گالری تصاویر
پیوندهای مهم

تماس با ما

 NO. 1. BUDAGHYAN - KOMITAS AVE.0014 YERVAN. ARMENIA : آدرس سفارت

کدپستی : 004

کد کشور و محل : 0037410   

تلفن نمایندگی : 280457

نمابر نمایندگی : 230052

دفتر سفیر : 230006

بخش کنسولی : 234900

ایمیل سفارت : iranemb.evn@mfa.gov.ir

توییتر سفارت: ArmeniaIri@ 

 

اداره کل ارزیابی و نظارت

کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران