

ارمنستان

39202010

پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene

2,192

38,996,316 Rls.

3,726 $

508

1389

ارمنستان

21069010

ا ستابيلايزر

2,500

38,640,000 Rls.

3,750 $

509

1389

ارمنستان

08055000

ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده

5,077

38,207,645 Rls.

3,780 $

510

1389

ارمنستان

28331900

ساير سولفات هاي سديم (باستثناي سولفات دي سديم )

40,037

38,150,529 Rls.

3,795 $

511

1389

ارمنستان

84622900

ماشين هاي خم کردن, تاکردن, را ست کردن ياتخت کردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي

400

37,407,600 Rls.

3,600 $

512

1389

ارمنستان

95030000

سه چرخه ها,روروئك ها ,اتومبيلهاي ركاب زني باپاواسباب بازيهاي چرخدارمشابه ,كالسكه هاي عروسك ,عروسكها ,ساير اسباب بازيها,مدلهاي كوچك اندازه شده ومدلهاي تفريحي مشابه ,خواه كاركند يانكند ,پازل هايي ازكليه انواع .

1,174

36,942,400 Rls.

3,520 $

513

1389

ارمنستان

44123900

تخته چند لايه ،پانل روكش شده وچوب مطبق شده همانند غير مذكور بالايه هاي به ضخامت نه بيش از 6ميلمتر .

700

36,477,000 Rls.

3,500 $

514

1389

ارمنستان

39233000

قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي

1,600

35,642,830 Rls.

3,445 $

515

1389

ارمنستان

73239390

سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن

690

35,577,750 Rls.

3,450 $

516

1389

ارمنستان

28321010

سولفيت سديم

21,314

35,331,010 Rls.

3,410 $

517

1389

ارمنستان

84148090

سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر

1,066

33,096,102 Rls.

3,198 $

518

1389

ارمنستان

84818010

شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو...

491

33,066,804 Rls.

3,224 $

519

1389

ارمنستان

39269060

پريفرم (PET)

1,922

32,957,496 Rls.

3,267 $

520

1389

ارمنستان

20079990

مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذکوردرجاي ديگرغير هموژنيزه

1,442

32,615,045 Rls.

3,128 $

521

1389

ارمنستان

08024000

شاه بلوط و بلوط تازه ياخشك كرده (گونه castanea)

2,870

32,384,184 Rls.

3,128 $

522

1389

ارمنستان

85366990

سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک

390

32,289,600 Rls.

3,100 $

523

1389

ارمنستان

07020000

گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده

7,013

32,160,632 Rls.

3,184 $

524

1389

ارمنستان

15153000

روغن کرچک و ا جزا ء آن

2,800

31,919,140 Rls.

3,070 $

525

1389

ارمنستان

28273200

کلرورهاازالومينيم

5,100

31,364,715 Rls.

2,995 $

526

1389

ارمنستان

11029010

آردبرنج

10,000

31,188,000 Rls.

3,000 $

527

1389

ارمنستان

84589900

ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع کنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر

400

31,161,000 Rls.

3,000 $

528

1389

ارمنستان

95042010

ميزبيليارد حتي به همرا ه ا شيا ومتفرعات ا ستاندا رد مربوطه

1,500

31,128,000 Rls.

3,000 $

529

1389

ارمنستان

39251000

مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي

1,495

31,075,070 Rls.

2,990 $

530

1389

ارمنستان

25202090

گچ هاحتي رنگ شده بجزگچ بنايي

84,776

30,875,074 Rls.

2,967 $

531

1389

ارمنستان

76069299

ساير صفحه ها،ورق ها ،ونوارها ازآلياژ آلومينيوم غير مذكور درجاي ديگر

800

30,745,781 Rls.

2,983 $

532

1389

ارمنستان

70193100

مت (Mat)نبافته ا زا لياف شيشه

1,500

30,681,000 Rls.

3,000 $

533

1389

ارمنستان

63080000

مجموعه هاا زپارچه هاي تاروپودباف ونخ برا ي تهيه قاليچه ديوا رکوب روميزي ودستمال سفره ياا شيانسجي همانند براي خرده فروشي

338

29,897,498 Rls.

2,876 $

534

1389

ارمنستان

25232900

ساير سيمان پورتلند(باستثناي سفيد)

19,400

29,356,080 Rls.

2,910 $

535

1389

ارمنستان

34021190

سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي

2,980

29,271,890 Rls.

2,830 $

536

1389

ارمنستان

64029900

کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک.

1,400

29,100,400 Rls.

2,800 $

537

1389

ارمنستان

61159900

جورا ب زنانه وپاپوش, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرا لياف نسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر

308

28,748,016 Rls.

2,772 $

538

1389

ارمنستان

25301010

پرليت

15,290

28,553,923 Rls.

2,752 $

539

1389

ارمنستان

29159099

ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها،هالوژنه ها ،پراكسيدها ،پراكسي اسيدهاي آنهامشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكور درجاي ديگر.

1,500

28,477,000 Rls.

2,750 $

540

1389

ارمنستان

25051090

ساير شن وماسه هاي سيليسي وکوا رتزي غير مذكور درتعرفه 25051010

114,104

28,418,822 Rls.

2,738 $

541

1389

ارمنستان

27121010

وا زلين گريد دا رويي

2,100

28,384,020 Rls.

2,835 $

542

1389

ارمنستان

39129000

سلولزومشتقات شيميايي آن, غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي

410

28,033,600 Rls.

2,800 $

543

1389

ارمنستان

39044000

کوپليمرهاي کلرور وينيل (غيرا زا ستات ) ,به ا شکال ا بتدا ئي

4,050

27,924,831 Rls.

2,673 $

544

1389

ارمنستان

73239990

سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر

350

27,800,196 Rls.

2,700 $

545

1389

ارمنستان

57050000

سايرفرشهاوکف پوشهاي نسجي حتي ا ماده مصرف غيرمذکوردرجاي ديگر

1,480

27,059,536 Rls.

2,612 $

546

1389

ارمنستان

72104100

محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي 600ميليمتريابيشتر,آبکاري شده... باروي به طريق کنگره ا ي

2,000

26,725,400 Rls.

2,600 $

547

1389

ارمنستان

29032900

مشتقات کلره اشباع نشده هيدروکربورهاي غيرحلقوي، غير از کلروروينيل ، تري کلرو اتيلن ، تترا کلرو اتيلن

5,500

25,779,600 Rls.

2,475 $

548

1389

ارمنستان

14049010

حنابه غيراز عصاره آن .

2,475

25,541,845 Rls.

2,515 $

549

1389

ارمنستان

72166900

پروفيل ا زآهن ياا زفولاد,فقطسردشکل دا ده شده ياسردتمام شده, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست.

3,200

25,403,840 Rls.

2,464 $

550

1389

ارمنستان

87169000

ا جزا ءوقطعات تريلرهاونيمه تريلرهاوسايروسايل نقليه, که بدون عمل مکانيکي رانده ميشوند

1,610

24,943,200 Rls.

2,400 $

551

1389

ارمنستان

48184090

سايرحوله هاوتامپون هاي بهدا شتي.پوشک ولاييپوشک برا ي بچه وا شيامشابه همانندغيرمذکور

650

24,660,067 Rls.

2,441 $

552

1389

ارمنستان

48052490

مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 gدرهر مترمربع توليدشده ازحداكثر 20%خميربكر

7,800

24,328,980 Rls.

2,340 $

553

1389

ارمنستان

70193200

ورق نازک نبافته (Voiles),ا زا لياف شيشه

1,100

22,877,800 Rls.

2,200 $

554

1389

ارمنستان

39059910

پي وي پي (pVP) polyvinyl pyrrolidone K-30 and K-25 داراي گريد داروئي

200

22,871,200 Rls.

2,200 $

555

1389

ارمنستان

32064900

ساير موادرنگ كننده ،فرآورده هاغيرازلاجورد وفرآورده هاآن ،ليتوپون وساير پيگمانهاوفرآورده هاي آن

375

22,024,113 Rls.

2,113 $

556

1389

ارمنستان

34021290

سايرموا دآلي تانسيوا کتيف کاتيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي

5,875

21,398,590 Rls.

2,067 $

557

1389

ارمنستان

84152090

سايردستگاههاي تهويه مطبوع براي وسايل نقليه موتوري زميني بجز خودروهاي سواري,سواري کارووا نت

247

21,311,880 Rls.

2,040 $

558

1389

ارمنستان

09109110

ساير ا دويه جات مخلوط ياددا شت ا- ب فصل در بسته بندي آماده برا ي خرده فروشي

1,140

21,260,772 Rls.

2,052 $

559

1389

ارمنستان

55092100

نخ يک لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره, از پلي ا ستر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت

923

21,112,756 Rls.

2,024 $

560

1389

ارمنستان

07093000

بادمجان , تازه يا سرد کرده

4,083

20,907,022 Rls.

2,085 $

561

1389

ارمنستان

39234000

قرقره , دوک , ماسوره و تکيه گاه هاي مشابه ا ز موا د پلاستيکي

1,000

20,702,000 Rls.

2,000 $

562

1389

ارمنستان

79070090

ساير غير از لوله ، لوازم واتصالات لوله كشي (fitting) (مثلا كوپلينگ ، زانويي ، مهره وماسوره ) از روي

103

20,624,720 Rls.

2,060 $

563

1389

ارمنستان

84549000

ا جزا ءوقطعات کنورتيسور,ملاقه فلزريزي ،ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود

1,650

20,597,940 Rls.

1,980 $

564

1389

ارمنستان

25182000

دولومي تکليس ياتفته شده

23,225

20,108,236 Rls.

1,951 $

565

1389

ارمنستان

44209090

جعبه براي زيورآلات ياكارد وچنگال واشياءهمانند ازچوب

318

19,835,568 Rls.

1,908 $

566

1389

ارمنستان

72124000

محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600,mmرنگ, ورني يا اندودشده باموا دپلاستيک.

1,916

19,497,216 Rls.

1,916 $

567

1389

ارمنستان

28230000

ا کسيدهاي تيتان

5,500

19,396,000 Rls.

1,875 $

568

1389

ارمنستان

28272000

کلرورکلسيم

5,000

19,277,290 Rls.

1,890 $

569

1389

ارمنستان

09102011

زعفران اماده براي خرده فروشي دربسته بندي كمتراز 10گرم .

1

18,825,937 Rls.

1,817 $

570

1389

ارمنستان

72161000

پروفيل بامقطعI,U ياHا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر.

3,640

18,816,640 Rls.

1,820 $

571

1389

ارمنستان

85363090

سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت

450

18,694,800 Rls.

1,800 $

572

1389

ارمنستان

38245000

ملاطها و بتون هاي غيرنسوز

9,951

18,627,063 Rls.

1,791 $

573

1389

ارمنستان

84748000

سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه .

600

18,316,800 Rls.

1,800 $

574

1389

ارمنستان

32159010

جوهر خودکار

572

17,966,520 Rls.

1,716 $

575

1389

ارمنستان

94035090

---ساير

1,500

17,955,648 Rls.

1,728 $

576

1389

ارمنستان

70134990

ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد .

1,715

17,708,765 Rls.

1,715 $

577

1389

ارمنستان

38112900

ا فزودنيهابرا ي روغن هاي روا ن کننده دا را ي موا دي غيرا زروغن هاي نفتي ياروغنهاي حاصل از موادمعدني قيري

370

17,393,040 Rls.

1,680 $

578

1389

ارمنستان

09062010

دا رچين خردشده ياساييده شده در بسته بندي آماده شده برا ي خرده فروشي .

1,000

16,792,000 Rls.

1,600 $

579

1389

ارمنستان

28170019

ا کسيد روي بجز گريد دا رويي

1,000

16,577,600 Rls.

1,600 $

580

1389

ارمنستان

25061090

شن وماسه هاي کوا رتز غير مذكور درتعرفه 25061010

63,591

16,397,175 Rls.

1,583 $

581

1389

ارمنستان

08054000

گريپ فروت , شامل دارابي تازه يا خشک کرده

2,182

16,320,736 Rls.

1,636 $

582

1389

ارمنستان

11081900

ساير نشاسته و فکول ها ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند

3,060

16,057,350 Rls.

1,530 $

583

1389

ارمنستان

27129090

سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر

1,250

15,610,500 Rls.

1,500 $

584

1389

ارمنستان

28334000

پرا کسوسولفات ها (پرسولفات ها)

500

15,132,000 Rls.

1,500 $

585

1389

ارمنستان

58013300

پارچه هاي مخمل وپلوش باپرزپودي ، ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي,قطع شده ،غيرازشماره 58013200

1,015

15,105,705 Rls.

1,455 $

586

1389

ارمنستان

72022190

فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 90درصد وزني سيليسيوم

1,000

15,008,950 Rls.

1,450 $

587

1389

ارمنستان

94052000

چرا غ کنارتختخوا ب, چرا غ روميزي وچرا غهاي پايه دا ردا خل ساختمان, برقي

424

14,950,583 Rls.

1,441 $

588

1389

ارمنستان

64069990

سايرا جزا کفش. کف هاي دا خليقابل تعويض همانندگتروساق پوش وا شياهمانندغيرمذکور

980

14,906,511 Rls.

1,443 $

589

1389

ارمنستان

91039000

ساعتهاي ديواري, روميزي وهمانندداراي محرک ساعت مچي ،جيبي وهمانندغيربرقي.

475

14,740,200 Rls.

1,425 $

590

1389

ارمنستان

73083010

--- درب اتوماتيك طبقات آسانسور

1,090

14,724,047 Rls.

1,417 $

591

1389

ارمنستان

27012000

زغال قالبي,گلوله زغال سنگ وسوخت هاي جامد همانندکه ا ززغال سنگ تهيه شده باشد

28,320

14,691,000 Rls.

1,416 $

592

1389

ارمنستان

34021220

کوکونات فتي ا سيد دي ا تانول ا نيل

4,200

14,562,800 Rls.

1,400 $

593

1389

ارمنستان

28332960

سولفات کروم

4,175

14,449,255 Rls.

1,403 $

594

1389

ارمنستان

39199030

جمبو رول چسب خورده boppباپهناي بيش از20سانتيمتر

690

14,260,920 Rls.

1,380 $

595

1389

ارمنستان

94042900

تشک ا زساير موا د,که درجاي ديگري مذکورنباشند

246

14,151,600 Rls.

1,360 $

596

1389

ارمنستان

83099090

سايردر،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذکوردرجاي ديگر

680

13,427,756 Rls.

1,292 $

597

1389

ارمنستان

25010010

نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده )

22,000

13,359,720 Rls.

1,320 $

598

1389

ارمنستان

15200000

گليسرول خام,آب ها و محلول هاي قليايي گليسرين دا ر

1,250

12,983,750 Rls.

1,250 $

599

1389

ارمنستان

84169000

ا جزا ءوقطعات مشعل هاي کوره ،بشكه هاي مكانيكي ،تخليه كننده هاي مكانيكي خاكستر ووسايل همانند

1,240

12,939,956 Rls.

1,252 $

600

1389

ارمنستان

80070090

ساير غير از ورقه ونوارهاي (foil) از قلع (حتي چاپ شده يا ملحق شده بر روي كاغذ ، مقوا ، مواد پلاستيك يا روي تكيه گاه از مواد بالاتر از 0.2 ميليمتر

58

12,739,998 Rls.

1,202 $

601

1389

ارمنستان

08021100

بادا م با پوست , تازه يا خشک کرده

150

12,734,190 Rls.

1,230 $

602

1389

ارمنستان

82013000

کلنگ ، به هر شكل , کج بيل, کج بيل باغباني,شن کش ، گل تراش

800

12,494,400 Rls.

1,200 $

603

1389

ارمنستان

82055100

ا بزا رهاي دستي براي مصارف خانه دا ري.

500

12,471,600 Rls.

1,200 $

604

1389

ارمنستان

25111090

سولفاتهاي باريم طبيعي آسياب نشده

13,647

12,324,208 Rls.

1,228 $

605

1389

ارمنستان

91051900

ساعتهاي شماطه اي غيربرقي

395

12,322,815 Rls.

1,185 $

606

1389

ارمنستان

08134000

ساير ميوه هاي خشک کرده که درجاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند

1,041

12,200,439 Rls.

1,172 $

607

1389

ارمنستان

55061000

ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زنايلون ياسايرپلي آميدها,حلاجي شده,شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده

585

12,152,790 Rls.

1,170 $

608

1389

ارمنستان

87079090

بدنه برا ي وسايل نقليه شماره 8701، 8702تا8708 غير مذکور درجاي ديگر

866

12,071,950 Rls.

1,168 $

609

1389

ارمنستان

63023900

شستنيهاي رختخوا ب ا زسايرموا دنسجي(باستثناءچاپ شده, کشباف ياقلاب باف ).

258

12,066,273 Rls.

1,161 $

610

1389

ارمنستان

52105900

ساير پارچه هاي تاروپودباف ا زپنبه, چاپ شده, غيرمذکوردرجاي ديگر,باکمترا ز85%پنبه, كه عمدتاً... بوزن مترمربع حدا کثر 200 گرم

145

12,009,480 Rls.

1,160 $

611

1389

ارمنستان

84401000

ماشين آلات ودستگاههاي صحافي(همچنين ماشينهاي دوخت ا ورا ق )

243

11,413,600 Rls.

1,100 $

612

1389

ارمنستان

27011190

سايرآنترا سيت هابدون ماده فرا ر

41,900

10,898,315 Rls.

1,048 $

613

1389

ارمنستان

94054090

سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر .

290

10,864,908 Rls.

1,044 $

614

1389

ارمنستان

39264000

مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي

2,112

10,819,022 Rls.

1,042 $

615

1389

ارمنستان

85369090

سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذکوردر جاي ديگربراي ولتاژ حداكثر 1000 ولت

520

10,690,160 Rls.

1,040 $

616

1389

ارمنستان

35052000

چسب هابرا ساس نشاسته يافکول يابرا ساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته

1,080

10,516,200 Rls.

1,020 $

617

1389

ارمنستان

72021990

فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا کمترا ز 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد

1,000

10,351,000 Rls.

1,000 $

618

1389

ارمنستان

85362090

سايرقطع کننده هاي خودکارمدا رغير مذکور درجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت

270

10,351,000 Rls.

1,000 $

619

1389

ارمنستان

96020010

کپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين

18

10,344,000 Rls.

1,000 $

620

1389

ارمنستان

70134111

ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي نقاشي شده ،تراش خورده صنايع دستي

990

10,298,970 Rls.

990 $

621

1389

ارمنستان

73043100

لوله هاوپروفيل هاي توخالي ،بدون درزا زآهن ياا ز فولاد غيرممزوج باسطح مقطع , مدور, سرد كشيده شده يا سرد نورد شده

750

10,131,225 Rls.

975 $

622

1389

ارمنستان

29121100

متانال (فرمالدئيد)

2,395

9,923,512 Rls.

958 $

623

1389

ارمنستان

85442000

کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور

250

9,877,150 Rls.

950 $

624

1389

ارمنستان

11061000

آرد ,زبره و پودر سبزيجات غلافدا ر خشک کرده شماره 0713

770

9,566,172 Rls.

924 $

625

1389

ارمنستان

39069010

پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ

400

9,565,240 Rls.

920 $

626

1389

ارمنستان

55019000

دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, که درجاي ديگرگفته نشده.

950

9,477,720 Rls.

945 $

627

1389

ارمنستان

55161100

پارچه هاي تاروپودباف سفيدشده يانشده, دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره مصنوعي.

150

9,348,300 Rls.

900 $

628

1389

ارمنستان

84819030

اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي

450

9,348,300 Rls.

900 $

629

1389

ارمنستان

48229000

قرقره, ماسوره, دوک وتکيه گاه هاي همانند,ا زخميرکاغذ,کاغذيامقوا غيرمذکوردرجاي ديگر

3,570

9,189,466 Rls.

882 $

630

1389

ارمنستان

91059900

ساعتهاي روميزي وهمانند(غيربرقي)غير مذکوردرجاي ديگر

274

9,137,523 Rls.

879 $

631

1389

ارمنستان

55070000

ا لياف مصنوعي غيريکسره, حلاجي شده, شانه زده يابنحوديگري برا ي نخ ريسي عمل آورده شده باشند.

880

9,072,800 Rls.

880 $

632

1389

ارمنستان

73209000

فنر,که درجاي ديگرگفته نشده, ا زآهن ياا زفولاد.

1,417

9,009,150 Rls.

850 $

633

1389

ارمنستان

34039990

ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني .

185

8,800,050 Rls.

850 $

634

1389

ارمنستان

73239190

سايرا شياء سرميزواشياءآشپزخانه ا ز چدن لعاب دا ده نشده

1,198

8,314,059 Rls.

797 $

635

1389

ارمنستان

33043000

فرآورده ها برا ي آرا يش ناخن دست و پا

50

8,047,728 Rls.

774 $

636

1389

ارمنستان

09109929

ساير ادويه جات به صورت كوبيده دربسته بندي هاي غير خرده فروشي به غيراز آويشن وبرگ غار.

20

7,988,331 Rls.

771 $

637

1389

ارمنستان

39262090

سايرلباس ومتفرقات لباس (همچنين ا نوا ع دستکش )به غيرا ز مصارف پزشکي

380

7,886,520 Rls.

760 $

638

1389

ارمنستان

83030000

گاوصندوق, صندوق ودرهاي زره دا ر وكشوها براي خزائن ،صندوق وصندوقچه اطمينان واشياء همانند ،ا زفلزمعمولي.

500

7,770,750 Rls.

750 $

639

1389

ارمنستان

63062900

چادرا زموا دنسجي(باستثناء الياف سنتتيک )

370

7,730,780 Rls.

740 $

640

1389

ارمنستان

59070090

سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذکوردر جاي ديگر؛ كرباسهاي نقاشي شده براي دكور تئاتر ، براي اتليه يا مصارف همانند

1,235

7,567,035 Rls.

735 $

641

1389

ارمنستان

73144910

ساير تور،شبكه ،پرچين ازآهن يافولاد تورمخصوص ،نوارنقاله كوره هاي زينتر

560

7,542,808 Rls.

728 $

642

1389

ارمنستان

39052900

کوپليمرهاي ا ستات وينيل , که بصورت ديسپرسيون مايع نباشد به ا شکال ا بتدا ئي

600

7,503,840 Rls.

720 $

643

1389

ارمنستان

87071090

بدنه و ا تاق را ننده برا ي وسايط نقليه شماره 8703 بغير ا ز سوا ري و سوا ري کار

348

7,263,200 Rls.

700 $

644

1389

ارمنستان

08135000

مخلوط ميوه هاي خشک کرده ومخلوط ميوه هاي سخت پوست خشک کرده,اين فصل غيرمذکوريامشمول درجاي ديگر

100

7,247,100 Rls.

700 $

645

1389

ارمنستان

70193990

نطع ماتريس تخته ومحصولات نبافته همانند به غيرا ز پشم شيشه

346

7,135,804 Rls.

692 $

646

1389

ارمنستان

63019000

سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر

120

7,097,930 Rls.

683 $

647

1389

ارمنستان

87084090

جعبه دنده وقطعات مربوطه غير مذكور درجاي ديگر

70

6,964,650 Rls.

671 $

648

1389

ارمنستان

52042000

نخ ا زپنبه برا ي دوخت, آماده شده برا ي خرده فروشي.

440

6,888,710 Rls.

686 $

649

1389

ارمنستان

72024190

فروكروم دا را ي بيشتر ا ز 60 درصد وزني کروم

1,100

6,865,980 Rls.

660 $

650

1389

ارمنستان

28261900

فلوئورورهابغيراز الومينيوم

2,000

6,439,320 Rls.

620 $

651

1389

ارمنستان

76141090

مفتول بهم تابيده کابل ،نوا رگيس باف وهمانندا ز آلومينويم بامغزي ا زفولاد،عايق نشده برا ي مصرف برق

170

6,428,484 Rls.

632 $

652

1389

ارمنستان

29232010

لستين ها

1,200

6,297,000 Rls.

600 $

653

1389

ارمنستان

84099940

اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس کاميون وکاميونت

200

6,289,800 Rls.

600 $

654

1389

ارمنستان

56090000

ا شياءا زنخ, نوا ر,يااشكال همانند , ريسمان, طناب ياکابل, که درجاي ديگرگفته نشده.

504

6,273,748 Rls.

604 $

655

1389

ارمنستان

87112090

موتورسيکلت باحجم بين 50 تا 250CC،بجزنوع دوزمانه

80

6,211,800 Rls.

600 $

656

1389

ارمنستان

12129990

نيشكر وهسته ومغزهسته ميوه ها وساير محصولات نباتي غير مذكور درجاي ديگر .

500

6,121,320 Rls.

600 $

657

1389

ارمنستان

17019900

ساير غير از رديف هاي 17011100 لغايت 17019100

90

5,617,080 Rls.

540 $

658

1389

ارمنستان

28111100

فلوئور هيدروژن (ا سيدفلوئورهيدريک )

1,500

5,561,310 Rls.

535 $

659

1389

ارمنستان

63026000

شستنيهاي توا لت ياآشپزخانه, ا زپارچه حوله باف ا سفنجي,سايرپارچه هاي ا سفنجي همانند,ا زپنبه

107

5,378,496 Rls.

514 $

660

1389

ارمنستان

84522900

چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي(غيراز چرخهاي اتوماتيک)

70

5,203,500 Rls.

500 $

661

1389

ارمنستان

95064090

سايرا شيا و ا دوا ت برا ي تنيس روي ميزبجز را کت

100

5,199,500 Rls.

500 $

662

1389

ارمنستان

85061010

قوه هاي ا ستوا نه ا ي شکل به سايزهاي قلميAA متوسط C وبزرگD بابي اكسيد منگنز غيراز 4لكالاين

270

5,101,500 Rls.

500 $

663

1389

ارمنستان

94055090

سايرچرا غهاووسايل روشنايي غيربرقي بغيرا ز فانوس بادي وچرا غهاي توري

231

4,886,696 Rls.

471 $

664

1389

ارمنستان

40070000

نخ و طناب ا زکائوچوي ولکانيزه شده

234

4,848,948 Rls.

468 $

665

1389

ارمنستان

32110000

سيکاتيف هاي (خشک کننده هاي ) آماده

430

4,835,808 Rls.

464 $

666

1389

ارمنستان

61032900

لباس بصورت مجموعه, مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي

450

4,676,850 Rls.

450 $

667

1389

ارمنستان

73181590

سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده

180

4,662,450 Rls.

450 $

668

1389

ارمنستان

53072000

نخ ا زکنف ياا زسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 چندلا(تابيده )ياکابله.

370

4,606,944 Rls.

444 $

669

1389

ارمنستان

84145990

ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد

520

4,295,616 Rls.

416 $

670

1389

ارمنستان

53071000

نخ ا زکنف ياا زسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 يک لا.

330

4,138,200 Rls.

396 $

671

1389

ارمنستان

13019000

گم لاك ,صمغ ها ,رزين ها ,صمغ هاي رزيني اولئورزين هابصورت طبيعي غبراز صمغ عربي

388

4,035,976 Rls.

388 $

672

1389

ارمنستان

38244000

ا فزودنيهاي آماده برا ي سيمان ,ملاط ,بتون

582

3,625,063 Rls.

349 $

673

1389

ارمنستان

25309090

ساير موا د معدني غير مذکور

3,450

3,612,150 Rls.

345 $

674

1389

ارمنستان

39202040

نوا رفومي ويژه صنايع سيم وکابل ازپليمرهاي پروپيلن

169

3,516,214 Rls.

338 $

675

1389

ارمنستان

74091900

صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت غيرطومار,به ضخامت بيش ا ز 0.15 ميليمتر.

44

3,491,600 Rls.

350 $

676

1389

ارمنستان

55096900

نخ از الياف غيريکسره آکريليک يامدآکريليک, مخلوط باالياف غيرمذکوردرجاي ديگرغيرخرده فروشي غير از نخ دوخت

160

3,333,120 Rls.

320 $

677

1389

ارمنستان

83025000

رخت آويز,کلاه آويز,پايه وا شياءهمانندا زفلزمعمولي.

210

3,260,565 Rls.

315 $

678

1389

ارمنستان

15159010

سايرروغن جلا ( Tang oil)(Abrasin),واجزاء أن

350

3,097,026 Rls.

306 $

679

1389

ارمنستان

29142200

سيکلوهگزا نون و متيل سيکلو هگزا نون ها

190

3,076,784 Rls.

304 $

680

1389

ارمنستان

29012900

هيدروکربورهاي غيرحلقوي اشباع نشده، غير از اتيلن ، پروپن ، بوتن وايزومرهاي آن ، بوتا

185

2,995,816 Rls.

296 $

681

1389

ارمنستان

20093900

آب هريک ا زمرکبات ديگر به تنهايي با مقياس بريکس بيش ا ز 20

178

2,946,784 Rls.

284 $

682

1389

ارمنستان

39039000

پليمرهاي ا ستيرن که درجاي ديگر گفته نشده, به ا شکال ا بتدا ئي

2,801

2,899,988 Rls.

280 $

683

1389

ارمنستان

73182200

وا شرها,که درجاي ديگرگفته نشده حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد

210

2,828,553 Rls.

273 $

684

1389

ارمنستان

07129090

ساير سبزيجات خشك شده حتي بريده شده كه در جاي ديگر مذكور نياشد

152

2,825,823 Rls.

273 $

685

1389

ارمنستان

27122010

موم پارا فين باگريد دا رويي داراي روغن كمتراز75درصد وزني (توليد داخل )

175

2,803,360 Rls.

280 $

686

1389

ارمنستان

32049000

سايرمحصولات آلي سنتتيک که به عنوا ن نورتاب مصرف ميشودساير مواد رنگ كننده آلي سنتنك ،حتي باساختارشيميايي مشخص غير مذكور درجاي ديگر

268

2,786,396 Rls.

268 $

687

1389

ارمنستان

34013000

محصولات وفرا ورده هاي آلي تانسيوا کتيف بشکل مايع ياکرم بسته بندي برا ي خرده فروشي حتي حاوي صابون به منظور شستشوي پوست بدن

294

2,770,680 Rls.

264 $

688

1389

ارمنستان

44029000

ساير زغالهاي چوب حتي بهم فشرده .

136

2,559,515 Rls.

245 $

689

1389

ارمنستان

12060000

دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده

120

2,501,280 Rls.

240 $

690

1389

ارمنستان

28152000

هيدروکسيدپتاسيم (پتاس سوزآور)

700

2,479,645 Rls.

245 $

691

1389

ارمنستان

45049000

ا شياءا زچوب پنبه فشرده که درجاي ديگرمذکورنباشد.

250

2,441,500 Rls.

233 $

692

1389

ارمنستان

62104000

ساير لباس هاي دوخته ومهيا,مردا نه ياپسرا نه, ا زپارچه هاي مشمول شماره 5906، 5903، 5907

120

2,394,240 Rls.

240 $

693

1389

ارمنستان

25059000

شن وماسه طبيعي,(باستثناي شن وماسه هاي فلزي فصل 26),غيرمذکوردرجاي ديگر

9,500

2,357,520 Rls.

228 $

694

1389

ارمنستان

84191100

آبگرم کن هاي زودجوش گازي

27

2,154,816 Rls.

216 $

695

1389

ارمنستان

40091100

لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده بدون لوا زم وملحقات مستحکم نشده ياجورنشده باساير

100

2,119,800 Rls.

200 $

696

1389

ارمنستان

84642000

ماشين هاي سنگ زني ياصيقل کردن, برا ي کارروي سنگ, سرا ميک ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد .

100

2,096,600 Rls.

200 $

697

1389

ارمنستان

84138200

بالابرهاي آبگونها

135

2,096,154 Rls.

202 $

698

1389

ارمنستان

33019090

سايرا لئورزينهاي استخرا جي,بامحلول غليظ روغنها....بجزا ب مقطرخوشبوومحلول ا بي روغن ا سانسي

81

2,090,902 Rls.

202 $

699

1389

ارمنستان

73249000

لوا زم بهدا شتي ياپاكيزگي واجزا ءوقطعات آنهااز آهن ياا زچدن باازفولاد

1,853

2,072,600 Rls.

200 $

700

1389

ارمنستان

42022100

کيف دستي باسطح خارجي ا ز چرم طبيعي,دوباره ساخته ياا زچرم ورني شده

41

2,061,400 Rls.

200 $

701

1389

ارمنستان

11081100

نشاسته گندم

500

1,971,440 Rls.

190 $

702

1389

ارمنستان

38122010

پلاستي سايزهاي مركب براي كائوچو يامواد پلاستيكي مخلوطهاي دا را ي دي بوتيل فتالات

910

1,885,702 Rls.

182 $

703

1389

ارمنستان

28274900

ا کسي کلرورهاوهيدروکسي کلرورهاغيرا زمس

600

1,882,506 Rls.

186 $

704

1389

ارمنستان

38241000

چسباننده هاي آماده برا ي قالب ها يامغزي قالب هاي ريخته گري

850

1,865,512 Rls.

187 $

705

1389

ارمنستان

32041390

سايرموا درنگي قليايي وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبجزرنگهاي نساجي کاتيونيک

60

1,863,180 Rls.

180 $

706

1389

ارمنستان

20099000

مخلوط آب ميوه وسبزيجات ، تخميرنشده ، که به آن الکل افزوده نشده باشد

158

1,763,920 Rls.

170 $

707

1389

ارمنستان

29221310

تري ا تانول آمين

210

1,749,888 Rls.

168 $

708

1389

ارمنستان

85166000

فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک

272

1,662,560 Rls.

160 $

709

1389

ارمنستان

74199100

مصنوعات ريخته گري شده, قالب ريزي شده, پرس شده, ياآهنگري شده ا زمس.

122

1,620,759 Rls.

158 $

710

1389

ارمنستان

56031190

سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيک تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذکوردرجاي ديگر

180

1,570,514 Rls.

151 $

711

1389

ارمنستان

39051200

پلي استات وينيل بصورت ديسپرسيون مايع

600

1,554,150 Rls.

150 $

712

1389

ارمنستان

83021000

لولاا زفلزمعمولي.

115

1,535,743 Rls.

149 $

713

1389

ارمنستان

28333000

زا ج ها (Alums)

606

1,517,280 Rls.

145 $

714

1389

ارمنستان

28321020

متابي سولفيت

700

1,459,080 Rls.

140 $

715

1389

ارمنستان

28353100

تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سديم )

175

1,416,940 Rls.

140 $

716

1389

ارمنستان

20052000

سيب زميني,محفوظ شده به جز در سرکه يا جوهرسرکه , يادرقند يخ نزده

63

1,411,272 Rls.

136 $

717

1389

ارمنستان

68101110

اشياءساخته شده ا ز بتون سبک (برپايه پوکه خرد شده سرباره يا گدازه دا نه بندي شده )به شكل چهارگوش ،لوح ،اجر وهمانند

560

1,351,480 Rls.

130 $

718

1389

ارمنستان

39121200

ا ستات هاي سلولزنرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي

400

1,280,424 Rls.

124 $

719

1389

ارمنستان

83024110

يراق ها،اتصالات واشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc

77

1,154,140 Rls.

115 $

720

1389

ارمنستان

91059100

ساعتهاي روميزي وهمانندکه بابرق کارميکنند غير مذكور درجاي ديگر

77

1,128,276 Rls.

108 $

721

1389

ارمنستان

09023090

چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به جز چاي كيسه اي در بسته هاي کمترا ز3کيلوگرم

90

1,120,716 Rls.

108 $

722

1389

ارمنستان

12022000

بادا م زميني (آرا شيد)پوست کنده , تفت دا ده نشده يا به نحو ديگر پخته نشده باشد

120

1,083,888 Rls.

104 $

723

1389

ارمنستان

32021000

موا د دباغي آلي سنتتيک

400

1,039,900 Rls.

100 $

724

1389

ارمنستان

84733091

اجزاء وقطعات كارتريج ليزري

95

1,034,900 Rls.

100 $

725

1389

ارمنستان

25239090

سيمانهاي هيدروليک بجزسيمان کوره بلند وسيمان پوزولاني

150

915,840 Rls.

90 $

726

1389

ارمنستان

25070010

کائولن

1,940

859,186 Rls.

83 $

727

1389

ارمنستان

69120090

ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر

80

832,560 Rls.

80 $

728

1389

ارمنستان

16041400

فرآورده ها و کنسروهاي ماهي تن , ليستائو بونيت (بااستثناي قيمه شده )

28

832,160 Rls.

80 $

729

1389

ارمنستان

25081000

بنتونيت

1,970

807,834 Rls.

78 $

730

1389

ارمنستان

62160000

دستکش, دستکش يک ا نگشتي ونيم دستکش.

10

800,960 Rls.

80 $

731

1389

ارمنستان

83024190

يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان

75

780,525 Rls.

75 $

732

1389

ارمنستان

29121900

ساير آلدئيدهاي غيرحلقوي، بدون عوامل اکسيژنه ، غير از متانال ، اتانال

185

768,564 Rls.

74 $

733

1389

ارمنستان

19041000

فرآورده هاي غلات که با عمل پف کردن يا تفت دا دن بدست آمده باشند

36

722,592 Rls.

72 $

734

1389

ارمنستان

19019000

ساير غير از رديفهاي 19011000 و 19012000 منطبق با شرايط رديف 1901

600

620,400 Rls.

60 $

735

1389

ارمنستان

70199099

ساير وا شياساخته شده ا زالياف شيشه اي غيرمذکور درجاي ديگر

600

620,040 Rls.

60 $

736

1389

ارمنستان

29181400

ا سيدسيتريک

100

607,260 Rls.

60 $

737

1389

ارمنستان

25171090

سايرسنگهاي خردشده بجزدولوميت از انواع برا ي بتن ريزي سنگ ريزي راهها ساير بالاست ها

1,500

545,948 Rls.

53 $

738

1389

ارمنستان

91069090

سايردستگاههاي ثبت ا وقات روز ،سنجش ،ثبت يانشان دادن فواصل زمان ،غير مذكور درجاي ديگر

100

523,200 Rls.

50 $

739

1389

ارمنستان

48119000

ساير کاغذهاومقواها, قشرزده, ا ندوده, آغشته بشکل رول ياورق اوات سلولزي ونطع ازالياف سلولزي غيرمذکوردرجاي ديگر

50

519,850 Rls.

50 $

740

1389

ارمنستان

84133090

تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور

50

519,800 Rls.

50 $

741

1389

ارمنستان

44140090

قاب چوبي براي تابلو ،عكس ،آينه واشياءهمانند غيرازصنايع دستي

48

494,736 Rls.

48 $

742

1389

ارمنستان

28211000

ا کسيدهاوهيدروا کسيدهاي آهن

510

372,240 Rls.

36 $

743

1389

ارمنستان

20011000

خيار و خيارريز (خيارترشي) ,محفوظ شده در سرکه يا در جوهرسرکه

18

332,864 Rls.

32 $

744

1389

ارمنستان

70099200

آينه هاي شيشه ا ي قاب شده (باستثناءآينه هاي عقب بين وسائطنقليه زميني)

75

302,640 Rls.

30 $

745

1389

ارمنستان

70109030

بطري ،قرلبه ،كوزه ،فلاسك و...برا ي نوشيدنيها(نوشابه و..)وموا دخورا کي کمتر از 2.5 ليتر

92

290,528 Rls.

28 $

746

1389

ارمنستان

25010090

ساير نمکهاوکلرورسديم خالص غيرمذکورباآب دريا

4,686

238,625 Rls.

23 $

747

1389

ارمنستان

91122000

قابها و قفسه ها براي ساعت ديوا ري ياروميزي وهمانند وبرا ي سايرکالاهاي مشمول ا ين فصل

20

208,140 Rls.

20 $

748

1389

ارمنستان

09109990

سايرا دويه جات غيرمذکور در جاي ديگر

20

206,140 Rls.

20 $

749

1389

ارمنستان

27040020

کک ونيمه کک ا ز ليگنيت

358

196,460 Rls.

19 $

750

1389

ارمنستان

94059100

ا جزا ءوقطعات ا زشيشه برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکن ها

15

150,452 Rls.

15 $

751

1389

ارمنستان

84619000

ماشين هاي ا بزا ربرا ي کاربرروي فلزا ت ا زطريق بردا شتن فلزياسرمتها,غيرمذکوردرجاي ديگر

80

82,456 Rls.

8 $

752

1389

ارمنستان

73239490

سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده

7

81,624 Rls.

8 $

به نقل از پایگاه اینترنتی اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران

 

اداره کل ارزیابی و نظارت

کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران