گالری تصاویر
پیوندهای مهم

واردات

مبلغ کالاهای وارداتی جمهوری اسلامی ایران از ارمنستان در سال 1386

34/086/116 دلار

 

ردیف

سال

کشور

شماره تعرفه

توضیحات تعرفه

وزن (کیلو گرم)

ارزش (ریال)

ارزش (دلار)

1

1386

ارمنستان

72041000

قرا ضه وضايعات ا زچدن

46,877,577

53,884,649,296 Rls.

5,798,521 $

2

1386

ارمنستان

76071190

سايرصفحه ونوا رنازك ا زا لومينيوم, بدون تكيه گاه, صرفانوردشده به ضخامت بيش ا ز12ميكرون وحداكثر 2/0ميلي متر

1,786,159

43,021,395,911 Rls.

4,627,766 $

3

1386

ارمنستان

48211000

ا نوا ع برچسب ا زكاغذ يامقوا , چاپ شده

113,157

42,384,037,221 Rls.

4,568,623 $

4

1386

ارمنستان

76020000

قرا ضه وضايعات آلومينيوم.

3,148,540

35,552,870,530 Rls.

3,825,680 $

5

1386

ارمنستان

28151200

هيدرا كسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور)

11,673,788

14,166,258,851 Rls.

1,521,601 $

6

1386

ارمنستان

25232900

ساير سيمان پورتلند(باستثناي سفيد)

32,929,000

13,880,699,578 Rls.

1,491,734 $

7

1386

ارمنستان

72042900

قرا ضه وضايعات ا زفولادممزوج (غيرا زفولادزنگ نزن ).

7,913,940

10,952,182,575 Rls.

1,178,943 $

8

1386

ارمنستان

85411000

ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور)

390

8,537,486,800 Rls.

932,701 $

9

1386

ارمنستان

72044900

قرا ضه وضايعات آهن غير مذكور درجاي ديگر

4,483,813

6,119,284,973 Rls.

659,863 $

10

1386

ارمنستان

76071110

ورق ونوارنازك از آلومينيوم به ضخامت كمترا ز 9 ميكرون، بدون تكيه گاه صرفا نورد شده

232,590

5,704,187,074 Rls.

616,175 $

11

1386

ارمنستان

85299090

ساير ا جزا وقطعات غيرمذكورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528

238

5,620,902,168 Rls.

608,754 $

12

1386

ارمنستان

85481012

قرا ضه و ضايعات باطري ها

2,516,510

4,817,048,352 Rls.

518,336 $

13

1386

ارمنستان

85481019

قرا ضه و ضايعات ا نباره هاي برقي

1,721,100

4,605,990,314 Rls.

496,127 $

14

1386

ارمنستان

78019990

سايرسرب هاي تصفيه شده, به صورت كارنشده ،غيرمذكور درجاي ديگر

251,720

3,704,525,478 Rls.

398,230 $

15

1386

ارمنستان

76071910

ورق ونوار نازك ازآلومينيوم به ضخامت كمترا ز 9ميكرون ، بدون تكيه گاه ،غير مذكور درجاي ديگر

109,452

2,998,203,321 Rls.

325,089 $

16

1386

ارمنستان

01041000

حيوا نات زنده ا ز نوع گوسفند

147,280

2,925,758,547 Rls.

313,380 $

17

1386

ارمنستان

84193100

خشك كننده هابرا ي محصولات كشاورزي

168,210

2,887,878,928 Rls.

311,861 $

18

1386

ارمنستان

85261000

دستگاههاي را دا ر

24

2,885,940,530 Rls.

310,753 $

19

1386

ارمنستان

85481029

ا نباره هاي برقي مصرف شده

808,350

2,881,702,460 Rls.

309,882 $

20

1386

ارمنستان

84622900

ماشين هاي خم كردن, تاكردن, را ست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي

130,450

2,714,546,107 Rls.

293,492 $

21

1386

ارمنستان

40024900

كائوچوي كلروپرن (كلروبوتادين )(به ا ستثناي لاتكس )

94,970

2,476,966,784 Rls.

267,541 $

22

1386

ارمنستان

73059000

لوله ا زآهن ياا زفولاد,پرچ شده,يابه طريق مشابهي مسدود شده باقطرخارجي بيش ا ز 4/406 mmوسطح مقطع مدور غير مذكور درجاي ديگر

495,210

2,028,420,918 Rls.

218,068 $

23

1386

ارمنستان

86021000

لكوموتيوهاي ديزلي - برقي

160,000

2,014,074,300 Rls.

216,300 $

24

1386

ارمنستان

84834010

ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو)

165,226

1,874,768,525 Rls.

201,503 $

25

1386

ارمنستان

28152000

هيدرا كسيدپتاسيم (پتاس سوزآور)

1,315,100

1,703,603,009 Rls.

183,564 $

26

1386

ارمنستان

44039200

چوب خام ياچهارترا ش ا زرا ش (گونه FAGUS )به ا ستثناي آنهائي كه عمل آمده ا ند

1,144,570

1,669,329,012 Rls.

179,430 $

27

1386

ارمنستان

84193200

خشك كننده هابرا ي چوب, خميركاغذ,كاغذيامقوا

130,090

1,627,138,961 Rls.

175,490 $

28

1386

ارمنستان

44039900

سايرچوبهاي خام يا چهارترا شي كه درجاي ديگرمذكور نيست

1,222,490

1,323,803,257 Rls.

142,243 $

29

1386

ارمنستان

84071000

موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه اي -احتراقي يادوار براي وسايط نقليه هوا يي

300

1,200,704,000 Rls.

129,677 $

30

1386

ارمنستان

84289000

ماشين آلات ودستگاههاي بلندكردن, جابجاكردن, باركردن, ياتخليه كردن, كه درجاي ديگرمذكورنباشد

57,910

1,175,683,200 Rls.

126,690 $

31

1386

ارمنستان

84669300

ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461

62,240

1,137,166,449 Rls.

122,310 $

32

1386

ارمنستان

84051000

مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها

56,909

1,124,808,410 Rls.

121,540 $

33

1386

ارمنستان

84621000

ماشين هاي آهنگري يامنگنه كاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچكش ها

90,370

1,045,250,756 Rls.

112,486 $

34

1386

ارمنستان

84351090

ساير ماشين آلات پرس وفشردن وله كردن ميوه, دستگاهها براي ساخت آب ميوه يانوشابه هاي همانند بجز شرا ب و شراب سيب

49,070

1,032,089,899 Rls.

111,193 $

35

1386

ارمنستان

84589900

ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع كنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر

77,430

1,009,558,661 Rls.

108,899 $

36

1386

ارمنستان

84834090

سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي

63,170

903,093,662 Rls.

97,119 $

37

1386

ارمنستان

84624900

ماشين هاي پانچ كردن يافاق وزبانه دا ركردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي

39,490

900,560,737 Rls.

97,555 $

38

1386

ارمنستان

85415000

وسايل نيمه هادي (غير ا ز وسايل حساس در برا بر نور)غير مذكور درجاي ديگر

40

884,436,795 Rls.

94,836 $

39

1386

ارمنستان

85291090

ساير آنتنهاي هوا يي ورفلكتورآ نتن هوا يي وقطعات مربوطه بجزموا ردمذكور

1

871,936,200 Rls.

92,700 $

40

1386

ارمنستان

84629900

پرس ها(غيرا زپرس هيدروليك )برا ي كاربرروي فلزا ت ياكربورهاي فلزي

44,520

694,223,465 Rls.

74,449 $

41

1386

ارمنستان

85322100

خازنهاي برقي ثابت تانتاليومي

11,460

658,669,421 Rls.

70,667 $

42

1386

ارمنستان

84601900

ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت برا ي فلزا ت, با دقت 01/0ميليمتركه درجاي ديگرمذكورنباشد

44,570

641,301,831 Rls.

68,914 $

43

1386

ارمنستان

84271022

ا را به هاي خودرو،مستعمل ، باموتوربرقي وظرفيت كمترا ز5تن

44,190

620,544,945 Rls.

66,818 $

44

1386

ارمنستان

84595900

ماشين هاي فرزكردن ا زنوع زا نوئي(type-Knee),برا ي فلزا ت (غيرا زنوع كنترل شماره ا ي )

31,770

619,459,054 Rls.

66,599 $

45

1386

ارمنستان

84593900

ماشين هاي صيقل كردن- فرزكردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, كه درجاي ديگرمذكورنباشد

46,550

612,156,575 Rls.

66,164 $

46

1386

ارمنستان

84223000

ماشين آلات برا ي پركردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا ركردن نوشابه ها

23,750

577,998,994 Rls.

61,977 $

47

1386

ارمنستان

72043000

قرا ضه وضايعات ا زآهن يافولادپوشانده شده باقلع.

418,260

558,051,591 Rls.

60,318 $

48

1386

ارمنستان

29153200

ا ستات وينيل

30,400

542,621,472 Rls.

59,245 $

49

1386

ارمنستان

84211100

خامه گيرا زنوع گريزا زمركز

23,560

540,250,701 Rls.

58,125 $

50

1386

ارمنستان

84831020

بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، كاميون ،كاميونت ،ماشين آلات راهسازي وكشاورزي

18,500

532,756,170 Rls.

57,165 $

51

1386

ارمنستان

40023900

سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir

20,000

496,608,320 Rls.

53,560 $

52

1386

ارمنستان

44079200

چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست كنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش

254,460

490,625,972 Rls.

52,754 $

53

1386

ارمنستان

84592900

ماشينهاي سورا خ كردن بابردا شتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد

20,380

485,961,759 Rls.

52,365 $

54

1386

ارمنستان

84581900

ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع كنترل شماره ا ي )

48,820

485,588,259 Rls.

52,966 $

55

1386

ارمنستان

73063090

سايرلوله هاي جوش دا ده شده ا زآهن يافولادغيرممزوج باسطح مقطع مدور وقطر خارجي بيش از 8اينچ

118,740

474,377,713 Rls.

50,966 $

56

1386

ارمنستان

84261100

جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تكيه گاه ثابت

45,280

441,078,563 Rls.

47,783 $

57

1386

ارمنستان

76071990

صفحه ونوا رنازك ا زا لومينيوم, بدون تكيه گاه, به ضخامت بيش ا ز12 ميكرون وحداكثر 20/ميلي متر ، بدون تكيه گاه ،غير مذكور درجاي ديگر

19,730

417,851,430 Rls.

44,805 $

58

1386

ارمنستان

84629100

پرس هاي هيدروليك برا ي كاربرروي فلزا ت ياكربورهاي فلزي

21,400

413,245,984 Rls.

44,345 $

59

1386

ارمنستان

78020000

قرا ضه وضايعات سرب

69,590

397,348,120 Rls.

42,857 $

60

1386

ارمنستان

84543000

ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي كه در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بكارميروند

72,990

391,644,868 Rls.

42,085 $

61

1386

ارمنستان

84329000

ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاووسايل آماده كردن ياكشت وزرع زمين...

22,450

375,072,440 Rls.

40,579 $

62

1386

ارمنستان

40029900

سايرمحصولات كائوچوي سنتتيك وشبه كائوچو كه درجاي ديگرمذكورنباشد(غيرا زشيره يا لاتكس )

29,460

343,871,000 Rls.

37,138 $

63

1386

ارمنستان

84602900

ماشين هاي سنگ زني براي فلزا ت, غيراز سطوح تخت ، بادقت تا01/0ميليمتر

13,950

335,001,577 Rls.

35,921 $

64

1386

ارمنستان

84633000

ماشين هاي كاركردن روي مفتول, بدون بردا شتن قسمتي از ماده

15,020

333,236,800 Rls.

36,194 $

65

1386

ارمنستان

84512900

ماشين هاي خشك كردن باظرفيت بيشترا ز10كيلوگرم شستني خشك

11,500

327,029,955 Rls.

35,233 $

66

1386

ارمنستان

84306900

ماشين آلات ودستگاههاي خاك بردا ري, گودبردا ري, ا ستخرا ج,.... غيرخودرو

9,750

326,180,400 Rls.

35,149 $

67

1386

ارمنستان

84623900

ماشين هاي قيچي كردن (ا زجمله پرس ها),كه درجاي ديگرمذكورنباشد

20,470

303,812,937 Rls.

32,643 $

68

1386

ارمنستان

86071900

محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لكوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن

9,500

297,327,625 Rls.

31,885 $

69

1386

ارمنستان

85015390

سايرا لكتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لكتروموتورقفس سنجابي

20,535

265,980,285 Rls.

28,341 $

70

1386

ارمنستان

84804100

قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي فلزا ت ياكربورهاي فلزي.

400

258,571,200 Rls.

27,785 $

71

1386

ارمنستان

44072900

چوب ا ره شده يابدون ناهموا ري ا زدرا زا, بضخامت بيش ا ز6mmا زگونه گرمسيري مذكوردريادداشت 1فصل 44

171,180

250,964,871 Rls.

27,098 $

72

1386

ارمنستان

44089000

سايرورقهاي روكش وورق هاي لائي برا ي تخته هاي چندلا, به درا زا ا ره شده, كه ضخامت آن ا زmm6 بيشتر نباش غيرمذكور

28,450

250,840,383 Rls.

26,949 $

73

1386

ارمنستان

28491000

كربورهاي كلسيم

74,205

228,889,434 Rls.

24,685 $

74

1386

ارمنستان

86071100

بوژي محرك و بوژي را هنماي لكوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن

11,200

215,414,520 Rls.

22,902 $

75

1386

ارمنستان

22011000

آب معدني و آب گازدا ر شده , شيرين نشده

82,552

213,003,449 Rls.

23,007 $

76

1386

ارمنستان

84775900

ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشكل دا دن كائوچوياموا دپلاستيكي, غيرمذكوردرجاي ديگر

10,500

206,502,125 Rls.

22,145 $

77

1386

ارمنستان

76011000

آلومينيوم بصورت كارنشده, غيرممزوج.

7,410

206,460,355 Rls.

22,332 $

78

1386

ارمنستان

92012000

پيانو با سيم يازه ا فقي

4,740

200,729,630 Rls.

21,809 $

79

1386

ارمنستان

84614000

ماشين هاي ترا ش دا دن ياسنگ زني ياپردا خت كردن چرخ دنده

16,170

182,717,720 Rls.

19,681 $

80

1386

ارمنستان

84771000

ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي كاركردن روي كائوچو يا موا د پلاستيكي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد .

9,000

175,459,965 Rls.

18,818 $

81

1386

ارمنستان

84669400

ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463

615

174,515,027 Rls.

18,864 $

82

1386

ارمنستان

48184090

سايرحوله هاوتامپون هاي بهدا شتي.پوشك ولاييپوشك برا ي بچه وا شيامشابه همانندغيرمذكور

7,000

170,297,935 Rls.

18,261 $

83

1386

ارمنستان

90318090

ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياكنترل كه درجاي ديگر گفته نشده ا ست

2,300

164,701,017 Rls.

17,819 $

84

1386

ارمنستان

85016410

ژنراتور ها باجريان متناوب (الترناتورها ) به قدرت 750تا1500كيلو ولت آمپر

10,555

159,804,000 Rls.

17,137 $

85

1386

ارمنستان

85152900

سايرماشينهاودستگاههاي زرد جوشكاري يالحيم كاري كه در جاي ديگرمذكور نباشد

5,664

148,220,842 Rls.

15,816 $

86

1386

ارمنستان

12021000

بادا م زميني (آرا شيد) ,با پوست ,تفت دا ده نشده يا به نحو ديگر پخته نشده

20,000

138,901,886 Rls.

15,028 $

87

1386

ارمنستان

73089090

ا سكلت وقطعات ا سكلت, كه درجاي ديگرذكرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد .

33,100

136,771,640 Rls.

14,667 $

88

1386

ارمنستان

84821000

بلبرينگ.

7,300

132,892,124 Rls.

14,332 $

89

1386

ارمنستان

28391100

متاسيليكات هاي سديم

57,015

129,120,940 Rls.

13,902 $

90

1386

ارمنستان

84222000

ماشين آلات ودستگاههابرا ي تميزكردن ياخشك كردن بطري ياسايرظروف

6,170

128,537,820 Rls.

13,905 $

91

1386

ارمنستان

25120000

خاك سيليسي سنگوا ره (كيزلگور,تريپوليت ,و غيره ) ,خاك هاي سيليسي باوزن مخصوص ظاهري كمتر ازيك

24,020

122,630,658 Rls.

13,179 $

92

1386

ارمنستان

84596900

ماشين هاي فرزكردن برا ي فلزا ت, كه درجاي ديگرمذكورنباشد

5,000

120,072,250 Rls.

12,875 $

93

1386

ارمنستان

28151100

هيدرا كسيدسديم (سودسوزآور),جامد

86,010

110,821,639 Rls.

11,943 $

94

1386

ارمنستان

84612000

ماشين هاي شكل دا دن ياشكافدا ركردن برا ي كاركردن برروي فلزا ت ياسرمت ها

6,300

108,273,600 Rls.

11,588 $

95

1386

ارمنستان

84553000

غلتك هاي ماشين هاي نورد

4,500

108,065,025 Rls.

11,588 $

96

1386

ارمنستان

73042900

لوله برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز

14,000

103,195,573 Rls.

11,208 $

97

1386

ارمنستان

84201000

ماشين هاي تخت كردن ياسايرماشينهاي نوردكردن (غيرا زآنهائيكه برا ي فلزا ت ياشيشه ميباشند)

8,500

100,475,816 Rls.

10,819 $

98

1386

ارمنستان

84615000

ماشين هاي ا ره كردن ياقطع كردن برا ي كاربرروي فلزا ت ياسرمت ها

4,040

95,777,286 Rls.

10,336 $

99

1386

ارمنستان

85043390

ساير ترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت بين 16 تا500KVAبجزترا نسفورماتورجريان وولتاژ

9,700

93,046,183 Rls.

9,991 $

100

1386

ارمنستان

74122000

لوا زم وا تصالات لوله كشي از آلياژهاي مس.

2,000

92,902,200 Rls.

10,050 $

101

1386

ارمنستان

44071000

چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره كاج

83,150

92,858,368 Rls.

9,959 $

102

1386

ارمنستان

73090000

مخزن, منبع... (غيرا زبرا ي گاز),ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش بيش ا ز300ليتر بدون دستگاههاي مكانيكي ياحرارتي

14,300

75,290,229 Rls.

8,101 $

103

1386

ارمنستان

84603990

سايرماشينهاي تيزكردن فلز ، فاقد كنترل شماره اي بجز ماشين سنگ سنباده

2,920

69,550,750 Rls.

7,519 $

104

1386

ارمنستان

85366100

سرپيچ لامپ

750

60,206,214 Rls.

6,470 $

105

1386

ارمنستان

82081000

كاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاي كاركردن روي فلز.

2,974

59,885,179 Rls.

6,432 $

106

1386

ارمنستان

78011000

سرب تصفيه شده بصورت كارنشده

4,100

52,654,971 Rls.

5,683 $

107

1386

ارمنستان

28332400

سولفات هااز نيكل

1,000

46,265,175 Rls.

5,025 $

108

1386

ارمنستان

92011000

پيانو با سيم يازه عمودي

1,000

40,764,610 Rls.

4,405 $

109

1386

ارمنستان

68022900

سنگ يادبودياسنگ ساختماني,غيرمذكوردرجاي ديگر,بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايكپارچه

21,291

40,057,497 Rls.

4,320 $

110

1386

ارمنستان

90258090

چگالي سنج ،غلظت سنج ،ا لات شناورمشابه ،فشارسنج هوا ،پسيكرومترورطوبت سنج ، غير مذكور در جاي ديگر

700

40,031,638 Rls.

4,296 $

111

1386

ارمنستان

82071900

ا بزا رهاي سورا خ كردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات

1,020

39,002,398 Rls.

4,236 $

112

1386

ارمنستان

82074000

ا بزا ر برا ي قلاويزكردن ياحديده كردن.

1,360

38,999,544 Rls.

4,198 $

113

1386

ارمنستان

84272022

سايرا را به هاي خودرو،مستعمل ، باظرفيت كمترا ز10تن

4,600

38,711,293 Rls.

4,151 $

114

1386

ارمنستان

84831010

بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي سوا ري، سوا ركار و وا نت

1,200

36,774,801 Rls.

3,965 $

115

1386

ارمنستان

84303110

دستگاههاي حفاري T.B.M

1,500

34,552,089 Rls.

3,753 $

116

1386

ارمنستان

84671100

ا بزا رپنوماتيك, نوع دوا ر,برا ي كاركردن دردست باموتورغيربرقي

550

34,037,019 Rls.

3,658 $

117

1386

ارمنستان

85364190

سايررله ها برا ي ولتاژحدا كثر60ولت باجريان مساوي يابيش ا ز2Aبجز رلهSMD

320

33,252,017 Rls.

3,573 $

118

1386

ارمنستان

84136090

سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني

1,000

31,385,209 Rls.

3,375 $

119

1386

ارمنستان

84254900

ساير جكهاوچرخهاي بالاكشنده كه درجاي ديگرمذكورنباشند

1,600

30,310,710 Rls.

3,246 $

120

1386

ارمنستان

44032000

چوب خام يا چهارترا ش, ا ز تيره كاج

27,030

29,446,216 Rls.

3,172 $

121

1386

ارمنستان

90178000

آلاتاندازه گيري طول ,براي كاركردن بادست ,غير مذكور درجاي ديگر

600

28,718,460 Rls.

3,090 $

122

1386

ارمنستان

84748000

سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه .

2,350

27,287,325 Rls.

3,015 $

123

1386

ارمنستان

85412900

ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور)به قدرت انتشار امواج يك وبيش ازيك وات

450

26,883,153 Rls.

2,876 $

124

1386

ارمنستان

84099990

سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذكور درجاي ديگر

1,639

26,284,271 Rls.

2,823 $

125

1386

ارمنستان

84091000

ا جزا ءوقطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710

7

25,352,000 Rls.

2,730 $

126

1386

ارمنستان

72021930

فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا كمترا ز 2درصدوزني كربن صورت پودرزير425ميكرون

3,000

19,500,000 Rls.

2,088 $

127

1386

ارمنستان

90173000

ميكرومتر ,ا ندا زه گير قطرو ا ندا زه گير ظرفيت

424

18,674,344 Rls.

2,006 $

128

1386

ارمنستان

84253900

چرخهاي كشنده, چرخهاي طناب, بدون موتوربرقي كه درجاي ديگرمذكورنباشد

1,000

16,787,520 Rls.

1,809 $

129

1386

ارمنستان

84604000

ماشين هاي هموا ركردن ياصاف كردن, برا ي كاربرروي فلز0

1,400

16,662,310 Rls.

1,803 $

130

1386

ارمنستان

82075090

ا بزارها براي سوراخ كردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 5/1 mm

649

16,627,114 Rls.

1,785 $

131

1386

ارمنستان

85011090

سايرا لكتروموتورهابه قدرت حداكثر 5/37 وات بجزباجريان متناوب وياجريان مستقيم 12و24ولت

800

15,198,486 Rls.

1,638 $

132

1386

ارمنستان

85013200

الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز750وا ت وحدا كثر75 كيلووا ت (KW)

830

12,351,092 Rls.

1,324 $

133

1386

ارمنستان

73209000

فنر,كه درجاي ديگرگفته نشده, ا زآهن ياا زفولاد.

600

12,114,207 Rls.

1,304 $

134

1386

ارمنستان

84662000

قطعه كارگيربرا ي ماشين هاي ا بزا ر

400

11,904,431 Rls.

1,276 $

135

1386

ارمنستان

84314100

سطل, بيل, چنگك وگيره مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430

800

11,658,961 Rls.

1,257 $

136

1386

ارمنستان

84552200

ماشين هاي نوردسردفلزا ت

250

11,460,192 Rls.

1,236 $

137

1386

ارمنستان

90230000

آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند

120

11,436,708 Rls.

1,236 $

138

1386

ارمنستان

84131100

تلمبه هاي توزيع سوخت ياموا د روا ن كننده مورد استفاده درجايگاه توزيع بنزين يادرتعميرگاه

540

10,874,266 Rls.

1,168 $

139

1386

ارمنستان

85051900

آهن رباهاي دا ئم واشيائي كه به منظورآهن رباي دائم شدن درنظرگرفته شده اند، (غيراز نوع فلز)

200

8,482,759 Rls.

916 $

140

1386

ارمنستان

90241000

ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحكام, مقاومت, فشارپذيري ياسايرخوا ص مكانيكي فلزا ت

170

8,152,421 Rls.

875 $

141

1386

ارمنستان

68041000

سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب كردن, سائيدن ياخميركردن.

350

6,700,974 Rls.

721 $

142

1386

ارمنستان

84134000

تلمبه هاي بتون

100

6,212,960 Rls.

670 $

143

1386

ارمنستان

84141090

سايرتلمبه هاي خلا بجزتلمبه هاي ساكشن پزشكي

400

5,952,682 Rls.

638 $

144

1386

ارمنستان

85391000

لامپ موسوم به چرا غ سربسته (units lamp beam sealed)

300

5,759,216 Rls.

618 $

145

1386

ارمنستان

85364120

رله smd (قابل نصب سطحي روي بردمدا رچاپي ) براي ولتاژ حداكثر 60ولت

100

5,759,216 Rls.

618 $

146

1386

ارمنستان

73202090

سايرفنر هاي مارپيچ ا زا هن يافولادبغيرا ز فنرپيچشي مخصوص نوا ركاست ويدئو

276

5,552,205 Rls.

596 $

147

1386

ارمنستان

90118000

ميكروسكوپهاي مركب ا پتيكي ,غيرمذكور درجاي ديگر

100

4,786,410 Rls.

515 $

148

1386

ارمنستان

90303900

آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياكنترل ولتاژ,جريان ،مقاومت ياقدرت, بدون ا دوا ت ثبات

50

3,506,110 Rls.

376 $

149

1386

ارمنستان

85472000

قطعات عايق ا زموا دپلاستيكي

80

3,266,542 Rls.

350 $

150

1386

ارمنستان

73181390

سايرقلاب پيچي وپيچ سرحلقه ا ي ا زچدن ،آهن يا فولاد غيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل ،حديدشده

20

396,721 Rls.

43 $

به نقل از پایگاه اینترنتی اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران

 

اداره کل ارزیابی و نظارت

کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران