گالری تصاویر
پیوندهای مهم

واردات

مبلغ کالاهای وارداتی جمهوری اسلامی ایران از ارمنستان در سال 1385

26/710/973 دلار


ردیف

سال

کشور

شماره تعرفه

توضیحات تعرفه

وزن (کیلو گرم)

ارزش (ریال)

ارزش (دلار)

1

1385

ارمنستان

76020000

قرا ضه وضايعات آلومينيوم.

4,545,660

49,617,708,106 Rls.

5,396,735 $

2

1385

ارمنستان

25232900

ساير سيمان پورتلند(باستثناي سفيد)

95,192,350

38,394,353,948 Rls.

4,182,713 $

3

1385

ارمنستان

72061000

شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده.

3,983,850

17,567,203,273 Rls.

1,905,750 $

4

1385

ارمنستان

72041000

قرا ضه وضايعات ا زچدن

15,023,470

17,136,299,291 Rls.

1,862,615 $

5

1385

ارمنستان

72091700

محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر

2,633,280

16,646,557,807 Rls.

1,807,836 $

6

1385

ارمنستان

48211000

ا نوا ع برچسب ا زكاغذ يامقوا , چاپ شده

39,309

15,558,388,690 Rls.

1,688,195 $

7

1385

ارمنستان

72131010

ميلگردكلاف باقطركمترا ز9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج

2,450,380

11,042,836,333 Rls.

1,202,269 $

8

1385

ارمنستان

76071190

سايرصفحه ونوا رنازك ا زا لومينيوم, بدون تكيه گاه, صرفانوردشده به ضخامت بيش ا ز12ميكرون وحداكثر 2/0ميلي متر

378,457

8,600,471,809 Rls.

933,064 $

9

1385

ارمنستان

84778000

ماشين آلات كاركردن روي كائوچوياموا دپلاستيكي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذكوردرجاي ديگر

319,800

6,201,725,400 Rls.

678,600 $

10

1385

ارمنستان

84834090

سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي

433,660

4,097,572,166 Rls.

445,222 $

11

1385

ارمنستان

72091600

محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر

674,570

3,540,257,063 Rls.

383,893 $

12

1385

ارمنستان

85481012

قرا ضه و ضايعات باطري ها

1,754,490

2,963,892,336 Rls.

321,982 $

13

1385

ارمنستان

85299090

ساير ا جزا وقطعات غيرمذكورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528

11

2,853,408,418 Rls.

309,455 $

14

1385

ارمنستان

40024900

كائوچوي كلروپرن (كلروبوتادين )(به ا ستثناي لاتكس )

103,530

2,546,552,789 Rls.

276,676 $

15

1385

ارمنستان

73059000

لوله ا زآهن ياا زفولاد,پرچ شده,يابه طريق مشابهي مسدود شده باقطرخارجي بيش ا ز 4/406 mmوسطح مقطع مدور غير مذكور درجاي ديگر

604,690

2,305,067,033 Rls.

250,993 $

16

1385

ارمنستان

72044900

قرا ضه وضايعات آهن غير مذكور درجاي ديگر

1,575,220

2,121,588,922 Rls.

230,347 $

17

1385

ارمنستان

84291129

بلدوزرهاي چرخ زنجيري باقدرت بيش ا ز330 اسب بخار,مستعمل باسال ساخت بيش ا ز5سال

53,650

2,050,123,852 Rls.

223,959 $

18

1385

ارمنستان

84623900

ماشين هاي قيچي كردن (ا زجمله پرس ها),كه درجاي ديگرمذكورنباشد

151,590

1,827,276,019 Rls.

198,114 $

19

1385

ارمنستان

72142000

ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشكل يافتگيهاي حاصل ا زنورد

361,040

1,723,763,213 Rls.

186,989 $

20

1385

ارمنستان

85291090

ساير آنتنهاي هوا يي ورفلكتورآ نتن هوا يي وقطعات مربوطه بجزموا ردمذكور

1

1,583,749,413 Rls.

171,535 $

21

1385

ارمنستان

84291119

بولدزرهاي چرخ زنجيري باقدرت موتور330ا سب بخاروكمتر,مستعمل باسال ساخت بيش ا ز5سال

53,650

1,504,678,056 Rls.

164,374 $

22

1385

ارمنستان

84621000

ماشين هاي آهنگري يامنگنه كاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچكش ها

158,610

1,494,156,314 Rls.

162,542 $

23

1385

ارمنستان

84669300

ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461

205,020

1,490,141,533 Rls.

162,309 $

24

1385

ارمنستان

84592900

ماشينهاي سورا خ كردن بابردا شتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد

85,600

1,434,778,879 Rls.

155,898 $

25

1385

ارمنستان

44072900

چوب ا ره شده يابدون ناهموا ري ا زدرا زا, بضخامت بيش ا ز6mmا زگونه گرمسيري مذكوردريادداشت 1فصل 44

901,160

1,428,321,368 Rls.

155,885 $

26

1385

ارمنستان

72042900

قرا ضه وضايعات ا زفولادممزوج (غيرا زفولادزنگ نزن ).

982,940

1,346,556,261 Rls.

146,134 $

27

1385

ارمنستان

44039200

چوب خام ياچهارترا ش ا زرا ش (گونه FAGUS )به ا ستثناي آنهائي كه عمل آمده ا ند

1,270,564

1,303,126,456 Rls.

141,512 $

28

1385

ارمنستان

78011000

سرب تصفيه شده بصورت كارنشده

99,780

1,173,498,643 Rls.

127,284 $

29

1385

ارمنستان

78020000

قرا ضه وضايعات سرب

219,500

1,083,219,295 Rls.

117,449 $

30

1385

ارمنستان

44039900

سايرچوبهاي خام يا چهارترا شي كه درجاي ديگرمذكور نيست

985,750

1,075,056,258 Rls.

117,010 $

31

1385

ارمنستان

49119100

تصاوير,گرا ورها,عكس ها

2,700

1,013,113,675 Rls.

110,735 $

32

1385

ارمنستان

84834010

ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو)

114,666

981,513,374 Rls.

106,845 $

33

1385

ارمنستان

49119990

ساير محصولات چاپي كه درجاي ديگرمذكورنباشد

1,381

951,869,819 Rls.

103,681 $

34

1385

ارمنستان

72043000

قرا ضه وضايعات ا زآهن يافولادپوشانده شده باقلع.

694,830

931,456,500 Rls.

101,043 $

35

1385

ارمنستان

84392000

ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن كاغذيامقوا

47,500

869,296,110 Rls.

95,036 $

36

1385

ارمنستان

85011090

سايرا لكتروموتورهابه قدرت حداكثر 5/37 وات بجزباجريان متناوب وياجريان مستقيم 12و24ولت

940

846,193,899 Rls.

92,108 $

37

1385

ارمنستان

85184000

تقويت كننده برقي فركانس قابل شنوا ئي

20

799,185,240 Rls.

86,520 $

38

1385

ارمنستان

84602900

ماشين هاي سنگ زني براي فلزا ت, غيراز سطوح تخت ، بادقت تا01/0ميليمتر

42,200

717,413,317 Rls.

77,897 $

39

1385

ارمنستان

73089090

ا سكلت وقطعات ا سكلت, كه درجاي ديگرذكرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد .

195,980

715,441,956 Rls.

77,979 $

40

1385

ارمنستان

84629100

پرس هاي هيدروليك برا ي كاربرروي فلزا ت ياكربورهاي فلزي

50,040

683,002,365 Rls.

74,188 $

41

1385

ارمنستان

84614000

ماشين هاي ترا ش دا دن ياسنگ زني ياپردا خت كردن چرخ دنده

54,150

598,452,906 Rls.

65,032 $

42

1385

ارمنستان

84624900

ماشين هاي پانچ كردن يافاق وزبانه دا ركردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي

28,530

567,427,464 Rls.

61,661 $

43

1385

ارمنستان

84581900

ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع كنترل شماره ا ي )

29,520

566,124,014 Rls.

61,568 $

44

1385

ارمنستان

76011000

آلومينيوم بصورت كارنشده, غيرممزوج.

35,360

536,183,903 Rls.

58,273 $

45

1385

ارمنستان

49111000

محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, كاتالوگ هاي بازرگاني و همانند

2,933

524,506,390 Rls.

57,327 $

46

1385

ارمنستان

84543000

ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي كه در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بكارميروند

52,040

505,098,928 Rls.

55,209 $

47

1385

ارمنستان

40023900

سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir

20,000

493,948,242 Rls.

53,766 $

48

1385

ارمنستان

70021000

گلوله ا زشيشه, كارنشده.

20,500

474,700,433 Rls.

51,623 $

49

1385

ارمنستان

87032300

وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1500تا2400 سانتيمتر مكعب

1,500

464,059,398 Rls.

50,584 $

50

1385

ارمنستان

73063090

سايرلوله هاي جوش دا ده شده ا زآهن يافولادغيرممزوج باسطح مقطع مدور وقطر خارجي بيش از 8اينچ

114,960

456,075,175 Rls.

49,699 $

51

1385

ارمنستان

84193100

خشك كننده هابرا ي محصولات كشاورزي

25,860

442,575,125 Rls.

47,944 $

52

1385

ارمنستان

84591000

ماشين ا بزارهاي داراي سرسره اي براي كار روي فلزات

19,000

386,221,123 Rls.

41,885 $

53

1385

ارمنستان

74040000

قرا ضه وضايعات مس.

26,730

378,605,788 Rls.

41,298 $

54

1385

ارمنستان

04070010

تخم مرغ نطفه دا ر

17,648

358,434,720 Rls.

38,880 $

55

1385

ارمنستان

44079200

چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست كنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش

200,900

358,307,235 Rls.

38,948 $

56

1385

ارمنستان

84472000

ماشين هاي كشباف تخت باف, ماشين هاي دوختني-بافتني

16,650

354,769,424 Rls.

38,601 $

57

1385

ارمنستان

84595900

ماشين هاي فرزكردن ا زنوع زا نوئي(type-Knee),برا ي فلزا ت (غيرا زنوع كنترل شماره ا ي )

27,300

304,534,198 Rls.

33,084 $

58

1385

ارمنستان

84388000

ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر

5,850

298,962,864 Rls.

32,422 $

59

1385

ارمنستان

84612000

ماشين هاي شكل دا دن ياشكافدا ركردن برا ي كاركردن برروي فلزا ت ياسرمت ها

21,800

269,276,376 Rls.

29,246 $

60

1385

ارمنستان

84411000

ماشينهاي برش

18,170

262,802,852 Rls.

28,634 $

61

1385

ارمنستان

84304900

ماشين آلات سورا خ كردن زمين ياكندن چاه (غيرخودرو)

11,400

240,412,930 Rls.

26,263 $

62

1385

ارمنستان

28491000

كربورهاي كلسيم

77,440

226,111,553 Rls.

24,527 $

63

1385

ارمنستان

73111090

سايرظروف چدني, آهني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده بجزسيلندرهاي گازمايع يكبارمصرف

12,170

224,340,690 Rls.

24,427 $

64

1385

ارمنستان

29157019

ساير ا ستئارا ت منيزيم بجز گريد دا رويي آن

22,850

222,615,020 Rls.

24,242 $

65

1385

ارمنستان

44071000

چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره كاج

126,400

221,161,433 Rls.

24,108 $

66

1385

ارمنستان

84596900

ماشين هاي فرزكردن برا ي فلزا ت, كه درجاي ديگرمذكورنباشد

19,200

221,158,283 Rls.

24,024 $

67

1385

ارمنستان

85152900

سايرماشينهاودستگاههاي زرد جوشكاري يالحيم كاري كه در جاي ديگرمذكور نباشد

5,355

219,130,418 Rls.

23,832 $

68

1385

ارمنستان

92011000

پيانو با سيم يازه عمودي

7,080

212,035,730 Rls.

23,099 $

69

1385

ارمنستان

84613000

ماشين هاي برقوزدن برا ي كاربرروي فلزا ت ياسرمت ها

21,200

205,082,064 Rls.

22,248 $

70

1385

ارمنستان

84821000

بلبرينگ.

10,950

202,251,181 Rls.

22,073 $

71

1385

ارمنستان

76071120

ورق ونوار نازك از آلومينيوم به ضخامت ا ز9 ميكرون لغايت 12ميكرون، بدون تكيه گاه صرفا نورد شده

8,204

170,393,343 Rls.

18,594 $

72

1385

ارمنستان

84798990

ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر

4,910

159,195,646 Rls.

17,340 $

73

1385

ارمنستان

84479000

ماشين هاي تهيه نخ گيپه, تور,دا نتل, پارچه هاي گلدوزي وقلابدوزي, علاقه بندي ،قيطان ،ياتور باچشمه هاي گره زده وماشينهاي منگوله بافي

2,400

155,321,960 Rls.

16,815 $

74

1385

ارمنستان

44089000

سايرورقهاي روكش وورق هاي لائي برا ي تخته هاي چندلا, به درا زا ا ره شده, كه ضخامت آن ا زmm6 بيشتر نباش غيرمذكور

19,950

154,114,925 Rls.

16,717 $

75

1385

ارمنستان

72085190

محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر

40,000

151,187,520 Rls.

16,480 $

76

1385

ارمنستان

84272012

سايرا را به هاي خودرو،مستعمل ، باظرفيت 10تن وبالاتر

23,500

141,568,350 Rls.

15,450 $

77

1385

ارمنستان

73069010

لوله وپروفيل هاي توخالي,پرچ شده يابه طريق مشابهي مسدودشده ، ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي تا 8 اينچ غير مذكور درجاي ديگر

33,970

134,396,504 Rls.

14,695 $

78

1385

ارمنستان

87029000

وسايل نقليه موتوري برا ي حمل ونقل 10نفريابيشترغيرا زرديف شماره 87021000

3,200

129,198,686 Rls.

14,106 $

79

1385

ارمنستان

84518000

ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت كردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي

6,490

123,493,147 Rls.

13,369 $

80

1385

ارمنستان

40029900

سايرمحصولات كائوچوي سنتتيك وشبه كائوچو كه درجاي ديگرمذكورنباشد(غيرا زشيره يا لاتكس )

4,975

120,461,976 Rls.

13,068 $

81

1385

ارمنستان

84471200

ماشين هاي كشباف گردباف, باا ستوا نه ا ي به قطربيشترا ز165ميليمتر

16,000

117,533,172 Rls.

12,746 $

82

1385

ارمنستان

85141090

كوره ها وفرهاكه بامقاومت ا لكتريكي گرم مي شوندبجزكوره دندا نسازي

4,000

113,682,403 Rls.

12,366 $

83

1385

ارمنستان

28051200

كلسيم

40,080

110,663,810 Rls.

11,978 $

84

1385

ارمنستان

28151200

هيدرا كسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور)

86,550

107,372,530 Rls.

11,628 $

85

1385

ارمنستان

48219000

ا نوا ع برچسب ا ز كاغذ يا مقوا, غيرا ز چاپ شده

145

98,069,235 Rls.

10,724 $

86

1385

ارمنستان

73090000

مخزن, منبع... (غيرا زبرا ي گاز),ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش بيش ا ز300ليتر بدون دستگاههاي مكانيكي ياحرارتي

9,200

97,086,010 Rls.

10,564 $

87

1385

ارمنستان

84135010

تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع پيستوني

8,120

94,864,208 Rls.

10,357 $

88

1385

ارمنستان

84272022

سايرا را به هاي خودرو،مستعمل ، باظرفيت كمترا ز10تن

15,630

94,234,700 Rls.

10,300 $

89

1385

ارمنستان

92012000

پيانو با سيم يازه ا فقي

2,550

93,058,060 Rls.

10,095 $

90

1385

ارمنستان

84261100

جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تكيه گاه ثابت

7,700

92,753,108 Rls.

10,117 $

91

1385

ارمنستان

84671100

ا بزا رپنوماتيك, نوع دوا ر,برا ي كاركردن دردست باموتورغيربرقي

2,924

90,563,060 Rls.

9,872 $

92

1385

ارمنستان

48184090

سايرحوله هاوتامپون هاي بهدا شتي.پوشك ولاييپوشك برا ي بچه وا شيامشابه همانندغيرمذكور

3,270

86,941,438 Rls.

9,431 $

93

1385

ارمنستان

24022000

سيگار حاوي توتون

900

86,327,630 Rls.

9,446 $

94

1385

ارمنستان

84311000

ا جزا ءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425

2,970

84,183,640 Rls.

9,177 $

95

1385

ارمنستان

84283900

بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, كه درجاي ديگرمذكورنباشد

8,420

82,369,030 Rls.

8,933 $

96

1385

ارمنستان

84314100

سطل, بيل, چنگك وگيره مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430

5,670

80,763,349 Rls.

8,796 $

97

1385

ارمنستان

85011010

ا لكتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24ولت به قدرت حداكثر 5/37وات

113

77,841,770 Rls.

8,508 $

98

1385

ارمنستان

84831020

بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، كاميون ،كاميونت ،ماشين آلات راهسازي وكشاورزي

3,700

75,591,700 Rls.

8,240 $

99

1385

ارمنستان

84623100

ماشين هاي قيچي كردن (ا زجمله پرس ها),باكنترل شماره ا ي

6,000

72,578,074 Rls.

7,880 $

100

1385

ارمنستان

84807100

قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي كائوچوياموا دپلاستيكي.

1,500

71,240,216 Rls.

7,744 $

101

1385

ارمنستان

85142000

كوره هاي ا لقائي يا دي ا لكتريك صنعتي يا آزمايشگاهي

3,500

70,759,189 Rls.

7,705 $

102

1385

ارمنستان

72044100

ضايعات ترا شكاري, ترا شه, خرده, ...ا زآهن يافولاد,غيرمذكوردرجاي ديگر

57,250

65,347,913 Rls.

7,076 $

103

1385

ارمنستان

84223000

ماشين آلات برا ي پركردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا ركردن نوشابه ها

2,000

62,793,950 Rls.

6,812 $

104

1385

ارمنستان

90241000

ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحكام, مقاومت, فشارپذيري ياسايرخوا ص مكانيكي فلزا ت

7,430

60,332,563 Rls.

6,571 $

105

1385

ارمنستان

84196000

ماشين آلات ودستگاههابرا ي مايع كردن هوا ياسايرگازها

3,000

55,137,030 Rls.

6,004 $

106

1385

ارمنستان

33049900

فرآورده هابرا ي زيبائي وآرا يش, مرا قبت پوست وضدآفتاب وبرا ي برنزه شدن غيرمذكوردرجاي ديگر

2,400

46,353,337 Rls.

5,068 $

107

1385

ارمنستان

85394900

لامپهاي ماورا ء بنفش يا مادون قرمز

310

44,781,565 Rls.

4,851 $

108

1385

ارمنستان

72052900

پودرا زچدن خام, چدن ا شپيگل, آهن يافولاد غير ممزوج

10,000

42,405,615 Rls.

4,635 $

109

1385

ارمنستان

44011000

هيزم, بشكل گرده بينه, كنده, ...يابه ا شكال همانند

40,200

41,730,656 Rls.

4,532 $

110

1385

ارمنستان

84253190

سايرچرخهاي كشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذكور درجاي ديگر

2,200

41,572,168 Rls.

4,532 $

111

1385

ارمنستان

84243000

ماشين هاي پاشنده فوراني بخارياماسه وماشين هاي پاشنده فوراني همانند

2,200

41,458,736 Rls.

4,533 $

112

1385

ارمنستان

70023900

لوله ا زشيشه, كارنشده, كه درجاي ديگرذكرنشده باشد.

18,410

39,373,313 Rls.

4,266 $

113

1385

ارمنستان

73202090

سايرفنر هاي مارپيچ ا زا هن يافولادبغيرا ز فنرپيچشي مخصوص نوا ركاست ويدئو

3,280

36,876,391 Rls.

4,028 $

114

1385

ارمنستان

90311000

ماشين برا ي بالانس كردن قطعات مكانيكي

2,000

36,758,020 Rls.

4,003 $

115

1385

ارمنستان

84629900

پرس ها(غيرا زپرس هيدروليك )برا ي كاربرروي فلزا ت ياكربورهاي فلزي

1,940

35,019,279 Rls.

3,811 $

116

1385

ارمنستان

25120000

خاك سيليسي سنگوا ره (كيزلگور,تريپوليت ,و غيره ) ,خاك هاي سيليسي باوزن مخصوص ظاهري كمتر ازيك

6,900

33,701,826 Rls.

3,662 $

117

1385

ارمنستان

72269100

محصولات تخت نوردشده ا زفولادممزوج, فقطگرم نوردشده, باپهناي كمترا ز600mm غيرمذكوردرجاي ديگر

7,000

33,291,372 Rls.

3,612 $

118

1385

ارمنستان

84831010

بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي سوا ري، سوا ركار و وا نت

1,750

33,205,830 Rls.

3,607 $

119

1385

ارمنستان

84211100

خامه گيرا زنوع گريزا زمركز

760

33,036,220 Rls.

3,605 $

120

1385

ارمنستان

84831090

سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذكوردرجاي ديگر

1,750

32,982,145 Rls.

3,605 $

121

1385

ارمنستان

84349000

ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردوش وتهيه لبنيات

1,000

32,365,742 Rls.

3,503 $

122

1385

ارمنستان

84351090

ساير ماشين آلات پرس وفشردن وله كردن ميوه, دستگاهها براي ساخت آب ميوه يانوشابه هاي همانند بجز شرا ب و شراب سيب

1,000

32,365,742 Rls.

3,503 $

123

1385

ارمنستان

28391100

متاسيليكات هاي سديم

14,000

32,347,974 Rls.

3,502 $

124

1385

ارمنستان

44091000

چوب ا زتيره كاج, كه هريك ا زلبه هايارويه هاي آن بطورپيوسته كارشده باشد

20,130

29,709,778 Rls.

3,250 $

125

1385

ارمنستان

85372090

تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي كنترل الكتريكي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش ا ز5/ 72كيلو ولت

210

29,465,600 Rls.

3,200 $

126

1385

ارمنستان

84633000

ماشين هاي كاركردن روي مفتول, بدون بردا شتن قسمتي از ماده

1,000

29,429,881 Rls.

3,193 $

127

1385

ارمنستان

84136090

سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني

1,400

26,486,176 Rls.

2,883 $

128

1385

ارمنستان

84253130

ا نوا ع وينچ (hoists)باظرفيت 10تن وبالاتر،باموتوربرقي

1,100

25,985,355 Rls.

2,833 $

129

1385

ارمنستان

85411000

ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور)

500

23,538,075 Rls.

2,575 $

130

1385

ارمنستان

73209000

فنر,كه درجاي ديگرگفته نشده, ا زآهن ياا زفولاد.

1,100

21,296,255 Rls.

2,318 $

131

1385

ارمنستان

44092000

چوب ا زتيره غيركاج, كه هريك ا زلبه هايارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد

9,130

19,497,220 Rls.

2,122 $

132

1385

ارمنستان

90173000

ميكرومتر ,ا ندا زه گير قطرو ا ندا زه گير ظرفيت

400

18,919,720 Rls.

2,060 $

133

1385

ارمنستان

85366100

سرپيچ لامپ

320

14,638,353 Rls.

1,590 $

134

1385

ارمنستان

90118000

ميكروسكوپهاي مركب ا پتيكي ,غيرمذكور درجاي ديگر

300

14,170,225 Rls.

1,545 $

135

1385

ارمنستان

84804900

قالب برا ي فلزا ت ياكربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري )

1,320

13,976,657 Rls.

1,514 $

136

1385

ارمنستان

84254900

ساير جكهاوچرخهاي بالاكشنده كه درجاي ديگرمذكورنباشند

700

13,237,560 Rls.

1,442 $

137

1385

ارمنستان

85414000

وسايل نيمه هادي حساس در برا بر نور ,همچينين قوه هاي نوري ،ديودهاي ساطع نور

38

13,008,840 Rls.

1,411 $

138

1385

ارمنستان

90152000

تئودوليتها(زاويه ياب ها) و تاكي مترها وتاكئو مترها

300

11,355,132 Rls.

1,236 $

139

1385

ارمنستان

85016100

ژنرا تورها باجريان متناوب (آلترناتورها)به قدرت حدا كثر 75كيلوولت آمپرKVA

500

9,449,220 Rls.

1,030 $

140

1385

ارمنستان

94054090

سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر .

1,785

9,441,900 Rls.

1,024 $

141

1385

ارمنستان

84669200

ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8465

350

7,604,697 Rls.

824 $

142

1385

ارمنستان

90321000

ترموستات

15

6,646,178 Rls.

721 $

143

1385

ارمنستان

84253900

چرخهاي كشنده, چرخهاي طناب, بدون موتوربرقي كه درجاي ديگرمذكورنباشد

300

5,649,138 Rls.

618 $

144

1385

ارمنستان

68041000

سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب كردن, سائيدن ياخميركردن.

300

5,649,138 Rls.

618 $

145

1385

ارمنستان

85114090

ساير ا ستارترموتورهاوژنرا تورها-ا ستارترهاي دومنظوره غيرمذكوردرجاي ديگر

400

4,724,610 Rls.

515 $

146

1385

ارمنستان

84314900

ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر

300

4,260,955 Rls.

464 $

147

1385

ارمنستان

84313900

قطعات مربوط;ماشين آلات شماره 8428(غيرا زآسانسور,بالاكشنده هاي محفظه دا رياپلكان متحرك )

200

2,834,766 Rls.

309 $

148

1385

ارمنستان

85445900

هادي هاي برق, برا ي ولتاژ80ا لي1000ولت, جورنشده باقطعات ا تصال

150

2,756,852 Rls.

300 $

149

1385

ارمنستان

72123090

سايرمحصولات غير مذكور تخت نوردشده ا زآهن يافولادغيرممزوج باپهناي كمتراز 600ميلي متر كه به نحوديگري آبكاري شده ياا ندودشده باروي

150

2,130,478 Rls.

232 $

150

1385

ارمنستان

82075090

ا بزارها براي سوراخ كردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 5/1 mm

50

1,979,361 Rls.

216 $

151

1385

ارمنستان

82090000

صفحه كوچك ،قلم ،نوك واشياءهمانند برا ي ا بزا رها,سوا رنشده ا زياسرمت ها

100

1,891,492 Rls.

206 $

152

1385

ارمنستان

84138190

سايرتلمبه هاغيرمذكوردرجاي ديگر

50

1,420,318 Rls.

155 $

153

1385

ارمنستان

85361090

ساير فيوزها براي ولتاژ حداكثر 1000ولت ،غير مذكور درجاي ديگر

38

524,550 Rls.

57 $

154

1385

ارمنستان

85471090

ساير قطعات عايق ا ز سرا ميك ،محتوي كمتراز 80درصد وزني ا كسيدهاي فلزي

38

236,048 Rls.

26 $

155

1385

ارمنستان

85369010

سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وكابل

38

125,892 Rls.

14 $

156

1385

ارمنستان

85331090

سايرمقاومت هاي زغالي ثابت ا زنوع مخلوط يا لايه ا ي غير مذكور درجاي ديگر

38

78,683 Rls.

9 $

به نقل از پایگاه اینترنتی اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران

 

اداره کل ارزیابی و نظارت

کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران