گالری تصاویر
پیوندهای مهم

صادرات

 

ردیف سال نام کشور شماره تعرفه توضیحات تعرفه وزن - کیلو گرم ارزش - ریال ارزش - دلار
1 1394 ارمنستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 14,228,090 438,347,066,537 15,101,602
2 1394 ارمنستان 27132000 قيرنفت 27,217,052 329,923,584,136 11,186,635
3 1394 ارمنستان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد.  3,605,470 98,283,099,658 3,376,466
4 1394 ارمنستان 69089000 ک كاشي و چهارگوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند، حتي به اشكالي غير از مربع يا مربع مستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از 7 سانتيمتر جاي گيرد. 14,696,429 94,142,736,125 3,179,760
5 1394 ارمنستان 27101290 ساير روغنهايسبک وفرآورده ها بجز بنزين 4,992,813 83,145,819,521 2,785,375
6 1394 ارمنستان 28342910 نيترا ت آمونيوم ا نفجاري 11,690,000 81,919,458,100 2,807,746
7 1394 ارمنستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن  2,180,000 78,253,414,314 2,633,416
8 1394 ارمنستان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي کمترا ز94 %به جز نوع پودري 2,079,250 75,836,261,764 2,556,450
9 1394 ارمنستان 27101210 بنزين  5,453,530 75,165,220,430 2,517,633
10 1394 ارمنستان 1051160 جوجه يكروزه تخمگذار 227,084 63,488,219,260 2,168,746
11 1394 ارمنستان 28301000 سولفور سديم 6,424,075 58,796,878,524 1,970,675
12 1394 ارمنستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,692,040 48,751,176,658 1,646,322
13 1394 ارمنستان 39012039 ساير.پلي ا تيلن گريدتزريقي باچگالي 94%يا بيشتر بجزنوع پودري 1,230,250 47,055,380,664 1,573,823
14 1394 ارمنستان 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياکمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 1,218,000 45,579,412,200 1,551,536
15 1394 ارمنستان 39012029 پلي ا تيلن گريدفيلم به صورت غيرپودرباوزن مخصوص 94% يا بيشتر 1,101,750 41,276,064,838 1,394,023
16 1394 ارمنستان 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 465,052 40,759,852,634 1,384,655
17 1394 ارمنستان 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 2.5 ميليمتر تا 4.5 ميليمتر 7,271,685 35,286,994,196 1,192,249
18 1394 ارمنستان 7049000 کلم قرمز و سفيد ,کلم پيچ ,کلم قمري ... و غيره ,تازه يا سرد کرده 3,627,748 32,556,231,512 1,148,830
19 1394 ارمنستان 7031000 پيازوموسير 2,531,987 28,941,609,022 1,011,169
20 1394 ارمنستان 28289010 هيپوکلريت سديم 1,883,320 26,914,263,396 910,374
21 1394 ارمنستان 8062060 ا نگوري بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 260,640 26,542,383,685 885,455
22 1394 ارمنستان 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 177,246 26,335,762,078 885,896
23 1394 ارمنستان 8041040 خرمامضافتي تازه ياخشك كرده  400,096 24,799,168,770 834,596
24 1394 ارمنستان 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 281,848 24,582,444,168 834,194
25 1394 ارمنستان 28369900 ساير کربنات ها، پرا کسو کربنات ها وكربنات امونيوم تجارتي كه داراي كاربامات آمونيوم باشد غيراز موارد مذكور در شماره هاي 28369200 تا 28362000 2,953,220 22,606,397,885 767,751
26 1394 ارمنستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده ) 420,110 22,511,816,400 763,907
27 1394 ارمنستان 28365000 کربنات کلسيم 7,982,358 22,148,566,872 746,933
28 1394 ارمنستان 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 588,250 21,370,269,286 733,368
29 1394 ارمنستان 34022010 دترجنت (قالبي) پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب براي شستشو و پاكيزگي دستي  816,872 19,342,997,481 651,472
30 1394 ارمنستان 1051150 جوجه يكروزه گوشتي 67,746 19,305,537,120 641,240
31 1394 ارمنستان 38123090 سايرفرا ورده هاي ا نتي ا کسيدا ن وپايدا رکننده هاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي غيرمذکور 166,130 18,387,100,981 618,138
32 1394 ارمنستان 39219099 ساير صفحه ها ،ورق ها ،ورقه هاي نازك ونوازازمواد پلاستيكي غير مذكور  206,900 18,242,362,676 618,682
33 1394 ارمنستان 63053300 ساير، به دستآمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن  198,539 17,711,931,300 596,506
34 1394 ارمنستان 48030000 كاغذ از انواعي كه به عنوان كاغذ توالت يا دستمال كاغذي ... يا كاغذهاي همانند براي مصارف خانگي،اوات سلولزي كرپ شده ... به شكل رول يا ورق 474,561 17,229,047,260 583,422
35 1394 ارمنستان 25202000 ک گچ 16,780,980 15,943,038,352 540,206
36 1394 ارمنستان 39041090 سايرپلي کلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 615,625 15,093,858,001 507,619
37 1394 ارمنستان 41071200 چرم وپوست کامل آماده بعددباغي ا زحيوا نات ا زنوع گاوا سب موکنده لايه لايه بريده شده دا نه دا ن 16,964 14,864,616,845 494,808
38 1394 ارمنستان 8105000 کيوي، تازه 1,179,120 14,756,203,495 494,746
39 1394 ارمنستان 25232900 سايرسيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 9,673,221 13,810,064,950 467,524
40 1394 ارمنستان 85043110 ترا نسفورماتورجريان به قدرت حداكثر 1كيلو ولت آمپر غير از ترانسفور ماتورهاي دي الکتريک 73,962 13,293,100,000 444,609
41 1394 ارمنستان 8062030 تيزا بي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 260,470 13,145,953,669 444,788
42 1394 ارمنستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيواکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غيرمذکور 502,084 12,803,388,061 435,487
43 1394 ارمنستان 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشده Bi oriented poly prolylene 172,761 12,724,409,577 435,755
44 1394 ارمنستان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره.  73,780 12,148,420,230 411,929
45 1394 ارمنستان 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 210,000 11,661,533,600 386,400
46 1394 ارمنستان 20029010 رب گوجه فرنگي 378,682 11,340,794,205 389,397
47 1394 ارمنستان 25221000 آهک زنده 3,532,860 10,966,801,864 373,325
48 1394 ارمنستان 6029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها)  117,965 10,409,244,420 353,794
49 1394 ارمنستان 63059000 جوا ل وکيسه برا ي بسته بندي, ا زسايرمواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 115,160 10,249,899,711 345,480
50 1394 ارمنستان 31021000 ک اوره حتي به صورت محلول در آب 1,002,300 9,932,823,081 336,384
51 1394 ارمنستان 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 25,539 9,882,683,147 332,008
52 1394 ارمنستان 7061000 هويج , شلغم , تازه يا سرد کرده 1,059,060 9,689,411,977 328,573
53 1394 ارمنستان 85043310 ترا نسفورماتور جريان به قدرت بيش از 16تا500كيلو ولت آمپر غير از ترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 41,440 9,555,200,000 320,000
54 1394 ارمنستان 39011029 بلي ا تيلن گريد لوله باچگالي کمترا ز94%بجزنوع پودري 244,940 9,525,971,510 316,814
55 1394 ارمنستان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازک وباريکه ها ا زسايرموا دپلاستيکي غيرا سفنجي غيرمذکوردرجاي ديگ 99,450 8,975,731,600 298,810
56 1394 ارمنستان 25292100 ا سپات فلوئور دا را ي 97% وزني يا کمتر فلوئورور کلسيم 424,568 8,761,214,125 307,412
57 1394 ارمنستان 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 99,226 8,648,913,900 292,448
58 1394 ارمنستان 39172300 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي کلروروينيل 103,045 8,594,679,083 294,745
59 1394 ارمنستان 39031920 پلي استيرن غير قابل انبساط مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 210,000 8,409,677,678 284,371
60 1394 ارمنستان 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غيرمذكور  210,600 7,994,989,080 265,815
61 1394 ارمنستان 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 222,555 7,914,105,352 266,905
62 1394 ارمنستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 325,747 7,827,368,790 263,455
63 1394 ارمنستان 72099000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت وسردنوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmروکش, آبکاري ياا ندودنشده, غير مذكور درجاي ديگر  299,670 7,808,284,267 264,821
64 1394 ارمنستان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد  274,618 7,438,346,331 254,732
65 1394 ارمنستان 27122090 سايرموم پارا فين هاباکمترا ز 75/0 درصد روغن بجزگريد دا رويي 242,525 7,387,523,194 248,749
66 1394 ارمنستان 73083090 ساير بغير از انواع درب اتوماتيك طبقات اسانسور 88,368 7,174,850,429 241,339
67 1394 ارمنستان 39042200 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شکال ا بتدا ئي (Plasticised) 181,690 7,024,990,277 239,461
68 1394 ارمنستان 27111990 ساير گازهاي نفتي وهيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غيرمذکور درظروف يکهزا ر سانتي مترمکعب وبيشتر 600,260 6,964,109,134 237,034
69 1394 ارمنستان 39075090 سايررزين هاي آلکيدبجزرزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 126,682 6,907,018,063 234,901
70 1394 ارمنستان 1059420 پولت مرغ تخم گذار 59,928 6,563,052,730 219,959
71 1394 ارمنستان 73102120 قوطي كمپوت و كنسرو ،كه با لحيم كردن يا پرس كردن بسته مي شوند با گنجايش كمتراز 50 ليتر  98,621 6,434,419,860 217,247
72 1394 ارمنستان 73063020 لوله با قطر خارجي بيش از 10 ميليمتر و كمتر از 2/203 ميليمتر باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج  236,980 6,274,575,364 209,222
73 1394 ارمنستان 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي کمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذکور در جاي ديگر 180,000 6,234,000,555 206,554
74 1394 ارمنستان 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 38,578 6,218,697,234 211,534
75 1394 ارمنستان 15132990 ---ساير اجزاء روغن پالم 112,237 6,153,273,430 213,127
76 1394 ارمنستان 34029010 پودر، مايع، گرانول براي شستشو و پاكيزگي اعم از دستي و ماشيني با بستهکبندي 5 كيلوگرم  267,221 6,065,939,535 205,332
77 1394 ارمنستان 28151100 هيدرو کسيدسديم (سودسوزآور),جامد 849,830 5,940,303,262 200,598
78 1394 ارمنستان 70052190 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلا درتوده رنگ شده غير مذكور درجاي ديگر  1,163,470 5,894,809,681 201,826
79 1394 ارمنستان 32081090 سايررنگهاوورني ها(ازجمله لعابهاولاكها)ديسپرسه ياحل شده درمحيط غير آبي  46,820 5,718,808,030 194,612
80 1394 ارمنستان 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 97,595 5,710,127,162 196,463
81 1394 ارمنستان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد  84,899 5,665,866,780 192,860
82 1394 ارمنستان 70193910 پشم شيشه 101,560 5,662,585,039 190,983
83 1394 ارمنستان 28070000 ا سيد سولفوريک، ( جوهرگوگرد)؛ او لئوم 2,212,220 5,585,021,000 188,484
84 1394 ارمنستان 70051090 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 4.5 ميليمتر 1,122,760 5,495,530,899 184,997
85 1394 ارمنستان 20094910 آب آناناس تغليظ شده (کنسانتره ) 33,900 5,457,869,150 181,678
86 1394 ارمنستان 34022020 پودر، مايع، گرانول، قرص، ژل، كنسانتره و ساير فراوردهکهاي همانند با بستهکبندي 5 كيلوگرم و كمتر مناسب استفاده در ماشينکهاي شستشو  176,116 5,375,066,852 182,530
87 1394 ارمنستان 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها  155,757 5,327,422,914 181,816
88 1394 ارمنستان 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and  133,653 5,173,210,694 172,643
89 1394 ارمنستان 28491000 کربورهاي کلسيم با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 207,000 5,142,610,500 179,028
90 1394 ارمنستان 30042012 سايرداروهاي دا را ي سايرانتي بيوتيک ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي  8,089 5,082,648,201 172,299
91 1394 ارمنستان 39059990 سايرپليمرهاي وينيل باشکال ا بتدا يي غيرمذکور درجاي ديگر 110,330 4,992,410,007 166,253
92 1394 ارمنستان 28061010 کلرورهيدروژن (اسيدكلريدريك) بادرجه خلوص 33درصد وکمتر 858,148 4,894,238,767 164,803
93 1394 ارمنستان 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 110,258 4,855,524,013 165,497
94 1394 ارمنستان 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره.  32,165 4,854,440,220 160,935
95 1394 ارمنستان 48189010 كاغذ تيشو كارير (CarrierTissue) براي مصرف در واحدهاي توليدي  79,480 4,828,503,700 164,960
96 1394 ارمنستان 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده.  107,744 4,800,664,055 161,898
97 1394 ارمنستان 25151100 ک کک سنگ هاي مرمر وسنگ هاي تراورتن كار نشده يا ناهمواري گرفته شده 882,652 4,585,988,570 154,543
98 1394 ارمنستان 72089000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ,باپهناي حدا قل 600 mmغيرمذکوردرجاي ديگر 196,180 4,381,558,140 148,334
99 1394 ارمنستان 57049090 ساير كفپوش هابافته نشده ياپرزبافي نشده بجزآنهايي كه مساحت حداكثر 3%مترمربع وازنمد باشد  52,996 4,051,277,465 136,873
100 1394 ارمنستان 85043120 ترا نسفورماتور ولتاژ به قدرت حداكثر 1كيلو ولت آمپر غير از ترانسفور ماتور دي الکتريک مايع 9,088 4,035,150,000 134,707
101 1394 ارمنستان 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودروبدون لايه فلزي 39,816 4,029,295,914 135,418
102 1394 ارمنستان 84186190 ساير تجهيزات سردكننده يامنجمد كننده تراكمي باكندانسور مبدل حرارتي بجزرديف 84186110. 7,586 3,858,049,590 128,673
103 1394 ارمنستان 28257000 ا کسيدهاوهيدرا کسيدهاي موليبدن 39,550 3,846,898,564 135,316
104 1394 ارمنستان 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 gدرهر مترمربع توليدشده ازحداكثر 20%خميربكر  154,300 3,815,554,562 129,273
105 1394 ارمنستان 8041090 ساير خرماهاي غيرمذکور در جاي ديگر تازه ياخشك كرده  164,457 3,787,697,438 127,318
106 1394 ارمنستان 8025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك  14,040 3,711,811,462 123,436
107 1394 ارمنستان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 42,026 3,703,711,086 126,078
108 1394 ارمنستان 8062020 تيزا بي دا نه دا ر( ا نگورخشک کرده ) 81,200 3,680,623,100 125,267
109 1394 ارمنستان 29173200 اورتو فتالاتکهاي ديکاكتيل  64,400 3,651,886,500 121,902
110 1394 ارمنستان 72107000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmرنگ شده , ورني زده ,ياا ندودشده باموا دپلاستيک.  160,410 3,580,738,538 119,369
111 1394 ارمنستان 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 64,918 3,472,389,570 115,755
112 1394 ارمنستان 74111090 ساير لوله هاي مسي از مس تصفيه شده غيرمذکور درجاي ديگر  13,346 3,429,957,923 114,478
113 1394 ارمنستان 39033000 کوپليمرهاي ا کريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به اشکال ابتدا ئي 67,500 3,352,389,435 112,641
114 1394 ارمنستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف ؛ نما، كف ، ديوار ، سقف ، پي (ساختمان ، استخر ، تأسيسات و...) 161,410 3,318,770,490 112,965
115 1394 ارمنستان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيکها ، سيکلنيکها يا سيکلوترپنيک ها ، بنزن ، تولوئن ، اکسلين ها ، استيرن ، اتيل بنزن ، کومن 188,010 3,286,884,496 114,584
116 1394 ارمنستان 35052000 چسب هابرا ساس نشاسته يافکول يابرا ساس دکسترين يا ساير نشاسته ها و فکول هاي تغييريافته 129,161 3,282,450,454 110,307
117 1394 ارمنستان 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي کمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 75,875 3,197,735,186 106,598
118 1394 ارمنستان 39031910 پلي استيرن غيرقابل انبساط معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 91,250 3,142,537,463 105,287
119 1394 ارمنستان 28080010 ا سيد نيتريک 398,776 3,141,262,346 106,510
120 1394 ارمنستان 72106900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري ياا ندودشده باآلومينيوم, غيرمذکوردرجاي ديگر 146,850 3,124,451,548 104,296
121 1394 ارمنستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي  1,203,233 3,091,785,309 105,106
122 1394 ارمنستان 73082000 برج ومنجنيق ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 57,130 3,075,860,808 102,834
123 1394 ارمنستان 32091040 رنگهاوپوشش ساختماني براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل  41,350 3,049,561,580 109,163
124 1394 ارمنستان 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن کاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها  52,529 2,969,377,842 99,803
125 1394 ارمنستان 1059900 سايرمرغ ,خروس ,ا ردک ,غاز ,بوقلمون و مرغ شاخدا ر ,زنده ازنوع خانگي به وزن بيش از185گرم بغيرازماكيان ازگونه هاي Gِِallusdome 25,503 2,918,508,915 97,896
126 1394 ارمنستان 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 71,887 2,906,814,060 97,047
127 1394 ارمنستان 29153200 استات وينيل 107,256 2,896,150,496 96,530
128 1394 ارمنستان 11081290 ساير نشاسته ذرت بجز گريد دا رويي 154,401 2,881,877,767 98,153
129 1394 ارمنستان 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده وآماده نشده به نحوي ديگر بغير از انواع حاوي تخم مرغ 109,800 2,870,694,100 96,791
130 1394 ارمنستان 23011000 آرد، زبره و به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله، از گوشت يا احشاء؛ تفاله چربيکهاي حيواني  351,610 2,864,975,142 97,592
131 1394 ارمنستان 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 47,673 2,840,284,826 95,375
132 1394 ارمنستان 73219000 اجزاءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 7321ازچدن ,آهن ياازفولاد . 22,110 2,820,497,180 95,043
133 1394 ارمنستان 56049000 سايرنخ نسجي ونوا رها,واشكال همانند آغشته ياا ندوده باكائوچو ياموادپلاستيكي  19,087 2,813,259,456 94,786
134 1394 ارمنستان 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 110,000 2,727,570,090 93,898
135 1394 ارمنستان 38089119 ک ساير LD50 بيشتر از 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي  11,803 2,663,018,800 93,080
136 1394 ارمنستان 39075010 رزين هاي ا لکيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 38,984 2,632,160,948 89,663
137 1394 ارمنستان 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي  58,690 2,617,662,689 87,401
138 1394 ارمنستان 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 36,922 2,610,276,056 88,356
139 1394 ارمنستان 27129090 سايرمومهاي نفتي ومعدني غيرمذکور درجاي ديگر  74,205 2,504,559,129 83,618
140 1394 ارمنستان 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 125,220 2,497,784,058 87,543
141 1394 ارمنستان 7070000 خياروخيارترشي, تازه يا سردکرده 195,082 2,467,813,518 81,850
142 1394 ارمنستان 34011150 صابون رختشويي  92,193 2,453,597,176 82,972
143 1394 ارمنستان 70134190 ظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز (به غيرازليوانهاي نوشيدني )يامقاصد آشپزخانه اي ،بغيراز سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني . 52,182 2,442,493,893 85,459
144 1394 ارمنستان 73211190 سايروسايل خورا ک پزي وخورا ک گرم کن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذکور 25,031 2,436,068,521 82,093
145 1394 ارمنستان 7096000 فلفل فرنگي ا ز نوع capsicum ياPimenta 107,679 2,431,242,686 82,169
146 1394 ارمنستان 27129010 پارافين با درصد بيش از 75 درصد وزني روغن  90,064 2,412,191,007 81,060
147 1394 ارمنستان 62099000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 6,514 2,324,305,668 78,168
148 1394 ارمنستان 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 25,879 2,291,278,179 77,800
149 1394 ارمنستان 70031290 سايرورق هاي شيشه ا ي مسلح نشده باسيم که خميرآن درتوده رنگ شده ياکدرشده// غيرمذکوردر جاي ديگر 466,723 2,288,881,237 77,845
150 1394 ارمنستان 73069010 ساير لوله وپروفيل هاي توخالي ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 99,280 2,277,818,936 76,439
151 1394 ارمنستان 25171020 دولوميت خردشده يا بريده شده 927,933 2,273,417,698 76,698
152 1394 ارمنستان 39173100 لوله هاوشيلنگهاي قابل ا نعطاف که دا را ي يک حدا قل تحمل فشارتاحد ترکيدگي27/6/mpa باشند  28,180 2,265,116,108 76,766
153 1394 ارمنستان 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 23,244 2,254,568,630 76,778
154 1394 ارمنستان 32029000 سايرمواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي داراي مواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 80,530 2,240,326,482 75,723
155 1394 ارمنستان 28042100 آرگون 24,300 2,200,454,580 72,900
156 1394 ارمنستان 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 37,265 2,137,697,560 70,780
157 1394 ارمنستان 56074100 ريسمان برا ي بستن ياعدل بندي ا زپلي اتيلن ياپلي پروپيلن.  23,375 2,114,899,875 70,125
158 1394 ارمنستان 8062070 کاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 20,060 2,112,078,360 70,350
159 1394 ارمنستان 58019000 پارچه هاي مخمل وپلوش تاروپودباف وشنيل ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 4,939 2,068,353,574 69,146
160 1394 ارمنستان 15162090 چربي ها و روغن هاي نباتي هيدروژنه شده و...و ا جزا آنها به غير ا ز روغن جانشين کره کاکائووروغن C.B.E 40,160 1,973,565,904 68,214
161 1394 ارمنستان 39202010 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ شده Bi oriented poly prolylene  32,508 1,945,118,266 65,015
162 1394 ارمنستان 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش  44,200 1,941,864,552 65,858
163 1394 ارمنستان 27101940 روغن پايه معدني 92,320 1,924,081,230 65,498
164 1394 ارمنستان 94049000 اسباب تختخوا ب وا شياءهمانند(مانند لحاف ،كوسن مخده ،بالش )فنري ياا نباشته شده ياا زدا خل تجهيزشده باموا د،غيرا زتشک وکيسه خوا ب 7,896 1,918,647,496 63,577
165 1394 ارمنستان 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 21,761 1,912,673,715 65,283
166 1394 ارمنستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 39,648 1,882,102,248 64,042
167 1394 ارمنستان 7019000 سيب زميني ، تازهيا سردکرده  157,890 1,866,229,132 62,631
168 1394 ارمنستان 8051000 پرتقال , تازه يا خشک کرده 114,496 1,784,060,850 59,229
169 1394 ارمنستان 74081100 مفتول ا زمس تصفيه شده, که بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن بيش ا ز6ميليمترباشد. 9,954 1,768,006,440 58,728
170 1394 ارمنستان 72024190 فروكروم دا را ي بيشتر ا ز 60 درصد وزني کروم 102,010 1,756,597,794 61,206
171 1394 ارمنستان 73221900 ساير را دياتور,باگرم کننده غيربرقي وا جزا ءوقطعات آنها,از آهن ياا زفولاد غير مذكور درجاي ديگر . 8,270 1,747,062,310 57,890
172 1394 ارمنستان 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 98,180 1,735,289,182 57,926
173 1394 ارمنستان 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيکي 20,670 1,681,856,400 56,010
174 1394 ارمنستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster)  133,750 1,671,013,523 56,642
175 1394 ارمنستان 28011000 کلر 207,315 1,670,364,721 56,566
176 1394 ارمنستان 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غيرمذکور از پليمرهاي اتيلن غيراسفنجي مستحکم نشده  18,548 1,657,265,856 55,644
177 1394 ارمنستان 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 8,271 1,643,295,606 54,814
178 1394 ارمنستان 17023090 گلوکز وشربت گلوکز خشک کمترا ز20درصد وزني فروکتوز يابدون آن غيرمذکور درجاي ديگر 103,600 1,641,364,633 56,579
179 1394 ارمنستان 70132800 ساير ليوانهاي نوشيدن پايه دار (گيلاس )به غير ازسفالينه شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار .  37,800 1,635,991,200 56,700
180 1394 ارمنستان 90281000 کنتورگاز 11,217 1,635,749,838 54,198
181 1394 ارمنستان 53072000 نخ ا زکنف ياا زسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 چندلا(تابيده )ياکابله.  27,450 1,618,791,540 54,900
182 1394 ارمنستان 72159000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج ,که درجاي ديگرذکرنشده  67,360 1,563,034,880 53,888
183 1394 ارمنستان 55032000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده  23,822 1,550,818,583 52,349
184 1394 ارمنستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگهاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 16,602 1,499,992,650 50,820
185 1394 ارمنستان 39012099 سايرپلي ا تيلن باچگالي 94%يا بيشتربجزنوع پودري غيرمذکوردرجاي ديگر 45,000 1,499,181,055 50,738
186 1394 ارمنستان 39219070 ورق پلي ا تيلن با ا لياف شيشه ومنسوج نبافته  9,946 1,487,838,620 49,730
187 1394 ارمنستان 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 1,920 1,482,880,080 50,160
188 1394 ارمنستان 39204990 سايرصفحه هاوورق هامستحکم نشده ا زپليمرهاي کلروروينيل غيرا سفنجي باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 26,990 1,476,096,282 50,622
189 1394 ارمنستان 25084010 خاك رس رنگ زدا وگل سرشور 81,361 1,445,776,340 48,816
190 1394 ارمنستان 7051100 کاهو کروي (سالادي ) ,تازه يا سردکرده 149,000 1,436,103,136 47,677
191 1394 ارمنستان 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 875 1,432,157,829 48,163
192 1394 ارمنستان 39011059 پلي ا تلين گريد بادي با چگالي کمتر ا ز 94%بجزنوع پودري 44,000 1,402,151,500 49,621
193 1394 ارمنستان 97011000 تابلوي نقاشي,نقاشي سياه قلم ونقاشي با مداد رنگي، تماماً با دست کشيده شده.  150 1,399,198,256 46,328
194 1394 ارمنستان 39253000 پشت دري وپشت پنجره ا ي, پرده (ا زجمله پرده کرکره )و ا شياءهمانندو ملحقات آنهاا زموا دپلاستيک 11,371 1,355,718,616 45,424
195 1394 ارمنستان 25010030 نمك تغييريافته برا ي مصارف صنعتي(شامل خالص شده ) 915,640 1,338,561,506 44,729
196 1394 ارمنستان 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد  15,255 1,332,289,350 45,687
197 1394 ارمنستان 8071100 هندوا نه , تازه 140,580 1,331,754,276 46,801
198 1394 ارمنستان 84039010 پره (ديوا ره ) چدني جهت ديگ حرا رتي مرکزي 14,800 1,317,976,000 44,004
199 1394 ارمنستان 32099010 رنگ رويه وا ستري ا تومبيل براساس سايرپليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ديسپرسه ياحل شده درمحيط آبي  11,500 1,308,989,800 43,703
200 1394 ارمنستان 25084090 سايرخاك رس ها، غير از خاك رس رنگ زدا وگل سر شور 75,070 1,307,373,738 43,377
201 1394 ارمنستان 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 3,344 1,285,226,342 43,467
202 1394 ارمنستان 39269090 پد پلاستيكي نوار كاست تصويري (PAD) 14,100 1,267,054,200 42,303
203 1394 ارمنستان 21022000 مخمرهاي غيرفعال (مرده ) ,ساير موجودا ت تک سلولي ,مرده 20,800 1,254,013,120 41,600
204 1394 ارمنستان 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 12,396 1,234,940,115 42,394
205 1394 ارمنستان 28363090 ساير هيدروژن کربنات سديم ( بي کربنات سديم) بجز بي كربنات - غير تزريقي گريد دارويي 167,700 1,233,493,938 43,521
206 1394 ارمنستان 32151100 مرکب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 13,948 1,232,268,456 41,845
207 1394 ارمنستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 58,970 1,217,926,278 41,005
208 1394 ارمنستان 72139900 ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج گرم نوردشده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده كه درجاي ديگري گفته نشده باشد  50,190 1,211,827,512 40,152
209 1394 ارمنستان 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر  31,700 1,199,616,528 41,492
210 1394 ارمنستان 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي  10,000 1,198,280,000 40,000
211 1394 ارمنستان 34021240 كوكو آميد و بتائين  33,515 1,178,864,496 40,219
212 1394 ارمنستان 39173200 ساير لولهکها كه با مواد ديگر مستحكم نشده و به نحو ديگري با ساير مواد جور نشدهکباشد، بدون لوازم و ملحقات  19,430 1,172,950,240 38,860
213 1394 ارمنستان 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله, واستيون بوتادين که درجاي ديگرمذکورنباشد بجز لاتكس  18,900 1,170,477,000 41,423
214 1394 ارمنستان 87032319 ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي  7,116 1,155,782,000 39,200
215 1394 ارمنستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشکل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 78,700 1,137,525,164 38,010
216 1394 ارمنستان 84199020 ا جزا وقطعات تعرفه 84191900 12,520 1,125,673,200 37,560
217 1394 ارمنستان 84189940 ---كندانسور واپراتوردستگاههاي شماره 84181000، 84182100،84182900 2,060 1,097,919,000 38,700
218 1394 ارمنستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 53,930 1,091,146,484 36,616
219 1394 ارمنستان 73218200 بخاري ،منقل وساير وسايل غيربرقي همانند (باستثناءوسائل خورا ک پزي ياخورا ک گرم کن ),باسوخت مايع, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 8,900 1,090,905,860 36,492
220 1394 ارمنستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 20,736 1,087,136,148 37,324
221 1394 ارمنستان 78011000 سرب تصفيه شده بصورت کارنشده 20,120 1,077,997,302 36,618
222 1394 ارمنستان 25010010 نمک معمولي(ا زجمله نمک آماده برا ي سرسفره ونمک تقليب شده ) 423,460 1,059,401,542 35,461
223 1394 ارمنستان 8041020 خرماکبکاب تازه ياخشك كرده  41,654 1,056,881,827 35,395
224 1394 ارمنستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد  14,330 1,051,082,305 35,077
225 1394 ارمنستان 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 22,000 1,014,773,760 34,320
226 1394 ارمنستان 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 4,311 1,011,936,501 33,560
227 1394 ارمنستان 34012010 صابون مايع  37,422 998,641,357 33,679
228 1394 ارمنستان 39229000 مخزن آب, سيفون و لوا زم بهدا شتي همانند,که درجاي ديگرمذکورنباشد,ا زموا د پلاستيکي 7,640 993,976,594 33,046
229 1394 ارمنستان 32041110 ---گرانول مستربچ (Master Batch) 6,800 990,318,000 34,000
230 1394 ارمنستان 84162000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت جامدياگاز(همچنين مشعل هاي مختلط) 2,694 970,846,492 32,527
231 1394 ارمنستان 54011000 نخ دوخت ا زرشته هاي سنتتيک.  10,927 968,956,089 32,771
232 1394 ارمنستان 87043200 وسايل نقليه حمل ونقل کالا,باموتورپيستوني جرقه ا ي -احتراقي ،به وزن ناخالص بيش ا ز5تن 9,000 968,880,000 33,000
233 1394 ارمنستان 32041610 --- گرانول مستربچ 44,000 965,547,000 33,000
234 1394 ارمنستان 73066110 لوله هاوپروفيل ها, جوش دا ده شده, ا زآهن ياا زفولاد, با قطر خارجي كمتر از 2/203 ميليمتر 33,260 954,265,320 33,172
235 1394 ارمنستان 39206190 سايرصفحه هاوورقهاا زپلي کربنات غيرا سفنجي بجزورق دوجدا ره وفيلم متالايز 5,810 934,204,425 31,955
236 1394 ارمنستان 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر  65,460 929,502,392 30,766
237 1394 ارمنستان 34021120 سديم لوريل اتر سولفات  23,670 922,705,412 31,220
238 1394 ارمنستان 70052120 شيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده که خميرا ن کلادرتوده رنگ شده باضخامت بيشتراز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 191,650 913,276,536 30,661
239 1394 ارمنستان 28281000 هيپوکلريت کلسيم تجارتي و ساير هيپوکلريت هاي کلسيم 31,200 902,748,000 31,200
240 1394 ارمنستان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 4,400 886,733,800 29,900
241 1394 ارمنستان 17023010 شربت گلوکز و دکستروز منوهيدرا ت غير تزريقي . 40,529 885,148,092 29,457
242 1394 ارمنستان 29173910 دي بوتيل فتالات  27,645 882,206,070 30,095
243 1394 ارمنستان 8109010 انار تازه  36,308 875,263,760 29,067
244 1394 ارمنستان 1051190 مرغ وخروس به وزن 185گرم وكمتر غير مذكور درجاي ديگر .  3,600 862,761,600 28,800
245 1394 ارمنستان 32041990 سايرموا درنگ کننده آلي سنتيک ومخلوطهايي ا ز چندين موا درنگ کننده مشمول شماره 320411لغايت 320419غير مذكور درجاي ديگر  12,000 851,100,000 30,000
246 1394 ارمنستان 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 7,500 849,150,000 30,000
247 1394 ارمنستان 72165000 پروفيل ا زآهن يافولادغير ممزوج ,فقطگرم نوردشدهگرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده که درجاي ديگرذکرنشده ا ست.  52,600 843,050,050 28,116
248 1394 ارمنستان 79012000 الياژهاي روي  13,120 838,795,043 28,913
249 1394 ارمنستان 39091090 سايررزينهاي ا ورئيک وتيوا وره بغيرا ز پودر قالبگيري ا ز رزينهاي ا ورئيک 44,000 834,962,700 28,600
250 1394 ارمنستان 39239090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 9,452 828,748,487 28,256
251 1394 ارمنستان 48237000 ا شياءقالب گيري شده ياپرس شده ا زخميرکاغذ 47,992 821,278,348 27,836
252 1394 ارمنستان 76061110 ورق کامپوزيتي از آلومينيوم، غيرممزوج به شكل مربع يا مستطيل 9,000 817,056,000 28,800
253 1394 ارمنستان 73110000 ظروف چدني ،آ هني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده . 12,521 814,909,998 28,304
254 1394 ارمنستان 39232190 سايرکيسه 0کيسه کوچک ا زپلي ا تيلن بجزکيسه خون, کيسه ا سپتيک 5لايه مقاوم درمقابل نفوذهوا وا کسيژن 9,078 798,747,042 27,234
255 1394 ارمنستان 62179000 ا جزا ءلباس دوخته ومهيا, غير مذکور در جاي ديگر 5,160 779,469,600 25,800
256 1394 ارمنستان 4071118 تخمکمرغ نطفهکدار جوجه يكروزه گوشتي  1,880 776,692,800 25,920
257 1394 ارمنستان 72166900 پروفيل ا زآهن ياا زفولاد,فقطسردشکل دا ده شده ياسردتمام شده, که درجاي ديگرگفته نشده ا ست.  16,200 756,896,400 25,272
258 1394 ارمنستان 58012300 پارچه هاي مخمل وپلوش باپرزپودي, ازپنبه ،قطع شده ،غيرازشماره 58012200 5,370 722,236,545 24,165
259 1394 ارمنستان 84193100 خشک کننده هابرا ي محصولات کشاورزي 5,920 714,165,120 23,680
260 1394 ارمنستان 87163100 تريلرها و نيمه تريلرهاي تانکردا ر ,برا ي حمل و نقل کالا 20,870 699,048,000 24,000
261 1394 ارمنستان 62171000 متفرعات لباس دوخته ومهيا ,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,945 692,610,600 23,340
262 1394 ارمنستان 39069099 سايرپليمرهاي ا کريليک به ا شکال ا بتدا يي غيرمذکور 11,038 690,210,831 23,043
263 1394 ارمنستان 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچوياموا دپلاستيکي, غيرمذکوردرجاي ديگر 5,720 677,483,784 22,616
264 1394 ارمنستان 59119000 ساير محصولات واشياء نسجي، براي مصارف فني، مذكور در يادداشت فصل 7 5,500 662,112,000 22,000
265 1394 ارمنستان 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر  21,965 661,256,325 21,965
266 1394 ارمنستان 55070000 الياف مصنوعي غير يكسره، حلاجي شده، شانهکزده يا به نحو ديگري براي نخکريسي عملکآورده شده باشند.  7,343 659,265,529 22,156
267 1394 ارمنستان 32099090 سايررنگهاوورني هابرا ساس پليمرهاي سنتتيک يا پليمرهاي طبيعي تغييريافته ديسپرسه يامحلول درمحيط آبي....غيرمذکور 4,220 657,983,826 22,334
268 1394 ارمنستان 25223000 آهک هيدروليک 181,372 639,906,286 21,335
269 1394 ارمنستان 28230000 ا کسيدهاي تيتان 33,125 638,091,875 21,865
270 1394 ارمنستان 33061000 مواد پاكکكننده دندان  9,600 618,292,818 20,735
271 1394 ارمنستان 84146090 ---ساير كلاهك ها كه بزرگترين ضلع افقي آنها حداكثر 120 سانتيمتر باشد غير از هود آشپزخانه 6,800 611,020,800 20,401
272 1394 ارمنستان 34021320 نونيل فنل اتوكسيله  17,364 574,186,574 19,969
273 1394 ارمنستان 64069090 سايراجزاء کفش، کف هاي داخلي قابل تعويض همانند گتر وساق پوش واشيا، همانند غيرمذکور باستثناي از چوب وسرپنجه فولادي 6,260 566,855,520 18,780
274 1394 ارمنستان 52085900 پارچه تاروپودباف ا زپنبه, چاپ شده, با85%يا بيشتر پنبه, غيرمذکوردرجاي ديگربه وزن هرمتر كمتراز200گرم  3,240 554,020,560 19,440
275 1394 ارمنستان 39211910 ---نوار اسفنجي ويژه صنايع سيم وكابل 6,175 540,073,575 18,525
276 1394 ارمنستان 8041060 خرمازا هدي تازه ياخشك كرده  21,236 534,540,721 17,801
277 1394 ارمنستان 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 5,969 533,281,608 18,222
278 1394 ارمنستان 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه  2,650 525,140,355 17,451
279 1394 ارمنستان 18069000 شکلات, غيره, حاوي کاکائو,به صورت غيرا زبلوک, تخته, ميله ياقلم, غيرمذکوردرجاي ديگر 3,231 524,625,089 17,469
280 1394 ارمنستان 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي  5,645 521,652,157 18,170
281 1394 ارمنستان 91052900 ساعتهاي ديوا ري غير برقي  5,720 512,581,395 17,160
282 1394 ارمنستان 8025200 پسته ها بدون پوست، تازه يا خشك 2,010 511,866,600 17,085
283 1394 ارمنستان 29121100 متانال (فرمالدئيد) 34,823 490,642,426 16,727
284 1394 ارمنستان 72083790 محصولات تخت نورد شده از آهن يا از فولادهاي غير ممزوج به صورت طومار فقط گرم نورد شده غيرمذکور در رديف هاي 72081000 لغايت 72083790  22,440 486,945,186 16,718
285 1394 ارمنستان 39173300 ساير، كه با مواد ديگرمستحكم نشده و به نحو ديگري کبا کسايرموادجورنشدهکباشد، با لوازم و ملحقات  5,624 486,419,760 16,872
286 1394 ارمنستان 76069299 ساير صفحه ها،ورق ها ،ونوارها ازآلياژ آلومينيوم غير مذكور درجاي ديگر  4,600 480,746,000 16,100
287 1394 ارمنستان 32082040 موا د ا فزودني رنگ براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل  11,530 466,097,433 16,045
288 1394 ارمنستان 32089090 سايررنگهاوورني هابرا ساس ساير پليمرهاي سنتيتيک ياطبيعي تغييرياقته غيرمذکور درجاي ديگر بامحلولهاي مشخص شده دريادداشت 4فصل 32 20,570 464,627,224 15,721
289 1394 ارمنستان 39069030 پليمرهاي اكريليك به صورت رزينهاي ترموپلاست محلول درحلالهاي آلي 3,990 463,015,560 15,960
290 1394 ارمنستان 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايکپارچه.  52,980 461,082,953 15,583
291 1394 ارمنستان 39211990 ساير صفحه ها و ورق هاي نازك از ساير مواد پلاستيكي بجز مورد مصرف در صنايع سيم وكابل  6,111 454,346,356 15,755
292 1394 ارمنستان 54026100 نخ ا زنايلون ياسايرپلي آميدها,چندلاياکابله, آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 5,000 453,180,000 15,000
293 1394 ارمنستان 84161000 مشعل هاي کوره برا ي سوخت مايع 2,130 446,614,140 14,912
294 1394 ارمنستان 39204350 فيلم شبرينك ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر  5,000 436,463,100 15,420
295 1394 ارمنستان 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 4,000 429,150,000 15,000
296 1394 ارمنستان 39232990 ساير غير از رديف هاي مشمول 39231000 لغايت 39232910 4,800 425,701,800 14,400
297 1394 ارمنستان 32091090 سايررنگهابرا ساس پليمرهاي ا کريليک يا وينيل غيرمذکور 9,594 420,943,621 14,664
298 1394 ارمنستان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 21,620 417,963,158 14,702
299 1394 ارمنستان 38089129 ک ساير LD50 حداكثر 2000 محصول آماده شيميايي ، خانگي  1,600 416,880,000 14,400
300 1394 ارمنستان 41079900 سايرچرم هاي بيشترآماده شده بعددباغي ياکرا ستينگ وچرم پارشمينه شده همچينين كناره ها ا زحيوا نات ا زنوع گاوياا سب 567 416,393,640 13,896
301 1394 ارمنستان 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 4,339 415,031,437 13,999
302 1394 ارمنستان 39069040 پليمرهاي اكريليك به صورت رزينهاي ترموپلاست محلول درآب 13,000 413,985,000 14,270
303 1394 ارمنستان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 3,425 408,610,300 13,701
304 1394 ارمنستان 27149000 قيرو آسفالت, طبيعي, آسفالت هاي طبيعي وسنگ هاي آسفالت دا ر طبيعي 44,990 407,636,394 13,497
305 1394 ارمنستان 39241090 لوا زم سرميزولوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجزظروف ملامين 4,753 403,600,995 14,259
306 1394 ارمنستان 48191000 کارتن ,قوطي ,جعبه ا زکاغذيامقوا ي موج دا ر 16,110 402,291,304 13,532
307 1394 ارمنستان 72131010 ميلگردکلاف باقطرکمترا ز9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج  25,720 394,979,104 13,117
308 1394 ارمنستان 25181000 دولومي تکليس ياتفته نشده 100,092 391,726,260 13,012
309 1394 ارمنستان 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 20,020 389,804,415 13,013
310 1394 ارمنستان 70109090 سايرقرا به بطري فلاسک ظرف دهان گشادکوزه لوله جاي قرص ا ز شيشه غيرمذکوردرجاي ديگر 41,430 384,557,019 12,840
311 1394 ارمنستان 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 4,500 383,791,500 13,500
312 1394 ارمنستان 25199010 کمنيزيم مرده از طريق Sintered (تجزيه شيميائي) با عيار اكسيد منيزيم (MgO) 94درصد و كمتر از آن Fe 203 كمتر از يك درصد  111,800 383,189,620 12,760
313 1394 ارمنستان 68022900 ساير سنگهاي تراشه پذير يا سنگهاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگها ، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند باستثناء سنگ مرمر، تراورتن ،رخام وسنگ خارا (گرانيت) 33,060 381,195,900 13,020
314 1394 ارمنستان 70052920 سايرشيشه هاي فلوت ،ساييده وصيقل شده امسلح نشده غيرمذکورباضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا4.5 ميليمتر 79,750 378,894,256 12,761
315 1394 ارمنستان 39073090 سايررزين هاي ا پوا کسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 5,750 377,108,723 12,485
316 1394 ارمنستان 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه .  13,330 366,870,840 12,380
317 1394 ارمنستان 28112900 سايرتركيبات اكسيژن دار غير آلي عناصر غير فلزي غير از دي اکسيد کربن ودي اکسيد سيليسيم  9,475 366,295,263 12,317
318 1394 ارمنستان 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي  9,929 362,910,747 12,457
319 1394 ارمنستان 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 689 351,323,210 12,110
320 1394 ارمنستان 34021290 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف کاتيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 7,400 343,404,200 11,500
321 1394 ارمنستان 40040000 آخال, خرده ريز و دم قيچي کائوچوي سفت نشده, حتي ا گربصورت پودريادا نه باشد 5,600 335,462,400 11,200
322 1394 ارمنستان 72101100 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0 mmيابيشتر روکش, آبکاري يااندود شده باقلع 8,600 329,332,872 11,352
323 1394 ارمنستان 7099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 22,850 327,737,853 10,867
324 1394 ارمنستان 38122090 سايرپلاستي سايزهاي مرکب برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي بجزمخلوطهاي دا را ي دي بوتيل فتالات 13,300 318,358,080 10,900
325 1394 ارمنستان 40081190 صفحه ورق ونواراز کائوچوي اسفنجي بجزپوشش براي کف وعايق الاستومري 2,926 316,008,000 10,500
326 1394 ارمنستان 73141990 سايرتورهاي تاروپودباف ا زآهن يا فولادغيرمذکوردرجاي ديگر 5,305 315,223,362 10,651
327 1394 ارمنستان 87043100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،باموتور جرقه اي -احتراقي ،به وزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w ) حدا کثر5 تن 2,320 309,891,000 10,600
328 1394 ارمنستان 30059090 سايرباندها,ا وا ت, مشمعهاي طبي وضمادهااغشته به مواد دارويي يا خرده فروشي براي مصارف پزشکي غيرمذکور 5,440 309,307,520 10,880
329 1394 ارمنستان 94054040 ---چراغ هاي شيلنگي ويا نواري متشكل از ديودهاي نورافشان (LED)حتي داراي تجهيزات نصب پيچي ، چسب و... 1,838 309,285,375 10,325
330 1394 ارمنستان 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 64,386 307,859,487 10,301
331 1394 ارمنستان 94034000 مبلهاي چوبي ا زانواعي که درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر ميگيرند 2,820 303,873,520 10,144
332 1394 ارمنستان 78019990 سايرسرب هاي تصفيه نشده, به صورت كارنشده ،غيرمذکور درجاي ديگر  4,900 301,880,656 10,328
333 1394 ارمنستان 39211100 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا ز پليمرهاي ا ستيرن 5,120 300,680,875 10,125
334 1394 ارمنستان 12092910 تخم چمن براي كشت  1,900 296,894,000 10,489
335 1394 ارمنستان 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 3,300 282,016,800 9,900
336 1394 ارمنستان 29173990 سايرا سيدهاي پلي کربوکسيليک بودا ر.ا نيدريد.هالوژنورهاهاپرا کسيدهاپرا کسي ا سيدهاي آنهاومشتقات آنهاغيرمذکور 12,600 277,452,000 9,450
337 1394 ارمنستان 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 3,048 276,167,088 9,144
338 1394 ارمنستان 84369100 ا جزاء وقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور يا جوجه کشي وجوجه پروري 2,339 273,522,660 9,356
339 1394 ارمنستان 32141000 بتانهکهاي شيشهکبرها، بتانهکهاي پيوندزني، سيمانکهاي رزيني، تركيبات درزگيري و ساير بتانهکها؛ اندودهايي كه در نقاشي به كار ميکرود  6,984 272,793,168 9,144
340 1394 ارمنستان 29153100 استات اتيل  8,190 272,681,721 9,582
341 1394 ارمنستان 40030000 کائوچوي دوباره ا حياءشده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 3,000 271,908,000 9,000
342 1394 ارمنستان 84619000 ماشين هاي ا بزا ربرا ي کاربرروي فلزا ت ا زطريق بردا شتن فلزياسرمتها,غيرمذکوردرجاي ديگر 3,090 270,372,900 9,000
343 1394 ارمنستان 34021220 كوكونات فتي اسيد دي اتانول آمين  8,200 270,113,252 9,017
344 1394 ارمنستان 39181090 ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 3,100 264,389,700 9,300
345 1394 ارمنستان 73090000 مخزن ، منبع ، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد ( به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده ) ، از چدن ، آهن يا فولاد ، با گنجايش حداكثر 300 ليتر ، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي ، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 4,800 264,254,528 8,988
346 1394 ارمنستان 39202090 صفحه ها ورق ها ورقه هاي نازک غيرمذکورا ز پليمرهاي پروپيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده  2,893 262,171,173 8,756
347 1394 ارمنستان 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 5,770 261,484,860 8,655
348 1394 ارمنستان 32064200 ليتو پون و ساير پيگمانکها و فرآوردهکهاي آن  12,200 253,165,900 8,540
349 1394 ارمنستان 8062050 آفتابي بي دا نه ( ا نگورخشک کرده ) 5,500 247,137,000 8,250
350 1394 ارمنستان 87112019 ----موتورسيكلت ها داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي با حجم سيلندر بيشتر از 50 سي سي وحداكثر 250 سي سي از نوع دوزمانه بجز مخصوص استفاده در پيست ونوع هيبريدي 1,437 233,118,000 8,100
351 1394 ارمنستان 26011190 --- سنگ آهن هماتيت دانه بندي با خلوص آهن بيشتر از 40 درصد به هم فشرده نشده 89,600 231,218,360 7,720
352 1394 ارمنستان 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 2,000 230,436,000 8,000
353 1394 ارمنستان 19041000 فرآوردهکهاي غلات كه با عمل پفکكردن يا تفت دادن به دست آمده باشند.  2,695 227,656,632 7,816
354 1394 ارمنستان 32091010 رنگ رويه وآستري ا تومبيل براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل  5,468 226,111,042 7,621
355 1394 ارمنستان 32081010 پوشش ورنگها براساس پلي استرها  6,240 220,321,153 7,486
356 1394 ارمنستان 68030090 سنگ لوح طبيعي کار شده واشياء ساخته شده از سنگ لوح طبيعي يا فشرده غير از سنگ براي کف وديوار 2,850 212,966,250 7,125
357 1394 ارمنستان 8062080 کاشمري سبز دا نه دا ر ( ا نگورخشک کرده ) 2,000 210,784,000 7,000
358 1394 ارمنستان 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسکويت سازي وماشين آلات توليدماکاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند  2,130 210,680,800 7,200
359 1394 ارمنستان 19059090 سايرنان ها,غيره, فطير,خميربرا ي لاک ومهروخميرهاي خشک کرده آرد غيرمذکوردرجاي ديگر 3,160 210,288,655 7,015
360 1394 ارمنستان 32041290 موا درنگي ا سيدي حتي متاليزه وفرآورده هابراساس اين مواد ،فرآورده هاي موادرنگي دندانه ،غير مذكور درجاي ديگر  1,375 206,163,630 6,879
361 1394 ارمنستان 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50 درصد وزني عناصر منيزيم ، كلسيم ، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم ، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 20,000 204,645,000 7,000
362 1394 ارمنستان 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا کتيف غيرمذکور در جاي ديگر 11,360 204,017,980 6,826
363 1394 ارمنستان 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 1,750 202,225,200 6,800
364 1394 ارمنستان 47079000 ساير كاغذ يا مقوا براي بازيافت ، همچنين آخال و ضايعات جور نشده  11,222 196,435,111 6,509
365 1394 ارمنستان 34011190 صابون ومحصولات وفرآورده هاي آلي تاانسيواكتيف به شكل شمش ،ميله ،چونه ،تكه يابه اشكال قالبي وكاغذ براي مصارف پاكيزگي وطبي غير از رديفهاي10 340111 لغايت 34011150 7,200 195,080,400 6,480
366 1394 ارمنستان 2109900 ا رد وزبره از گوشت يا گوشت ا حشاء خورا کي نمک زده يادودي ... ساير حيوا نات غيرمذکور 23,285 189,609,633 6,287
367 1394 ارمنستان 39204340 فيلم ا سترچ ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 4,000 189,346,500 6,300
368 1394 ارمنستان 68091100 صفحه ، ورق ، لوحه ، چهارگوش واشياء همانند ، تزيين نشدهاز گچ يا تركيباتي كه اساس آنها گچ باشد ،فقط پوشانده شده يا مسلح شده با كاغذ يامقوا  40,540 172,615,710 5,837
369 1394 ارمنستان 19053100 بيسکويت هايي که به آنها موا د شيرين کننده ا فزوده ا ند 2,483 171,360,040 5,690
370 1394 ارمنستان 85161010 دستگاههاي آبگرم کن وآبسردکن توا م برقي  4,000 170,746,200 5,800
371 1394 ارمنستان 34021900 موا دآلي تانسيوا کتيف (غيرآنيونيك ،غيركاتونيك ،يونيك )حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي  72,700 168,249,184 5,816
372 1394 ارمنستان 29126000 پارا فرمالدئيد 14,000 167,731,200 5,600
373 1394 ارمنستان 29153900 ساير استرهاي اسيد استيك بغير از استات اتيل ، استات ونيل ، استات بوتيل نرمال ، استات دي نوسب (iso) 3,720 167,132,160 5,580
374 1394 ارمنستان 32081060 ورني ويژه مرکب چاپ فلکسوبراساس پلي استرها  1,520 166,545,880 5,624
375 1394 ارمنستان 84182900 يخچالهاي خانگي غير از تراكمي 900 165,577,500 5,500
376 1394 ارمنستان 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 730 165,476,619 5,621
377 1394 ارمنستان 39079910 رنگ پودرهاي ا ماده ونيمه ا ماده به شکل فلس ياگرا نول ازنوع پلي استر  2,215 165,282,675 5,537
378 1394 ارمنستان 28272000 کلرورکلسيم 25,210 162,979,412 5,486
379 1394 ارمنستان 11031300 بلغور و زبره ذرت 24,975 161,175,259 5,336
380 1394 ارمنستان 84368000 ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي،باغباني ،گلكاري ، جنگل دا ري ياپرورش زنبورعسل, غيرمذکوردرجاي ديگر 1,389 157,262,580 5,556
381 1394 ارمنستان 8131000 زردآلو ,خشک کرده 1,970 156,077,800 5,210
382 1394 ارمنستان 28080020 اسيد سولفونيتريك 4,000 155,844,000 5,200
383 1394 ارمنستان 28332920 سولفات کبالت، تيتانيوم 1,600 154,701,300 5,200
384 1394 ارمنستان 25120000 خاک سيليسي سنگوا ره (کيزلگور,تريپوليت ,و غيره ) ,خاک هاي سيليسي باوزن مخصوص ظاهري كمتر ازيك  82,120 153,605,059 5,186
385 1394 ارمنستان 25081000 بنتونيت 52,850 153,274,368 5,114
386 1394 ارمنستان 55020000 دسته ا لياف ا زرشته هاي مصنوعي. 1,962 151,802,533 5,052
387 1394 ارمنستان 28211000 ا کسيدهاوهيدروا کسيدهاي آهن 37,150 149,828,810 5,150
388 1394 ارمنستان 25309090 ساير موا د معدني غير مذکور 148,028 148,574,579 4,945
389 1394 ارمنستان 73101000 منبع, چليک, بشکه, پيت... (غيرا زبرا ي گاز)ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش 50لغايت 300ليتر. 1,600 147,815,000 5,000
390 1394 ارمنستان 39031990 سايرپلي ا ستيرن غير قابل انبساط باشکال ا بتدا يي غيرمذکوردرجاي ديگر 5,000 147,428,352 4,896
391 1394 ارمنستان 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيکي 1,650 147,321,990 4,950
392 1394 ارمنستان 69101000 ظرفشوئي...وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زچيني. 5,250 147,124,694 5,066
393 1394 ارمنستان 6022000 درخت، بوته، درختچه و درختچهکهاي خودروي داراي ميوه خوراكي، حتي پيوندزده  800 144,926,400 4,800
394 1394 ارمنستان 95089010 چرخ وفلك ، تاب ، تئاتر سيار 1,591 142,979,988 4,773
395 1394 ارمنستان 64021990 ساير کفشهاي ورزشي غيرمذکورکه تخت بيروني ورويه انها ازکائوچوياپلاستيک باشد 460 142,542,600 4,870
396 1394 ارمنستان 25222000 آهک آبديده (آهک مرده ) 41,020 140,368,860 4,932
397 1394 ارمنستان 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي  5,580 134,857,690 4,525
398 1394 ارمنستان 7051900 کاهو ,تازه يا سردکرده (باستثناي کاهو کروي )سالادي 14,000 134,830,080 4,480
399 1394 ارمنستان 68053090 پودر يا دا نه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تکيه گاه ا زسايرموا دغيرمذکوردرجاي ديگر 1,750 131,118,750 4,375
400 1394 ارمنستان 84145100 بادزنهاي روميزي, زميني,ديوا ري, سقفي ,هواكشهاي پنجره ياپشت بام ,توا م باموتوربرقي بقدرت حدا کثر125وا ت 1,300 130,297,620 4,350
401 1394 ارمنستان 63022900 شستنيهاي رختخوا ب, چاپ شده ا زسايرموا دنسجي(باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 718 128,425,659 4,287
402 1394 ارمنستان 44182090 در، چارچوب ، دوره وآستانه در از چوب به جز صنايع دستي غيرمذكور 2,220 126,535,560 4,440
403 1394 ارمنستان 7020000 گوجه فرنگي, تازه يا سردکرده 8,826 125,020,639 4,339
404 1394 ارمنستان 32064990 سايرفرآورده ها ورنگ كننده ها غيرمذكور 2,355 121,516,175 4,039
405 1394 ارمنستان 73249000 لوا زم بهدا شتي ياپاكيزگي واجزا ءوقطعات آنهااز آهن ياا زچدن باازفولاد  2,580 117,354,912 4,128
406 1394 ارمنستان 68029990 ساير سنگهاي غير از صيقل داده شده شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري وحکاکي نشده 14,000 114,921,632 3,808
407 1394 ارمنستان 70193200 ورق نازک نبافته (Voiles),ا زا لياف شيشه  3,180 114,304,464 3,816
408 1394 ارمنستان 40170090 کائوچوي سفت شده به هرشکل همچنين آخال وخرده ريزه وا شياساخته شده ا زآن به غيرا ز رديف 40170010 2,500 112,338,750 3,750
409 1394 ارمنستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 1,250 112,154,838 3,751
410 1394 ارمنستان 70071110 شيشه ا يمني ا ب دا ده درا ندا زه وشکل مناسب برا ي نصب دروسائل نقليه زميني 10,427 110,237,300 3,650
411 1394 ارمنستان 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 830 110,101,860 3,740
412 1394 ارمنستان 55131300 سايرپارچه تاروپودباف, غيرمذکوردرجاي ديگرباکمترا ز85%وزني ا لياف غيريکسره پلي ا ستر,مخلوط باپنبه باوزن كمتراز170گرم درمتر سفيد شده يا نشده 883 109,704,784 3,709
413 1394 ارمنستان 38089229 ک ساير LD50 حداكثر 2000 محصول آماده شيميايي  3,804 109,186,168 3,614
414 1394 ارمنستان 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره  770 107,841,600 3,600
415 1394 ارمنستان 4100090 سايرمحصولات خورا کي که منشا حيوا ني دا رد و در جاي ديگر نعرفه گفته نشده باشد  1,900 107,559,000 3,800
416 1394 ارمنستان 72111990 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده باضخامت بيش ا ز5/0ميليمتر وپهناي كمتراز 600ميلي متر  5,970 107,302,392 3,582
417 1394 ارمنستان 30045012 دا روهاي حاوي ويتامينهاي دا م داراي توليد مشابه 346 106,217,280 3,744
418 1394 ارمنستان 69049000 آجرمجوف, آجرسقف پوش و ا شياء همانندا زسرا ميک.  14,355 103,648,935 3,459
419 1394 ارمنستان 29153300 استات بوتيل نرمال  1,870 101,115,014 3,403
420 1394 ارمنستان 94060010 گلخانه باتجهيزا ت کامل 2,201 99,696,802 3,301
421 1394 ارمنستان 73170000 ميخ، ميخ سرپهن (Tack)، پونز،ک ميخ مسمار(Corrugated nail)، ميخ دوپا (Staple) (غير از آنهايي كه مشمول شماره 0583 ميکشوند) و اشياء همانند از چدن، آهن يا از فولاد، حتي داراي سر از مواد ديگر، باستثناي آنهايي كه سر مسي دارند.  1,940 98,841,060 3,492
422 1394 ارمنستان 3061700 ساير انواع ميگو.  27,724 98,540,700 3,300
423 1394 ارمنستان 8052000 نارنگي (از جمله tangerines و satsumas)، كلمانتين (clementines ، ويلكينگ wilkings ) و مركبات دو گونه اي (hybrid) مشابه . 7,760 98,148,044 3,259
424 1394 ارمنستان 54026900 نخ ها غير مذكور ، چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 1,100 96,119,100 3,300
425 1394 ارمنستان 29221210 كوكونات ديکاتانول آمين  2,317 96,018,480 3,236
426 1394 ارمنستان 32099050 لاکها و ورني ها و لعابها براساس سايرپليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ديسپرسه ياحل شده درمحيط آبي 1,422 95,931,615 3,403
427 1394 ارمنستان 28331100 سولفات دي سديم 4,325 95,699,642 3,358
428 1394 ارمنستان 85442000 کابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 635 95,107,125 3,175
429 1394 ارمنستان 29051100 متانول (ا لکل متيليك) 5,100 94,474,185 3,315
430 1394 ارمنستان 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 380 91,040,400 3,025
431 1394 ارمنستان 34039100 فرآورده ها برا ي عمل آوردن موادنسجي وچرم پوستهاي نرم اياساير مواد فاقد روغنهاي نفتي يامعدني  5,502 90,464,274 3,085
432 1394 ارمنستان 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 300 89,871,000 3,000
433 1394 ارمنستان 25051090 ساير شن وماسه هاي سيليسي وکوا رتزي غير مذكور درتعرفه 25051010 20,780 89,551,350 3,150
434 1394 ارمنستان 74091100 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت طومار,به ضخامت بيش ا ز0.15ميليمتر. 688 89,257,680 3,096
435 1394 ارمنستان 28369190 ساير کربناتهاي ليتيم بجز گريد دا رويي 1,000 87,033,000 3,000
436 1394 ارمنستان 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيکي,ژيمناستيک ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL  240 86,676,480 2,880
437 1394 ارمنستان 28271000 کلرورآمونيوم 7,500 84,173,800 2,800
438 1394 ارمنستان 39262090 سايرلباس ومتفرقات لباس (همچنين ا نوا ع دستکش )به غيرا ز مصارف پزشکي  4,230 83,742,400 2,900
439 1394 ارمنستان 56031290 ساير بغير از پارچه هاي نبافته spunlace كه از طريق high pressure water jet به صورت رول به عرض 5 الي 120 سانتي متر ووزن حداكثر 25 گرم در هر متر مربع ولي بيشتر از 70 گرم در متر مربع نباشد.  940 82,520,400 2,820
440 1394 ارمنستان 70049090 ورق شيشه اي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر از 2.5 ميليمتر 13,480 81,424,592 2,696
441 1394 ارمنستان 34039990 ساير فرآورده هاي روان كننده فاقد روغن نفتي يامعدني . 2,100 81,161,640 2,709
442 1394 ارمنستان 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده.  2,680 80,558,449 2,703
443 1394 ارمنستان 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 500 80,099,250 2,750
444 1394 ارمنستان 33051000 شامپوها  2,160 78,050,304 2,592
445 1394 ارمنستان 72251900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادسيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي,باپهناي 600mmيابيشترغيراز رديف 72251100 5,720 77,091,300 2,574
446 1394 ارمنستان 18062000 ساير فرآوردهکها به صورت بلوك (Block)، تخته (Slab)، قلم يا ميله (Bar) به وزن بيش از 2 كيلوگرم، يا به حالت مايع، خمير، پودر، دانهکريز (Granule) يا به صورت فله در ظروف يا بستهکبنديکهاي اوليه (Immediate packing) كه وزن محتوي آن بيش از دو كيلوگرم باشد.  3,026 77,074,515 2,723
447 1394 ارمنستان 28112100 دي ا کسيدکربن 18,000 76,293,900 2,695
448 1394 ارمنستان 76071190 ساير ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 580 75,559,500 2,610
449 1394 ارمنستان 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 662 74,893,104 2,536
450 1394 ارمنستان 85362020 کليدهاي مينياتوري قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 95 74,887,500 2,500
451 1394 ارمنستان 40081900 ميله ,ترکه و پروفيله ا زکائوچوي ا سفنجي ,که درجاي ديگر مذکور نباشد 980 73,382,400 2,450
452 1394 ارمنستان 34042090 ساير موم هاي مصنوعي وموم هاي ا ماده غيرمذکور ازپلي (اكسي )اتيلن (پلي اتيلن گليكول ) 720 71,880,000 2,400
453 1394 ارمنستان 28332790 ساير سولفاتهاي باريم بجز گريد دا رويي 12,420 70,791,816 2,476
454 1394 ارمنستان 27121010 وازلين گريد دارويي (توليد داخل)  2,100 69,722,730 2,310
455 1394 ارمنستان 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 1,110 67,318,870 2,230
456 1394 ارمنستان 48192090 سايرکارتن قوطي وجعبه. تاشوا زکاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاکت وقوطي چندلايه بهم فشرده برا ي موا دغذا يي 4,000 67,103,680 2,240
457 1394 ارمنستان 72109000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmبه نحوديگري روکش آبکاري ياا ندودشده غيرمذکوردرجاي ديگر 1,470 66,382,350 2,293
458 1394 ارمنستان 76072090 سايرورق هاونوا رهاي نازک ازآلومينيوم روي تکيه گاه, بجزرديف 76072010 550 65,692,000 2,200
459 1394 ارمنستان 55049000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, (غيرا زريون ويسکوز),حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده  1,750 65,579,000 2,260
460 1394 ارمنستان 53092900 پارچه تاروپودباف ا زکتان, دا را ي کمترا ز85%کتان, چاپ شده, رنگرزي شده, رنگ شده 4,500 64,726,620 2,160
461 1394 ارمنستان 68071090 سايرا شياساخته شده ا زآسفالت ياموا دهمانند بصورت رول غيرمذکور در جاي ديگر 2,500 63,832,500 2,250
462 1394 ارمنستان 73102190 قوطيهاي غيرمذکورباگنجايش کمترا ز50ليترکه با لحيم کردن ياپرس كردن بسته ميشوند 355 61,793,430 2,130
463 1394 ارمنستان 31022100 سولفات آمونيوم  8,000 59,912,000 2,000
464 1394 ارمنستان 85158090 ماشينهاودستگاههاي براي داغ افشاني فلزات ياسرمت ها ، غيرمذکوردرجاي ديگر 480 59,904,000 2,000
465 1394 ارمنستان 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايرا شياء تزئيني ا زموا د پلاستيکي 1,100 59,314,860 1,980
466 1394 ارمنستان 70169090 بلوک برا ي فرش کردن لوح آجرچهارگوش کاشي وهمانند ازشيشه فشرده ياقالبي شيشه هاي رنگين جفت وجورشده منقوش ،شيشه متخلخل  2,780 58,773,092 1,946
467 1394 ارمنستان 39201050 صفحه ،ورق ياتيغه ا سترچ ازپليمرهاي اتيلن  1,000 57,660,000 2,000
468 1394 ارمنستان 68021000 چهار گوش (Tile)، مكعب بزرگ و كوچك و همانند حتي به اشكالي غير از مربع يا مربعکمستطيل، كه بزرگترين سطح آنها در مربعي با ضلع كمتر از هفت سانتيمتر جاي گيرد، دانه، تراشه و پودر رنگکشده به طور مصنوعي  13,948 57,657,285 2,037
469 1394 ارمنستان 32061190 سايرپيگمان ها وفرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80 درصد يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 1,000 57,182,400 1,900
470 1394 ارمنستان 73102990 منبع چيلک بشکه پيت وظروف همانندا زچدن يا آهن يافولاد با گنجايش كمتراز 50ليتر  1,077 56,858,744 1,988
471 1394 ارمنستان 55092100 نخ يک لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريکسره, از پلي ا ستر,آماده نشده برا ي خرده فروشي غير از نخ دوخت 936 55,883,196 1,872
472 1394 ارمنستان 56072900 ريسمان, طناب وکابل, ا زسيزا ل, يا, ا زگونه آگاو به غير از آنهايي كه براي بستن يا عدلبندي استفاده مي شود  620 55,595,400 1,860
473 1394 ارمنستان 63039900 پشت دري, پرده وپرده کرکره ا ي دروني,وا لان پرده ياتختخوا ب ا زسايرموا دنسجي. 230 55,120,880 1,840
474 1394 ارمنستان 17049000 شيريني (همچنين شکلات سفيد) ,بدون کاکائو ,که در جاي ديگري مذکور نباشد 687 54,913,328 1,825
475 1394 ارمنستان 63022100 شستنيهاي رختخوا ب, چاپ شده, ا زپنبه (باستثناءکشباف ياقلاب باف ). 515 54,430,915 1,803
476 1394 ارمنستان 73259900 مصنوعات ريخته گري ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,که درجاي ديگر گفته نشده.  1,220 54,163,448 1,853
477 1394 ارمنستان 94035090 ساير مبلهاي چوبي از انواعي كه دراتاق خواب مورد استفاده قرار مي گيرند بغير از نوع صنايع دستي 551 49,110,630 1,653
478 1394 ارمنستان 63051000 جوا ل وکيسه, برا ي بسته بندي کالا,ا زکنف, يا ساير الياف نسجي از پوسته ساخته نباتات مشمول شماره 5303  970 48,252,545 1,649
479 1394 ارمنستان 85352990 سايرقطع کننده هاي خودکارمدار براي ولتاژ 72.5 كيلو ولت وبالاتربجز سکسيونرودژنکتور 200 47,931,200 1,600
480 1394 ارمنستان 85365000 تعرفه غيرمعتبر درسال 83 20,000 47,308,800 1,600
481 1394 ارمنستان 28249090 ساير غير از سرنج ومين اورانژ 500 46,731,025 1,575
482 1394 ارمنستان 32041220 ---گرانول مستربچ 1,120 46,354,784 1,568
483 1394 ارمنستان 63029900 شستنيهاي توا لت ياآشپزخانه ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 345 46,225,483 1,531
484 1394 ارمنستان 25087010 خاک شاموت 4,267 45,906,380 1,532
485 1394 ارمنستان 25059000 شن وماسه طبيعي,(باستثناي شن وماسه هاي فلزي فصل 26),غيرمذکوردرجاي ديگر 41,190 45,630,440 1,564
486 1394 ارمنستان 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ, سرا ميک, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 1,040 45,268,500 1,500
487 1394 ارمنستان 28051900 ساير فلزا ت قليايي ياقليايي -خاكي (باستثناي سديم وكلسيم ) 900 44,724,900 1,500
488 1394 ارمنستان 39189010 ---ساير كف پوشها از ساير مواد پلاستيكي 2,550 44,352,000 1,500
489 1394 ارمنستان 25301010 پرليت 8,100 43,688,970 1,458
490 1394 ارمنستان 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 180 43,590,960 1,512
491 1394 ارمنستان 85168000 مقاومت هاي گرم کننده ا لکتريکي (غيرا زا نوا ع مشمول رديف 8545) 300 43,107,960 1,480
492 1394 ارمنستان 73062190 لوله جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن برا ي جدا ره سازي ولوله گذا ري برا ي حفاري نفت وگازا زآهن ياا زفولاد با قطر خارجي حداقل 2/203 ميليمتر و حداكثر4/ 406 ميليمتر 940 42,530,126 1,466
493 1394 ارمنستان 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 470 42,524,190 1,410
494 1394 ارمنستان 28429000 ساير املاح اسيدها يا پراکسو اسيدهاي غيرآلي غير از سيليكاتهاي مضاعف يا كمپكس از جمله آلومينيو سيليكاتها با ساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص باستثناي آزوتورها 192 42,340,545 1,413
495 1394 ارمنستان 59050000 پوششهاي ديوا ري ا ز موا د نسجي 1,060 41,188,420 1,378
496 1394 ارمنستان 28364000 کربنات هاي پتاسيم 20,000 41,104,000 1,400
497 1394 ارمنستان 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست.  1,080 41,029,020 1,416
498 1394 ارمنستان 29173490 سايرا سترهاي ا سيدا ورتوفتاليک بجزفتالات سرب 1,400 40,971,000 1,400
499 1394 ارمنستان 60069000 پارچه هاي کشباف يا قلاب باف ا ز ساير ا لياف غيرمذکور درجاي ديگر 450 40,741,650 1,350
500 1394 ارمنستان 29053100 ا تيلن گليکول (ا تان دي ئول ) 1,422 39,528,329 1,322
501 1394 ارمنستان 8041010 خرماا ستعمرا ن تازه ياخشك كرده  1,000 39,136,500 1,300
502 1394 ارمنستان 52093900 ساير پارچه هاي تاروپودف از پنبه, رنگرزي شده, با حداقل 85%پنبه, هرمترمربع حدا قل 200گرم غير مذکور درجاي 432 39,045,888 1,296
503 1394 ارمنستان 39039000 پليمرهاي ا ستيرن که درجاي ديگر گفته نشده, به ا شکال ا بتدا ئي 500 37,450,000 1,250
504 1394 ارمنستان 32091050 رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل  495 36,416,043 1,237
505 1394 ارمنستان 74130000 طناب, کابل نوارگيس باف وهمانند , ا زمس که برا ي مصرف برق عايق نشده باشند. 500 36,242,400 1,200
506 1394 ارمنستان 28199090 سايرا کسيدهاي وهيدروکسيدهاي کروم بجز ا کسيد کروم وتري اکسيد کروم 2,000 35,947,200 1,200
507 1394 ارمنستان 54012000 نخ دوخت ا زرشته هاي مصنوعي. 600 35,942,400 1,200
508 1394 ارمنستان 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيکي 400 34,813,200 1,200
509 1394 ارمنستان 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 400 34,813,200 1,200
510 1394 ارمنستان 7069000 چغندر سالادي ، شنگ ، كرفس غده دار ، ترب وريشه هاي خوراكي همانند، تازه يا سرد كرده 4,885 34,105,358 1,130
511 1394 ارمنستان 39172200 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي پروپيلن 376 33,791,496 1,128
512 1394 ارمنستان 19053200 ويفل ها و ويفرها 549 33,187,832 1,102
513 1394 ارمنستان 28322090 ساير سولفيت ها بجز سولفيت سرب  3,000 31,453,800 1,050
514 1394 ارمنستان 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 700 30,909,060 1,092
515 1394 ارمنستان 59019000 پارچه هاي ا لگوبردا ي ياشفاف برا ي ترسيم, کرباسهاي آماده برا ي نقاشي ،قدك وپارچه هاي اهارداربراي كلاه سازي  1,080 30,402,000 1,080
516 1394 ارمنستان 63109000 کهنه پاره هاوضايعات نو,آخال ريسمان وطناب وکابل و اشياء مستعمل از ريسمان, طناب وکابل از مواد نسجي غيرازجورشده 1,777 30,179,000 1,000
517 1394 ارمنستان 28256000 ا کسيدهاي ژرمانيم وا کسيد زيرکنيوم 225 29,563,000 1,000
518 1394 ارمنستان 48114900 ساير کاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده بجز خودچسب 2,190 29,418,270 1,010
519 1394 ارمنستان 76151010 --- رادياتور مربوط به سيستم حرارت مركزي 600 27,086,400 900
520 1394 ارمنستان 84669200 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8465 450 26,961,300 900
521 1394 ارمنستان 63029100 شستنيهاي توا لت ياآشپزخانه ا زپنبه, غيرمذکوردرجاي ديگر 200 26,819,376 888
522 1394 ارمنستان 27121090 ساير وا زلين ها بجز گريد دا رويي وژله کابل 1,000 26,495,100 900
523 1394 ارمنستان 28332960 سولفات کروم 2,000 24,102,400 800
524 1394 ارمنستان 61034900 شلوار حتي داراي بندوپيش بند,نيم شلوار, شلوار خيلي كوتاه مردانه ياپسرانه, کشباف ازسايرموا دنسجي 400 23,963,200 800
525 1394 ارمنستان 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 150 23,912,000 800
526 1394 ارمنستان 32129000 پيگمانهاا زنوع موردمصرف درساخت رنگها,ديسپرسه درمحيط غيرآبي به شكل مايع ياخمير ،موا درنگي وسايرموا درنگ کننده دربسته هاي خرده فروشي  275 23,784,750 825
527 1394 ارمنستان 61089900 رب دوشامبرلباس حوله اي حمام ،لباس خانه و....زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 175 23,276,589 777
528 1394 ارمنستان 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 100 23,064,000 800
529 1394 ارمنستان 28353100 تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سديم ) 1,550 22,754,875 775
530 1394 ارمنستان 70060090 سايرشيشه هاي مشمول شماره 3007/4007/5007 خم شده, لبه کارشده, کنده کاري شده سوراخ شده ، لعاب يا مينا كاري شده يا بنحوديگر كارشده ليكن تاب نشده يا جور نشده با مواد ديگر بجز شيشه اپتيکي 2,085 22,030,670 730
531 1394 ارمنستان 53109000 ساير پارچه هاي تاروپودباف ا زکنف ياسايرا لياف نسجيپوسته ساقه نباتات (باستثناءسفيدنشده ). 2,080 21,868,000 727
532 1394 ارمنستان 63014000 پتو(غيرا زپتوي برقي)وزيرا ندا زسفري, ا زا لياف سنتتيک.  180 21,742,200 720
533 1394 ارمنستان 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 460 21,672,112 718
534 1394 ارمنستان 84425010 ا ستوانه هاي فلزي (سيلندر) داراي سطوح نقش دارشده به صورت برجسته يا گودتهيه شده براي صنعت چاپ 470 21,308,742 733
535 1394 ارمنستان 20202000 سنگ گچ؛ انيدريت 20,000 21,078,400 700
536 1394 ارمنستان 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 498 21,057,764 697
537 1394 ارمنستان 28332990 ساير سولفاتها غير از منيزيم ، آلومينيوم ، نيکل ، مس ، باريم ، کادميوم، کبالت ، تيتانيوم، آهن ، جيوه ، سرب وکروم 250 20,694,100 700
538 1394 ارمنستان 70179090 سايرشيشه آلات برا ي آزمايشگاه بهدا شت يا دا روخانه حتي مدرج يا کاليبرشده غيرمذکوردرجاي ديگر  670 20,177,720 670
539 1394 ارمنستان 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر  460 20,072,415 717
540 1394 ارمنستان 63069000 ساير اشياء اردوزني از ساير مواد نسجي  220 19,939,920 660
541 1394 ارمنستان 62032900 لباس بصورت مجموعه, مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 60 19,927,380 660
542 1394 ارمنستان 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن  440 19,768,320 660
543 1394 ارمنستان 48239090 ساير اقلام از خمير كاغذ ، كاغذ ، مقوا، اوات سلولز يا ورقه هاي الياف سلولزي (نطع) بريده شده به اندازه يا شكل معين غير مذكور 2,636 18,768,870 642
544 1394 ارمنستان 82060000 ا بزا رهاي مشمول دوياچندشماره 8202 لغايت 8205آماده شده بصورت مجموعه برا ي خرده فروشي. 220 18,763,140 660
545 1394 ارمنستان 25083000 خاک رس نسوز 1,050 18,024,300 630
546 1394 ارمنستان 94042900 تشک ا زساير موا د,که درجاي ديگري مذکورنباشند 100 17,974,200 600
547 1394 ارمنستان 69081000 کاشي وچهارگوش, مکعب بزرگ کوچک وا شياء همانند بزرگترين ضلع كمتراز7سانتيمتر ورني زده يالعاب زده, برا ي موزا ئيک.  1,600 17,916,000 600
548 1394 ارمنستان 61119000 لباس ومتفرعات لباس نوزا دا ن, کشباف ياقلاب, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 49 17,614,716 588
549 1394 ارمنستان 8011900 نارگيل باستثناي نارگيل خشک کرده 1,500 17,406,600 600
550 1394 ارمنستان 21069010 ا ستابيلايزر 1,995 16,954,200 599
551 1394 ارمنستان 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 280 16,773,120 560
552 1394 ارمنستان 28142000 آ مونياک محلول درآ ب 1,280 16,124,165 550
553 1394 ارمنستان 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 240 15,710,240 520
554 1394 ارمنستان 28492090 سايرکربورها از سيليسيم كه اندازه ذرات آن كمتر ومساوي 10 ميليمتر به خلوص كمتر از 98 درصد نباشد 180 15,449,400 540
555 1394 ارمنستان 85284900 ساير مونيتورها باصفحه نمايش (تخت ,معمولي) غير مذكور در جاي ديگر 140 14,977,800 500
556 1394 ارمنستان 28332939 ساير سولفاتهاي آهن بجز فروسولفات آب دار وبدون آب 250 14,505,500 500
557 1394 ارمنستان 82100000 وسائل مکانيکي دستي، بوزن 10کيلوگرم ياکمترکه برا ي تهيه غذا يانوشابه بکارميروند. 300 14,124,708 468
558 1394 ارمنستان 29151100 اسيد فرميك  990 13,370,679 447
559 1394 ارمنستان 8071900 خربزه وهماننده ان -تازه  1,100 12,962,172 452
560 1394 ارمنستان 28391910 سيليکات سديم جامد 1,000 11,942,070 410
561 1394 ارمنستان 32139000 رنگها برا ي نقاشي هنري, آموزش, تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگهاي مشابه غيرازرنگهابه صورت مجموعه  250 11,233,875 375
562 1394 ارمنستان 84362100 ماشين هاي جوجه کشي وجوجه پروري مصنوعي براي پرورش پرندگان خانگي 190 11,198,000 400
563 1394 ارمنستان 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي اماده مصرف بجز جاجيم  800 10,837,800 360
564 1394 ارمنستان 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي  120 10,834,560 360
565 1394 ارمنستان 84191110 ---پكيج دو منظوره (آبگرم بهداشتي وگرمايشي) 58 10,562,650 350
566 1394 ارمنستان 39221000 وا ن , دوش و دستشوئي ا ز موا د پلاستيکي 100 9,057,900 300
567 1394 ارمنستان 38241000 چسباننده هاي آماده برا ي قالب ها يامغزي قالب هاي ريخته گري 100 8,831,700 300
568 1394 ارمنستان 25262090 سنگ صابون هاي خردشده طبيعي ياپودرشده  3,000 7,981,212 276
569 1394 ارمنستان 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 150 7,832,970 270
570 1394 ارمنستان 73072990 لوازم واتصالات لوله كشي ازفولاد زنگ نزن كه درجاي ديگر ذكرنشده  65 7,527,000 260
571 1394 ارمنستان 28020000 گل گوگرد (تصعيد شده Sublimed) و گوگرد مرسوب (Precipated)، گوگرد كلوئيدال.  1,500 7,190,400 240
572 1394 ارمنستان 73158900 زنجيرکه درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 120 6,756,000 239
573 1394 ارمنستان 25262010 پوردتالک بهدا شتي ودا رويي( خرد شده وپودرشده ) 2,345 6,527,475 225
574 1394 ارمنستان 8062090 ساير ا نگورهاي خشک کرده غيرمذکور در جاي ديگر 110 6,294,200 220
575 1394 ارمنستان 8042000 ا نجير ,تازه يا خشک کرده 110 6,294,200 220
576 1394 ارمنستان 39269091 کپسول خالي ژلاتيني 65 5,872,620 195
577 1394 ارمنستان 44152000 پالت هاي ساده, صندوقي و سايرتخته هاي بارگيري از چوب, حلقه هاي اتصالي پالت ا ز چوب 5,100 5,764,428 204
578 1394 ارمنستان 33029090 سايرمخلوطهاي موا د معطر ومخلوطهابرا ساس يک يا چندماده ا ز ا ين موا دغيرمذکوردرجاي ديگر  100 5,630,000 199
579 1394 ارمنستان 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 190 5,617,920 190
580 1394 ارمنستان 83111000 ا لکترودهاي ا ندودشده ,برا ي جوشکاري باقوس ا لکتريکي ازفلزات معمولي  200 5,106,600 180
581 1394 ارمنستان 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 235 4,508,955 151
582 1394 ارمنستان 72124090 ---سايرنوارفولادي غيرممزوج پوشش داده شده با روي وپليمربا ضخامت بيش از 0.5 ميليمتروعرض بيش از 60 ميليمتر 100 4,492,800 150
583 1394 ارمنستان 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 300 4,044,600 135
584 1394 ارمنستان 32071090 سايرپيگمانها، کدرکننده و رنگهاي آماده وفرآورده هاي همانند غيرمذکور 116 3,474,664 116
585 1394 ارمنستان 63019000 سايرپتوهاوزيرا ندا زهاي سفري, غيرمذکوردرجاي ديگر 19 3,415,098 114
586 1394 ارمنستان 96034090 بروس وقلم موبرا ي نقاشي کردن ،رنگ کردن, ورني زدن ،تامپون وغلتک نقاشي ،ساخته نشده ا زموي خوک وگراز 260 3,089,840 104
587 1394 ارمنستان 61099000 تي شرت وزيرپوش چسبان وهمانند,کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 38 2,237,364 76
588 1394 ارمنستان 28500000 هيدرورها، نيتروورها، آزوتورها، سيليسيورها، برورها با ساخت شيميايي مشخص ياغيرمشخص غير از تركيباتي كه همچنين تشكيل كربورهاي مشمول شماره 2849 را مي دهند 200 1,801,600 64
589 1394 ارمنستان 38244090 سايرافزودني هاي آماده براي سيمان ، ملاط و بتون غير مذکوردرجاي ديگر 450 1,617,678 54
590 1394 ارمنستان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 5,000 1,371,985 46
591 1394 ارمنستان 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 50 1,222,607 43
592 1394 ارمنستان 70021000 گلوله ا زشيشه, کارنشده.  40 354,816 12
593 1394 ارمنستان 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 340 252,535 9
  مجموع کل مجموع کل
3,003,587,231,508 ریال 101,946,364 دلار

 

اداره کل ارزیابی و نظارت

کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران