گالری تصاویر
پیوندهای مهم

صادرات

مبلغ کالاهای صادراتی از مبداء جمهوری اسلامی ایران به ارمنستان در سال 1386

 113/939/330 دلار


ردیف

سال

کشور

شماره تعرفه

توضیحات تعرفه

وزن (کیلو گرم)

ارزش (ریال)

ارزش (دلار)

1

1386

ارمنستان

27132000

قيرنفت

43,516,240

60,751,821,230 Rls.

6,543,348 $

2

1386

ارمنستان

39249000

لوا زم خانه دا ري و پاكيزگي كه درجاي ديگر مذكور نيست , ا ز موا د پلاستيكي

2,281,700

51,274,320,642 Rls.

5,524,602 $

3

1386

ارمنستان

28257000

ا كسيدهاوهيدرا كسيدهاي موليبدن

100,000

42,017,044,100 Rls.

4,531,745 $

4

1386

ارمنستان

27101990

ساير فرآورده هايي غيرمذكور كه دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري

9,590,325

39,995,359,995 Rls.

4,302,876 $

5

1386

ارمنستان

87032300

وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1500تا2400 سانتيمتر مكعب

610,765

38,608,316,590 Rls.

4,165,641 $

6

1386

ارمنستان

73218100

بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءا جاق طبخ... )باسوخت گازي ياهم باگازوهم باسايرسوختها,ا زچدن ،آهن ياا زفولاد.

1,309,027

30,089,361,651 Rls.

3,229,819 $

7

1386

ارمنستان

72126000

محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي كمترا ز600,mmروكش شده.

4,365,815

29,877,687,085 Rls.

3,208,862 $

8

1386

ارمنستان

15079000

روغن سويا (باستثناء خام ) و ا جزا ء آن

3,838,453

29,055,410,961 Rls.

3,128,242 $

9

1386

ارمنستان

70049090

ورق شيشه ا ي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر ا ز 5/2 ميليمتر

12,809,541

26,067,431,566 Rls.

2,805,295 $

10

1386

ارمنستان

26139000

سنگ موليبدن وكنسانتره هاي آن (باستثناي تفته شده )

53,034

20,193,880,031 Rls.

2,173,332 $

11

1386

ارمنستان

39201090

صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازك غيرمذكورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده

915,768

17,108,225,048 Rls.

1,843,451 $

12

1386

ارمنستان

39205900

صفحه, ورق, ...ا زسايرپليمرهاي آكريليك, مستحكم ومطبق نشده, فاقدتكيه گاه ياجورنشده باموا

843,084

16,212,018,789 Rls.

1,747,580 $

13

1386

ارمنستان

63053300

جوال وكيسه براي بسته بندي كالا,از نوار پلي اتيلن ياپلي پروپيلن ياهمانندغيرمذكوردرجاي ديگر

657,320

13,973,211,003 Rls.

1,503,806 $

14

1386

ارمنستان

62059000

پيرا هن مردا نه ياپسرا نه ا زسايرموا دنسجي,غيرمذكوردرجاي ديگر

159,916

11,597,306,148 Rls.

1,247,281 $

15

1386

ارمنستان

08109000

ساير ميوه ها ,تازه كه درجاي ديگري مذكور يا مشمول نباشد

1,079,446

11,071,834,716 Rls.

1,187,371 $

16

1386

ارمنستان

41071200

چرم وپوست كامل آماده بعددباغي ا زحيوا نات ا زنوع گاوا سب موكنده لايه لايه بريده شده دا نه دا ن

60,206

10,248,427,332 Rls.

1,103,123 $

17

1386

ارمنستان

39041010

سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد

1,228,648

10,109,310,851 Rls.

1,088,317 $

18

1386

ارمنستان

27111990

ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذكور درظروف يكهزا ر سانتي مترمكعب وبيشتر

1,919,910

9,934,251,008 Rls.

1,068,257 $

19

1386

ارمنستان

39173900

سايرلوله هاوشيلنگ ها ا زموا دپلاستيكي غيرمذكورومشمول درجاي ديگر

423,454

9,840,258,384 Rls.

1,063,626 $

20

1386

ارمنستان

72104900

محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبكاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذكوردرجاي ديگر

1,423,718

9,632,277,006 Rls.

1,038,838 $

21

1386

ارمنستان

23012000

آرد,زبره و حبه , ا ز ماهي و غيره نامناسب برا ي خورا ك ا نسان

2,056,716

9,142,027,163 Rls.

983,840 $

22

1386

ارمنستان

21021000

مخمرهاي فعال (زنده )

655,228

8,807,336,078 Rls.

947,906 $

23

1386

ارمنستان

61069000

پيرا هن, بلوز,بلوزشميزه, زنانه يادخترا نه, كشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذكوردرجاي ديگر

69,124

8,292,649,401 Rls.

891,313 $

24

1386

ارمنستان

61059000

پيرا هن مردا نه ياپسرا نه, كشباف, ا زسايرموا دنسجي

71,533

8,219,232,718 Rls.

883,883 $

25

1386

ارمنستان

72022110

فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياكمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم

1,620,271

8,133,946,432 Rls.

875,121 $

26

1386

ارمنستان

68071010

اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول موردمصرف در پوشش سقف و نما

2,040,188

7,908,091,487 Rls.

850,298 $

27

1386

ارمنستان

72123090

سايرمحصولات غير مذكور تخت نوردشده ا زآهن يافولادغيرممزوج باپهناي كمتراز 600ميلي متر كه به نحوديگري آبكاري شده ياا ندودشده باروي

1,046,477

7,270,920,180 Rls.

782,574 $

28

1386

ارمنستان

84798990

ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر

40,727

7,182,255,600 Rls.

771,000 $

29

1386

ارمنستان

57011000

فرش وسايركف پوش هاي نسجي,ا زپشم ياا زموي نرم (كرك )حيوا ن, گره باف.

7,573

7,115,294,535 Rls.

762,270 $

30

1386

ارمنستان

08025000

پسته , تازه يا خشك كرده

124,484

6,939,071,300 Rls.

745,664 $

31

1386

ارمنستان

72103000

محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmآبكاري ياا ندودشده باروي بطريق ا لكتروليت

961,505

6,546,417,510 Rls.

706,701 $

32

1386

ارمنستان

70051030

شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 5/2 ميليمتر تا 5/4ميليمتر

2,817,872

6,445,729,339 Rls.

692,405 $

33

1386

ارمنستان

39199090

صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذكوردرجاي ديگر

271,135

6,076,542,306 Rls.

654,758 $

34

1386

ارمنستان

84641000

ماشين هاي ا ره كردن برا ي كاركردن روي سنگ, سرا ميك, بتون, پنبه نسوز ،سيمان ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد .

129,065

6,047,444,776 Rls.

647,381 $

35

1386

ارمنستان

08062060

ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشك كرده )

545,168

6,043,066,554 Rls.

649,370 $

36

1386

ارمنستان

07031000

پيازوموسير

5,379,158

5,996,498,075 Rls.

646,286 $

37

1386

ارمنستان

32081010

پوشش ورنگها براساس پلي استرها

310,979

5,968,200,645 Rls.

641,567 $

38

1386

ارمنستان

73089090

ا سكلت وقطعات ا سكلت, كه درجاي ديگرذكرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد .

400,718

5,877,423,893 Rls.

631,960 $

39

1386

ارمنستان

69089020

كاشي يا سرا ميك باجذب آب بين 1 تا 6 درصد(كاشي كف ) ورني يالعاب زده

2,827,875

5,817,415,726 Rls.

626,344 $

40

1386

ارمنستان

32149000

ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي كف, برا ي سقف و همانند

7,061,981

5,648,509,566 Rls.

607,833 $

41

1386

ارمنستان

34022050

ژل يا مايع ظرفشويي بسته بندي به صورت خرده فروشي

1,108,241

5,510,257,050 Rls.

593,742 $

42

1386

ارمنستان

94051000

لوستروسايروسايل روشنائي برقي براي آويختن يانصب كردن به سقف ياديوا ر،غيراز انواعي كه براي فضاهاي باز عمومي يامعابر استفاده مي شود .

116,287

5,200,469,234 Rls.

559,219 $

43

1386

ارمنستان

73102120

قوطي كمپوت وكنسروباگنجايش كمتراز 50ليتر

244,228

4,931,680,564 Rls.

530,275 $

44

1386

ارمنستان

39012039

ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري

459,075

4,930,026,625 Rls.

530,339 $

45

1386

ارمنستان

08105000

كيوي, تازه

1,075,213

4,915,428,853 Rls.

527,319 $

46

1386

ارمنستان

34022010

پودريا مايع لباسشويي دستي بسته بندي به صورت خرده فروشي

895,245

4,872,990,573 Rls.

524,412 $

47

1386

ارمنستان

27111290

پروپان مايع شده درظروف يكهزا ر سانتي متر مكعب وبيشتر

1,485,070

4,488,342,035 Rls.

485,035 $

48

1386

ارمنستان

15119090

ساير روغن نخل (باستثناي خام )حتي تصفيه شده (RBD)غيرمذكور در جاي ديگر

609,398

4,433,329,343 Rls.

477,251 $

49

1386

ارمنستان

28301000

سولفور سديم

1,900,110

4,239,503,229 Rls.

456,256 $

50

1386

ارمنستان

73269090

سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذكوردرجاي ديگر

578,111

4,201,205,993 Rls.

452,819 $

51

1386

ارمنستان

01051190

مرغ و خروس بوزن 185گرم و كمتر به غيرا زمولد نژا د

72,696

4,049,528,419 Rls.

435,592 $

52

1386

ارمنستان

69111000

ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني.

150,443

3,971,599,832 Rls.

426,566 $

53

1386

ارمنستان

68079000

سايرا شياساخته شده ا زا سفالت ياا زموا د همانندغيرمذكوردرجاي ديگر

1,150,971

3,805,925,251 Rls.

409,993 $

54

1386

ارمنستان

73049000

لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور.

649,441

3,731,790,882 Rls.

402,188 $

55

1386

ارمنستان

29023000

تولوئن

792,840

3,710,798,625 Rls.

399,604 $

56

1386

ارمنستان

39269099

سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيكي غيرمذكوربجزكپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت

163,654

3,699,766,942 Rls.

398,656 $

57

1386

ارمنستان

32091040

رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل

261,854

3,678,587,094 Rls.

396,515 $

58

1386

ارمنستان

64031990

سايركفشهاي ورزشي باتخت بيرونيا زكائوچو,پلاستيك, چرم ورويه ا زچرم طبيعي غيرمذكور

36,030

3,673,885,387 Rls.

395,678 $

59

1386

ارمنستان

57049000

كف پوش هاا زنمد,يامنگوله باف نشده ياپرزپاشي نشده كه درجاي ديگرگفته نشده

207,262

3,673,651,023 Rls.

394,833 $

60

1386

ارمنستان

35069900

چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذكوردرجاي ديگر.

276,096

3,647,912,535 Rls.

393,646 $

61

1386

ارمنستان

69089090

ساير كاشي وچهارگوش ولوح برا ي فرش ياروكش كردن اجاق ياديوار ورني زده يالعاب زده ا زسرا ميك غير مذكور در جاي ديگر

1,152,828

3,546,634,246 Rls.

382,402 $

62

1386

ارمنستان

29012900

هيدروكربورهاي غيرحلقوي ا شباع نشده , كه درجاي ديگري مذكور نباشند

580,830

3,507,297,724 Rls.

378,698 $

63

1386

ارمنستان

68071090

سايرا شياساخته شده ا زآسفالت ياموا دهمانند بصورت رول غيرمذكور در جاي ديگر

1,046,509

3,494,192,737 Rls.

376,096 $

64

1386

ارمنستان

69101000

ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني.

370,616

3,440,842,475 Rls.

370,616 $

65

1386

ارمنستان

69089040

كاشي يا سرا ميك باجذب آب بين 10 تا 16 درصد(كاشي ديوا ر)ورني يالعاب زده

1,223,787

3,390,152,045 Rls.

365,572 $

66

1386

ارمنستان

15162090

چربي ها و روغن هاي نباتي هيدروژنه شده و...و ا جزا آنها به غير ا ز روغن جانشين كره كاكائووروغن C.B.E

451,353

3,332,357,853 Rls.

359,813 $

67

1386

ارمنستان

84162000

مشعل هاي كوره برا ي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط)

15,776

3,159,112,979 Rls.

339,049 $

68

1386

ارمنستان

73089010

صفحات فولادي لغزنده (s.p) جهت مقاوم سازي ساختمانها در برابر زلزله

320,491

3,141,098,164 Rls.

337,931 $

69

1386

ارمنستان

84806000

قالب برا ي موا دمعدني.

236,530

3,124,734,785 Rls.

340,399 $

70

1386

ارمنستان

69109000

ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميك, غيرمذكوردرجاي ديگر

335,955

3,120,229,529 Rls.

336,053 $

71

1386

ارمنستان

35061000

محصولات كه مصرف چسب هاياچسباننده ها را دا شته آماده خرده فروشي دربسته هاي كمترازيك كيلوگرم

345,250

3,097,063,896 Rls.

333,251 $

72

1386

ارمنستان

39202090

صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازك غيرمذكورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده

111,332

2,999,275,629 Rls.

323,987 $

73

1386

ارمنستان

39042200

پلي كلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شكال ا بتدا ئي

320,000

2,959,340,000 Rls.

320,000 $

74

1386

ارمنستان

08052000

نارنگي,كلمانتين , ويلكينگ ... مركبات غيره , تازه يا خشك كرده

691,942

2,905,869,007 Rls.

311,361 $

75

1386

ارمنستان

72123020

ورق گالوا نيزه ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نوردشده باپهناي كمتراز 600ميلي متر وبه ضخامت كمترا ز 3/0ميليمتر ابكاري يااندود شده باروي

399,475

2,852,992,791 Rls.

307,475 $

76

1386

ارمنستان

04070010

تخم مرغ نطفه دا ر

119,847

2,803,676,334 Rls.

301,409 $

77

1386

ارمنستان

94036000

مبلهاي چوبي كه درجاي ديگري مذكورنباشند

133,510

2,791,034,688 Rls.

300,173 $

78

1386

ارمنستان

72022900

فروسيلسيوم دا را ي 55% وزني ياكمترسيلسيوم.

552,000

2,774,149,020 Rls.

298,080 $

79

1386

ارمنستان

33049900

فرآورده هابرا ي زيبائي وآرا يش, مرا قبت پوست وضدآفتاب وبرا ي برنزه شدن غيرمذكوردرجاي ديگر

116,081

2,753,465,495 Rls.

296,942 $

80

1386

ارمنستان

76169990

ساير مصنوعات آلومينيومي غيرمذكور

107,683

2,721,288,097 Rls.

293,588 $

81

1386

ارمنستان

47079000

آخال وخرده ريز(بازيافتي)ا زسايركاغذهاومقوا ها

346,890

2,704,163,063 Rls.

291,379 $

82

1386

ارمنستان

38200000

فرآورده هاي ضديخ ومايعات آماده شده برا ي ذوب يخ

194,707

2,679,557,124 Rls.

287,594 $

83

1386

ارمنستان

39211100

صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازك, باريكه هاي ا سفنجي ا ز پليمرهاي ا ستيرن

107,515

2,677,347,415 Rls.

288,356 $

84

1386

ارمنستان

84186190

سايرتجهيزا ت سردكننده يامنجمد كننده ترا كمي با كندانسور مبدل حرارتي بجز رديف 84186110

12,122

2,645,292,822 Rls.

284,746 $

85

1386

ارمنستان

08051000

پرتقال , تازه يا خشك كرده

624,299

2,607,135,881 Rls.

280,927 $

86

1386

ارمنستان

73111090

سايرظروف چدني, آهني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده بجزسيلندرهاي گازمايع يكبارمصرف

117,966

2,596,271,890 Rls.

280,208 $

87

1386

ارمنستان

39253000

پشت دري وپشت پنجره ا ي, پرده (ا زجمله پرده كركره )و ا شياءهمانندو ملحقات آنهاا زموا دپلاستيك

77,927

2,581,795,280 Rls.

277,929 $

88

1386

ارمنستان

74081100

مفتول ا زمس تصفيه شده, كه بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن بيش ا ز6ميليمترباشد.

34,474

2,550,500,101 Rls.

275,967 $

89

1386

ارمنستان

70099100

آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني)

329,350

2,513,946,088 Rls.

270,339 $

90

1386

ارمنستان

15121900

روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن كاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها

329,772

2,508,425,403 Rls.

269,092 $

91

1386

ارمنستان

08062030

تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشك كرده )

275,680

2,490,397,080 Rls.

267,880 $

92

1386

ارمنستان

87042200

وسايل نقليه حمل ونقل كالا,باموتورپيستوني ترا كمي(ديزل يانيمه ديزل )به وزن 5تا20تن

56,555

2,483,196,000 Rls.

268,011 $

93

1386

ارمنستان

25090090

سايرا شكال گل سفيدباستثناي گل سفيد خام

3,152,221

2,445,032,596 Rls.

263,260 $

94

1386

ارمنستان

69089050

كاشي يا سرا ميك باجذب ا ب كمترا ز 1درصد ساب خورده (پوليش شده ) ورني يالعاب زده

643,903

2,443,512,854 Rls.

263,444 $

95

1386

ارمنستان

17023010

شربت گلوكز و دكستروز منوهيدرا ت غير تزريقي توسط وا حد هاي توليدكننده دا رو

1,051,068

2,436,015,932 Rls.

262,762 $

96

1386

ارمنستان

39259000

سايرلوا زم براي ساختمان كه درجاي ديگرمذكور نباشد ,ا ز موا د پلاستيكي

74,627

2,434,336,422 Rls.

262,642 $

97

1386

ارمنستان

08071100

هندوا نه , تازه

1,042,953

2,414,300,552 Rls.

260,596 $

98

1386

ارمنستان

39206190

سايرصفحه هاوورقهاا زپلي كربنات غيرا سفنجي بجزورق دوجدا ره وفيلم متالايز

52,265

2,334,286,968 Rls.

250,872 $

99

1386

ارمنستان

39021090

سايرپلي پروپيلن ها به شكل ا بتدا يي بجز گريد لوله وفيلم ونساجي

360,000

2,293,386,000 Rls.

246,997 $

100

1386

ارمنستان

27111390

بوتان مايع شده درظروف يكهزا رسانتي متر مكعب وبيشتر

386,644

2,257,968,552 Rls.

247,455 $

101

1386

ارمنستان

08041040

خرمامضافتي تازه ياخشك كرده

224,536

2,195,792,485 Rls.

236,113 $

102

1386

ارمنستان

07070000

خياروخيارترشي, تازه يا سردكرده

668,645

2,169,219,669 Rls.

234,039 $

103

1386

ارمنستان

70131000

ا شياءا زشيشه- سرا ميك, برا ي سرميز,آشپزخانه,... كه درجاي ديگرذكرنشده.

204,797

2,156,881,322 Rls.

231,772 $

104

1386

ارمنستان

84161000

مشعل هاي كوره برا ي سوخت مايع

95,653

2,133,062,873 Rls.

229,309 $

105

1386

ارمنستان

84742000

ماشين هاي خردكردن ياسائيدن خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره.

73,520

2,059,691,640 Rls.

220,560 $

106

1386

ارمنستان

72109000

محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmبه نحوديگري روكش آبكاري ياا ندودشده غيرمذكوردرجاي ديگر

220,190

2,036,241,760 Rls.

220,015 $

107

1386

ارمنستان

73259100

گلوله ومصنوعات همانند ريخته گري برا ي آسياب ا زچدن ،آهن يافولاد

459,491

2,034,958,907 Rls.

220,554 $

108

1386

ارمنستان

57029900

كف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زموا دسايرمواد نسجي آماده مصرف, غيرمذكوردرجاي ديگر

106,861

2,012,977,187 Rls.

216,925 $

109

1386

ارمنستان

32089090

سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييرياقته غيرمذكور درجاي ديگر

87,887

2,006,753,229 Rls.

216,381 $

110

1386

ارمنستان

39172300

لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي كلروروينيل

83,895

1,943,474,640 Rls.

209,187 $

111

1386

ارمنستان

39076020

گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات )

145,200

1,929,698,538 Rls.

206,989 $

112

1386

ارمنستان

84811090

ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع

26,351

1,922,297,941 Rls.

207,475 $

113

1386

ارمنستان

63053900

جوا ل وكيسه برا ي بسته بندي, ا زا لياف نسجي سنتتيك يامصنوعي,غيرمذكوردرجاي ديگر

88,501

1,909,721,134 Rls.

205,712 $

114

1386

ارمنستان

39211390

سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف كاذب خودروبدون لايه فلزي

64,741

1,895,818,726 Rls.

204,238 $

115

1386

ارمنستان

48030010

كاغذبه شكل ورق برا ي تهيه دستمال كاغذي. كاغذ توا لت وسايرمصارف خانگي

199,831

1,895,115,341 Rls.

203,823 $

116

1386

ارمنستان

10011090

ساير گندم سخت

604,557

1,882,045,535 Rls.

201,813 $

117

1386

ارمنستان

72165000

پروفيل ا زآهن يافولادغير ممزوج ,فقطگرم نوردشدهگرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده كه درجاي ديگرذكرنشده ا ست.

292,010

1,878,712,062 Rls.

202,518 $

118

1386

ارمنستان

90281000

كنتورگاز

41,231

1,866,423,004 Rls.

201,203 $

119

1386

ارمنستان

32099090

سايررنگهاوورني هابرا ساس پليمرهاي سنتتيك يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غيرمذكور

106,976

1,834,001,500 Rls.

198,252 $

120

1386

ارمنستان

35069100

چسباننده ها برا ساس كائوچو يا پليمرهاي مشمول شماره 3901لغايت 3913

66,075

1,800,725,437 Rls.

194,048 $

121

1386

ارمنستان

70052190

سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده كه خميرا ن كلا درتوده رنگ شده غير مذكور درجاي ديگر

713,040

1,745,987,233 Rls.

188,223 $

122

1386

ارمنستان

25151100

سنگهاي مرمر و سنگهاي ترا ورتن كارنشده يا ناهموا ري گرفته شده

370,265

1,701,118,925 Rls.

182,840 $

123

1386

ارمنستان

85071010

انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed )

67,939

1,694,943,963 Rls.

182,588 $

124

1386

ارمنستان

01059210

مرغ وخروس زنده به وزن حدا كثر2000 گرم برا ي مولد نژا دpolet

73,628

1,693,467,184 Rls.

181,700 $

125

1386

ارمنستان

58042900

دا نتل هاي مكانيكي از ساير مواد نسجي بصورت توپ, نوا ريافرم مشخص.

24,377

1,674,474,330 Rls.

180,201 $

126

1386

ارمنستان

74081900

مفتول ا زمس تصفيه شده, كه بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن 6ميليمترياكمترباشد.

31,806

1,669,472,574 Rls.

180,069 $

127

1386

ارمنستان

34011150

صابون رختشويي

245,701

1,654,270,501 Rls.

177,759 $

128

1386

ارمنستان

39211900

صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازك, باريكه هاي ا سفنجي ا زسايرموا دپلاستيكي كه درجاي ديگرمذكورنباشد

67,969

1,625,302,794 Rls.

175,507 $

129

1386

ارمنستان

08041020

خرماكبكاب تازه ياخشك كرده

259,833

1,614,639,801 Rls.

173,647 $

130

1386

ارمنستان

31023000

نيترا ت آمونيوم حتي محلول در آب

538,120

1,604,208,138 Rls.

173,100 $

131

1386

ارمنستان

57029200

كف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيك يامصنوعي آماده مصرف.

40,243

1,574,743,300 Rls.

169,472 $

132

1386

ارمنستان

24012000

توتون و تنباكو كه قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد

17,435

1,560,906,864 Rls.

168,336 $

133

1386

ارمنستان

48051100

كاغذفلوتينگ نيمه شيميايي

511,719

1,560,666,174 Rls.

168,138 $

134

1386

ارمنستان

39219090

سايرصفحه ها ورق ها ورقهاي نازك ونوا رغيرا زموا دپلاستيكي ا سفنجي غيرمذكور

96,585

1,548,516,277 Rls.

166,602 $

135

1386

ارمنستان

61159900

جورا ب زنانه وپاپوش, كشباف ياقلاب باف, ا زسايرا لياف نسجي,غيرمذكوردرجاي ديگر

22,931

1,533,840,282 Rls.

165,094 $

136

1386

ارمنستان

29029000

ساير هيدروكربورهاي حلقوي, كه درجاي ديگري مذكور نباشند

809,350

1,519,060,219 Rls.

162,244 $

137

1386

ارمنستان

39042100

پلي كلرور وينيل مخلوط نرم نشده , به ا شكال ا بتدا ئي

158,751

1,478,863,067 Rls.

158,751 $

138

1386

ارمنستان

39172100

لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن

62,419

1,456,832,967 Rls.

156,052 $

139

1386

ارمنستان

73051900

لوله ا زآهن ياا زفولاد,بامقطع مدور,باقطرخارجي بيش از4/406 براي خطوط نفت وگاز غير مذكور درجاي ديگر

194,515

1,435,846,577 Rls.

155,043 $

140

1386

ارمنستان

34011160

صابون دترجنت قالبي

379,211

1,435,230,046 Rls.

154,717 $

141

1386

ارمنستان

06029090

ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) غيرمذكور در جاي ديگر

161,230

1,406,410,555 Rls.

151,796 $

142

1386

ارمنستان

84642000

ماشين هاي سنگ زني ياصيقل كردن, برا ي كارروي سنگ, سرا ميك ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد .

27,219

1,398,900,000 Rls.

150,000 $

143

1386

ارمنستان

11081210

نشاسته ذرت گريد دارويي

395,768

1,381,629,939 Rls.

149,068 $

144

1386

ارمنستان

70051090

شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده باضخامتهاي بيشتر ا ز 5/4ميليمتر

720,485

1,380,123,846 Rls.

148,227 $

145

1386

ارمنستان

68022100

سنگ مرمر,سنگ ترا ورتن, رخام,فقط بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايكپارچه.

207,920

1,378,805,025 Rls.

148,688 $

146

1386

ارمنستان

39172200

لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن

56,884

1,321,533,202 Rls.

142,210 $

147

1386

ارمنستان

39201040

صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيكي چاپ نشده

60,630

1,301,511,761 Rls.

140,414 $

148

1386

ارمنستان

39041090

سايرپلي كلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون

151,522

1,299,854,047 Rls.

140,212 $

149

1386

ارمنستان

24039900

ساير توتون ها و تنباكوهاي ساخته شده وبدل آنها , كه در جاي ديگري مذكور نباشد عصاره واسانس توتون وتنباكو

14,500

1,293,446,400 Rls.

139,200 $

150

1386

ارمنستان

72119000

محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي كمترا ز600mmكه درجاي ديگري ذكر نشده باشد

211,159

1,285,556,266 Rls.

138,398 $

151

1386

ارمنستان

39232990

سايركيسه 0كيسه كوچك ا زموا دپلاستيكي غيرا زپلي ا تيلن بجزكيسه خون

94,882

1,284,145,905 Rls.

138,202 $

152

1386

ارمنستان

38140000

حلال هاورقيق كننده هاي آلي مركب غيرمذكورومشمول درجاي ديگر

3,081,376

1,246,278,713 Rls.

134,579 $

153

1386

ارمنستان

38231900

ا سيدهاي چرب صنعتي مونوكربوكسيليك, روغن هاي ا سيدي حاصل ا زتصفيه غيرمذكورومشمول درجاي ديگ

332,390

1,235,685,148 Rls.

132,956 $

154

1386

ارمنستان

84385000

ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده كردن گوشت ياپرندگان خانگي

20,120

1,232,499,832 Rls.

132,739 $

155

1386

ارمنستان

28365000

كربنات كلسيم

1,579,115

1,228,393,566 Rls.

131,974 $

156

1386

ارمنستان

25202010

گچ بنايي

9,436,754

1,224,558,125 Rls.

131,925 $

157

1386

ارمنستان

32029000

مواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي بامواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي

161,018

1,212,582,678 Rls.

130,743 $

158

1386

ارمنستان

48030090

آوا ت سلولزوورقه هاي ا لياف سلولزي حتي كرپ شده... سايركاغذهاي بهدا شتي غيرمذكوربصورت رول ياورق

128,357

1,211,838,306 Rls.

130,927 $

159

1386

ارمنستان

62113900

لباس هاي مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,كه درجاي ديگرگفته نشده

10,629

1,204,011,315 Rls.

129,693 $

160

1386

ارمنستان

18069000

شكلات, غيره, حاوي كاكائو,به صورت غيرا زبلوك, تخته, ميله ياقلم, غيرمذكوردرجاي ديگر

42,368

1,199,179,295 Rls.

129,368 $

161

1386

ارمنستان

70049020

ورق شيشه ا ي غيرمذكور باضخامتهاي 5/2 ميليمتر وكمترا زآن

491,553

1,195,660,832 Rls.

128,511 $

162

1386

ارمنستان

39232190

سايركيسه 0كيسه كوچك ا زپليا تيلن بجزكيسه خون, كيسه ا سپتيك 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا كسيژن

51,445

1,191,343,673 Rls.

128,560 $

163

1386

ارمنستان

70193910

پشم شيشه

144,900

1,189,050,811 Rls.

127,941 $

164

1386

ارمنستان

94060090

ساختمانهاي پيش ساخته

46,794

1,187,823,803 Rls.

127,367 $

165

1386

ارمنستان

34051000

وا كسها,جلاها,كرم ها و فرآورده هاي مشابه برا ي كفش يا چرم

30,227

1,173,607,106 Rls.

126,953 $

166

1386

ارمنستان

39172900

لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيكي

51,674

1,171,985,440 Rls.

126,064 $

167

1386

ارمنستان

39235000

سربطري ,سرپوش ,كلاهك و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيكي

50,981

1,152,525,130 Rls.

123,956 $

168

1386

ارمنستان

84649000

سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي كارروي سنگ, سرا ميك, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد .

52,450

1,147,359,932 Rls.

123,274 $

169

1386

ارمنستان

72121000

محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي كمترا ز600ميليمتر,آبكاري شده ياا ندودشده باقلع.

191,465

1,146,075,262 Rls.

123,612 $

170

1386

ارمنستان

73079900

لوا زم وا تصالات لوله كشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),كه درجاي ديگرذكرنشده.

36,873

1,085,236,822 Rls.

116,657 $

171

1386

ارمنستان

23040000

كنجاله و ساير آخال هاي جامد ,ا ز دا نه سويا

465,148

1,079,090,469 Rls.

116,286 $

172

1386

ارمنستان

84185000

سايرصندوقها,گنجه ها,ويترينها،پيشخوانها ،مبلهاي همانند ،سردكننده يامنجمدكننده , غيرمذكوردرجاي ديگر

39,677

1,076,668,046 Rls.

115,846 $

173

1386

ارمنستان

39011059

پلي ا تلين گريد بادي با چگالي كمتر ا ز 94%بجزنوع پودري

82,000

1,066,142,000 Rls.

114,665 $

174

1386

ارمنستان

39049000

پليمرهاي ا ولفين هاي هالوژنه كه در جاي ديگرمذكورنباشد ,به ا شكال ا بتدا ئي

123,830

1,064,438,580 Rls.

114,350 $

175

1386

ارمنستان

34021190

سايرموا دآلي تانسيوا كتيف ا نيونيك حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي

123,860

1,062,746,830 Rls.

114,446 $

176

1386

ارمنستان

84743100

مخلوط كن هاي بتون وملاط.

37,880

1,044,623,909 Rls.

112,614 $

177

1386

ارمنستان

27129090

سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذكور درجاي ديگر

185,023

1,032,674,747 Rls.

111,010 $

178

1386

ارمنستان

08062070

كاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشك كرده )

99,550

1,028,783,580 Rls.

110,385 $

179

1386

ارمنستان

84039010

پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مركزي

91,444

1,021,790,777 Rls.

109,732 $

180

1386

ارمنستان

56049000

سايرنخ نسجي ونوا رها,واشكال همانند آغشته ياا ندوده باكائوچو ياموادپلاستيكي

22,683

1,016,467,033 Rls.

109,364 $

181

1386

ارمنستان

48184090

سايرحوله هاوتامپون هاي بهدا شتي.پوشك ولاييپوشك برا ي بچه وا شيامشابه همانندغيرمذكور

29,995

1,005,389,691 Rls.

108,407 $

182

1386

ارمنستان

39075090

سايررزين هاي آلكيدبجزرزين هاي ا لكيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل

155,380

1,003,987,969 Rls.

108,003 $

183

1386

ارمنستان

70052990

ساير شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده غيرمذكوردرجاي ديگر

284,580

997,416,942 Rls.

107,236 $

184

1386

ارمنستان

70042090

سايرشيشه كشيده وبادشده بصورت ورق كه خميرآن درتوده رنگ شده. كدرشده ياروكشدارشده غيرمذكوردرجاي ديگر

404,800

990,346,535 Rls.

106,863 $

185

1386

ارمنستان

25151210

سنگهاي مرمركارنشده وتراورتن تا ضخامت 4سانتي متر

175,004

986,504,212 Rls.

106,423 $

186

1386

ارمنستان

17049000

شيريني (همچنين شكلات سفيد) ,بدون كاكائو ,كه در جاي ديگري مذكور نباشد

46,306

985,025,343 Rls.

106,253 $

187

1386

ارمنستان

34022020

پودريا مايع لباسشويي ماشيني بسته بندي به صورت خرده فروشي

130,881

979,014,701 Rls.

105,308 $

188

1386

ارمنستان

39241090

لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيكي بجزظروف ملامين

48,495

976,315,883 Rls.

105,109 $

189

1386

ارمنستان

73084000

تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد.

105,284

963,611,353 Rls.

103,431 $

190

1386

ارمنستان

73063090

سايرلوله هاي جوش دا ده شده ا زآهن يافولادغيرممزوج باسطح مقطع مدور وقطر خارجي بيش از 8اينچ

170,962

954,908,661 Rls.

102,781 $

191

1386

ارمنستان

28413000

دي كرمات سديم

71,090

954,571,134 Rls.

103,081 $

192

1386

ارمنستان

21022000

مخمرهاي غيرفعال (مرده ) ,ساير موجودا ت تك سلولي ,مرده

63,920

946,228,426 Rls.

101,814 $

193

1386

ارمنستان

08062020

تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشك كرده )

101,196

939,906,856 Rls.

101,196 $

194

1386

ارمنستان

39173100

لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف كه دا را ي يك حدا قل تحمل فشارتاحد تركيدگي 6/27 mpa باشند

40,267

933,936,880 Rls.

100,668 $

195

1386

ارمنستان

87051090

سايركاميونهاي جرثقيل غيرا زا نوا ع دوكابين مجزا

12,157

932,600,000 Rls.

100,000 $

196

1386

ارمنستان

73143900

شبكه توري , پرچين, ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده درنقاطتقاطع, كه درجاي ديگرگفته نشده.

101,319

912,594,744 Rls.

98,247 $

197

1386

ارمنستان

68022300

سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايكپارچه.

221,006

901,502,334 Rls.

97,293 $

198

1386

ارمنستان

64051000

سايركفشها كه درجاي ديگرگفته نشده, بارويه ا زچرم طبيعي ياچرم دوباره ساخته شده.

8,365

865,301,055 Rls.

93,293 $

199

1386

ارمنستان

39011029

بلي ا تيلن گريد لوله باچگالي كمترا ز94%بجزنوع پودري

120,000

863,480,000 Rls.

93,000 $

200

1386

ارمنستان

72123010

ورق گالوا نيزه ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نوردشده باپهناي كمتراز 600ميلي متر وبه ضخامت بيشترا ز5/1ميليمتر ابكاري يااندود شده باروي

133,240

838,993,722 Rls.

90,143 $

201

1386

ارمنستان

39239000

ا شياء برا ي بسته بندي كالا ,كه در جاي ديگر مذكور نباشد ,ا زموا د پلاستيكي

38,485

838,104,382 Rls.

90,367 $

202

1386

ارمنستان

83040000

قفسه بايگاني,قفسه جاي فيش... ياملزومات وتجهيزا ت ميزكارا زفلزمعمولي.

53,520

836,708,565 Rls.

90,039 $

203

1386

ارمنستان

38112900

ا فزودنيهابرا ي روغن هاي روا ن كننده دا را ي موا دي غيرا زروغن هاي نفتي

222,000

827,136,000 Rls.

88,800 $

204

1386

ارمنستان

69089010

كاشي يا سرا ميك باجذب آب كمترا زيك درصد(كاشي پرسلاني ) ورني يالعاب زده

216,711

811,502,756 Rls.

87,381 $

205

1386

ارمنستان

84749000

ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474.

18,750

808,806,186 Rls.

86,447 $

206

1386

ارمنستان

28332600

سولفات ها از روي

391,280

799,465,636 Rls.

86,082 $

207

1386

ارمنستان

27122090

سايرموم پارا فين هاباكمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي

144,923

798,928,702 Rls.

85,953 $

208

1386

ارمنستان

73090000

مخزن, منبع... (غيرا زبرا ي گاز),ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش بيش ا ز300ليتر بدون دستگاههاي مكانيكي ياحرارتي

31,826

792,197,463 Rls.

85,567 $

209

1386

ارمنستان

72283000

ميله هاا زفولاد ممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده فقط گرم نوردشده, گرم كشيده شده ياگرم ا كسترودشده.

213,700

790,778,976 Rls.

85,480 $

210

1386

ارمنستان

32091050

رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل

31,651

788,853,870 Rls.

84,780 $

211

1386

ارمنستان

84748000

سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه .

46,290

786,828,504 Rls.

84,774 $

212

1386

ارمنستان

34021120

سديم لوريل ا تر سولفات

58,200

783,933,860 Rls.

84,410 $

213

1386

ارمنستان

73066010

لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي تا 8 اينچ وسطح مقطع غير مدور

140,850

782,963,982 Rls.

84,510 $

214

1386

ارمنستان

72166900

پروفيل ا زآهن ياا زفولاد,فقطسردشكل دا ده شده ياسردتمام شده, كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست.

139,270

777,459,768 Rls.

83,667 $

215

1386

ارمنستان

68029990

ساير سنگهاي ترا ش پذيرياسنگهاي ساختمان و...غيرمذكور درجاي ديگر

84,925

768,945,529 Rls.

82,902 $

216

1386

ارمنستان

18040000

كره , چربي و روغن كاكائو

20,000

760,480,000 Rls.

80,636 $

217

1386

ارمنستان

39092010

پودرقالبگيري ازرزينهاي ملامينيك

79,950

751,963,680 Rls.

80,955 $

218

1386

ارمنستان

62031900

لباس بصورت دست, مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذكوردرجاي ديگر

6,203

751,957,440 Rls.

81,240 $

219

1386

ارمنستان

39011039

پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي كمترا ز94 %به جز نوع پودري

60,000

746,913,200 Rls.

80,200 $

220

1386

ارمنستان

39209200

صفحه, ورق... ا زپلي آميدها,مستحكم ومطبق نشده, فاقدتكيه گاه ياجورنشده بطريق مشابه باموا ددي

20,000

739,520,000 Rls.

80,000 $

221

1386

ارمنستان

06031090

ساير گلهاي تازه بجزگل ا ركيده, ا نتوريوم, لاكي بامبووبرگهاي زينتي

64,254

730,537,760 Rls.

79,395 $

222

1386

ارمنستان

73111000

سيلندرهاي گازمايع غيرقابل پرشدن مجدد( يكبارمصرف )ازچدن ،آهن يافولاد

33,232

720,741,258 Rls.

77,283 $

223

1386

ارمنستان

07020000

گوجه فرنگي, تازه يا سردكرده

310,357

718,757,396 Rls.

77,587 $

224

1386

ارمنستان

68091100

لوحه,صفحه ،ورق ،همانندازگچ ،پوشانده شده فقطباكاغذيامقوا.

536,000

715,556,327 Rls.

77,183 $

225

1386

ارمنستان

05040000

روده, بادكنك وشكمبه حيوا نات غيرا زماهي,تازه, سردكرده, ...يادودي, كامل ياقطعه

3,505

709,151,590 Rls.

76,527 $

226

1386

ارمنستان

70139900

ا شياءشيشه ا ي پاكيزگي,دفتر,تزئين دا خليساختمان وغيره, كه درجاي ديگرذكرنشده.

52,015

699,846,631 Rls.

75,394 $

227

1386

ارمنستان

32151900

مركب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد

27,515

690,214,432 Rls.

74,246 $

228

1386

ارمنستان

25232100

سيمان پورتلند سفيد

1,012,743

683,125,305 Rls.

73,631 $

229

1386

ارمنستان

38151100

كاتاليزورهاي تقويت شده بانيكل ياتركيبات نيكل به عنوا ن ماده فعال

21,300

669,885,000 Rls.

72,420 $

230

1386

ارمنستان

27129010

پارا فين بادرصد بيش ا ز 75 درصد وزني روغن

118,270

657,184,224 Rls.

70,962 $

231

1386

ارمنستان

90184100

يونيت دندا نپزشكي,حتي توام با ساير تجهيزا ت دندانپزشكي روي يك پايه مشترك

3,372

653,879,920 Rls.

70,775 $

232

1386

ارمنستان

08041090

ساير خرماهاي غيرمذكور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده

107,750

652,707,292 Rls.

70,165 $

233

1386

ارمنستان

39173200

سايرلوله هاكه باموا دديگرمستحكم نشده وباسايرموا دجورنشده بدون لوا زم وملحقات

28,080

651,446,800 Rls.

70,200 $

234

1386

ارمنستان

84213990

سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذكور

8,470

647,770,912 Rls.

69,518 $

235

1386

ارمنستان

08041060

خرمازا هدي تازه ياخشك كرده

120,341

638,912,093 Rls.

68,622 $

236

1386

ارمنستان

74111090

ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذكور درجاي ديگر

9,380

637,165,100 Rls.

68,386 $

237

1386

ارمنستان

39189000

پوشش كف, ديوا رياسقف ا زموا دپلاستيكي غيرمذكوردرجاي ديگر,بشكل رول يا چهارگوش

27,149

629,607,375 Rls.

67,873 $

238

1386

ارمنستان

85445900

هادي هاي برق, برا ي ولتاژ80ا لي1000ولت, جورنشده باقطعات ا تصال

16,605

601,319,008 Rls.

64,645 $

239

1386

ارمنستان

08131000

زردآلو ,خشك كرده

30,682

600,464,924 Rls.

64,425 $

240

1386

ارمنستان

48041900

ساير كرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شكل رول ياورق

92,640

594,421,210 Rls.

64,018 $

241

1386

ارمنستان

39012049

سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري

25,663

593,020,121 Rls.

64,158 $

242

1386

ارمنستان

48192090

سايركارتن قوطيوجعبه. تاشوا زكاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاكت وقوطيچندلايه بهم فشرده برا يموا دغذا يي

75,024

588,666,217 Rls.

63,361 $

243

1386

ارمنستان

48026900

سايركاغذومقوا هابابيش ا ز10%ا لياف مكانيكي يا شيميايي - مكانيكي غيرمذكوردرجاي ديگر

74,910

587,513,194 Rls.

62,924 $

244

1386

ارمنستان

68022900

سنگ يادبودياسنگ ساختماني,غيرمذكوردرجاي ديگر,بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايكپارچه

168,120

587,192,498 Rls.

63,376 $

245

1386

ارمنستان

39159000

آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيكي غير مذكورو غيرمشمول در جاي ديگر

103,841

579,192,833 Rls.

62,317 $

246

1386

ارمنستان

72022190

فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 90درصد وزني سيليسيوم

113,000

565,610,040 Rls.

61,020 $

247

1386

ارمنستان

58042100

دا نتل هاي مكانيكي ا زا لياف سنتتيك يامصنوعي بصورت توپ, نوا ريافرم مشخص.

10,630

557,154,674 Rls.

59,879 $

248

1386

ارمنستان

07131000

نخود فرنگي غلاف كنده, خشك كرده

84,826

553,520,441 Rls.

59,382 $

249

1386

ارمنستان

32091090

سايررنگهابرا ساس پليمرهاي ا كريليك يا وينيل غيرمذكور

39,107

543,641,169 Rls.

58,146 $

250

1386

ارمنستان

72085190

محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر

121,650

538,159,588 Rls.

58,391 $

251

1386

ارمنستان

87032100

وسايل نقليه باموتورپيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي- احتراقي با حجم سيلندرتا 1000سانتي متر

11,280

535,449,600 Rls.

57,600 $

252

1386

ارمنستان

29222100

ا سيدهاي آمينو نفتل سولفونيك و ا ملاح آنها

82,354

520,613,013 Rls.

56,030 $

253

1386

ارمنستان

39162090

تك رشته هاييكه بزرگترين بعدمبدا عرضيآن ا زيكmm بيشترباشدميله... ا زپليمرهاي كلروروينيل

22,244

518,371,100 Rls.

55,610 $

254

1386

ارمنستان

40093100

لوله وشيلنگ ا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده مستحكم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بدون لوا زم وملحقات

22,265

518,114,274 Rls.

55,663 $

255

1386

ارمنستان

84223000

ماشين آلات برا ي پركردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا ركردن نوشابه ها

3,000

508,793,172 Rls.

55,236 $

256

1386

ارمنستان

28342910

نيترا ت آمونيوم ا نفجاري

40,000

500,278,800 Rls.

54,000 $

257

1386

ارمنستان

68029190

سنگ مرمر ترا ورتن وساير سنگهاي رخام غيرمذكور درجاي ديگر

73,240

499,741,603 Rls.

53,968 $

258

1386

ارمنستان

84031000

ديگ هاي آب گرم برا ي حرا رت مركزي

46,166

486,274,776 Rls.

52,365 $

259

1386

ارمنستان

76052900

مفتول ا زآلياژه هاي آلومينيوم بابزرگترين بعدسطح مقطع عرضي7ميليمترياكمتر.

21,180

483,737,695 Rls.

51,709 $

260

1386

ارمنستان

73102990

منبع چيلك بشكه پيت وظروف همانندا زچدن يا آهن يافولاد با گنجايش كمتراز 50ليتر

51,270

475,634,634 Rls.

51,407 $

261

1386

ارمنستان

28332500

سولفات هااز مس

94,940

475,138,397 Rls.

51,268 $

262

1386

ارمنستان

39011049

پلي ا تلين گريد تزريقي با چگالي كمتر ا ز 94%بجز نوع پودري

60,000

471,393,000 Rls.

51,000 $

263

1386

ارمنستان

29321200

فورآلدئيد (فورفورال )

342,327

466,862,544 Rls.

50,329 $

264

1386

ارمنستان

25051010

شن وماسه دا را ي 95%وزني يا بيشترسيليس و6 %يا كمتر ا كسيد آهن

2,041,074

455,847,576 Rls.

48,977 $

265

1386

ارمنستان

04013000

شيروخامه شيركه ميزا ن موا دچرب آن بيش ا ز6درصدباشد ,تغليظ نشده ياشيرين نشده

38,670

452,454,107 Rls.

49,322 $

266

1386

ارمنستان

29173100

ا ورتوفتالات هاي دي بوتيل

61,000

442,893,360 Rls.

47,580 $

267

1386

ارمنستان

72089000

محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ,باپهناي حدا قل 600 mmغيرمذكوردرجاي ديگر

70,000

438,538,894 Rls.

46,917 $

268

1386

ارمنستان

84342000

ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات

2,564

436,150,800 Rls.

46,800 $

269

1386

ارمنستان

48043190

ساير كاغذهاومقوا هايكرا فت سفيد نشده به وزن مساوي ياكمترا ز 150 گرم برمترمربع

120,760

432,135,575 Rls.

46,490 $

270

1386

ارمنستان

76071990

صفحه ونوا رنازك ا زا لومينيوم, بدون تكيه گاه, به ضخامت بيش ا ز12 ميكرون وحداكثر 20/ميلي متر ، بدون تكيه گاه ،غير مذكور درجاي ديگر

11,350

423,765,825 Rls.

45,325 $

271

1386

ارمنستان

58089000

مصنوعات علاقبندي وا شياءتزئيني همانند,بصورت توپ, شرا به ومنگوله وهمانندغيرمذكوردرجاي ديگر

8,451

423,607,074 Rls.

45,628 $

272

1386

ارمنستان

73141400

ساير تورهاي بدون سر وانتهاي تاروپودباف ازفولاد زنگ نزن (غيرازبراي ماشين آلات )

51,470

420,287,589 Rls.

45,274 $

273

1386

ارمنستان

40092100

لوله وشيلنگ ا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده مستحكم شده ياجورشده فقط با فلزبدون لوازم و ملحقات

18,223

419,835,842 Rls.

45,557 $

274

1386

ارمنستان

44112900

تخته فيبرباجرم مخصوص ببين ا ز5/0تا 8/0گرم درسانتيمتر مكعب كارشده

181,090

418,131,138 Rls.

44,973 $

275

1386

ارمنستان

69089060

كاشي يا سرا ميك باجذب ا ب كمترا زيك درصدساب نخورده (پوليش نشده )ورني يالعاب زده

146,060

399,672,810 Rls.

42,990 $

276

1386

ارمنستان

61081900

زيردامني يا زير پيراهني,زنانه يادخترا نه, كشباف, ا ز ساير موا دنسجي,غيرمذكوردرجاي ديگر

5,430

396,222,818 Rls.

42,654 $

277

1386

ارمنستان

39204390

صفحه هاوورق ها.ورقه نازك غيرمذكورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحكم

13,616

394,651,250 Rls.

42,550 $

278

1386

ارمنستان

72171090

سايرمفتولهاا زا هن يافولاد غيرممزوج آبكاري نشده ياا ندودنشده حتي صيقل شده غير مذكور درجاي ديگر

74,202

376,677,366 Rls.

40,567 $

279

1386

ارمنستان

17019900

سايرقند و شكر غير مذكور در جاي ديگر

86,900

372,797,524 Rls.

39,974 $

280

1386

ارمنستان

39011099

سايرپلي ا تلين با چگالي كمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذكور در جاي ديگر

40,000

372,080,000 Rls.

40,000 $

281

1386

ارمنستان

84171000

كوره هاوتنورهابرا ي گدا ختن, ذوب كردن ياتحت حرارت قراردادن كلوخه هاي معدني ياسولفورهاي طبيعي آهن ومس يافلزا ت ،غيربرقي

10,190

372,080,000 Rls.

40,000 $

282

1386

ارمنستان

42021200

رختدا ن, چمدا ن, كيف (برزك, ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند باسطح خارجي ا زموا دپلاستيك يانسجي

4,704

372,027,927 Rls.

39,983 $

283

1386

ارمنستان

94054090

سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر .

4,045

371,722,732 Rls.

39,926 $

284

1386

ارمنستان

10064000

خرده برنج

275,674

369,374,414 Rls.

39,694 $

285

1386

ارمنستان

28042100

آرگون

35,040

369,118,416 Rls.

39,790 $

286

1386

ارمنستان

19053100

بيسكويت هايي كه به آنها موا د شيرين كننده ا فزوده ا ند

27,198

364,798,245 Rls.

39,281 $

287

1386

ارمنستان

84224000

ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف كردن كالاها غيرمذكوردرجاي ديگر

6,060

362,894,500 Rls.

38,909 $

288

1386

ارمنستان

34021110

سديم لوريل سولفات

27,890

357,617,600 Rls.

38,488 $

289

1386

ارمنستان

39211200

صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازك, باريكه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي كلروروينيل

12,685

348,690,101 Rls.

37,793 $

290

1386

ارمنستان

39033000

كوپليمرهاي ا كريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به ا شكال ا بتدا ئي

29,000

348,303,596 Rls.

37,426 $

291

1386

ارمنستان

34029030

ساير مايع يا ژل ظرفشويي غيرازخرده فروشي

88,600

346,989,901 Rls.

37,333 $

292

1386

ارمنستان

56071000

ريسمان, طناب وكابل, ا زكنف ياسايرا لياف نسجي از پوسته ساقه نباتات شماره 5303

11,974

340,241,306 Rls.

36,665 $

293

1386

ارمنستان

34031990

سايرفرآورده هاي روا ن كننده با كمتر ا ز 70درصد وزني روغن نفتي يامعدني غيرمذكور

79,582

337,701,360 Rls.

36,528 $

294

1386

ارمنستان

69081000

كاشي وچهارگوش, مكعب بزرگ كوچك وا شياء همانند بزرگترين ضلع كمتراز7سانتيمتر ورني زده يالعاب زده, برا ي موزا ئيك.

124,049

336,024,000 Rls.

36,000 $

295

1386

ارمنستان

39201020

صفحه ،ورق ياتيغه يك لايه چاپ نشده ا ز پليمرهاي ا تيلن

14,000

325,710,000 Rls.

35,000 $

296

1386

ارمنستان

85143000

كوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي ,كه درجاي ديگر مذكور نباشد

11,500

323,855,000 Rls.

35,000 $

297

1386

ارمنستان

34012010

صابون به شكل مايع

41,824

321,017,076 Rls.

34,692 $

298

1386

ارمنستان

19053200

ويفل ها و ويفرها

23,787

317,420,839 Rls.

34,311 $

299

1386

ارمنستان

48182000

دستمال كاغذي ; دستمال پاك كردن آرا يش و دست پاك كن ا ز كاغذ

19,144

315,917,414 Rls.

34,151 $

300

1386

ارمنستان

44103300

ساير تخته هاي از چوب كه سطح آن پوشانده شده باروكشهاي تزئيني ازموا د پلاستيك

11,310

315,456,480 Rls.

33,840 $

301

1386

ارمنستان

39221000

وا ن , دوش و دستشوئي ا ز موا د پلاستيكي

13,500

314,858,750 Rls.

33,750 $

302

1386

ارمنستان

90200000

سايروسايل تنفسي وماسكهاي گاز,بجزماسك استحفاظي فاقد قطعات مكانيكي وفيلترهاي قابل تعويض.

880

311,704,576 Rls.

34,033 $

303

1386

ارمنستان

28363090

هيدروژن كربنات سديم ( بي كربنات سديم) بجزرديف 28363010

182,235

305,190,141 Rls.

32,769 $

304

1386

ارمنستان

52030000

پنبه حلاجي شده يا شانه زده

19,454

303,665,179 Rls.

32,681 $

305

1386

ارمنستان

73241000

ظرفشوئي وروشوئي,ا زفولادزنگ نزن.

8,567

301,215,262 Rls.

32,331 $

306

1386

ارمنستان

28491000

كربورهاي كلسيم

85,175

299,140,852 Rls.

32,288 $

307

1386

ارمنستان

61034900

شلوا رحتي دا را ي بندوپيش بند,نيم شلوا ر,مردا نه ياپسرا نه, كشباف ا زسايرموا دنسجي

2,860

298,100,880 Rls.

31,920 $

308

1386

ارمنستان

70051010

شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده دا را ي لايه جاذب ياپوشش مانع ا ز ا نعكاس

107,765

293,044,947 Rls.

31,879 $

309

1386

ارمنستان

27149000

قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي

217,915

291,915,606 Rls.

31,379 $

310

1386

ارمنستان

27101930

گريس

73,471

291,385,170 Rls.

31,383 $

311

1386

ارمنستان

68029110

رخام پوليش دا ده شده شكل دا ده شده يا كار شده اما كندكاري و حكاكي نشده

20,460

290,578,609 Rls.

30,821 $

312

1386

ارمنستان

39229000

مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,كه درجاي ديگرمذكورنباشد,ا زموا د پلاستيكي

12,506

289,771,508 Rls.

31,265 $

313

1386

ارمنستان

84189100

مبلهاي طراحي شده برا ي كارگذا شتن تجهيزا ت سردكننده يامنجمدكننده

5,300

286,495,450 Rls.

30,839 $

314

1386

ارمنستان

73083000

در,پنجره- چارچوپ وآستانه درا زچدن ،آهن ياا زفولاد.

32,960

283,300,136 Rls.

30,459 $

315

1386

ارمنستان

28011000

كلر

104,000

282,024,288 Rls.

30,420 $

316

1386

ارمنستان

29173200

ا ورتوفتالات هاي دي ا كتيل

44,000

277,905,232 Rls.

29,792 $

317

1386

ارمنستان

62046200

شلوا ر,شلوا رسرهم دا را ي بندوپيش بند,شلوا ركوتاه, زنانه يادخترا نه, ا زپنبه.

1,655

277,553,430 Rls.

29,790 $

318

1386

ارمنستان

25309090

ساير موا د معدني غير مذكور

30,085

276,146,674 Rls.

29,861 $

319

1386

ارمنستان

73221900

را دياتور,باگرم كننده غيربرقي وا جزا ءوقطعات آنها,از آهن ياا زفولاد.

13,077

272,461,538 Rls.

29,305 $

320

1386

ارمنستان

33043000

فرآورده ها برا ي آرا يش ناخن دست و پا

1,947

271,816,492 Rls.

29,100 $

321

1386

ارمنستان

72221100

ميله هاا زفولادزنگ نزن, فقط گرم نوردشده,گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده باسطح مقطع دا يره.

40,740

264,418,896 Rls.

28,518 $

322

1386

ارمنستان

39251000

مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيكي

11,366

264,028,410 Rls.

28,415 $

323

1386

ارمنستان

20096900

آب ا نگوربا مقياس بريكس بيش ا ز تخمير نشده بدون افزودن الكل 30

79,946

259,634,470 Rls.

28,061 $

324

1386

ارمنستان

70109080

شيشه شربت (دا رو)

103,180

259,589,537 Rls.

27,996 $

325

1386

ارمنستان

29121900

سايرآلدئيدهاي غيرحلقوي, بدون عوا مل ا كسيژنه, كه در جاي ديگري مذكور نباشند

109,000

258,360,750 Rls.

27,750 $

326

1386

ارمنستان

27111110

گازطبيعي مايع شده درظروف كمترا زيكهزا ر سانتي مترمكعب

59,860

253,893,992 Rls.

27,236 $

327

1386

ارمنستان

68029310

پوليش دا ده شده شكل دا ده شده يا كارشده ا ما كنده كاري و حكاكي نشده

63,990

252,248,578 Rls.

26,943 $

328

1386

ارمنستان

27112190

گاز طبيعي به حالت گازي درظروف يكهزا ر سانتي متر مكعب وبيشتر

183,130

251,534,711 Rls.

27,470 $

329

1386

ارمنستان

39207100

صفحه, ورق, ...ا زسلولزا حياءشده مستحكم ومطبق نشده, فاقدتكيه گاه ياجورنشده باموا دديگر

17,453

246,341,865 Rls.

26,441 $

330

1386

ارمنستان

73102110

قوطي نوشابه وآبميوه كه بالحيم كردن ياپرس كردن بسته مي شوند باگنجايش كمتراز 50ليتر

11,243

246,058,773 Rls.

26,421 $

331

1386

ارمنستان

52079000

نخ ا زپنبه (غيرا زنخ دوخت ),آماده شده برا ي خرده فروشي, دا را ي كمترا ز 85 درصدوزني پنبه.

13,449

245,782,567 Rls.

26,506 $

332

1386

ارمنستان

08062080

كاشمري سبز دا نه دا ر ( ا نگورخشك كرده )

23,244

238,253,800 Rls.

25,568 $

333

1386

ارمنستان

84811010

رگلاتور مخصوص سيلندر گاز مايع

10,150

238,090,512 Rls.

25,678 $

334

1386

ارمنستان

39069080

رزينهاي ا لكريليك ا مولسيوني مخصوص رنگ ترا فيك

12,440

235,068,860 Rls.

25,353 $

335

1386

ارمنستان

70132900

ليوا ن (غيرا زكريستال سرب دا ر وشيشه -سراميك )

25,370

234,331,995 Rls.

25,274 $

336

1386

ارمنستان

32041510

گرا نول هاي رنگي (مستربچ) ؤخمي

2,500

233,150,000 Rls.

25,000 $

337

1386

ارمنستان

28070000

ا سيد سولفوريك, ( جوهرگوگرد) او لئوم

992,217

231,792,600 Rls.

24,875 $

338

1386

ارمنستان

83099090

در،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذكوردرجاي ديگر

12,472

231,209,205 Rls.

24,926 $

339

1386

ارمنستان

39051200

پلي استات وينيل بصورت ديسپرسيون مايع

33,600

230,671,040 Rls.

24,944 $

340

1386

ارمنستان

61033900

ژا كت وژا كت ورزشي,مردا نه ياپسرا نه, كشباف, ا زسايرموا دنسجي

2,050

229,690,200 Rls.

24,600 $

341

1386

ارمنستان

28362000

كربنات دي سديم

144,480

229,476,710 Rls.

24,650 $

342

1386

ارمنستان

29173910

دي بوتيل فتالات

31,520

228,506,290 Rls.

24,586 $

343

1386

ارمنستان

39075010

رزين هاي ا لكيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل

30,792

225,817,441 Rls.

24,432 $

344

1386

ارمنستان

08055000

ليمو (lemons) وليمو ترش كوچك تازه ياخشك كرده

70,354

225,499,194 Rls.

24,489 $

345

1386

ارمنستان

39021030

گريدنساجي پلي پروپيلن

22,235

225,325,908 Rls.

24,168 $

346

1386

ارمنستان

47062000

خميرا زا لياف بدست آمده ا زكاغذومقوا ي بازيافتي (ا زآخال وخرده ريز كاغذومقوا )

24,386

224,877,533 Rls.

24,260 $

347

1386

ارمنستان

27101910

روغن موتور

45,046

223,620,441 Rls.

24,088 $

348

1386

ارمنستان

07132000

نخود رسمي غلاف كنده , خشك كرده

36,500

223,522,250 Rls.

23,950 $

349

1386

ارمنستان

55122900

پارچه تاروپودباف, چاپ شده, رنگرزي شده ياا زنخ هاي رنگارنگ, باحداقل 85%ا لياف غيريكسره آكريليك يامداكريليك

2,990

222,510,538 Rls.

24,040 $

350

1386

ارمنستان

59039090

سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيكي غيرمذكوردرجاي ديگر

23,795

222,347,126 Rls.

23,861 $

351

1386

ارمنستان

56042000

نخهاي بامقاومت كششي بالا از پلي استر,ا زنايلون يا از ساير آميدها يا از ريون ويسكوز,آغشته ياا ندوده باكائوچو ياموادپلاستيكي

2,500

221,880,000 Rls.

24,000 $

352

1386

ارمنستان

72209000

محصولات تخت نوردشده ا زفولادزنگ نزن, باپهناي كمترا ز600mmكه درجاي ديگرذكرنشده.

46,480

221,549,672 Rls.

23,945 $

353

1386

ارمنستان

28369900

ساير كربنات ها,پرا كسو كربنات ها

138,990

219,286,400 Rls.

23,630 $

354

1386

ارمنستان

84518000

ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت كردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي

3,000

217,994,610 Rls.

23,395 $

355

1386

ارمنستان

84151090

سايرماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع ا زنوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتكه

8,910

216,756,992 Rls.

23,341 $

356

1386

ارمنستان

94037000

مبلها زموا د پلاستيكي

9,190

212,724,500 Rls.

22,975 $

357

1386

ارمنستان

84818010

شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو...

1,632

212,534,630 Rls.

22,968 $

358

1386

ارمنستان

39209990

سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازك وباريكه ها ا زسايرموا دپلاستيكي غيرا سفنجي غيرمذكوردرجاي ديگ

17,390

211,806,135 Rls.

22,909 $

359

1386

ارمنستان

90289040

اجزا ء وقطعات ومتفرعات برا ي كنتور برق ا ز نوع ا لكترونيكي

1,220

210,633,567 Rls.

22,717 $

360

1386

ارمنستان

39211310

ساندويچ سقف كاذب خودروبدون لايه فلزي ازپلي اورتان هاي اسفنجي

7,210

210,523,195 Rls.

22,641 $

361

1386

ارمنستان

73071900

لوازم وا تصالات لوله كشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن, كه درجاي ديگرذكرنشده, ياا زفولاد.

27,660

209,306,044 Rls.

22,528 $

362

1386

ارمنستان

39191090

صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي كمتر ا ز 20سانتيمتر غيرمذكوردرجاي ديگر

22,080

207,376,372 Rls.

22,351 $

363

1386

ارمنستان

08071900

خربزه وهماننده ان -تازه

63,899

207,167,063 Rls.

22,352 $

364

1386

ارمنستان

63053200

محفظه هاي نرم براي مواد فله اي از مواد نسجي سنتتيك يامصنوعي.

10,480

205,246,608 Rls.

22,008 $

365

1386

ارمنستان

84804900

قالب برا ي فلزا ت ياكربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري )

15,000

202,405,500 Rls.

21,750 $

366

1386

ارمنستان

34029010

ساير پودريا مايع لباسشويي غيرازخرده فروشي

40,000

201,333,600 Rls.

21,600 $

367

1386

ارمنستان

32091060

لاكهاو ورني هاولعابها براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل

18,000

200,923,200 Rls.

21,600 $

368

1386

ارمنستان

33051000

شامپوها

24,934

199,661,467 Rls.

21,539 $

369

1386

ارمنستان

90014010

عدسي تك كانون عينك ازشيشه

276

198,244,320 Rls.

21,120 $

370

1386

ارمنستان

73261900

مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,كه درجاي ديگرگفته نشده.

22,508

193,535,384 Rls.

20,856 $

371

1386

ارمنستان

23099090

ساير فرا ورده ها از انواعي كه برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذكور

67,104

191,429,651 Rls.

20,607 $

372

1386

ارمنستان

44109000

تخته ا زخرده چوب و تخته هاي مشابه ا زسايرموا د موا د چوبي جتي بهم فشرده بارزينها ياچسباننده هاي آلي

104,540

189,943,900 Rls.

20,499 $

373

1386

ارمنستان

56074990

طناب وكابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده باكائوچو يامواد پلاستيكي

8,150

189,619,125 Rls.

20,375 $

374

1386

ارمنستان

34029090

ساير فرآورده هاي تانسيوا كتيف غيرمذكور در جاي ديگر

33,346

189,050,160 Rls.

20,398 $

375

1386

ارمنستان

56031190

سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيك تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذكوردرجاي ديگر

8,550

187,822,422 Rls.

20,142 $

376

1386

ارمنستان

73219000

اجزا ءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 732111 لغايت 732183ا زچدن ،آهن ياا زفولاد.

10,494

186,555,581 Rls.

20,066 $

377

1386

ارمنستان

73102190

قوطيهاي غيرمذكورباگنجايش كمترا ز50ليتركه با لحيم كردن ياپرس كردن بسته ميشوند

14,798

184,376,802 Rls.

19,916 $

378

1386

ارمنستان

33061000

موا د پاك كننده دندا ن

9,193

184,220,174 Rls.

19,842 $

379

1386

ارمنستان

28332990

ساير سولفاتهاي غيرمذكور

98,500

182,855,400 Rls.

19,700 $

380

1386

ارمنستان

41041900

چرم وپوست دباغي شده بحالت مرطوب (ا زجملهblue- wet )ا زحيوا نات نوع گاوياا سب موكنده و...

1,135

182,559,756 Rls.

19,749 $

381

1386

ارمنستان

44032000

چوب خام يا چهارترا ش, ا ز تيره كاج

25,865

181,938,400 Rls.

19,616 $

382

1386

ارمنستان

76082000

لوله ا زآلياژهاي آلومينيوم

8,506

178,453,010 Rls.

19,135 $

383

1386

ارمنستان

63039900

پشت دري, پرده وپرده كركره ا ي دروني,وا لان پرده ياتختخوا ب ا زسايرموا دنسجي.

5,220

175,364,856 Rls.

18,792 $

384

1386

ارمنستان

62114900

لباس هاي زنانه يادخترا نه, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذكوردرجاي ديگر

1,583

173,249,340 Rls.

18,645 $

385

1386

ارمنستان

07019000

ساير سيب زمينيها ,تازه يا سردكرده

93,290

172,684,810 Rls.

18,657 $

386

1386

ارمنستان

68159990

سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذكور در جاي ديگر

22,720

172,179,772 Rls.

18,571 $

387

1386

ارمنستان

28151100

هيدرا كسيدسديم (سودسوزآور),جامد

78,100

171,053,110 Rls.

18,473 $

388

1386

ارمنستان

62099000

لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذكوردرجاي ديگر

1,716

168,804,684 Rls.

18,261 $

389

1386

ارمنستان

25120000

خاك سيليسي سنگوا ره (كيزلگور,تريپوليت ,و غيره ) ,خاك هاي سيليسي باوزن مخصوص ظاهري كمتر ازيك

965,900

161,556,225 Rls.

17,387 $

390

1386

ارمنستان

62111100

لباس شنا,مردا نه ياپسرا نه.

2,042

161,357,175 Rls.

17,397 $

391

1386

ارمنستان

34012090

ساير صابونهابه ا شكال ديگرغيرمذكور

20,495

160,952,777 Rls.

17,313 $

392

1386

ارمنستان

70052120

شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده كه خميرا ن كلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشترا ز5/2ميليمترتا5/4ميليمتر

13,160

159,300,072 Rls.

17,244 $

393

1386

ارمنستان

84778000

ماشين آلات كاركردن روي كائوچوياموا دپلاستيكي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذكوردرجاي ديگر

6,350

158,694,120 Rls.

17,145 $

394

1386

ارمنستان

63029100

شستنيهاي توا لت ياآشپزخانه ا زپنبه, غيرمذكوردرجاي ديگر

4,264

158,346,411 Rls.

17,066 $

395

1386

ارمنستان

42021900

رختدا ن, چمدا ن, كيف برك, كيف ا سناد,كيف مدرسه كه درجاي ديگر مذكور نباشند

2,132

158,315,507 Rls.

17,013 $

396

1386

ارمنستان

84189990

سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910

1,985

157,635,398 Rls.

16,882 $

397

1386

ارمنستان

73259900

مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,كه درجاي ديگر گفته نشده.

12,600

155,656,000 Rls.

16,700 $

398

1386

ارمنستان

33041000

فرآورده ها برا ي آرا يش لب

236

153,871,666 Rls.

16,443 $

399

1386

ارمنستان

68029390

سايرسنگهاي خارا (گرا نيتي )غيرمذكور درجاي ديگر

37,448

151,552,153 Rls.

16,203 $

400

1386

ارمنستان

73069090

لوله وپروفيل هاي توخالي,پرچ شدهيابه طريق مشابهي مسدود شده , ا زآهن ياا زفولاد با قطر خارجي از 8 اينچ به بالا غير مذكور درجاي ديگر

33,370

151,075,447 Rls.

16,244 $

401

1386

ارمنستان

32141000

بتانه هاي شيشه برهاو پيوند زني,سيمانهاي رزيني ,تركيبات درزگيري وغيره

6,848

150,771,216 Rls.

16,270 $

402

1386

ارمنستان

85371090

ساير تابلو، پانل، كنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذكور

2,820

149,936,800 Rls.

16,185 $

403

1386

ارمنستان

39031190

سايرپلي ا ستيرن به ا شكال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش

5,900

148,094,431 Rls.

15,920 $

404

1386

ارمنستان

48184010

پوشك كامل بزرگسالان به طوري كه وزن هر قطعه پد90 گرم وبالاتر باشد

4,700

146,916,504 Rls.

15,876 $

405

1386

ارمنستان

85442000

كابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور

4,146

143,423,800 Rls.

15,444 $

406

1386

ارمنستان

84144090

سايركمپرسورهاي هوا كه روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذكوردرجاي ديگر

1,000

143,325,240 Rls.

15,406 $

407

1386

ارمنستان

28352600

ساير فسفات هاي دي كلسيم , كه در جاي ديگري مذكور نباشد

64,399

142,414,565 Rls.

15,485 $

408

1386

ارمنستان

44121900

تخته چندلا,كه ضخامت هرلاي آن ا ز6ميليمتر بيشترنباشدودرجاي ديگرمذكورنباشد

13,650

142,180,998 Rls.

15,289 $

409

1386

ارمنستان

41120000

چرم بيشترا ماده بعدا زدباغي پارشمينه ا زگوسفندبره پشم كنده لايه لايه بريده شده غيرا زچرم مشمول شماره 4114

582

141,491,844 Rls.

15,308 $

410

1386

ارمنستان

20098090

سايرآب ميوه هاوسبزيجات تخمير نشده بدون افزودن الكل كه درجاي ديگرمذكور يا مشمول نباشد

9,785

141,124,925 Rls.

15,265 $

411

1386

ارمنستان

90092100

دستگاههاي فتوكپي ,توا م با سيستم اپيتكي

188

140,248,000 Rls.

15,040 $

412

1386

ارمنستان

27101920

روغن صنعتي

31,240

139,694,860 Rls.

15,077 $

413

1386

ارمنستان

39012029

پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر

20,000

139,230,000 Rls.

15,000 $

414

1386

ارمنستان

23011000

آرد, زبره و حبه, ا زگوشت, نامناسب برا ي خورا ك ا نسان, تفاله چربيهاي حيوا ني

31,088

138,222,486 Rls.

14,922 $

415

1386

ارمنستان

85030090

سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزكلكتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي

184

136,700,000 Rls.

14,613 $

416

1386

ارمنستان

52115900

ساير پارچه هاي تاروپودباف ا زپنبه, چاپ شده, غيرمذكوردرجاي ديگر,باكمترا ز85%پنبه, هرمترمربع بيش از200گرم

6,000

134,380,800 Rls.

14,400 $

417

1386

ارمنستان

90189090

ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشكي ،جرا حي و دا مپزشكي ،غيرمذكور درجاي ديگر

3,380

133,924,632 Rls.

14,462 $

418

1386

ارمنستان

57021000

گليم, شوماك ، كارا ماني وفرش هاي دست باف همانند.

550

133,021,125 Rls.

14,265 $

419

1386

ارمنستان

90184910

دستگاه پليمريزا سيون كامپوزيت دندا ني با توليد نورلايت كيور(Curing Light Unit)

1,101

132,710,639 Rls.

14,346 $

420

1386

ارمنستان

25292100

ا سپات فلوئور دا را ي 97% وزني يا كمتر فلوئورور كلسيم

144,310

131,312,768 Rls.

14,122 $

421

1386

ارمنستان

32061110

گرا نول هاي رنگي (مستربچ) براساس دي اكسيد تيتان حاوي حداقل 80درصد ماده خشك

5,820

129,287,808 Rls.

13,968 $

422

1386

ارمنستان

23099020

فرآورده هاي غذائي ساير ا بزيان پرورشي

29,000

128,800,700 Rls.

13,921 $

423

1386

ارمنستان

48051290

كاغذ فلوتينگ كاهي توليدشده ا زحدا كثر50 %خمير بكر(pulp virgin)

36,200

128,609,981 Rls.

13,900 $

424

1386

ارمنستان

29152400

ا نيدرهاي ا ستيك

3,000

128,482,200 Rls.

13,845 $

425

1386

ارمنستان

95069190

سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيكي,ژيمناستيك ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL

2,300

127,698,000 Rls.

13,800 $

426

1386

ارمنستان

73041000

لوله هاي بدون درزا زآهن ياا زفولادكه برا ي خط لوله نفت ياگازبكارميروند.

24,570

126,885,402 Rls.

13,608 $

427

1386

ارمنستان

48191000

كارتن ,قوطي ,جعبه ا زكاغذيامقوا ي موج دا ر

16,348

126,707,316 Rls.

13,732 $

428

1386

ارمنستان

72106900

محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبكاري ياا ندودشده باآلومينيوم, غيرمذكوردرجاي ديگر

19,270

126,594,265 Rls.

13,489 $

429

1386

ارمنستان

48189010

كاغذتيشوبرا ي مصرف دروا حدهاي توليدي

13,238

125,370,112 Rls.

13,502 $

430

1386

ارمنستان

63062900

چادرا زموا دنسجي(باستثناءپنبه ياا لياف سنتتيك ).

2,140

125,357,440 Rls.

13,520 $

431

1386

ارمنستان

76069290

سايرصفحه ورق ونوا را زآلياژآلومينيوم غير مذكور درجاي ديگر

4,605

125,112,953 Rls.

13,416 $

432

1386

ارمنستان

20091900

آب پرتقال يخ نزده, تخميرنشده, كه به آن ا لكل ا فزوده نشده باشد بامقياس بريكس بيش از20

21,020

123,725,980 Rls.

13,370 $

433

1386

ارمنستان

28331100

سولفات دي سديم

140,000

122,573,660 Rls.

13,190 $

434

1386

ارمنستان

20052000

سيب زميني,محفوظ شده به جز در سركه يا جوهرسركه , يادرقند يخ نزده

6,068

122,249,444 Rls.

13,172 $

435

1386

ارمنستان

27139000

سايرتفاله هاي نفت يا روغن حاصل ا ز موا د معدني قيري

87,770

122,070,516 Rls.

13,166 $

436

1386

ارمنستان

25010030

نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده )

269,790

120,742,064 Rls.

12,961 $

437

1386

ارمنستان

10063000

برنج نيمه سفيد شده يا برنج كامل سفيد شده حتي صيقلي يا براق شده

49,050

120,407,200 Rls.

13,016 $

438

1386

ارمنستان

84145100

بادزنهاي روميزي, زميني,ديوا ري, سقفي ,هواكشهاي پنجره ياپشت بام ,توا م باموتوربرقي بقدرت حدا كثر125وا ت

3,324

119,867,012 Rls.

12,886 $

439

1386

ارمنستان

63080000

مجموعه هاا زپارچه هاي تاروپودباف ونخ برا ي تهيه قاليچه ديوا ركوب روميزي ودستمال سفره ياا شيانسجي همانند براي خرده فروشي

1,720

119,356,231 Rls.

12,833 $

440

1386

ارمنستان

48109900

كاغذومقوا ي, ا ندوده ياكائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي كه درجاي ديگرمذكورنباشد

15,522

118,740,186 Rls.

12,846 $

441

1386

ارمنستان

28080010

ا سيد نيتريك

80,055

116,653,809 Rls.

12,563 $

442

1386

ارمنستان

85369010

سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وكابل

3,370

116,260,956 Rls.

12,469 $

443

1386

ارمنستان

73066090

لوله هاوپروفيل ها , جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي از 8 اينچ به بالا وسطح مقطع غير مدور

20,740

113,974,596 Rls.

12,444 $

444

1386

ارمنستان

28321010

سولفيت سديم

60,000

113,807,520 Rls.

12,240 $

445

1386

ارمنستان

34011110

صابون حمام ودستشويي

12,754

113,270,257 Rls.

12,244 $

446

1386

ارمنستان

84289000

ماشين آلات ودستگاههاي بلندكردن, جابجاكردن, باركردن, ياتخليه كردن, كه درجاي ديگرمذكورنباشد

1,500

111,912,000 Rls.

12,000 $

447

1386

ارمنستان

39152000

آخال, دم قيچي و خرده ريز ا ز پليمرهاي ا ستيرن

10,000

111,528,000 Rls.

12,000 $

448

1386

ارمنستان

19021900

خميرهاي غذا ئي پخته نشده كه حاوي تخم مرغ نباشد,پرنشده

19,749

110,007,784 Rls.

11,843 $

449

1386

ارمنستان

94049000

اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشك وكيسه خوا ب

5,129

109,535,761 Rls.

11,771 $

450

1386

ارمنستان

39204990

سايرصفحه هاوورق هامستحكم نشده ا زپليمرهاي كلروروينيل غيرا سفنجي باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر

8,451

109,095,287 Rls.

11,787 $

451

1386

ارمنستان

44111100

تخته فيبري ا زچوب ياا زسايرموا دچوبي باجرم مخصوص بيش از 8/0 گرم درسانتيمتر مكعب كارنشده

22,000

109,074,000 Rls.

11,760 $

452

1386

ارمنستان

84313900

قطعات مربوط;ماشين آلات شماره 8428(غيرا زآسانسور,بالاكشنده هاي محفظه دا رياپلكان متحرك )

9,850

108,076,200 Rls.

11,800 $

453

1386

ارمنستان

40101900

تسمه نقاله ... ا زكائوچوي ولكانيزه كه درجاي ديگر مذكور نباشد

2,240

107,321,382 Rls.

11,851 $

454

1386

ارمنستان

08062090

ساير ا نگورهاي خشك كرده غيرمذكور در جاي ديگر

10,890

107,220,584 Rls.

11,593 $

455

1386

ارمنستان

69149000

ا شياءسرا ميكي,كه درجاي ديگرذكرنشده, (باستثناءچيني).

6,810

105,818,490 Rls.

11,360 $

456

1386

ارمنستان

73059000

لوله ا زآهن ياا زفولاد,پرچ شده,يابه طريق مشابهي مسدود شده باقطرخارجي بيش ا ز 4/406 mmوسطح مقطع مدور غير مذكور درجاي ديگر

30,490

105,377,356 Rls.

11,332 $

457

1386

ارمنستان

07032000

سير

43,360

104,735,925 Rls.

11,262 $

458

1386

ارمنستان

74093900

صفحه, ورق ونوا ر,ا زبرنز,بصورت غيرطومار,به ضخامت بيش ا ز15/0ميليمتر.

2,091

104,446,046 Rls.

11,233 $

459

1386

ارمنستان

85363090

سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زكليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيك يك طرفه

2,829

103,469,056 Rls.

11,160 $

460

1386

ارمنستان

40040000

آخال, خرده ريز و دم قيچي كائوچوي سفت نشده, حتي ا گربصورت پودريادا نه باشد

23,990

103,296,140 Rls.

11,158 $

461

1386

ارمنستان

17041000

آدا مس

3,488

102,109,374 Rls.

10,971 $

462

1386

ارمنستان

07096000

فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta

31,276

101,472,513 Rls.

10,944 $

463

1386

ارمنستان

56074100

ريسمان برا ي بستن ياعدل بندي ا زپلي اتيلن ياپلي پروپيلن.

4,300

98,459,250 Rls.

10,750 $

464

1386

ارمنستان

94041000

قسمت فنري تختخوا ب

9,793

97,976,840 Rls.

10,552 $

465

1386

ارمنستان

84136090

سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني

2,160

97,682,880 Rls.

10,480 $

466

1386

ارمنستان

73211110

ا جاق گازفردا رمبله

5,552

96,845,640 Rls.

10,392 $

467

1386

ارمنستان

64059000

ساير كفش ها كه درجاي ديگرگفته نشده

931

96,538,986 Rls.

10,422 $

468

1386

ارمنستان

39231000

جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيكي

6,178

96,239,315 Rls.

10,322 $

469

1386

ارمنستان

39191030

نوا رچسب ا سپلايسينگ )نوا رچسب پلي ا سترفيلم 23 ميكرون جهت توليد نوا ركاست صوتي تصويري

12,016

95,955,420 Rls.

10,351 $

470

1386

ارمنستان

94033000

مبلهاي چوبي ا ز انواعي كه در دفاتر كار مورد استفاده قرار ميگيرند

7,540

95,769,100 Rls.

10,290 $

471

1386

ارمنستان

48114100

كاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده خودچسب ( self-adhesive )

1,250

95,094,090 Rls.

10,245 $

472

1386

ارمنستان

72171020

مفتول بيدوا يرآبكاري نشده ياا ندودنشده حتي صيقل شده

19,610

94,934,070 Rls.

10,197 $

473

1386

ارمنستان

94042900

تشك ا زساير موا د,كه درجاي ديگري مذكورنباشند

1,875

94,047,612 Rls.

10,002 $

474

1386

ارمنستان

32050000

لاك رنگ كننده; فرآورده هاي ياددا شت 3 ا ين فصل كه برا ساس لاك هاي رنگ كننده مي باشد

5,600

93,300,480 Rls.

10,080 $

475

1386

ارمنستان

06039000

گل وغنچه گل بريده شده, خشك كرده, رنگ كرده, رنگ زدا ئي شده ياآماده شده به نحو ديگر

5,450

92,830,902 Rls.

10,038 $

476

1386

ارمنستان

30012000

عصاره هاي غدد يا ساير ا عضا يا ترشحات آنها

6,000

92,089,800 Rls.

9,900 $

477

1386

ارمنستان

84281010

آسانسورهاي باسيستم محركه گيربكس (gearbox )

6,800

91,281,024 Rls.

9,792 $

478

1386

ارمنستان

83099010

درب آلومينيومي شيشه دا رو

4,627

90,530,494 Rls.

9,717 $

479

1386

ارمنستان

44103900

سايرتخته هاي كارشده ياپوشاننده شده باموادديگر ازچوب غيرمذكوردرجاي ديگر

42,250

88,552,218 Rls.

9,501 $

480

1386

ارمنستان

41079900

سايرچرم هاي بيشترآماده شده بعددباغي ياكرا ستينگ وچرم پارشمينه شده همچينين كناره ها ا زحيوا نات ا زنوع گاوياا سب

524

86,032,450 Rls.

9,226 $

481

1386

ارمنستان

29221210

كوكونات دي ا تانول آمين

27,360

85,522,526 Rls.

9,226 $

482

1386

ارمنستان

58013300

پارچه هاي مخمل وپلوش باپرزپودي ، ا زا لياف سنتتيك يامصنوعي,قطع شده ،غيرازشماره 58013200

5,760

84,890,630 Rls.

9,125 $

483

1386

ارمنستان

48051990

ساير كاغذهاي فلوتينگ غيرمذكوردرجاي ديگر

10,820

84,463,872 Rls.

9,088 $

484

1386

ارمنستان

73129000

نوا رهاي گيس باف, طناب بار (sling)واشياءهمانند ا زآهن ياا زفولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق.

19,073

84,313,570 Rls.

9,042 $

485

1386

ارمنستان

38101010

تركيبات برا ي پاك كردن وپردا خت سطح فلزا ت

40,240

83,463,792 Rls.

9,012 $

486

1386

ارمنستان

29221110

منوا تانول آمين

12,100

83,117,925 Rls.

9,075 $

487

1386

ارمنستان

73158900

زنجيركه درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد.

7,370

81,745,092 Rls.

8,844 $

488

1386

ارمنستان

64041190

سايركفش هاي ورزشي باتخت بيروني كائوچو ياپلاستيك ورويه ازموادنسجي غيرمذكور درجاي ديگر

2,905

81,352,355 Rls.

8,752 $

489

1386

ارمنستان

64021990

ساير كفشهاي ورزشي غيرمذكوركه تخت بيروني ورويه انها ازكائوچوياپلاستيك باشد

1,293

81,301,257 Rls.

8,751 $

490

1386

ارمنستان

29051690

سايرا وكتانول هاوا يزومرهاي آن بجزدوا تيل هگزا نول

574,920

79,959,686 Rls.

8,613 $

491

1386

ارمنستان

90183120

سرنگ 60، 50، 20، 10، 5، 3، 5/2 ، 2 سي سي

200

78,216,544 Rls.

8,414 $

492

1386

ارمنستان

15020010

پيه صنعتي موردمصرف درصنعت صابون سازي (باستثناي مورد 15030000)

27,900

77,611,500 Rls.

8,370 $

493

1386

ارمنستان

39262090

سايرلباس ومتفرقات لباس (همچنين ا نوا ع دستكش )به غيرا ز مصارف پزشكي

11,516

77,531,684 Rls.

8,348 $

494

1386

ارمنستان

64019900

كفش هاي ضدآب (كه قوزك پارا نمي پوشاند) بارويه كائوچو ياپلاستيك

3,334

77,262,714 Rls.

8,335 $

495

1386

ارمنستان

73181490

ساير پيچ خودكارا زچدن ،آهن يا فولاد غيرا زجنس ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده

5,523

75,494,404 Rls.

8,086 $

496

1386

ارمنستان

73239390

سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن

2,140

74,792,118 Rls.

8,092 $

497

1386

ارمنستان

40116190

لاستيك رويي چرخ بادي نو, براي وسايل نقليه كشاورزي به شكل ا ستخوا ن شاه ماهي بدون توليد داخل

1,550

74,600,000 Rls.

8,000 $

498

1386

ارمنستان

28332931

سولفات آهن اب داروخشك دا را ي گريد دا رويي

72,880

74,246,937 Rls.

8,017 $

499

1386

ارمنستان

76151900

ا شياءسرميز,ا شياءآشپزخانه ياسايرا شياءخانه دا ري وا جزا ءوقطعات آنها,ا زآلومينيوم.

6,033

73,272,995 Rls.

7,889 $

500

1386

ارمنستان

53072000

نخ ا زكنف ياا زسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 چندلا(تابيده )ياكابله.

7,100

71,507,448 Rls.

7,668 $

501

1386

ارمنستان

26180000

كف فلزجوش دا نه دا نه ( slag sand جوش شني )كه ا زساختن آهن وفولاد بدست ميآيد

26,947

71,085,838 Rls.

7,574 $

502

1386

ارمنستان

19059090

سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاك ومهروخميرهاي خشك كرده آرد غيرمذكوردرجاي ديگر

4,692

70,866,769 Rls.

7,632 $

503

1386

ارمنستان

14041000

موا د ا وليه نباتي خام كه بيشتر برا ي رنگ كردن (رنگرزي )يادباغي بكارميروند

10,000

69,945,000 Rls.

7,500 $

504

1386

ارمنستان

25161290

سنگهاي خارا به شكل بلوك ويالوح مربع يا مربع مستطيل باضخامت كمترا ز5/7سانتيمتر

19,980

69,433,950 Rls.

7,446 $

505

1386

ارمنستان

42022900

كيف دستي ,كه درجاي ديگر مذكور نباشد

888

69,181,312 Rls.

7,460 $

506

1386

ارمنستان

28092090

سايرا سيدهاي پلي فسفريك وا سيد فسفريك غيرمذكوردرتعرفه هاي 28092010و28092020

4,272

68,347,200 Rls.

7,365 $

507

1386

ارمنستان

70099200

آينه هاي شيشه ا ي قاب شده (باستثناءآينه هاي عقب بين وسائطنقليه زميني)

13,720

67,753,896 Rls.

7,289 $

508

1386

ارمنستان

49019900

كتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده كه درجاي ديگر گفته نشده

2,400

67,412,638 Rls.

7,244 $

509

1386

ارمنستان

34022090

سايرفرآورده هاي تانسيو ا كتيف بسته بندي شده برا ي خرده فروشي غيرمذكور

22,500

67,230,480 Rls.

7,230 $

510

1386

ارمنستان

44102100

تخته هاي نازك وتخته با رشته هاي جهت دا ر ا زچوب كارنشده يا فقط سمباده خورده

42,000

66,607,200 Rls.

7,200 $

511

1386

ارمنستان

76081000

لوله ا زآلومينيوم غيرممزوج.

2,863

65,245,694 Rls.

7,051 $

512

1386

ارمنستان

94017900

نشيمنهاي دا را ي ا سكلت فلزي ،رويه نشده

6,340

65,135,845 Rls.

7,003 $

513

1386

ارمنستان

85441900

سيم برا ي سيم پيچي(غيرا زنوع مسي)

3,869

65,055,422 Rls.

6,980 $

514

1386

ارمنستان

87071010

بدنه برا ي سوا ري و سوا ري كار

2,403

64,624,674 Rls.

6,999 $

515

1386

ارمنستان

84158100

دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما

1,504

64,296,048 Rls.

6,928 $

516

1386

ارمنستان

25010090

ساير نمكهاوكلرورسديم خالص غيرمذكورباآب دريا

143,740

64,091,619 Rls.

6,900 $

517

1386

ارمنستان

34052000

واكس ها ,كرم ها و فرآورده هاي مشابه برا ي نگهدا ري كارهاي چوبي

12,480

62,477,204 Rls.

6,739 $

518

1386

ارمنستان

32089020

سايرلاكها و ورني ها ولعاب خارج قوطي براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته

3,600

60,302,880 Rls.

6,480 $

519

1386

ارمنستان

72112990

محصولات ازآهن يافولاد غيرممزوج تخت نوردشده فقط سردنورد شده با پهناي حدا قل 600mmوضخامت 5/0ميلي متر وبيشتر

13,590

60,298,612 Rls.

6,523 $

520

1386

ارمنستان

94016900

نشيمنهاي دا را ي ا سكلت چوبي ،رويه نشده

4,488

59,768,145 Rls.

6,416 $

521

1386

ارمنستان

76121010

ظروف لوله ا ي (تيوپ )جهت كرم وپماد از آلومينيوم

2,000

59,344,300 Rls.

6,400 $

522

1386

ارمنستان

84039090

سايرا جزا وقطعات ديگهاي ا ب گرم حرا رت مركزي غيرمذكوردرجاي ديگر

7,036

59,274,380 Rls.

6,379 $

523

1386

ارمنستان

96032900

فرچه ريش ترا شي,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسايربروسهاي ارايشي موردا ستفاده ا شخاص ،همچينين برسهاي دستگاهها

1,100

59,152,680 Rls.

6,390 $

524

1386

ارمنستان

73101000

منبع, چليك, بشكه, پيت... (غيرا زبرا ي گاز)ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش 50لغايت 300ليتر.

3,000

58,767,450 Rls.

6,300 $

525

1386

ارمنستان

84144010

كمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM

800

57,303,072 Rls.

6,184 $

526

1386

ارمنستان

29051100

متانول (ا لكل متيليك)

25,000

56,433,480 Rls.

6,060 $

527

1386

ارمنستان

94056000

چرا غهاي تبليغاتي,علائم نورا ني,تابلوهاي نورا ني را هنما و ا شياء همانند

930

56,210,112 Rls.

6,048 $

528

1386

ارمنستان

84621000

ماشين هاي آهنگري يامنگنه كاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچكش ها

9,360

55,812,000 Rls.

6,000 $

529

1386

ارمنستان

84253900

چرخهاي كشنده, چرخهاي طناب, بدون موتوربرقي كه درجاي ديگرمذكورنباشد

6,000

55,536,000 Rls.

6,000 $

530

1386

ارمنستان

55144900

ساير پارچه هاي تاروپودي, چاپ شده, باكمترا ز85%ا لياف غير يكسره سنتنيك،مخلوط بااپنبه, غيرمذكوربوزن هرمترمربع بيش از 170 گرم

1,197

55,385,190 Rls.

5,985 $

531

1386

ارمنستان

59039010

پارچه ا ستخوا ن بندي لاستيك غيرا زآنهايي كه مشمول شماره 5902 ميشوند (Bead Tape)

6,500

54,206,100 Rls.

5,850 $

532

1386

ارمنستان

44102900

ساير تخته هاي نازك (board wafer)وتخته بارشته هاي جهتدا ر ا زچوب غيرمذكوردرجاي ديگر

20,680

54,077,400 Rls.

5,850 $

533

1386

ارمنستان

85016490

ساير ژنرا تورهاي جريان متناوب (آلتر ناتورها ) وبه قدرت بيش ا ز1500KVA

790

53,887,750 Rls.

5,810 $

534

1386

ارمنستان

38089019

ضدجوندگان قارچكشهاومحصولات همانندآماده بصورت خرده فروشي يابصورت فرآورده غيرمذكور

17,210

53,087,300 Rls.

5,866 $

535

1386

ارمنستان

34012030

صابون به شكل چيپس

9,874

52,971,226 Rls.

5,726 $

536

1386

ارمنستان

84743900

سايرماشين هاي مخلوط كردن ياورزدا دن خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره.

3,350

52,655,867 Rls.

5,657 $

537

1386

ارمنستان

48081000

كاغذومقوا ي موج دا ر حتي سورا خ شده بصورت رول ياورق

6,450

50,528,268 Rls.

5,418 $

538

1386

ارمنستان

41079100

سايرچرم هاي بيشتر آماده شده بعد ا ز دباغي ا زنوع گاوياا سب همچينين كناره هادا نه دا نه كامل لايه لايه بريده نشده

220

50,353,193 Rls.

5,443 $

539

1386

ارمنستان

34022060

پودركف شوي بسته بندي به صورت خرده فروشي

17,955

49,776,212 Rls.

5,387 $

540

1386

ارمنستان

70139110

اشياء شيشه اي پاكيزگي ،دفتر ،ترئين يامصارف همانند غيرازشيشه -سراميك ساخته شده بصورت دستي ازكريستال سرب دار

25,610

48,635,440 Rls.

5,224 $

541

1386

ارمنستان

62034900

شلوا ر,شلوا رسرهم دا را ي بندوپيش بند,نيم شلوا رمردا نه ياپسرا نه ا زسايرموا دنسجي,غيرمذكورد

298

48,575,172 Rls.

5,244 $

542

1386

ارمنستان

32089010

سايرلاكها و ورني ها ولعاب دا خل قوطي مواد غذايي براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغيريافته

2,850

47,739,780 Rls.

5,130 $

543

1386

ارمنستان

69119000

ا شياءخانه وپاكيزگي,غيرمذكوردرجاي ديگرا زچيني

2,055

47,712,456 Rls.

5,137 $

544

1386

ارمنستان

68099000

سايرا شياءساخته شده ا زگچ ياا زتركيباتي كه ا ساس آنهاگچ باشد,كه درجاي ديگرگفته نشده

7,496

46,865,819 Rls.

5,058 $

545

1386

ارمنستان

39089090

ساير رزين هاي پلي آميد به ا شكال ا بتدا يي غيرمذكوردرجاي ديگر

1,254

46,588,608 Rls.

5,016 $

546

1386

ارمنستان

73269010

چپلت مورد مصرف درصنايع ريخته گري ا ز ا هن يافولاد

12,300

45,819,960 Rls.

4,920 $

547

1386

ارمنستان

70119000

غلاف هاي شيشه ا ي (ا زجمله حباب ولوله )باز واجزاي شيشه اي انها,كه درجاي ديگرذكرنشده.

1,638

45,454,500 Rls.

4,914 $

548

1386

ارمنستان

25070090

خاكهاي رس كائوليني حتي تكليس شده

119,500

45,421,950 Rls.

5,019 $

549

1386

ارمنستان

63019000

سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذكوردرجاي ديگر

2,321

44,700,657 Rls.

4,813 $

550

1386

ارمنستان

70051020

شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده باضخامتهاي 5/2ميليمتر وكمتر ا ز آن

13,610

43,086,120 Rls.

4,620 $

551

1386

ارمنستان

72142000

ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشكل يافتگيهاي حاصل ا زنورد

11,200

42,250,880 Rls.

4,480 $

552

1386

ارمنستان

90184990

سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشكي غيرمذكوردرجاي ديگر

920

42,160,080 Rls.

4,560 $

553

1386

ارمنستان

82019000

دا س وداسغاله ،يونجه بر وعلف بر، گوه (قلم هيزم شكني)وا بزا رهاي دستي ديگر براي كشاورزي ياجنگلدا ري.

3,013

41,814,520 Rls.

4,520 $

554

1386

ارمنستان

07093000

بادمجان , تازه يا سرد كرده

18,035

41,747,085 Rls.

4,506 $

555

1386

ارمنستان

61051000

پيرا هن مردا نه ياپسرا نه, كشباف ياقلاب باف, ا زپنبه.

336

41,238,876 Rls.

4,452 $

556

1386

ارمنستان

32110000

سيكاتيف هاي (خشك كننده هاي ) آماده

1,470

40,892,822 Rls.

4,442 $

557

1386

ارمنستان

32139000

رنگها برا ي نقاشي هنري, آموزش, تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگهاي مشابه غيرازرديف 32131000

2,577

40,362,862 Rls.

4,367 $

558

1386

ارمنستان

30049010

ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه

1,173

40,095,018 Rls.

4,311 $

559

1386

ارمنستان

58081000

قيطان باف ها,بصورت توپ.

779

39,432,771 Rls.

4,207 $

560

1386

ارمنستان

55162200

پارچه تاروپودي, رنگرزي شده, باكمترا ز85%ا لياف غيريكسره مصنوعي,مخلوط بارشته هاي ستنتيك يامصنوعي

1,533

39,283,653 Rls.

4,230 $

561

1386

ارمنستان

33029010

ا سانس هاي مورد مصرف درصنايع شوينده آرا يشي وبهدا شتي

700

39,096,600 Rls.

4,200 $

562

1386

ارمنستان

85446090

سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذكور درجاي ديگر

750

39,025,125 Rls.

4,185 $

563

1386

ارمنستان

25221000

آهك زنده

320,243

38,911,643 Rls.

4,199 $

564

1386

ارمنستان

44112110

تخته فيبر با ضخامت 6ميليمتر وكمتر كارنشده باجرم مخصوص بين 5/0تا8/0گرم درسانتيمتر مكعب

3,619

38,834,460 Rls.

4,140 $

565

1386

ارمنستان

73242100

وا ن حمام ا زچدن ( حتي لعاب دا ده شده ).

2,685

38,765,238 Rls.

4,188 $

566

1386

ارمنستان

09109990

سايرا دويه جات غيرمذكور در جاي ديگر

2,132

38,615,112 Rls.

4,142 $

567

1386

ارمنستان

84362900

ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور,كه درجاي ديگرمذكورنباشد

1,319

38,417,250 Rls.

4,245 $

568

1386

ارمنستان

48181000

كاغذ توا لت

2,764

38,354,646 Rls.

4,146 $

569

1386

ارمنستان

95021000

عروسكهائيكه منحصراٌ به شكل ا نسان هستند,حتي ملبس

610

37,326,300 Rls.

4,026 $

570

1386

ارمنستان

73064090

لوله, جوش دا ده شده باسطح مقطع , مدور, ازفولاد زنگ نزن با قطر خارجي از 8 اينچ به بالا

6,115

36,865,730 Rls.

3,975 $

571

1386

ارمنستان

46029000

مصنوعات سبدوحصيربافي وا شيائيكه مستقيمابشكل معين ا زموا دقابل بافت (غيرا زموا دنباتي)..

3,749

36,067,181 Rls.

3,877 $

572

1386

ارمنستان

94042100

تشك ا زكائوچوي ا سفنجي يا از مواد پلاستيكي اسفنجي، با يا بدون روپوش

1,100

35,546,829 Rls.

3,827 $

573

1386

ارمنستان

84729090

ساير ماشينها و دستگاههاي دفتري غيرمذكوردرجاي ديگر

3,067

35,484,320 Rls.

3,820 $

574

1386

ارمنستان

33049100

پودرهاحتي پودرهاي بهم فشرده برا ي مصارف آرا يشي

70

35,475,300 Rls.

3,780 $

575

1386

ارمنستان

39012059

كامپاندپلي ا تيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94%يا بيشتر ويژه روكش سيم و كابل

7,545

35,296,415 Rls.

3,773 $

576

1386

ارمنستان

27121090

ساير وا زلين هابجزگريد دا رويي وژله كابل

5,150

35,222,160 Rls.

3,810 $

577

1386

ارمنستان

74072100

ميله وپروفيل ا زآلياژهاي مس براساس مس -روي (برنج )

750

35,095,900 Rls.

3,878 $

578

1386

ارمنستان

95066290

سايرتوپهاي قابل بادكردن بجزتوپ مخصوص نابينايان وتوپ فوتبال, بسكتبال, وا ليبال, هندبال

450

35,014,140 Rls.

3,780 $

579

1386

ارمنستان

84304900

ماشين آلات سورا خ كردن زمين ياكندن چاه (غيرخودرو)

500

34,670,400 Rls.

3,720 $

580

1386

ارمنستان

32081090

سايرلاكهاوورني هاولعابهاي غيرمذكور برپايه پلي ا ستر

5,516

33,403,624 Rls.

3,584 $

581

1386

ارمنستان

73130000

سيم خاردا ر،تسمه تابيده يامفتول تخت يك لا،خاردار يابدون خار،سيم دولاي شل تاب ،ازنوع مورداستفاده در حصاركشي,ا زآهن ياا زفولاد.

8,000

33,233,844 Rls.

3,552 $

582

1386

ارمنستان

84198990

سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر

290

32,742,500 Rls.

3,500 $

583

1386

ارمنستان

35052000

چسب هابرا ساس نشاسته يافكول يابرا ساس دكسترين يا ساير نشاسته ها و فكول هاي تغييريافته

4,840

32,742,206 Rls.

3,553 $

584

1386

ارمنستان

28211000

ا كسيدهاوهيدروا كسيدهاي آهن

5,000

32,324,640 Rls.

3,480 $

585

1386

ارمنستان

70109050

بطريهابيرنگ با ظرفيت ا سمي بيشترا زيك ليتر

18,890

31,526,654 Rls.

3,400 $

586

1386

ارمنستان

28351090

سايرفسفينات هاوفسفيت ها بجزفسفيت سرب

14,000

31,174,080 Rls.

3,360 $

587

1386

ارمنستان

64052000

ساير كفش ها كه درجاي ديگرگفته نشده, بارويه ا زموا دنسجي

140

31,059,840 Rls.

3,360 $

588

1386

ارمنستان

70133190

اشياء شيشه اي سرميز ،اشپزخانه غيرازشيشه -سراميك ساخته شده بصورت ماشيني ازكريستال سرب دار (غيرازليوان )

3,345

30,990,120 Rls.

3,345 $

589

1386

ارمنستان

20089900

سايرميوه ها,وغيره, آماده شده يا محفوظ شده, كه در جاي ديگري مذكور نباشند

4,826

30,964,711 Rls.

3,322 $

590

1386

ارمنستان

69051000

سفال پوشش بام ا زسرا ميك.

29,720

30,894,925 Rls.

3,335 $

591

1386

ارمنستان

39174000

لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيكي

1,325

30,821,212 Rls.

3,312 $

592

1386

ارمنستان

39204340

فيلم ا سترچ ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر

1,700

30,361,422 Rls.

3,271 $

593

1386

ارمنستان

63071000

كف شوروقابدستمال, قابشور,گردگير,سايرپارچه هاي همانندبرا ي تميزكردن.

685

30,225,234 Rls.

3,250 $

594

1386

ارمنستان

39233000

قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيكي

1,300

30,143,750 Rls.

3,250 $

595

1386

ارمنستان

54026100

نخ ا زنايلون ياسايرپلي آميدها,چندلاياكابله, آماده نشده برا ي خرده فروشي.

1,312

29,478,798 Rls.

3,177 $

596

1386

ارمنستان

39079999

سايرپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرمذكور

5,700

29,272,080 Rls.

3,140 $

597

1386

ارمنستان

44103100

ساير تخته هاي ا ز چوب كارنشده يا فقط سمباده خورده

20,600

29,084,640 Rls.

3,120 $

598

1386

ارمنستان

55141300

پارچه تاروپودباف, غيرمذكورسفيد شده يانشده باكمترا ز85%ا لياف غيريكسره پلي ا ستر,مخلوط باپنبه به وزن هرمتر بيش از170گرم

1,129

29,071,235 Rls.

3,117 $

599

1386

ارمنستان

72131090

سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد

6,000

28,891,200 Rls.

3,120 $

600

1386

ارمنستان

26080000

سنگ روي وكنسانتره هاي آن

21,553

28,789,634 Rls.

3,103 $

601

1386

ارمنستان

40169990

سايرا شياا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذكور درجاي ديگر

2,750

28,727,790 Rls.

3,095 $

602

1386

ارمنستان

32099010

رنگ رويه وا ستري ا تومبيل براساس سايرپليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته

1,720

28,638,000 Rls.

3,096 $

603

1386

ارمنستان

39091090

سايررزينهاي ا ورئيك وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيك

2,200

28,295,520 Rls.

3,036 $

604

1386

ارمنستان

73221100

را دياتور,باگرم كننده غيربرقي,وا جزا ءوقطعات آن هاا زچدن.

5,040

28,198,800 Rls.

3,024 $

605

1386

ارمنستان

69120020

اشياء سرميزا زسفال لوكس (Earthen ware)

3,230

27,431,661 Rls.

2,967 $

606

1386

ارمنستان

33042090

سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي

22

27,194,616 Rls.

2,916 $

607

1386

ارمنستان

68062090

.ورميكوليت متورق كف جوش و محصولات معدني متسع همانند حتي مخلوط شده آنها

8,000

27,120,600 Rls.

2,925 $

608

1386

ارمنستان

84145990

ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد

534

27,096,651 Rls.

2,898 $

609

1386

ارمنستان

26179000

سايرسنگهاي فلزوكنسانتره هاي آنها,كه درجاي ديگري مذكور نباشد

10,422

26,936,520 Rls.

2,913 $

610

1386

ارمنستان

85041090

سايرمتعادل كننده هاي جريان برا ي لامپ ولوله تخليه بجزا لقايي وا لكترونيكي

1,906

26,787,712 Rls.

2,898 $

611

1386

ارمنستان

06022000

درخت, بوته , درختچه هاي خودرو حتي پيوند زده , ا ز نوعي كه محصول آنها ميوه خورا كي ا ست

4,200

26,425,200 Rls.

2,850 $

612

1386

ارمنستان

39264000

مجسمه هاي كوچك و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيكي

1,576

26,319,288 Rls.

2,836 $

613

1386

ارمنستان

38220000

معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه

590

26,303,414 Rls.

2,830 $

614

1386

ارمنستان

96019000

ا ستخوا ن, كاسه لاك پشت، انواع شاخ، مرجان، صدف وسايرمواد حيواني ترا ش پذير(غيرا زعاج )،كارشده واشياء ازاين مواد.

3,880

25,961,600 Rls.

2,800 $

615

1386

ارمنستان

64029900

كفش, كه درجاي ديگرگفته نشده, قوزك پارا نميپوشاند,ا زكائوچوياپلاستيك.

450

25,873,712 Rls.

2,794 $

616

1386

ارمنستان

25151290

سنگهاي مرمر كارنشده وتراورتن (به شكل بلوكهاولوح هاي مربع يامربع مستطيل ) باضخامت بيش ا ز 25 سانتي متر

24,344

25,514,040 Rls.

2,760 $

617

1386

ارمنستان

72230000

مفتول ا زفولادزنگ نزن.

10,276

25,139,401 Rls.

2,713 $

618

1386

ارمنستان

55019000

دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيك, كه درجاي ديگرگفته نشده.

2,779

24,692,340 Rls.

2,668 $

619

1386

ارمنستان

08094000

آلو و گوجه , تازه

4,375

24,297,291 Rls.

2,625 $

620

1386

ارمنستان

72101100

محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0 mmيابيشتر روكش, آبكاري يااندود شده باقلع

5,700

23,730,300 Rls.

2,565 $

621

1386

ارمنستان

55092100

نخ يك لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريكسره, از پلي ا ستر,آماده نشده برا ي خرده فروشي.

1,965

22,925,926 Rls.

2,477 $

622

1386

ارمنستان

84799000

ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, كه درجاي ديگرمذكورنباشد.

1,100

22,687,000 Rls.

2,450 $

623

1386

ارمنستان

34021240

كوكوآميد وبتائين

3,000

22,492,080 Rls.

2,430 $

624

1386

ارمنستان

73211190

سايروسايل خورا ك پزي وخورا ك گرم كن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذكور

1,851

22,002,287 Rls.

2,367 $

625

1386

ارمنستان

68042300

سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زسنگ طبيعي.

2,310

21,543,060 Rls.

2,310 $

626

1386

ارمنستان

84191100

آبگرم كن هاي زودجوش گازي

793

21,051,384 Rls.

2,262 $

627

1386

ارمنستان

56031290

ساير پارچه هاي نبافته ا زرشته هاي ستنتيك يامصنوعي بيش ا ز 25گرم وكمترا ز70گرم غيرمذكور

2,328

20,830,200 Rls.

2,234 $

628

1386

ارمنستان

25030090

ساير گوگردهاا ز هرنوع تصفيه شده

20,000

20,339,000 Rls.

2,200 $

629

1386

ارمنستان

73144900

ساير تور,شبكه, پرچين ازآهن ياازفولاد , كه درجاي ديگرگفته نشده.

2,300

20,069,552 Rls.

2,152 $

630

1386

ارمنستان

39012091

پلي ا تيلن باوزن مخصوص چگالي94%يابيشتر بصورت پودرغيرمذكور

5,840

19,664,210 Rls.

2,102 $

631

1386

ارمنستان

85444900

هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا كثر80ولت, جورنشده باقطعات ا تصال

1,128

19,554,996 Rls.

2,095 $

632

1386

ارمنستان

72099000

محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت وسردنوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmروكش, آبكاري ياا ندودنشده, غير مذكور درجاي ديگر

4,280

19,087,804 Rls.

2,054 $

633

1386

ارمنستان

32071090

سايرپيگمانها.كدركننده و رنگهاي آماده وفرآورده هاي همانندغيرمذكور

2,050

19,067,600 Rls.

2,050 $

634

1386

ارمنستان

09041290

فلفل خردشده يا سائيده بجز رديفهاي 09041210و09041220

3,541

19,020,345 Rls.

2,049 $

635

1386

ارمنستان

87168000

وسايل نقليه غيرمذكور ,كه بدون عمل مكانيكي را نده ميشوند

2,120

18,976,205 Rls.

2,035 $

636

1386

ارمنستان

70109040

بطريهاي بي رنگ باظرفيت ا سمي يك ليتر وكمترا زا ن

11,270

18,911,100 Rls.

2,028 $

637

1386

ارمنستان

84254900

ساير جكهاوچرخهاي بالاكشنده كه درجاي ديگرمذكورنباشند

380

18,882,240 Rls.

2,040 $

638

1386

ارمنستان

72193200

محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3mmيابيشترولي كمترا ز75/4 mm

4,200

18,635,904 Rls.

2,016 $

639

1386

ارمنستان

84622900

ماشين هاي خم كردن, تاكردن, را ست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي

1,500

18,604,000 Rls.

2,000 $

640

1386

ارمنستان

84623900

ماشين هاي قيچي كردن (ا زجمله پرس ها),كه درجاي ديگرمذكورنباشد

2,000

18,604,000 Rls.

2,000 $

641

1386

ارمنستان

73181190

سايرمهره پيچ بزرگ حديده شده ،از چدن ،آهن يا فولادغيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل

1,204

18,575,088 Rls.

1,992 $

642

1386

ارمنستان

90222900

دستگاههايي كه ا شعه آلفا, بتا يا گاما را به كارميبرند ،به غيراز مصارف پزشكي ،جراحي ،دندانپزشكي يادامپزشكي

47

18,489,400 Rls.

2,000 $

643

1386

ارمنستان

74102200

ورق ونوا رهاي نازك, ملصق شده برروي كاغذ مقوا , مواد پلاستيك ياروي تكيه گاه ازمواد همانند ا زآلياژهاي مس, به ضخامت 15/0 mm ياكمتر

756

18,193,364 Rls.

1,966 $

644

1386

ارمنستان

63025900

شستنيهاي سرميزا زسايرموا دنسجي,كه درجاي ديگرگفته نشده باشد(باستثناءكشباف ياقلاب باف )

449

17,918,579 Rls.

1,921 $

645

1386

ارمنستان

25223000

آهك هيدروليك

84,090

17,868,045 Rls.

1,917 $

646

1386

ارمنستان

28499000

ساير كربورها (باستثناي كلسيم و سيليسيم )

2,910

17,510,660 Rls.

1,891 $

647

1386

ارمنستان

94017100

نشيمنهاي دا را ي ا سكلت فلزي ،رويه شده

1,765

17,141,508 Rls.

1,839 $

648

1386

ارمنستان

74199900

مصنوعات ا زمس, كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست.

263

17,050,200 Rls.

1,884 $

649

1386

ارمنستان

72172090

ساير مفتولهاا زا هن يافولاد غيرممزوج آبكاري شده يااندود شده با روي

2,500

16,870,300 Rls.

1,825 $

650

1386

ارمنستان

40030000

كائوچوي دوباره ا حياءشده به ا شكال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر

15,950

16,572,680 Rls.

1,780 $

651

1386

ارمنستان

25301010

پرليت

9,840

16,537,694 Rls.

1,781 $

652

1386

ارمنستان

39219070

ورق پلي ا تيلن با ا لياف شيشه ومنسوج نبافته

710

16,447,150 Rls.

1,775 $

653

1386

ارمنستان

44209000

چوب خاتم كاري شده ومنبت كاري شده, جعبه برا ي زيورآلات وكاردوچنگال ا شياء چوبي ، مبلمان كه مشمول تعرفه 94 نمي شود

330

16,430,650 Rls.

1,762 $

654

1386

ارمنستان

28259000

سايربازهاي غيرآلي,سايرا كسيدها,هيدرا كسيدهاوپرا كسيدهاي فلزي, غيرمذكوردرجاي ديگر

2,000

16,411,200 Rls.

1,774 $

655

1386

ارمنستان

72131010

ميلگردكلاف باقطركمترا ز9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج

4,300

16,009,600 Rls.

1,720 $

656

1386

ارمنستان

32064100

لا چورد و فرآورده هاي آن

3,523

15,695,534 Rls.

1,693 $

657

1386

ارمنستان

95010000

بازيچه هاي چرخدا ركه برا ي سوا رشدن كودكان طرا حي شده , سه چرخه وروروئك وساير

612

15,529,920 Rls.

1,680 $

658

1386

ارمنستان

72291090

سايرمفتولهاا ز فولادهاي تندبربه قطرمساوي يابيش ا زmm12

3,340

15,520,980 Rls.

1,670 $

659

1386

ارمنستان

74092100

صفحه, ورق ونوا را زبرنج, بصورت طومار,به ضخامت بيش ا ز15/0ميليمتر.

630

15,507,475 Rls.

1,663 $

660

1386

ارمنستان

32064990

سايرموا درنگ كننده غيرمذكورغيرآلي

2,369

15,354,436 Rls.

1,654 $

661

1386

ارمنستان

48173000

جعبه, كيسه, كيف ومجموعه هاي نگارشي ا زكاغذيامقوا, حاوي مجموعه ا ي ا زا شياءنامه نگاري كاغذي

1,948

15,238,792 Rls.

1,637 $

662

1386

ارمنستان

94032000

مبلهاي فلزي ،غيرمذكور درجاي ديگر

1,670

15,075,610 Rls.

1,632 $

663

1386

ارمنستان

32073090

سايرجلال هاي مايع وفرآورده هاي همانندبجزمحلول باحدا قل 7 درصدفلزطلايانقره ياپلاتينيم ياپالا ديوم

2,483

15,023,836 Rls.

1,614 $

664

1386

ارمنستان

68042290

سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذكوردرجاي ديگر

2,040

15,021,080 Rls.

1,620 $

665

1386

ارمنستان

94059990

سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيكي غير مذكور درجاي ديگر

1,330

14,833,224 Rls.

1,596 $

666

1386

ارمنستان

25202090

گچ هاحتي رنگ شده بجزگچ بنايي

131,753

14,806,214 Rls.

1,593 $

667

1386

ارمنستان

44182000

در,چهارچوب, دوره و آستانه در ا ز چوب

600

14,597,708 Rls.

1,578 $

668

1386

ارمنستان

61119000

لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, كشباف ياقلاب, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذكوردرجاي ديگر

200

14,548,560 Rls.

1,560 $

669

1386

ارمنستان

68041000

سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب كردن, سائيدن ياخميركردن.

2,015

14,539,902 Rls.

1,567 $

670

1386

ارمنستان

25262010

پوردتالك بهدا شتي ودا رويي( خرد شده وپودرشده )

16,237

14,515,040 Rls.

1,558 $

671

1386

ارمنستان

87083190

لنتهاي ترمزسوا رشده ،بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري وسوا ري كارووا نت وترا كتوركشاورزي

776

14,473,952 Rls.

1,552 $

672

1386

ارمنستان

20081900

ميوه هاي سخت پوست ,دا نه ها(تخم ها) ,همچنين مخلوط ها,محفوظ شده

1,067

14,209,536 Rls.

1,536 $

673

1386

ارمنستان

73231000

پشم آهن يافولاد,ا سفنج, قاب دستمال برا ي پاك كردن ياصيقلي كردن ظروف, دستكش.

549

14,171,173 Rls.

1,530 $

674

1386

ارمنستان

73229090

سايرگرم كننده هوا ياتوزيع كننده هاي هوا ي گرم باگرم كننده غيربرقي داراي يك بادزن ياموتور محرك يادم موتوري واجزاءوقطعات آنهااز آهن يافولاد

1,500

13,989,000 Rls.

1,500 $

675

1386

ارمنستان

87112090

موتورسيكلت باحجم بين 50 تا 250CC،بجزنوع دوزمانه

200

13,881,000 Rls.

1,500 $

676

1386

ارمنستان

29051610

دوا تيل هگزا نول

99,250

13,801,000 Rls.

1,480 $

677

1386

ارمنستان

40170090

كائوچوي سفت شده به هرشكل همچنين آخال وخرده ريزه وا شياساخته شده ا زآن به غيرا ز رديف 40170010

550

13,783,770 Rls.

1,485 $

678

1386

ارمنستان

25239090

سيمانهاي هيدروليك بجزسيمان كوره بلند وسيمان پوزولاني

5,000

13,738,500 Rls.

1,500 $

679

1386

ارمنستان

73072900

لوازم وا تصالات لوله كشي از فولادزنگ نزن كه درجاي ديگرذكرنشده

2,700

13,727,340 Rls.

1,485 $

680

1386

ارمنستان

91039000

ساعتهاي ديواري, روميزي وهمانندداراي محرك ساعت مچي ،جيبي وهمانندغيربرقي.

608

13,620,984 Rls.

1,464 $

681

1386

ارمنستان

87111010

موتور سيكلت ا ز ا نوا ع دو زمانه ،باحجم سيلندر حداكثر 50سي سي

100

13,514,000 Rls.

1,450 $

682

1386

ارمنستان

83024100

يرا ق ها, اتصالات واشياء همانند برا ي ساختمان ا زفلزمعمولي

582

12,943,712 Rls.

1,396 $

683

1386

ارمنستان

73042900

لوله برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز

2,886

12,925,985 Rls.

1,385 $

684

1386

ارمنستان

84859000

ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاهها,فاقدوسايل رابط برقي,فاقد قسمتهاي عايق برقي ،سيم پيچ ،اتصالات ياساير ادوات برقي كه درجاي ديگرمذكورنباشد.

1,386

12,912,756 Rls.

1,386 $

685

1386

ارمنستان

83014000

قفل مغزي وكلوني از فلزمعمولي,كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست.

336

12,909,926 Rls.

1,391 $

686

1386

ارمنستان

11081290

ساير نشاسته ذرت بجز گريد دا رويي

3,546

12,493,425 Rls.

1,347 $

687

1386

ارمنستان

83111000

ا لكترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشكاري باقوس ا لكتريكي ازفلزات معمولي

2,300

12,246,451 Rls.

1,325 $

688

1386

ارمنستان

76042900

ميله وساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم.

450

12,147,726 Rls.

1,311 $

689

1386

ارمنستان

28141000

ا مونياك بدون ا ب

5,980

12,125,587 Rls.

1,307 $

690

1386

ارمنستان

32082090

ساير لاكهاوورني هاولعابهاي غيرمذكور بر پايه پليمرهاي ا كريليك ياوينيل

800

11,829,760 Rls.

1,280 $

691

1386

ارمنستان

72179000

مفتول ا زآهن يافولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرگفته نشده.

3,101

11,792,150 Rls.

1,303 $

692

1386

ارمنستان

72291010

مفتول ا زفولادهاي تندبر قطركمترا ز12ميليمتر

2,500

11,693,750 Rls.

1,250 $

693

1386

ارمنستان

72112910

محصولات ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نورد شده باپهناي كمتراز 600ميلي متر وبه ضخامت كمترا ز 5/0ميليمتر فقط سرد نورد شده

2,100

11,692,800 Rls.

1,260 $

694

1386

ارمنستان

63023900

شستنيهاي رختخوا ب ا زسايرموا دنسجي(باستثناءچاپ شده, كشباف ياقلاب باف ).

165

11,647,152 Rls.

1,254 $

695

1386

ارمنستان

62079100

زيرپوش چسبان وهمانند,لباس حوله ا ي حمام, ربدوشامبر واشياء همانند,مردا نه ياپسرا نه, ا زپنبه

310

11,577,496 Rls.

1,228 $

696

1386

ارمنستان

55169400

ساير پارچه هاي تاروپودي, چاپ شده, باكمترا ز85%ا لياف غيريكسره مصنوعي,غيرمذكوردرجاي ديگر

445

11,417,944 Rls.

1,228 $

697

1386

ارمنستان

39071000

پلي ا ستال ها ,به ا شكال ا بتدا ئي

1,453

11,388,614 Rls.

1,231 $

698

1386

ارمنستان

48114900

ساير كاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده بجز خودچسب

1,530

11,368,512 Rls.

1,224 $

699

1386

ارمنستان

42029900

جعبه ها و محفظه هائي غيرمذكوردرجاي ديگرباسطح خارجي ا زموا دي كه درجاي ديگرمذكورنباش

145

11,351,760 Rls.

1,218 $

700

1386

ارمنستان

84132090

سايرتلمبه هاي دستي بدون وسيله ا ندازه گيري ياقابليت تجهيز با آنها, بجزتلمبه دستي پزشكي

480

11,107,200 Rls.

1,200 $

701

1386

ارمنستان

59070090

سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده ا ندوده يا پوشاننده به نحو ديگرغيرمذكوردر جاي ديگر

350

10,965,024 Rls.

1,176 $

702

1386

ارمنستان

84804100

قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي فلزا ت ياكربورهاي فلزي.

970

10,818,216 Rls.

1,164 $

703

1386

ارمنستان

61169900

دستكش, دستكش يك ا نگشتي ونيم دستكش, كشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذكوردرجاي

260

10,785,600 Rls.

1,176 $

704

1386

ارمنستان

84182900

يخچال هاي خانگي كه درجاي ديگرمذكورنباشند

530

10,520,888 Rls.

1,133 $

705

1386

ارمنستان

68053090

پودر يا دا نه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تكيه گاه ا زسايرموا دغيرمذكوردرجاي ديگر

928

10,490,936 Rls.

1,132 $

706

1386

ارمنستان

44130000

چوب هاي مترا كم شده به شكل بلوك , صفحه , باريكه يا پروفيل

638

10,448,280 Rls.

1,126 $

707

1386

ارمنستان

38081029

ساير حشره كش ها تكنيكال (سم رقيق نشده )

2,000

10,259,730 Rls.

1,110 $

708

1386

ارمنستان

64069990

سايرا جزا كفش. كف هاي دا خليقابل تعويض همانندگتروساق پوش وا شياهمانندغيرمذكور

519

10,103,436 Rls.

1,086 $

709

1386

ارمنستان

84241000

دستگاههاي آتش نشان

1,050

10,055,471 Rls.

1,079 $

710

1386

ارمنستان

46012000

حصير,پادري, پرده ا زموا د نباتي

750

10,035,360 Rls.

1,080 $

711

1386

ارمنستان

08134000

ساير ميوه هاي خشك كرده كه درجاي ديگري مذكور يا مشمول نباشند

757

9,952,264 Rls.

1,070 $

712

1386

ارمنستان

73079100

فلانج ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ).

400

9,897,220 Rls.

1,060 $

713

1386

ارمنستان

62160000

دستكش, دستكش يك ا نگشتي ونيم دستكش.

110

9,806,304 Rls.

1,056 $

714

1386

ارمنستان

56012100

آوا ت ا زپنبه وا شياءساخته شده ا زآن.

145

9,716,700 Rls.

1,050 $

715

1386

ارمنستان

69139000

مجسمه وسايرا شياءتزئيني(باستثناءچيني)ا زسرا ميك.

930

9,525,546 Rls.

1,026 $

716

1386

ارمنستان

39092090

سايررزينهاي ملامينيك بغيرا ز پودرقالب گيري

1,000

9,435,000 Rls.

1,020 $

717

1386

ارمنستان

68101920

ساير اشياء ساخته شده از سيمان مورد مصرف برا ي سنگفرش

46,820

9,350,516 Rls.

1,011 $

718

1386

ارمنستان

68127000

ا لياف فشرده پنبه نسوزبرا ي درزگيري بصورت ورق ورول

1,715

9,020,694 Rls.

969 $

719

1386

ارمنستان

63026000

شستنيهاي توا لت ياآشپزخانه, ا زپارچه حوله باف ا سفنجي,سايرپارچه هاي ا سفنجي همانند,ا زپنبه

239

8,788,946 Rls.

946 $

720

1386

ارمنستان

39269091

كپسول خالي ژلاتيني

40

8,744,824 Rls.

946 $

721

1386

ارمنستان

83024900

يرا ق ها, اتصالات واشياء همانند ازفلز معمولي كه درجاي ديگري گفته نشده است

390

8,686,080 Rls.

936 $

722

1386

ارمنستان

84022000

ديگهاي مولدآب فوق ا لعاده گرم

1,980

8,677,072 Rls.

932 $

723

1386

ارمنستان

28212000

خاك رنگي كه دا را ي 70%وزني يابيشترآهن تركيب شده بصورت fero3 باشد

13,880

8,537,120 Rls.

916 $

724

1386

ارمنستان

96100010

وا يت بردا لكترونيكي بايا بدون كارت حافظه قابل ا تصال به چاپگرياكامپيوتربدون نيازبه كامپيوترحين ا نجام كار

350

8,485,750 Rls.

910 $

725

1386

ارمنستان

83089000

چفت وبست, دوره هاي چفت وبست دار ،سگك،سگك چفت وبست دار وهمانند براي لباس ،كفش ،كيف وغيره ،منجوق وپولك ا زفلزمعمولي(هم چنين ا جزا ءوقطعات ).

38

8,465,184 Rls.

912 $

726

1386

ارمنستان

57050000

سايرفرشهاوكف پوشهاي نسجي حتي ا ماده مصرف غيرمذكوردرجاي ديگر

1,410

8,430,431 Rls.

910 $

727

1386

ارمنستان

09101090

زنجبيل بجز رديف هاي 09101010 و 09101020

300

8,389,800 Rls.

900 $

728

1386

ارمنستان

73239990

سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذكوردرجاي ديگر

1,150

8,257,580 Rls.

890 $

729

1386

ارمنستان

39039000

پليمرهاي ا ستيرن كه درجاي ديگر گفته نشده, به ا شكال ا بتدا ئي

320

8,050,752 Rls.

864 $

730

1386

ارمنستان

84435100

ماشين هاي چاپ بطريق پرتاب جوهر(ink-jet)

580

7,843,166 Rls.

841 $

731

1386

ارمنستان

21032000

كچاب گوجه فرنگي و ساير سس هاي گوجه فرنگي

870

7,734,605 Rls.

835 $

732

1386

ارمنستان

39031990

سايرپلي ا ستيرن باشكال ا بتدا يي غيرمذكوردرجاي ديگر

300

7,562,970 Rls.

810 $

733

1386

ارمنستان

84796010

كولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا كثر 8000 فوت مكعب در دقيقه (M.F.C)

328

7,509,070 Rls.

810 $

734

1386

ارمنستان

39052900

كوپليمرهاي ا ستات وينيل , كه بصورت ديسپرسيون مايع نباشد به ا شكال ا بتدا ئي

1,000

7,232,160 Rls.

780 $

735

1386

ارمنستان

28332790

ساير سولفاتهاي باريم بجز گريد دا رويي

11,445

7,026,030 Rls.

755 $

736

1386

ارمنستان

39201050

صفحه ،ورق ياتيغه ا سترچ ازپليمرهاي اتيلن

350

6,933,000 Rls.

750 $

737

1386

ارمنستان

53091900

پارچه تاروپودباف ا زكتان, دا را ي 85%يابيشتركتان, چاپ شده, رنگرزي شده, رنگ شده

747

6,904,521 Rls.

747 $

738

1386

ارمنستان

29211900

مونوآمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها,كه درجاي ديگري مذكور نباشند ,ا ملاح ا ين تركيبات

860

6,826,809 Rls.

731 $

739

1386

ارمنستان

63079090

ساير ا شيادوخته و مهيا وهمچنين ا لگوي لباس غيرمذكور درجاي ديگر

303

6,796,550 Rls.

751 $

740

1386

ارمنستان

40094200

لوله وشيلنگ ا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده مستحكم شده ياجورشده باسايرموا د با لوازم وملحقات

291

6,788,600 Rls.

728 $

741

1386

ارمنستان

55169300

ساير پارچه هاي تاروپودي ا زنخهاي رنگارنگ, باكمترا ز85%ا لياف غيريكسره مصنوعي,غيرمذكوردرجاي ديگر

134

6,683,412 Rls.

723 $

742

1386

ارمنستان

84283900

بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, كه درجاي ديگرمذكورنباشد

530

6,355,728 Rls.

684 $

743

1386

ارمنستان

73239910

سايرا جزا وقطعات ا شياء سرميزوا شپزخانه ازآهن يافولاد غيرمذكوردرجاي ديگر

1,115

6,244,400 Rls.

670 $

744

1386

ارمنستان

62104000

ساير لباس هاي دوخته ومهيا,مردا نه ياپسرا نه, ا زپارچه هاي مشمول شماره 5906، 5903، 5907

28

6,209,658 Rls.

669 $

745

1386

ارمنستان

85043190

سايرترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت حداكثر 1 KVAبجزترا نسفورماتورجريان , ولتاژوSMD

290

6,048,000 Rls.

648 $

746

1386

ارمنستان

82029900

تيغه ا ره, كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست.

1,086

6,026,436 Rls.

652 $

747

1386

ارمنستان

54026990

ساير نخ ها.چندلا(تابيده )ياكابله ا زسايرموا د سينستيك غير مذكور درجاي ديگر ،غير خرده فروشي

390

6,018,394 Rls.

647 $

748

1386

ارمنستان

73079200

زا نوئي,مهره وماسوره حديد شده ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ).

1,065

5,958,675 Rls.

639 $

749

1386

ارمنستان

85365090

سايركليدهاغيرمذكوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت

80

5,946,880 Rls.

640 $

750

1386

ارمنستان

25070010

كائولن

14,550

5,706,900 Rls.

612 $

751

1386

ارمنستان

34021290

سايرموا دآلي تانسيوا كتيف كاتيونيك حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي

200

5,647,200 Rls.

624 $

752

1386

ارمنستان

85141010

كوره دندا نسازي

58

5,556,000 Rls.

600 $

753

1386

ارمنستان

28170019

ا كسيد روي بجز گريد دا رويي

500

5,500,740 Rls.

588 $

754

1386

ارمنستان

08054000

گريپ فروت , تازه يا خشك كرده

1,940

5,488,842 Rls.

582 $

755

1386

ارمنستان

76161000

ميخ, ميخ سرپهن, ميخ دوپا,پيچ, پيچ مهره خور,مهره... ا زآلومينيوم.

190

5,388,525 Rls.

579 $

756

1386

ارمنستان

19023000

سايرخميرهاي غذا ئي,كه در جاي ديگري مذكور نباشند

679

5,323,230 Rls.

570 $

757

1386

ارمنستان

39095000

پلي ا وره تان ها ,به ا شكال ا بتدا ئي

275

5,129,300 Rls.

550 $

758

1386

ارمنستان

85043110

ترا نسفورماتورجريان به قدرت حداكثر 1كيلو ولت آمپر

400

4,991,760 Rls.

540 $

759

1386

ارمنستان

73121090

سايرمفتولهاي به هم تابيده طناب وكابل ا زا هن يافولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق

520

4,823,000 Rls.

520 $

760

1386

ارمنستان

84381000

ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسكويت سازي وماشين آلات توليدماكاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند

500

4,669,500 Rls.

500 $

761

1386

ارمنستان

84619000

ماشين هاي ا بزا ربرا ي كاربرروي فلزا ت ا زطريق بردا شتن فلزياسرمتها,غيرمذكوردرجاي ديگر

700

4,655,000 Rls.

500 $

762

1386

ارمنستان

54012000

نخ دوخت ا زرشته هاي مصنوعي.

499

4,628,225 Rls.

499 $

763

1386

ارمنستان

28352300

فسفات هاي تري سديم

500

4,628,000 Rls.

500 $

764

1386

ارمنستان

28352900

سايرفسفات ها (باستثناي پلي فسفات ها)غير مذكور درجاي ديگر

4,170

4,628,000 Rls.

500 $

765

1386

ارمنستان

84818090

ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذكوردرجاي ديگر

485

4,490,442 Rls.

485 $

766

1386

ارمنستان

28331900

سولفات هاي سديم (باستثناي سولفات دي سديم )

2,000

4,482,720 Rls.

480 $

767

1386

ارمنستان

85044050

كنترل دور موتورInverter

21

4,444,338 Rls.

477 $

768

1386

ارمنستان

54077400

پارچه هاي تاروپودباف, چاپ شده, باحدا قل 85% رشته هاي سنتتيك, غيرمذكوردرجاي ديگر.

240

4,436,160 Rls.

480 $

769

1386

ارمنستان

94035000

مبلهاي چوبي ا زا نواعي كه درا تاق خوا ب موردا ستفاده قرا ر ميگيرند

1,290

4,406,916 Rls.

477 $

770

1386

ارمنستان

09109910

سايرا دويه جات غير مذكور دربسته بندي آماده برا ي خرده فروشي

232

4,306,848 Rls.

464 $

771

1386

ارمنستان

76011000

آلومينيوم بصورت كارنشده, غيرممزوج.

200

4,196,776 Rls.

454 $

772

1386

ارمنستان

73072100

فلانج ا زفولادزنگ نزن

1,000

4,084,788 Rls.

438 $

773

1386

ارمنستان

52042000

نخ ا زپنبه برا ي دوخت, آماده شده برا ي خرده فروشي.

285

4,075,556 Rls.

438 $

774

1386

ارمنستان

63022900

شستنيهاي رختخوا ب, چاپ شده ا زسايرموا دنسجي(باستثناءكشباف ياقلاب باف ).

112

4,058,856 Rls.

437 $

775

1386

ارمنستان

18061000

پودر كاكائو ,كه به آن شكر (قند)يا موا د شيرين كننده ديگر ا فزوده شده باشد

146

4,037,006 Rls.

437 $

776

1386

ارمنستان

84331900

ماشين هاي چمن زني براي چمنزار، پارك يازمين ورزش، كه درجاي ديگرمذكورنباشد

141

4,014,576 Rls.

432 $

777

1386

ارمنستان

35030000

ژلاتين هاومشتقات آنها,سريشم ماهي,سايرچسب هاي حيوا ني غيرا زچسب هاي كازئين شماره 3501

540

4,006,800 Rls.

432 $

778

1386

ارمنستان

09061010

دا رچين خرد نشده دربسته بنديهاي آماده برا ي خرده فروشي

970

3,982,202 Rls.

427 $

779

1386

ارمنستان

87089949

ا جزا وقطعات ومتفرغات وسايل نقليه موتوري بغيرازا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري كار،وا نت وترا كتوركشاورزي

414

3,904,434 Rls.

414 $

780

1386

ارمنستان

44219090

ساير ا شيا ا ز چوب غيرمذكور درجاي ديگر

270

3,836,750 Rls.

414 $

781

1386

ارمنستان

69022090

آجر ،بلوكه ،چهارگوش ساختماني سرا ميكي همانند نسوزكه حاوي بيش ا ز50درصد وزني ا لومين ياسيليس غيرمذكوردرجاي ديگر

2,070

3,799,619 Rls.

409 $

782

1386

ارمنستان

04090000

عسل طبيعي

195

3,782,961 Rls.

410 $

783

1386

ارمنستان

08030000

موز ,همچنين موز سبز ,تازه يا خشك كرده

2,000

3,772,400 Rls.

400 $

784

1386

ارمنستان

32151100

مركب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد

388

3,678,635 Rls.

395 $

785

1386

ارمنستان

59100000

تسمه نقاله ياتسمه ا نتقال نيروا زموا دنسجي.

68

3,619,980 Rls.

390 $

786

1386

ارمنستان

08091000

زردآلو ,تازه

650

3,609,330 Rls.

390 $

787

1386

ارمنستان

84819090

سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819030

388

3,597,536 Rls.

388 $

788

1386

ارمنستان

07082000

لوبيا ,تازه يا سردكرده

970

3,586,284 Rls.

388 $

789

1386

ارمنستان

87087029

قطعات ومتفرعات چرخ ها،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري كار،وا نت وترا كتور

670

3,541,900 Rls.

382 $

790

1386

ارمنستان

09103090

زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020

474

3,533,191 Rls.

379 $

791

1386

ارمنستان

28333000

زا ج ها (Alums)

1,539

3,422,718 Rls.

369 $

792

1386

ارمنستان

85441100

سيم برا ي سيم پيچي ا زمس

200

3,355,920 Rls.

360 $

793

1386

ارمنستان

87079090

بدنه برا ي وسايل نقليه شماره 8701، 8702تا8708 غير مذكور درجاي ديگر

120

3,330,000 Rls.

360 $

794

1386

ارمنستان

09062010

دا رچين خردشده در بسته بندي آماده ششده برا ي خرده فروشي

349

3,235,928 Rls.

349 $

795

1386

ارمنستان

84131900

تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100

115

3,217,425 Rls.

345 $

796

1386

ارمنستان

59031000

پارچه هاي نسجي آغشته...., باپلي وينيل كلرا يد(C.V.P).

339

3,141,174 Rls.

339 $

797

1386

ارمنستان

87089190

ساير رادياتورها، بغيراز انواع مورد استفاده در سوا ري ، سوا ري كار،وا نت و ترا كتوركشاورزي

280

3,105,984 Rls.

336 $

798

1386

ارمنستان

85392290

سايرلامپهاي رشته ا ي , به قدرت حداكثر w200 وولتاژبيش ا ز100ولت غير مذكور درجاي ديگر

470

3,055,800 Rls.

330 $

799

1386

ارمنستان

73145000

ورق ونوا رهاي مشبك شده بوسيله ا تساع ا زآهن ياا زفولاد.

550

3,055,800 Rls.

330 $

800

1386

ارمنستان

68101110

اشياءساخته شده ا ز بتون سبك (برپايه پوكه خرد شده سرباره يا گدازه دا نه بندي شده )به شكل چهارگوش ،لوح ،اجر وهمانند

10,630

2,963,857 Rls.

319 $

801

1386

ارمنستان

68111000

ورق هاي كنگره ا ي ا زسيمان- پنبه نسوز,ا زسيمان- ا لياف سلولز,غيره.

3,300

2,920,788 Rls.

316 $

802

1386

ارمنستان

29053200

پروپيلن گليكول (پروپان 1,2-دي ئول )

630

2,900,205 Rls.

315 $

803

1386

ارمنستان

29221220

دي ا تانول آمين

360

2,853,450 Rls.

306 $

804

1386

ارمنستان

43040000

پوستهاي نرم بدلي و ا شياء ساخته شده ا ز آنها

213

2,835,396 Rls.

306 $

805

1386

ارمنستان

84251900

قرقره هاي طناب دا ربالاكشنده وچرخهاي بالاكشنده, غيرمذكوردرجاي ديگر

200

2,795,100 Rls.

300 $

806

1386

ارمنستان

73262000

مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي, كه درجاي ديگرگفته نشده.

300

2,791,800 Rls.

300 $

807

1386

ارمنستان

83030000

گاوصندوق, صندوق ودرهاي زره دا ر وكشوها براي خزائن ،صندوق وصندوقچه اطمينان واشياء همانند ،ا زفلزمعمولي.

620

2,784,400 Rls.

300 $

808

1386

ارمنستان

46019900

بافته هاوا شياءهمانندا زموا دقابل بافت, بسته شده بهم بصورت رشته هاي موا زي يابافته شده,

200

2,685,888 Rls.

288 $

809

1386

ارمنستان

48149000

كاغذديوا ري وسايرپوشش هاي ديوا ري همانند,كاغذپشت شيشه, غيرمذكوردرجاي ديگر

100

2,674,944 Rls.

288 $

810

1386

ارمنستان

31059090

سايركودهاي غيرمذكور

4,000

2,661,984 Rls.

288 $

811

1386

ارمنستان

25083000

خاك رس نسوز

3,000

2,630,692 Rls.

284 $

812

1386

ارمنستان

72173090

سايرمفتولهاا ز آهن يافولاد غيرممزوج آبكاري ياا ندودشده باسايرفلزات معمولي بجزمفتول بيدوا ير

560

2,594,480 Rls.

280 $

813

1386

ارمنستان

73211120

ا جاق گازروميزي توكار

342

2,574,752 Rls.

278 $

814

1386

ارمنستان

85393110

فلورسنت روشنايي 18 ا لي 40 وا ت

250

2,509,380 Rls.

270 $

815

1386

ارمنستان

84328000

ماشين آلات ووسايل آماده كردن ياكشت وزرع زمين, غيرمذكوردرجاي ديگر;غلتك برا ي چمن يازمين ورزش

370

2,485,268 Rls.

268 $

816

1386

ارمنستان

27109900

ساير آخال روغنهابغيرا زموا ردذكرشده دررديف 27109100

17,800

2,475,624 Rls.

267 $

817

1386

ارمنستان

73072200

زا نوئي,مهره, ماسوره حديد شده , ا زفولادزنگ نزن.

436

2,461,491 Rls.

261 $

818

1386

ارمنستان

12099100

تخم سبزيجات برا ي كشت

291

2,443,412 Rls.

262 $

819

1386

ارمنستان

28291990

ساير كلرا ت ها بجز كلرا ت سديم و پتاسيم

1,000

2,353,000 Rls.

260 $

820

1386

ارمنستان

39139000

پليمرهاي طبيعي تغييريافته وپليمرهاي طبيعي غيرمذكورومشمول درجاي ديگربه ا شكال ا بتدا ئي

250

2,324,000 Rls.

250 $

821

1386

ارمنستان

73152000

زنجيرمانع لغزندگي باحلقه هاي مفصل بندي شده ،ازچدن ،ا زآهن ياا زفولاد.

250

2,311,000 Rls.

250 $

822

1386

ارمنستان

84412000

ماشين هابرا ي ساختن كيسه ياپاكتهاي كاغذي يامقوا ئي

184

2,284,951 Rls.

245 $

823

1386

ارمنستان

91052900

ساعتهاي ديوا ري غير برقي

42

2,202,466 Rls.

238 $

824

1386

ارمنستان

54025200

نخ يك لا ازپلي استرها,بابيش ا ز50دوردرمتر,آماده نشده برا ي خرده فروشي.

189

2,200,072 Rls.

238 $

825

1386

ارمنستان

55095900

ساير نخهاي , باكمترا ز85%ا لياف غيريكسره پلي استرمخلوط باالياف , غير مذكور درجاي ديگر,آماده نشده برا ي خرده فروشي.

242

2,190,100 Rls.

242 $

826

1386

ارمنستان

44119900

تخته فيبرباجرم مخصوص كمتراز35/0 گرم درسانتيمترمكعب كارشده

738

2,161,913 Rls.

233 $

827

1386

ارمنستان

87150000

كالسكه هاي بچه و ا جزا ء و قطعات آنها

115

2,090,800 Rls.

225 $

828

1386

ارمنستان

10059090

ذرت بجزدا نه آن غيرمذكوررديف 10059010

2,090

1,936,594 Rls.

209 $

829

1386

ارمنستان

44129900

تخته چندلا,پانل هاوصفحه هاي روكش شده باچوب يامطبق شده, كه درجاي ديگرمذكورنباشد

500

1,877,388 Rls.

202 $

830

1386

ارمنستان

29031200

دي كلرومتان (كلرور متيلن )

540

1,865,000 Rls.

200 $

831

1386

ارمنستان

23022000

سبوس , فضولات و ساير آخال برنج

19,400

1,855,000 Rls.

200 $

832

1386

ارمنستان

84521000

چرخ دوزندگي از نوع خانگي

40

1,852,000 Rls.

200 $

833

1386

ارمنستان

54072090

سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنوا رياا شكال همانندا زنخ رشته هاي سنتتيك غيرا زپلي پروپيلن

194

1,803,424 Rls.

194 $

834

1386

ارمنستان

85161090

سايرآبگرمكنهاي فوري يامخزني برقي وگرم كن هاي غوطه وربرقي بجز دستگاههاي آبگرم وسردكن توام

169

1,801,156 Rls.

194 $

835

1386

ارمنستان

34039100

فرآورده ها برا ي عمل آوردن موادنسجي وچرم ....فاقدروغنهاي نفتي يامعدني غيرمذكور

184

1,700,896 Rls.

184 $

836

1386

ارمنستان

44111900

تخته فيبري ا زچوب ياسايرموا دچوبي باجرم مخصوص بيش ا ز8/0 سانتيمتر مكعب كارشده

300

1,673,640 Rls.

180 $

837

1386

ارمنستان

79039000

پودروفلس ا زروي.

163

1,508,402 Rls.

163 $

838

1386

ارمنستان

85365020

كليد روشنايي

20

1,479,040 Rls.

160 $

839

1386

ارمنستان

73211200

وسائل خورا ك پزي, خورا ك گرم كن, باسوخت مايع, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد.

776

1,437,160 Rls.

155 $

840

1386

ارمنستان

61079900

رب دوشامبرلباس حوله اي حمام واشياء همانند مردا نه ياپسرا نه, كشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي.

38

1,394,400 Rls.

150 $

841

1386

ارمنستان

40103990

سايرتسمه ومجموعه تسمه هاي ا نتقال نيروغيرمذكوردرجاي ديگر

60

1,393,200 Rls.

150 $

842

1386

ارمنستان

91051900

ساعتهاي شماطه اي غيربرقي

140

1,305,500 Rls.

140 $

843

1386

ارمنستان

09062090

دا رچين وگل درخت آن خردشده يا ساييده بجز رديفهاي 09062010و09062020

180

1,289,225 Rls.

139 $

844

1386

ارمنستان

25111010

سولفات باريم طبيعي( باريت ) ا سياب شده

2,000

1,227,864 Rls.

132 $

845

1386

ارمنستان

70139190

اشياء شيشه اي پاكيزگي ،دفتر ،تزئين يامصارف همانند غيرازشيشه -سراميك ساخته شده بصورت ماشيني ازكريستال سرب دار

130

1,207,440 Rls.

130 $

846

1386

ارمنستان

84158300

ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع بدون دستگاه مولدسرما

130

1,118,040 Rls.

120 $

847

1386

ارمنستان

73182300

ميخ پرچ حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد

100

1,086,000 Rls.

120 $

848

1386

ارمنستان

96039090

جاروب هاوبروس هاي غير مذكور ساخته نشده ا زموي خوك وگرا ز

48

1,074,240 Rls.

115 $

849

1386

ارمنستان

94013000

نشيمنهاي گردا ن دا را ي وسيله تنظيم ا رتفاع

70

1,054,908 Rls.

114 $

850

1386

ارمنستان

68029910

سنگهاي صيقل دا ده شده. شكل دا ده شده يا كارشده ا ما كنده كاري و حكاكي نشده

610

1,027,070 Rls.

110 $

851

1386

ارمنستان

96081010

قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودكار)

120

1,007,100 Rls.

108 $

852

1386

ارمنستان

84248100

ماشين آلات برا ي ا فشاندن،پراكندن ياپاشيدن موا دآبگون ياپودر،برا ي كشاورزي ياباغباني وگلكاري

100

1,002,024 Rls.

108 $

853

1386

ارمنستان

65061000

پوشش هاي ا يمني سر.

60

971,670 Rls.

105 $

854

1386

ارمنستان

94031000

مبلهاي فلزي ا زا نواعي كه در دفاتر كار مورد استفاده قرارميگيرند

80

938,500 Rls.

100 $

855

1386

ارمنستان

84581900

ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع كنترل شماره ا ي )

100

932,600 Rls.

100 $

856

1386

ارمنستان

53071000

نخ ا زكنف ياا زسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 يك لا.

84

932,500 Rls.

100 $

857

1386

ارمنستان

85369090

سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذكوردر جاي ديگر

28

929,600 Rls.

100 $

858

1386

ارمنستان

44181000

پنجره, آغشقه ( FRENCH-WINDOW )و چهار چوب ودوره آنها,ا زچوب

200

925,400 Rls.

100 $

859

1386

ارمنستان

84669400

ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463

100

924,200 Rls.

100 $

860

1386

ارمنستان

38089029

ضدجوندگان حشره كشهاومحصولات همانند تكنيكال... عرضه شده بصورت خرده فروشي غيرمذكور

990

923,274 Rls.

99 $

861

1386

ارمنستان

38123060

پايدا ركننده هابرپايه سيليكون

98

911,008 Rls.

98 $

862

1386

ارمنستان

85166000

فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده ها

40

889,248 Rls.

96 $

863

1386

ارمنستان

84716030

مانيتور با صفحه تخت و غيرتخت 14لغايت 19 ا ينچ

20

833,670 Rls.

90 $

864

1386

ارمنستان

38123030

پايدا ركننده هايUV

900

833,040 Rls.

90 $

865

1386

ارمنستان

84148090

سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورها,كلاهك ها ,بادزن ها ,...غيرمذكوردرجاي ديگر

60

831,960 Rls.

90 $

866

1386

ارمنستان

63041900

روتختي ورختخوا ب پوش (باستثناءكشباف ياقلاب باف ).

87

806,142 Rls.

87 $

867

1386

ارمنستان

84501100

ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيك باظرفيت حدا كثر10كيلوگرم

43

722,748 Rls.

78 $

868

1386

ارمنستان

20093900

آب هريك ا زمركبات ديگر به تنهايي با مقياس بريكس بيش ا ز 20

56

684,716 Rls.

74 $

869

1386

ارمنستان

58041000

تورباف هاوسايرپارچه هاي توري به صورت توپ ،نواريافرم مشخص

10

679,032 Rls.

72 $

870

1386

ارمنستان

82119200

كاردباتيغه ثابت (غيرا زكاردهاي سرميز).

70

653,730 Rls.

70 $

871

1386

ارمنستان

69029090

ساير آجر بلوك چهارگوش ومحصولات ساختماني سراميكي همانند نسوز غيرمذكور درجاي ديگر

194

651,420 Rls.

70 $

872

1386

ارمنستان

70169090

بلوك برا ي فرش كردن لوح آجرچهارگوش كاشي وهمانند ازشيشه فشرده ياقالبي شيشه هاي رنگين جفت وجورشده منقوش ،شيشه متخلخل

350

648,410 Rls.

70 $

873

1386

ارمنستان

55091200

نخ چندلاياكابله, باحدا قل 85%ا لياف غيريكسره ا زنايلون, ياساير پلي اميدها ، آماده نشده برا ي خرده فروشي

60

604,325 Rls.

65 $

874

1386

ارمنستان

68113000

لوله ها غلاف وا تصالات لوله كشي ا زسيمان- پنبه نسوز,ا زسيمان- ا لياف سلولز,غيره.

350

585,396 Rls.

63 $

875

1386

ارمنستان

95066210

توپ فوتبال , بسكتبال , وا ليبال, هندبال

7

552,420 Rls.

60 $

876

1386

ارمنستان

19012000

مخلوطها و خميرها برا ي تهيه محصولات خبازي, شيريني سازي يا بيسكويت سازي شماره 1905

110

503,745 Rls.

55 $

877

1386

ارمنستان

34060000

ا نوا ع شمع و ا شياء همانند

150

502,884 Rls.

54 $

878

1386

ارمنستان

69059000

دودكشترئينات معماري وا شياءسرا ميكي برا ي ساختمان, كه درجاي ديگرذكرنشده.

500

466,240 Rls.

50 $

879

1386

ارمنستان

87081090

سايرسپرهاوا جزا وقطعات آنهابغيرا زا نوا ع مورد ا ستفاده در سوا ري و سوا ري كار و وا نت

250

463,900 Rls.

50 $

880

1386

ارمنستان

54024300

نخ يك لاا زپلي ا سترها,غيرمذكوردرجاي ديگر,با50دورياكمتردرمتر,آماده نشده برا ي خرده فروشي.

43

401,491 Rls.

43 $

881

1386

ارمنستان

20081100

بادا م زميني ,محفوظ شده

49

391,906 Rls.

42 $

882

1386

ارمنستان

94052000

چرا غ كنارتختخوا ب, چرا غ روميزي وچرا غهاي پايه دا ردا خل ساختمان, برقي

40

372,680 Rls.

40 $

883

1386

ارمنستان

20029010

رب گوجه فرنگي

83

371,295 Rls.

40 $

884

1386

ارمنستان

72199000

محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده, باپهناي 600mm,يابيشتركه درجايديگرذكر نشده

75

342,842 Rls.

37 $

885

1386

ارمنستان

31049000

ساير كودهاي معدني يا شيميائي پتاسه كه در جاي ديگري مذكور نباشد

500

332,748 Rls.

36 $

886

1386

ارمنستان

52051300

نخ ا زپنبه يك لا,شانه نزده باحدا قل 85%پنبه غيرخرده فروشي بانمره بيش ا ز43وحدا كثر52درسيستم متريك

32

297,920 Rls.

32 $

887

1386

ارمنستان

70080090

سايرشيشه هاي عايق چند جدا ره غيرمذكوردرجاي ديگر

150

288,858 Rls.

31 $

888

1386

ارمنستان

52029900

آخال پنبه كه درجاي ديگرگفته نشده.

60

280,110 Rls.

30 $

889

1386

ارمنستان

54076900

سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيك, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتكستوره غيرمذكور درجاي ديگر

29

265,611 Rls.

29 $

890

1386

ارمنستان

04069000

سايرپنير هاكه در جاي ديگري مذكور يا مشمول نباشد

12

213,978 Rls.

23 $

891

1386

ارمنستان

07114000

خيار و خيارترشي (خيارريز) ,محفوظ شده به طور موقت

35

213,675 Rls.

23 $

892

1386

ارمنستان

84818015

شيرفلكه كشويي( valve gate)ا ز جنس برنج لغايت سه ا ينچ

220

205,150 Rls.

22 $

893

1386

ارمنستان

87119000

موتورسيكلت گازي وچرخهاي پائي ،با موتوركمكي ،با يا بدون سايدكارباسايد كار .

100

186,120 Rls.

20 $

894

1386

ارمنستان

40151910

دستكش خانگي

20

178,445 Rls.

19 $

895

1386

ارمنستان

83015000

چفت وبست ويرا ق هاي چفت وبست دا ر,دا را ي قفل ا زفلزا ت معمولي.

15

166,572 Rls.

18 $

896

1386

ارمنستان

54024990

نخ ها,يك لا, بدون تا,ياباتابي كمترا ز50دوردرمتر ا زسايرموا د سنتتيك

35

158,032 Rls.

17 $

897

1386

ارمنستان

85162900

دستگاههاي برقي گرم كردن فضاي ا ماكن و گرم كردن زمين , كه درجاي ديگر مذكور نباشد

3

130,320 Rls.

14 $

898

1386

ارمنستان

29163200

پرا كسيد بنزوئيل و كلروبنزوئيل

3

92,720 Rls.

10 $

899

1386

ارمنستان

70031290

سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم كه خميرآن درتوده رنگ شده ياكدرشده// غيرمذكوردر جاي ديگر

50

92,440 Rls.

10 $

900

1386

ارمنستان

63049900

ا شياءبرا ي مبلمان ا زسايرموا دنسجي(باستثناءكشباف ياقلاب باف ).

30

55,536 Rls.

6 $

901

1386

ارمنستان

25222000

آهك آبديده (آهك مرده )

495

37,160 Rls.

4 $

 به نقل از پایگاه اینترنتی اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران

 

اداره کل ارزیابی و نظارت

کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران